Opracowania tematyczne – RYNEK PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych / Anna Kwiatkiewicz [w:] Kapitał ludzki
a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa
/ red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 155-163
Sygnatura 5.7

Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorcza / Zenon Wiśniewski [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 145-155
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Monika Maksim [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 162-176
Sygnatura 14

Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy / Zenon Wiśniewski [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
/ red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 15-29
Sygnatura 14

Marketing kadrowy / Konrad Schwan, Kurt G. Seipel, red. Leszek Krysztofiak
Warszawa : C.H. Beck, 1997, s. 43-54 (Rozdz. 3 – Tendencje rozwojowe na rynku pracy)
Sygnatura 14

Między rynkiem pracy a konkurencyjnym rynkiem przedsiębiorstw / Adam Fiącek [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 202-210
Sygnatura 14

Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim / Małgorzata Król [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 211-221
Sygnatura 14

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich / Katarzyna Mękal [w:]Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej/ redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 290-302
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 23-54 (Rozdz. 1 – Współczesny, europejski rynek pracy i zjawiska na nim zachodzące)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Zbigniew Pawlak
Warszawa : Poltext, 2011, s. 65-94 (Rozdz. 2.2 – Uwarunkowania rynkowe)
Sygnatura 14

Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy / Elżbieta Kryńska [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
/ red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 30-46
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.2 – ORGANIZACJA I OCENA PRACY :

Kompetencje pracowników w perspektywie rynku pracy i procesów kształcenia / Monika Sak-Skowron, Marcin Gąsior ; [Politechnika Lubelska]
Lublin : Politechnika Lubelska. Wydawnictwo, 2022, s. 13-30 (Rozdział 1 – Kompetencje na rynku pracy),
s. 97-121 (Rozdział 5 – Kompetencje na rynku pracy – potrzeby i perspektywy przedsiębiorstw)
Sygnatura 14.2

DZIAŁ 19.2 – SYSTEMY GOSPODARCZE:

Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku pracy w Czechach / Izabela Ostoj [w:] Systemy gospodarcze
i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa
/ red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 459-462
Sygnatura 19.2

Litewski rynek pracy wobec zmian systemowo-ekonomicznych okresu transformacji systemowej / Radosław Jeż [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa /
red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 463-470
Sygnatura 19.2

Transformacja, integracja i globalizacja gospodarki – konsekwencje dla rynku pracy w Polsce / Renata Nowak-Lewandowska [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 419-428
Sygnatura 19.2

Wpływ procesów integracyjnych na sytuację na polskim rynku pracy / Grażyna Maniak [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba
(Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 429-447
Sygnatura 19.2

Zatrudnienie w wybranych krajach postsocjalistycznych a edukacja społeczna w okresie transformacji systemowej / Danuta Kiera [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 471-474
Sygnatura 19.2

DZIAŁ 19.4 – PODSTAWY EKONOMII:

Ekonomia bez tajemnic. Cz. 1 / Elżbieta Adamowicz [i in.]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, s. 156-164 (Cz. V.23 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak, Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 217-234 (Rozdz. 9 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii. Cz. 1 / Mieczysław Kujda, Wyd. 3
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, 1999, s. 101-106 (Rozdz. 11 – Rynki pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Piotr Urbaniak (Seria : Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo „eMPi2”, 2007, s. 71-77 (Rozdz. 9 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 19.4.2 – COVID-19:

Pandemia Covid-19 a zmiany na rynku pracy : Polska na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej : praca zbiorowa / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022
Sygnatura 19.4.2

Wpływ pandemii COVID-19 na europejski rynek pracy (casus Polski)  / Karol Jene [w:] Europa w czasie pandemii COVID-19 / Redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021, s. 156-176
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 19.5 – MAKROEKONOMIA:

Makroekonomia / Robert J. Barro
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 174-191 (Rozdz. 6 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii / red. nauk. Wacław Jarmołowicz
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 169-178 (Rozdz. 20 – Polityka państwa na rynku pracy)
Sygnatura 19.5

Współczesna makroekonomia / Stanisław Lis, Wydanie II zmienione
Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 219-227 (Rozdz. 7.1 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.5

DZIAŁ 19.6 – MIKROEKONOMIA:

Mikroekonomia / David Begg [et al.] ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [et al.], Wyd. 5. zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014, s. 366-418 (Rozdz. 10 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.6

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Anna Zef
[w:] Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej / red. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, s. 126-133
Sygnatura 22

Polityka ekonomiczna / red. Antoni Fajferek
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-223 (Rozdz. 10.2 – Rynek pracy i jego elementy)
Sygnatura 22

