Opracowania tematyczne – KOSZTY PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie „Astra” S.A. / Barbara Czarnecka [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy Pocztowski
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 58-65
Sygnatura 14

Koszt pracy – instrument zarządzania / Kazimierz Makowski [w:] Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika / red. Alicja Sajkiewicz
Warszawa : POLTEXT, 1999, s. 77-106
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem : zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom / Aurelia Polańska
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 33-38 (Rozdz. 3 – Rachunek kosztów i wyników pracy)
Sygnatura 14

Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam Szałkowski
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 163-175 (Rozdz. 7 – Koszty pracy)
Sygnatura 14

DZIAŁ 28 – PRACA:

Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golinowska [i in.]; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(Seria: Opracowania PBZ)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007, s. 29-30 (Rozdz. 3.4 – Podatki i koszty pracy)
Sygnatura 28

Samozatrudnienie i inne formy minimalizacji kosztów pracy : nowe perspektywy i zagrożenia / Krzysztof Lis
Gdańsk: ODDK, 2004
Sygnatura 28

Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok
Warszawa : Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 137-142 (Rozdz. 3.4 – Koszty pracy
a instrumenty promocji zatrudnienia
)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Jednostkowe koszty pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej / Agnieszka Furmańska-Maruszak [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne /
red. Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 51-66
Sygnatura 28.1

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna Malina
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008,
s. 118-142 (Rozdz. 6 – Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej)
Sygnatura 28.1

Rola pozapłacowych kosztów pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy – doświadczenia Polski
na tle innych krajów
/ Jarosław Wąsowicz [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia
i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009, s. 65-78
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 210-216 (Rozdz. 4.4 – Koszty pracy w UE i w Polsce)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.1.1 – KOSZTY PRACY:

Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce / Konrad Kolegowicz, Beata Kulisa, Anna Nehring
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Sygnatura 28.1.1

Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / red. Anna Krajewska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Sygnatura 28.1.1

Koszty pracy a konkurencyjność polskiej gospodarki / Magdalena Kapela, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022
Sygnatura 28.1.1

Koszty pracy a rynek pracy / red. Stanisława Borkowska (Seria: Opracowania PCZ, z. 8)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1.1

Koszty pracy a zatrudnienie : współczesne koncepcje a rzeczywistość / Agnieszka Furmańska-Maruszak
Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2008
Sygnatura 28.1.1

DZIAŁ 40.2 – RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, BUDŻETOWA, ETC:

Płace a koszty pracy – skutki w skali mikro i makro obniżki składki rentowej / Franciszek Grzesiok
[w:] Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji / red. Wiesława Caputa
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 247-259
Sygnatura 40.2

DZIAŁ 41 – ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA:

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Nikodem Grzenkowicz [i in.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 139-148 (Rozdz. 6.9 – Analiza
i ocena kosztów pracy w przedsiębiorstwie
)
Sygnatura 41

Podstawy analizy ekonomicznej : teorie, przykłady, zadania / Franciszek Bławat
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 253-256 (Rozdz. 7.6 – Analiza kosztów pracy)
Sygnatura 41

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Koszty pracy a formy zatrudnienia / Karolina Drela [w:] Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników / Karolina Drela, Aneta Sokół (Seria: ABC Przedsiębiorcy)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 93-104
Sygnatura 67

Prawo pracy: (wykład podstawowy) / Mariusz Piotrowski (Seria: Materiały Dydaktyczne, nr 185)
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 145-152 (Rozdz. 7 – Koszty pracy
i wynagrodzenia za racę
)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68.4 – POLITYKA ZDROWOTNA:

Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych / Bogumiła Szopa
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005,
s. 165-167 (Rozdz. 5.1.2 – Wynagrodzenia jako element kosztów pracy),
s. 167-174 (Rozdz. 5.1.3 – Wpływ kosztów pracy na rynek pracy)
Sygnatura 68.4

