Opracowania tematyczne – WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 19.4.2 – COVID-19:

Współpraca transgraniczna, między teorią a praktyką / Ryszard Bodziacki [w:] Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka / redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Kacperska, Łukasz Donaj
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2020, s. 129-157
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Proces nawiązywania współpracy trans granicznej w perspektywie integracji europejskiej / Andrzej Rączaszek [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 73-89
Sygnatura 68

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Transgraniczna współpraca polsko-niemiecka : koncepcje – szanse – zagrożenia / Bolesław Winiarski, Zbigniew Przybyła [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 299-311
Sygnatura 77.3

Transgraniczny model współpracy Polski w Europie / Urszula Wich [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 289-298
Sygnatura 77.3

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego na pograniczu polsko-niemieckim (na przykładzie euroregionu „Pro Europa Viadrina” / Wojciech Kosiedowski, Barbara Słowińska [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 175-201
Sygnatura 77.3

Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju regionów przygranicznych (na przykładzie Polski Północno-Wschodniej) / Wojciech Kosiedowski [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji / red. Wojciech Kosiedowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 313-330
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Podstawy prawne transgranicznych form współpracy regionalnej w Europie / Anna Dobaczewska
[w:] Współczesne wyzwania miast i regionów / red. Aleksandra Jewtuchowicz, Agnieszka Rzeńca
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 41-55
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 83.5 – TURYSTYKA-PODSTAWY:

Współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa / A. Rapacz [w:] Turystyka
w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego
/ red. Irena Jędrzejczyk, Władysław Mynarski
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2003, s. 81-94
Sygnatura 83.5

DZIAŁ 84 – TURYSTYKA-PODSTAWY:

Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Kaliningradzkim / Wojciech Modzelewski
[w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. Barbara Fijałkowska, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział (Olsztyn), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 210-214
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Euroregion jako element współpracy transgranicznej i międzynarodowej / Paweł dziekański [w:] Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukrainą
i Białorusią
/ red. nauk. Józef Misala
Radom : Politechnika Radomska Wydawnictwo, 2007, s. 267-281
Sygnatura 87.5

Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy / Piotr Solarz [w:] Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Skrzypek
(Seria: Wizje Europy)
Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006, s. 147-167
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Finansowanie współpracy transgranicznej jako przejaw zasady solidarności / Krzysztof Mnich
[w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej / red. Cezary Mik
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, 2009, s. 321-332
Sygnatura 87.7

Wspieranie współpracy transgranicznej i rozwoju regionalnego w Polsce przez mechanizmy finansowe europejskiego obszaru gospodarczego / Jerzy Ładysz [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 231-242
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Euroregion : od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej / Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
Sygnatura  89.1

Euroregion Bug – integracja transgraniczna wobec perspektywy wzmacniania bariery granicznej / Waldemar A. Gorzym-Wilkowski [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenie i osiągnięcia /
red. Andrzej Stasiak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 219-229
Sygnatura 89.1

Euroregiony : polski krok do integracji / Włodzimierz Malendowski, Małgorzata Ratajczak, Wyd. 2 popr.
i uzup.
Wrocław : ATLA 2, 2000
Sygnatura 89.1

Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski : studium porównawcze euroregionów : „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry” / Sabina Sanetra-Półgrabi (Seria: Regiony)
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Sygnatura 89.1

Kierunki i zasady współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Niemen / Sławomira Hajduk, Henryk Sasinowski, Piotr Widelski [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenie i osiągnięcia /
red. Andrzej Stasiak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 151-165
Sygnatura 89.1

Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski
z Niemcami na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich
/ Lesław Koćwin [w:] Euroregiony : mosty
do Europy bez granic
/ red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2000, s. 130-143
Sygnatura 89.1

Pogranicze lubusko-brandenburskie – od euroregionów do regionu transgranicznego / Marian Eckert
[w:] Euroregiony : mosty do Europy bez granic / red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2000, s. 144-149
Sygnatura 89.1

Polsko-niemiecka współpraca regionalna i transgraniczna w procesach integracji Europy Wschodniej
z Zachodnią
/ Zdzisław W. Puślecki [w:] Euroregiony : mosty do Europy bez granic / red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2000, s. 121-129
Sygnatura 89.1

Prawne i społeczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Niemen / Tadeusz Truskolaski [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenie i osiągnięcia / red. Andrzej Stasiak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 183-192
Sygnatura 89.1

Program sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC – wpływ na rozwój współpracy przygranicznej i atrakcyjność regionu / Mariusz Kasprzyk, Paweł Kościelecki, Marek Proniewski
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 57- 76
Sygnatura 89.1