Reforma rynków pracy w strefie euro / Jan Borowiec [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I / red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 53-65
Sygnatura 22

Regulowanie rynku pracy / Jadwiga Gogolewska [w:] Polityka gospodarcza / red. Bolesław Winiarski,
Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 398-418
Sygnatura 22

Regulowanie rynku pracy – aspekt międzynarodowy / Leszek Cybulski [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 107-139
Sygnatura 22

Rynek pracy / Krzysztof Oplustil [w:] Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka,
red. nauk. Marcin Smaga (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 279-300
Sygnatura 22

Rynek pracy i bezrobocie w okresie transformacji systemowej / Halina Mortimer-Szymczak [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 140-151
Sygnatura 22

Tendencje na rynku pracy w okresie pandemii w miastach wojewódzkich w Polsce / Agnieszka Komor, Anna Goliszek [w:] Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków / pod redakcją Arkadiusza Żabińskiego
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 21-32
Sygnatura 22

Zarys wiedzy o gospodarce / Marian Pietraszewski, Wyd. 2 (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo „eMPi2”, 2000, s. 73-80 (Rozdz.2.7 – Pracownik na rynku pracy)
Sygnatura 22

Zarys wiedzy o gospodarce / Tomasz Adamiec
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1999, s. 56-59 (Rozdz. 4.1 – Rynek pracy)
Sygnatura 22

Zasoby pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego w świetle sytuacji na polskim rynku pracy / Magdalena Knapińska [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna
a wzrost gospodarczy
/ red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 249-257
Sygnatura 22

Zmiany na rynku pracy wywołane pandemią COVID-19 a oczekiwania studentów / Aleksandra Glądała, Sylwia Osojca-Kozłowska, Paulina Pilichowska [w:] Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków / pod redakcją Arkadiusza Żabińskiego
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 48-59
Sygnatura 22

Znaczenie dostosowań strukturalnych w ramach poszczególnych rynków dla funkcjonowania unii walutowej – na przykładzie rynku pracy / Krzysztof Biegun [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I / red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 101-109
Sygnatura 22

Zrównoważonego rynek pracy a koncepcja flexicurity / Piotr Stolarczyk [w:] Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę / Ewelina Florczak (red. nauk.)
Warszawa : C.H. Beck, 2023, s. 85-96
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 140-148 (Rozdz. 8 – Globalne powiązania rynków pracy)
Sygnatura 24

DZIAŁ 28 – PRACA:

Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce / Jacek Lewkowicz (Seria: Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych)
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2018
Sygnatura 28

Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Madrak-Grochowska, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Szulc-Obłoza
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, s. 93-119 (Rozdz. 3 – Rynek pracy)
Sygnatura 28

Nietypowe formy zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polsce / Ewa Patra, Wydanie I
Elbląg : Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, 2023
Sygnatura 28

Polski rynek pracy – mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom / Elżbieta Kryńska [w:] Praca
i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania
/ red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 85-97
Sygnatura 28

Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Sygnatura 28

Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golinowska [i in.] (Seria: Opracowania PBZ )
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Sygnatura 28

Przemiany w popycie na pracę : ujęcia przekrojowe / Mirosław Geise
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Członek Polskiej Izby Książki), 2022
Sygnatura 28

Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok
Warszawa : Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe, 2015
Sygnatura 28

System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym / Elżbieta Gołata
[w:] Praca w perspektywie ekonomicznej /
red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 89-110
Sygnatura 28

Sytuacja pracy na własnych rachunek : cechy i uwarunkowania / Jagoda Jezior
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Sygnatura 28

Udane wejście : rynek pracy : zarys wybranych problemów / Magdalena Kozera-Kowalska, Izabela Wołyniec-Sobczak, Ewa Turecka
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2021
Sygnatura 28

Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej / Jacek Męcina
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010, s. 192-246 (Rozdz. 5 – Stosunki pracy i rynek pracy
w Polsce – między transformacją społeczno-gospodarczą a integracją europejską
)
Sygnatura 28

Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy / Arletta Strużyna [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 155-170
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015
Sygnatura 28.1

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim / redakcja naukowa Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Sygnatura 28.1

Deregulacja polskiego rynku pracy / red. Kazimierz W Frieske (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003
Sygnatura 28.1

Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Maria Jerzak (Seria: Materiały i Studia, Z. 176)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004
Sygnatura 28.1

Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 / Sławomir Kuźmar
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.1

Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Sygnatura 28.1

Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013
Sygnatura 28.1

Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygnatura 28.1

Europejski rynek pracy w XXI wieku / Ewa Pancer-Cybulska [w:] Rehabilitacja zawodowa osób
z niepełnosprawnością : znaczenie i perspektywy
/ Ewa Pancer-Cybulska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Magdalena Ślazyk-Sobol
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 74-99
Sygnatura 28.1

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne /
red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009
Sygnatura 28.1

Handel w polityce rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Franciszka Misiąg, Bożena Słomińska ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009
Sygnatura 28.1

Instytucje rynku pracy w krajach OECD : istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Sygnatura 28.1

Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych : dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne / Mateusz Guzikowski Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy : studium teoretyczno-empiryczne / Beata Woźniak-Jęchorek
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Magdalena Woźniak-Miszewska
(Seria: Engram)
Szczecin : Economicus, 2015
Sygnatura 28.1

Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard
Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011
Sygnatura 28.1

Interwencyjna polityka państwa na rynku pracy po 2004 r. : stan prawny na wrzesień 2022 r. / Ewa Flaszyńska
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, copyright 2022
Sygnatura 28.1

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al. aut.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : IPiSS, 2001
Sygnatura 28.1

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016
Sygnatura  28.1

Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy / Marcin Kucharski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012
Sygnatura 28.1

Koszty pracy a rynek pracy / red. Stanisława Borkowska (Seria: Opracowania PCZ, Z. 8)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuł
a Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014
Sygnatura 28.1

Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy / Justyna Wróbel (Seria: Raporty, Z. 28)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015
Sygnatura 28.1

Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy / Kazimierz
W. Frieske (Seria: Opracowania PCZ, Z. 11)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Nadwyżka czy deficyt kompetencji? : konsekwencje niedopasowania na rynku pracy / Marcin Kocór
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019
Sygnatura 28.1

Niewykorzystane zasoby : nowa polityka rynku pracy / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
Sygnatura 28.1

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy / Piotr Majewicz, Danuta Wolska ; [recenzenci: dr hab. Beata Cytowska prof. UWr, dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska prof. APS]
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Sygnatura 28.1

Osoby młode na rynku pracy / Baha Kalinowska-Sufinowicz
Poznań : Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2023
Sygnatura 28.1

Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Sygnatura 28.1

Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Sygnatura 28.1

Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008
Sygnatura 28.1

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. nauk. Maciej Frączek (Seria: Zarządzanie Publiczne)
Warszawa : Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne / red. nauk. Elżbieta Kryńska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. Stanisława Borkowska (Seria: Raporty, Z. 24)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Praca dla młodych : raport AIG i Gazety Wyborczej / red. Magdalena Dudkiewicz
Warszawa : Agora S.A., 2002
Sygnatura 28.1

Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / Grażyna Bartkowiak red. nauk. ; [aut. rozdz. Grażyna Bartkowiak, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Agnieszka Krugiełka, Magdalena Łużniak-Piecha, Jan Fazlagić] (Seria: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016
Sygnatura 28.1

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna Malina
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Sygnatura 28.1

Problemy rynku pracy w Polsce – diagnoza stanu, kierunki zmian) / Małgorzata Gasz [w:] Problemy gospodarki i rynku pracy w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian pokoleniowych / pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2019, s. 57-71
Sygnatura  28.1

Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Wyd. 2 uzup.
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 119-142 (Rozdz. 4 – Wyzwania rozwojowe regionalnych rynków pracy)
Sygnatura 28.1

Regionalny rynek pracy – relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Katarzyna Brzychcy
Warszawa : CeDeWu, 2013
Sygnatura 28.1

Rozwój elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Maria Majewska, Sebastian Samol (Seria Prawo : 193)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Sygnatura 28.1

Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska (Seria: Studia i Monografie)
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014
Sygnatura 28.1

Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Sygnatura 28.1
Warszawa : CeDeWu, 2009
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Mariusz Zieliński
Warszawa : CeDeWu, 2012
Sygnatura 28.1

Rynek pracy – ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne / Piotr Stolarczyk. Wydanie 1
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2021
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane problemy / Marek Gębski (Seria: Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, nr 116)
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska (Seria: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach]
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Sygnatura 28.1

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 28.1

Segmentacja rynku pracy w Polsce / Marek Bednarski, Łukasz Arendt, Wojciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata
Warszawa : IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2020
Sygnatura 28.1

Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009
Sygnatura 28.1

Skazani na rynku pracy / Maciej Sosnowski, Leszek Wieczorek
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „ŚLĄSK”, 2008
Sygnatura 28.1