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002, s. 234-278 (Rozdz. VI – Koszty pracy w procesie integracji Europejskiej)
Sygnatura 88.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Elastyczne warunki umowy o pracę jako forma redukcji kosztów pracy / Ryszard Jurkowski // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(1), s. 25-28

Formy zatrudnienia i związane z tym koszty a wzrost gospodarczy / Agnieszka Pyszkowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004-2004, nr 3, s. 251-258

Formy zatrudnienia pracowników a koszty pracy / Anna Wasilewska, Dominika Szwed // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 18(67), s. 218-228

Ile kosztuje Polak ? : zarządzanie kosztami pracy (3) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 4, s. 38-40

Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy / Bartosz Kurek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 735, s. 69-82

Jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w układzie przestrzennym / Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, Aleksandra Pawłowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 301, s. 187-202

Klinem w bezrobotnego / Andrzej Kalinowski // Przegląd Techniczny. – 2005, nr 7, s. 9-10

Końcowy koszt pracy : zarządzanie kosztami pracy (6) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 7/8,
s. 65-69

Koszt całkowity i jednostkowy : zarządzanie kosztami pracy (4) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 5, s. 42-45

Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych / Mirosław Wasilewski, Anna Wasilewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych.
– 2007, z. 1, s. 86-94

Koszty i produktywność pracy w Polsce i Unii Europejskiej – elementy analizy porównawczej / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 9-20

Koszty pracy – ich klasyfikacja, struktura i pomiar / Mariusz Latusek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 45-57

Koszty pracy – studium przypadku jednostki budżetowej / Anna Wasilewska, Monika Grajber // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2017, nr 4, s. 85-95

Koszty pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Unii Europejskiej / Marcin Gryczka // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2018, z. 9, s. 73-88

Koszty pracy i ich uwarunkowania w Polsce i Unii Europejskiej – perspektywa porównawcza / Wacław Jarmołowicz, Łukasz Ziębakowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 107, s. 281-303

Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej / Grzegorz Łukasiewicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 597, s. 50-63

Koszty pracy i wynagrodzenia w Polsce w latach 2005-2011 – wybrane problemy / Szymon Łazowski // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2013, nr 1, s. 17-25

Koszty pracy narzędziem do oceny bezpieczeństwa ekonomicznego rozwoju przedsiębiorstw / Anna Kuczyńska-Cesarz // Logistyka. – 2016, nr 1, CD nr 1, s. 81-86

Koszty pracy w Polsce – mity i fakty / Anna Krajewska, Stefan Krajewski // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 1, s. 173-186

Koszty pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD / Edyta Małecka-Ziembińska [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości
i ubezpieczeń w teorii i praktyce : praca zbiorowa = Contemporary issues in finanse, banking and insurance : theory and practice. T. 2
/ red. Krystyna Znaniecka (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 113-122

Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Marianna Księżyk // Ekonomia Menedżerska.
– 2008, t. 4, s. 43-52

Koszty pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem pracy stałej i tymczasowej / Marlena Gołaś, Przemysław Organiściak // Ekonomika i Organizacja Logistyki. – 2018, nr 4, s. 47-55

Koszty pracy w strukturze kosztów działalności wybranej spółki X / Sylwia Kowalska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 3, s. 219-231

Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach / Ewelina Papaj  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 305, s. 94-108

Koszty stałe i zmienne : zarządzanie kosztami pracy (5) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 6,
s. 45-48

Najcenniejsze zasoby : zarządzanie kosztami pracy (1) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 2,
s. 30-32

Określanie kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego / Marian Baron-Puda // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2009, nr 1, s. 2-12

Podstawowe kategorie ekonomiczne w teorii kosztów pracy / Mieczysław Dobija // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2003, nr 1, s. 125-139

Poziom kosztów pracy jako czynnik przyciągający bezpośrednie inwestycje zagraniczne – analiza
na przykładzie wybranych krajów
/ Marcin Gryczka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 352, s. 87-99