Regiony / red. Zdzisław Brodecki
Warszawa : LexisNexis, 2005, s. 208-323 (Rozdz. V – Regiony i współpraca transgraniczna)
Sygnatura 89.1

Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski
Kraków : Wolters Kluwer, 2007, s. 103-157 (Rozdz. 3 – Ponadnarodowe płaszczyzny współpracy regionów)
Sygnatura 89.1

Rola programów pomocowych we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Niemen / Tadeusz Truskolaski [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenie i osiągnięcia / red. Andrzej Stasiak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 167-181
Sygnatura 89.1

Regiony w prawie wspólnotowym : prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych / Anastazja Gajda
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005, s. 64-72
Sygnatura 89.1

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego / Stanisław Ciok, Andrzej Szumowski
[w:] Międzynarodowa współpraca regionów : poradnik / red. Witold Toczyski
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 66-77 (Rozdz. 1.5 – Udział regionów we współpracy transgranicznej)
Sygnatura 89.1

Współpraca transgraniczna obszarów nadmorskich na przykładzie Euroregionu Bałtyk / Tadeusz Palmowski [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenie i osiągnięcia / red. Andrzej Stasiak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 111-121
Sygnatura 89.1

Współpraca transgraniczna Polski : wybrane zagadnienia teorii i praktyki / Kazimierz Jóskowiak
[w:] Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski
Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 187-204
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Bałtycki kontekst strategii współpracy transgranicznej województwa warmińsko-mazurskiego / Jerzy Suchta, Wojciech Żebrowski [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały
z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną
w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
/ pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 219-229
Sygnatura 89.2

Kształtowanie konkurencyjnej przestrzeni przygranicznej i transgranicznej (analiza porównawcza województwa pomorskiego i podlaskiego) / Jolanta Sienkiewicz [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji
z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN
pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
/ pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 303-319
Sygnatura 89.2

Rola położenia przygranicznego i współpracy trans granicznej w rozwoju gmin pogranicza Polski z Rosją (wyniki badań ankietowych) / Ewa Kulesza [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 321-336
Sygnatura 89.2

Rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim jako element współpracy transgranicznej / Tomasz Bajerowski, Adam Senetra, Jerzy Suchta [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 121-133
Sygnatura 89.2

Rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim jako element współpracy transgranicznej / Tomasz Bajerowski, Adam Senetra, Jerzy Suchta [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 121-132
Sygnatura 89.2

Transgraniczna współpraca w rozwoju regionalnym województwa podlaskiego / Marek Proniewski
[w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2002, s. 107-120
Sygnatura 89.2

Transnarodowa współpraca w zagospodarowaniu przestrzeni wokół Morza Bałtyckiego VASAB 2010
w realizacji koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania kraju
/ Zbigniew Strzelecki [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 23-38
Sygnatura 89.2

Współpraca przygraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego / Katarzyna Krok [w:] Polska regionalna
i lokalna w świetle badań EUROREG-u
/
red. nauk. Grzegorz Gorzelak; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2007, s. 212-235
Sygnatura 89.2

Współpraca transgraniczna instytucji otoczenia biznesu w Euroregionie Nysa / Franciszek Adamczuk
[w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN
pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
/ pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 281-290
Sygnatura 89.2

Współpraca transgraniczna w rozwoju regionalnym województwa podlaskiego / Marek Proniewski
[w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 107-120
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 89.3 – REGION BAŁTYCKI:

Czy doświadczenia polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej mogą być przeniesione na wschodnią granicę UE ? / Bogumila Brocka-Palacz [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi : pierwsze doświadczenia współpracy = Enlarged European Union and its eastern neighbours : initial co-operation experience / red. Eufemia Teichmann, Marzenna Anna Weresa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 351-365
Sygnatura 89.3

Turystyka w europejskiej współpracy transgranicznej / Kazimierz Jóskowiak [w:] Nowe pogranicze Europy : Litwa, Łotwa, Estonia : praca zbiorowa / red. Eufemia Teichmann
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 282-297
Sygnatura 89.3

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Ukraińsko-polski obszar transgraniczny (próba delimitacji) / Markijan Malśkyj [w:] Integracja Polski z Unią Europejską – wyzwania i dylematy : konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu 11-12 grudnia 1998 / red. Stefan Józef Pastuszka, Bogdan Kawałko
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 1998, s. 107-114
Sygnatura 90

Uwarunkowania przestrzenno-gospodarcze oraz delimitacja polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego w kontekście przyszłej granicy celnej Unii Europejskiej / Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski [w:] Integracja Polski z Unią Europejską – wyzwania i dylematy : konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu 11-12 grudnia 1998 /
red. Stefan Józef Pastuszka, Bogdan Kawałko
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 1998, s. 115-130
Sygnatura 90

Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej / Cezary Mik [w:] Polska w Unii Europejskiej : perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia = Poland in the European Union : perspectives, conditions, chances, threats / red. Cezary Mik
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1997, s. 227-242
Sygnatura 90

DZIAŁ 178.2 – PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Współpraca transgraniczna Polski i Niemiec w Euroregionie Nysa-Sprewa-Bóbr / Irena Rumianowska
[w:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej / red. Teresa Łaguna
Białystok : Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, 2004, s. 373-385
Sygnatura 178.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Cele i bariery współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim po 2020 r. w świetle dokumentów strategicznych i planistycznych / Andrzej Raczyk, Sylwia Dołzbłasz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 537, s. 76-84

Dolnośląsko-czeska współpraca transgraniczna samorządu regionalnego / Marek Obrębalski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 408, s. 172-183

Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euregionu Glacensis / Małgorzata Żochowska, Aneta Marek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 29, s. 282-294

Ekonomiczne aspekty współpracy transgranicznej Polski z Białorusią / Jakub Kraciuk // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 169-181

Euromiasta w polskich euroregionach zachodniego pogranicza i ich wpływ na możliwości rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości transgranicznej / Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 551-560

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako forma współpracy transgranicznej / Krzysztof Gałuszka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 61,
s. 107-116

Euroregion jako najbardziej zaawansowany organizacyjnie i funkcjonalnie poziom współpracy transgranicznej / Igor Źurba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 12, s. 125-134

Euroregion jako przykład formy współpracy transgranicznej / Mirosław Sołtysiak // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 4, s. 321-331

Euroregion Pomerania jako przykład polsko-niemiecko-szwedzkiej współpracy transgranicznej / Krzysztof Małachowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2010, nr 61, s. 211-224

Euroregion Pro Europa Viadrina jako przykład współpracy transgranicznej / Joanna Pułkownik // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 43, s. 23-44

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie / Jerzy P. Gwizdała // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. –2015, nr 74, t. 2, s. 449-458

EUWT – nowy wymiar współpracy transgranicznej / Aneta Mędza // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 28(3), s. 281-296

Formy współpracy transgranicznej na przykładzie gminy nadbałtyckiej Heringsdorf (Niemcy) i Świnoujście (Polska) / Anna Tobolska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2022, vol. 36, nr 4, s. 32-42

Fundusze europejskie jako instrument wspierania innowacyjności w regionach transgranicznych / Beata Rosicka // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6,
s. 89-101

Geneza, przesłanki i kierunki rozwoju współpracy transgranicznej / Bogusław Ślusarczyk, Janina Koniuch // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 2, s. 229-236

Implementacja dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych / Radosław
L. Kwaśnicki, Maria Bogajewska // Prawo Spółek. – 2007, nr 2, s. 12-21

Instrumenty wsparcia finansowego współpracy transgranicznej euroregionów pogranicza polsko-czeskiego : wybrane przykłady w Euroregionie Śląsk Cieszyński / Izabela Gąsior // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2017, nr 6, s. 23-36

Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim / Małgorzata Lechwar // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 26, s. 168-179

Mały ruch graniczny jako element kształtowania współpracy trans granicznej / Arkadiusz Malkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 348, s. 190-199

Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007-2013 / Marek Kołodziejski, Katarzyna Szmigiel
Warszawa: Centrum Rozwoju Lokalnego, 2004

Ocena współpracy terytorialnej Polski i Słowacji w kontekście realizowanych programów operacyjnych współpracy transgranicznej / Monika Makowiecka, Marek Reichel // Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko. – 2019, nr 1(3), s. 7-23

Od współpracy transgranicznej do euro regionalizacji i uruchamiania przedsiębiorczości lokalnej / Maria Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.
– 2008, z. 12, s. 65-81

Organizacje realizujące projekty współpracy transgranicznej na pograniczach Polski – zmiany w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 / Andrzej Raczyk,  Sylwia Dołzbłasz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2022, vol. 66, nr 3, s. 107-118

Podstawy prawne, determinanty i praktyczne przykłady współpracy transgranicznej / Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz // Rozprawy Społeczne. – 2018, t. 12, nr 2, s. 57-64

Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji / Stanisław Maciej Szukalski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 103, s. 79-92