Produktywność pracy i koszty pracy jako determinanty chłonności / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 232, s. 237-251

Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie – próba koncepcji / Beata Kulisa // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 1, cz. 2, s. 203-216

Racje i relacje : zarządzanie kosztami pracy (2) / Kazimierz Makowski // Personel. – 1997, nr 3, s. 35-37

Teoretyczne i praktyczne aspekty kosztów pracy pracowników oddelegowanych za granicę / Renata Biadacz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 251, s. 39-55

W poszukiwaniu harmonii między ekonomią pracy a kosztami pracy : studium przypadku przedsiębiorstwa Wawel SA / Karol Orzeszak // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – 2022, nr 3, s. 97-112

Wykorzystanie środków publicznych w redukcji kosztów pracy / Beata Chmielewiec  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 119-131

Wysokość kosztów pracy i struktura zatrudnienia w MŚP a dynamika szarej strefy w Polsce / Marek Bednarski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 292, s. 20-31

Zarządzanie kosztami pracy a wymogi CSR / Jolanta Rubik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 398, s. 411-419

Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej / Dariusz Wielgórka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2011, z. 59, s. 39-50

Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej / Mieczysław Dobija // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 27-43

Zmiany kosztów pracy w gospodarce narodowej Polski w świetle przepływów międzygałęziowych
w latach 1995-2005
/ Tomasz Kujaczyński // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy. – 2011, t. 4, s. 245-251

Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w latach 2004-2016 / Adam Grzesik // Przegląd Nauk Stosowanych.
– 2019, nr 25, s. 77-89

Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w ujęciu sektorów własności / Mariusz Zieliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 509, s. 499-508

Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski / Joanna Wyrobek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, nr 3, s. 99-113

Zmiany wydajności, kosztów pracy i wynagrodzeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2009-2019 / Weronika Sciana // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2019, nr 25, s. 67-76

Znaczenie kosztów pracy w małych przedsiębiorstwach / Małgorzata Trocka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 62, s. 155-162

Zróżnicowanie kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej w warunkach zrównoważonego rozwoju / Joanna  Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2013, nr 297, s. 83-91

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki / Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 8, s. 43-51

Koszty decyzji personalnych / Sławomir Nahotko // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003,
nr 2, s. 55-68

Ekonomista

Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie / Gabriela Grotkowska // Ekonomista.
– 2001, nr 6, s. 779-801

Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Adam
B. Czyżewski, Nina Łapińska-Sobczak // Ekonomista. – 2001, nr 4, s. 517-533

Handel Wewnętrzny

Koszty pracy w warunkach globalizacji i poszerzenia Unii Europejskiej / Jarosław Kosiński // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 6, s. 63-66

Polityka Społeczna

Koszty pracy w Polsce – aspekty społeczne i ekonomiczna / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna.
– 2015, nr 10, s. 1-7

Opinie o kosztach pracy w Polsce i ich statystyczna weryfikacja / Anna Krajewska, Stefan Krajewski // Polityka Społeczna. – 2015, nr 1, s. 7-12

Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2006,
nr 8, s. 1-5

Oszacowania obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce / Julian Daszkowski // Polityka Społeczna.
– 2004, nr 4, s. 10-13

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Koszty pracy w polskim, wspólnotowym i międzynarodowym prawie pracy – ich wpływ na ustawowy obowiązek prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w Polsce / Iga Balza, Bogusław Balza // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 11, s. 12-19

Koszty pracy – aspekty ekonomiczne / Mariusz Latusek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2007, nr 8, s. 8-14

Przegląd Organizacji

Koszty pracy w transformacji / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową // Przegląd Organizacji. – 1996,
nr 11, s. 10-12

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy : szanse i zagrożenia
dla małych i średnich przedsiębiorstw
/ Agnieszka Furmańska-Maruszak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2013, nr 3-4, s. 101-112

Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003 / Marek Kunasz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 5, s. 67-79