Polskie euroregiony jako partner realizacji współpracy transgranicznej / Anna Zygierewicz // Studia BAS.
– 2008, nr 12, s. 199-214

Polsko-czeska współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego / Niki Derlukiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 253, s. 9-16

Polsko-czeska współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw / Niki Derlukiewicz, Małgorzata Rogowska,Stanisław Korenik,  Jarmila Horáková, Jiří Louda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 241, s. 377-387

Potencjał współpracy transgranicznej – diagnoza i rekomendacje / Marcin Baron, Artur Ochojski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 136, s. 11-35

Pozycja małych przedsiębiorstw w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach europejskiej współpracy terytorialnej / Iwona Wojtala // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010,
nr 50, s. 569-576

Realizacja programów współpracy transgranicznej w województwie podkarpackim w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 / Mirosław Karapyta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 27,
s. 57-69

Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec strategii lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiębiorczości / Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 541-550

Regiony Europy i współpraca trans graniczna na rzecz zmian gospodarczych / Jan Adamczyk, Agata Gierczak // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2007, z. 10, s. 41-52

Rola Euroregionów we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pradziad / Maja Krasucka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 61, s. 199-210

Rola i znaczenie stereotypów w kreowaniu współpracy transgranicznej (na przykładzie podlaskich przedsiębiorców) / Anna Tomaszuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 265-275

Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013
/ Arkadiusz Malkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 315, t. 1, s. 513-522

Rozwój inwestycji gospodarczych na terenach przygranicznych / Bożena Sowa // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2003, nr 2, s. 511-518

Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji – przykład regionu Venlo-Niederrhein / Małgorzata Dziembała // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 416,
s. 53-64

Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi / Janina Koniuch // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 621-632

Rozwój współpracy transgranicznej na podstawie aktywnie działających jednostek samorządowych realizujących programy przy współudziale środków unijnych / Bogusława Ślusarczyk, Janina Koniuch // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 11, s. 673-689

Skutki podatkowe programu opcji transgranicznej. Cz. 2 / Michał Zdyb // Przegląd Podatkowy. – 2007, nr 1, s. 29-34

Strategia rozwoju Euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego / Agnieszka Malkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 307,
s. 353-362

Transgraniczna fuzja spółek – na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie Sevic Systems
/ Jacek Napierała // Przegląd Prawa Handlowego. – 2006, nr 5, s. 21-25

Transgraniczne klastry jako forma współdziałania gospodarczego na pograniczu / Agnieszka Połomska-Jasienowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 255, s. 176-185

Transgraniczne relacje współpracy i konkurencji podmiotów gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim / Andrzej  Raczyk, Sylwia Dołzbłasz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2014, nr 333, s. 53-62

Tworzenie spółki europejskiej – fuzja transgraniczna / Katarzyna Bilewska. // Przegląd Prawa Handlowego. – 2004, nr 12, s. 27-32

Unijne programy transgraniczne siłą napędową budowania „Sieci Partnerskiej” między regionami / Aneta Sempiak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 30(5), s. 371-382

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w ramach usług transgranicznych / Danuta Czarnecka // Służba Pracownicza. – 2009, nr 11, s. 5-8

VAT w usługach na ruchomym majątku rzeczowym – transakcje trnsgraniczne / Jacek Pukaluk // Przegląd Podatkowy. – 2005, nr 1, s. 29-32

Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa / Agnieszka Konopelko // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 3, cz. 1,
s. 189-199

Współpraca transgraniczna – szansa wzmocnienia Partnerstwa Wschodniego / Adriana Skorupska // Biuletyn PISM. – 2018, nr 4

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej (na przykładzie gminy Czorsztyn) / Michał Rudnicki // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing.
– 2010, z. 2, s. 389-398

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego i landu branderburgia / Magdalena Byczkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 531-540

Współpraca transgraniczna jednostek terytorialnych Polski i Niemiec w aspekcie gospodarki przestrzennej / Marta Szaja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 61, s. 459-470

Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim / Bogdan Gruchman, Ewa Nowińska-Łaźniewska, Izabella Parowicz, Alfred Kötzle, Gunda Huskobla, Agnieszka Osiecka // Studia Regionalne i Lokalne. – 2002, nr 4, s. 23-48

Współpraca transgraniczna regionów Zachodniej Ukrainy w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa / Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Lesya Verbovska // Przegląd Ekonomiczny. – 2014, nr 13, s. 5-15

Współpraca transgraniczna samorządu terytorialnego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 / Aneta Mędza // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 33(3), s. 213-226

Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji / Halyna Shcherba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 26, s. 156-167

Współpraca transgraniczna województwa lubuskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia / Jarosław Flakowski, Waldemar Sługocki // Homo Politicus. – 2017, t. 12, s. 183-196

Współpraca transgraniczna województwa zachodniopomorskiego w świetle opinii mieszkańców regionu / Dominika Król-Směták, Karolina Zając // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 29,
s. 273-281

Wybrane aspekty rozwoju współpracy transgranicznej na wschodnich granicach Ukrainy / Yurij W. Makogon // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 12, s. 423-434

Zarządzanie treścią jako element współpracy transgranicznej / Zygmunt Drążek, Aleksandra Schick // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 112, s. 49-59

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Aura

Wspieranie transgranicznych polsko-niemieckich projektów ochrony środowiska : Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska / Fritz Brickwedde // Aura. – 2006, nr 5, s. 12-15

Bank i Kredyt

Propozycja nowych uregulowań prawnych Komisji Europejskiej w dziedzinie płatności transgranicznych / Michał Szymański // Bank i Kredyt. – 1996, nr 10, s. 57-60

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Współpraca transgraniczna Niemiec, Czech i Polski / Filip Kamiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 4, s. 81-87

Organizacja i Kierowanie

Rola samorządu lokalnego w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenach przygranicznych : (na przykładzie pogranicza polsko-rosyjskiego) / Ewa Kulesza, Iwona Sobczak // Organizacja i Kierowanie.
– 2002, nr 1, s. 31-43

Wpływ współpracy transgranicznej na wzrost skuteczności zarządzania gospodarką regionów przygranicznych / Maciej Mindur // Organizacja i Kierowanie. – 2001, nr 3, s. 67-79

Przegląd Europejski

Euregio – forma współpracy transgranicznej RFN i Holandii / Piotr Solarz // Przegląd Europejski. – 2001,
nr 1, s. 157-172

Przegląd Organizacji

Wpływ funduszy europejskich na rozwój trans granicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach / Joanna Kurowska-Pysz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 11, s. 27-35

Instytucjonalne i integracyjne aspekty programu polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej / Janusz T. Hryniewicz // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 9, s. 32-34

Samorząd Terytorialny

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) – przełom we współpracy transgranicznej
w Unii Europejskiej ?
/ Annette Bussmann // Samorząd Terytorialny. – 2008, nr 10, s. 7-15

Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie / Tomasz Szewc // Samorząd Terytorialny. – 2007, nr 6, s. 37-41

Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej / Alicja Mierosławska // Samorząd Terytorialny. – 2004, nr 3, s. 42-58

Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Kazimierz Jóskowiak // Samorząd Terytorialny. – 2003, nr 5, s. 3-22

Wybrane aspekty współpracy transgranicznej / Katarzyna Kaczmarczyk // Samorząd Terytorialny. – 2001, nr 7/8, s. 33-47

Pojęcie współpracy transgranicznej / Sławomir Czarnow // Samorząd Terytorialny. – 1999, nr 4, s. 36-54

INTERREG oraz PHARE-CBC – programy Unii Europejskiej wspierające współpracę transgraniczną / Renata Kusiak // Samorząd Terytorialny. – 1996, nr 11, s. 63-69

Współpraca regionów i gmin o zasięgu przekraczającym granice państwa / Renata Kusiak // Samorząd Terytorialny. – 1996, nr 7/8, s. 137-142

Studia Europejskie

Inicjatywy i programy Unii Europejskiej na rzecz współpracy transgranicznej / Kazimierz Jóskowiak // Studia Europejskie. – 2002, nr 2, s. 195-205

Studia Regionalne i Lokalne

Sieć współpracy trans granicznej na pograniczu polsko-czeskim / Sylwia Dołzbłasz // Studia Regionalne
i Lokalne. – 2016, nr 4, s. 62-78

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej ? / Łukasz Lewkowicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2013, nr 1, s. 45-70

Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej
– przykład Polski
/ Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk // Studia Regionalne i Lokalne. – 2011, nr 3, s. 59-80

Przedsiębiorczość transgraniczna w wybranych jednostkach terytorialnych pogranicza polsko-słowackiego / Dariusz Reśko // Studia Regionalne i Lokalne. – 2010, nr 2, s. 121-132

Wspólnoty Europejskie

Współpraca transgraniczna a przyspieszenie integracji Polski z UE / Maciej Mindur // Wspólnoty Europejskie. – 2001, nr 12, s. 36-38

Euroregionalizacja – współpraca transgraniczna między Niemcami a Republiką Czeską / Maria Greta // Wspólnoty Europejskie. – 2001, nr 5, s. 42-47