Starzenie się społeczeństwa i ograniczenia w zdrowiu w perspektywie rynków pracy „starej” i „nowej” UE / Agnieszka Jakubowska ; Politechnika Koszalińska, Wyd. I
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2023
Sygnatura 28.1

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce : systemy informacyjne i prognozy / Artur Gajdos (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki]
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 28.1

Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy / Małgorzata Paprocka-Borowicz [w:] Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : znaczenie i perspektywy / Ewa Pancer-Cybulska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Magdalena Ślazyk-Sobol
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 50-73
Sygnatura 28.1

Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski
(Seria: Polska Regionów, Nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000
Sygnatura 28.1

Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej / red. Bogumiła Sosnowska (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 32)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Sygnatura 28.1

Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska (Seria: Opracowania PCZ, z. 3)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce / Leszek Kucharski, Iwona Kukulak-Dolata, Paweł Matysiak, Anna Rutkowska. Wydanie I
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR, 2021
Sygnatura 28.1

Wybrane elementy rynku pracy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2001
Sygnatura 28.1

Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej / pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
Sygnatura 28.1

Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 95-115
Sygnatura 28.1

Zatrudnienie wspomagane – teoria i praktyka / Krzysztof Grablewski
Elbląg : PWSZ w Elblągu, 2022
Sygnatura 28.1

Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością / redakcja Barbara Trochimiak, Mariola Wolan-Nowakowska
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
Sygnatura 28.1

Zielone miejsca pracy : uwarunkowania – identyfikacja – oddziaływanie na lokalny rynek pracy / Łukasz Jarosław Kozar (Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Pracy i Polityki Społecznej), Wydanie I
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Sygnatura 28.1

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Sygnatura 28.1

Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika / redakcja naukowa Ewa Matuska, Wydanie I
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2020
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Sygnatura 28.1

Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009 / Małgorzata Gawrycka
Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2011
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE

Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Beata Woźniak
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 91-119 (Rozdz. 4 – Polityka państwa wobec rynku pracy w Polsce)
Sygnatura 28.2

Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk (Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, Nr 170)
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2005, s. 116-164 (Rozdz. 4 – Charakterystyka rynków pracy w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech
w okresie transformacji
), s. 165-180 (Rozdz. 5 – Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej (UE-15) w latach 1990-2002)
Sygnatura 28.2

Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, 2004, s. 84-113 (Rozdz. VI – Modele polityki rynku pracy), s. 114-143 (Rozdz. VII – Polskie modele polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu),
s. 258-274 (Rozdz. XIII – Nowe metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy)
Sygnatura 28.2

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Migracje zagraniczne a sytuacja na rynku pracy – wybrane aspekty / Aneta Chrząszcz [w:] Migracje
w kontekście bezpieczeństwa i obronności
/ redakcja naukowa: Jan Rajchel, Stanisław Topolewski
Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2020, s. 31-41
Sygnatura 28.5

Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia : spojrzenie pracodawców
i polityków gospodarczych
/ Beata Samoraj [w:] Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007 / red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008, s. 117-140
Sygnatura 28.5

Polskie migracje w świetle procesów globalnych / J. Paweł Gieorgica
Wrocław : Presscom, 2018, s. 77-122 (Rozdz. 3 – Migracje a rynek pracy w Polsce)
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY:

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak, Wyd. 2. popr.
i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013,
s. 76-93 (Rozdz. 1.6 – Praca jako kategoria rynkowa)
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Miejsce i rola ludzi młodych w regionie / red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2013, s. 95-119 (Rozdz. 3.3 – Ludzie młodzi na rynku pracy)
Sygnatura 35.4

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 116-153 (Rozdz. 4 –  Rynek pracy i segmentacja rynku pracy)
Sygnatura  35.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kontrola na rynku pracy jako metoda ograniczania jego dysfunkcji / Eugeniusz Kędra [w:] Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce : identyfikacja i monitorowanie / red. nauk. Dariusz J. Błaszczuk
Warszawa : Poltext, 2006, S. 135-152
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / red. Helena Strzemińska, Monika Latos Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 29-35 (Rozdz.I.3 – Rynek pracy ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
Sygnatura 67

Elastyczność rynku pracy / Karolina Drela [w:] Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników / Karolina Drela, Aneta Sokół
(Seria: ABC Przedsiębiorcy)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 9-29
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / red. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jedryka (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 1113-1149 (Rozdz. XXI – Zatrudnianie Polaków w państwach UE)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Diagnoza potrzeb rynku pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia / Iwona Kukulak-Dolata
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 304-314
Sygnatura 68

Edukacja – powiązania z rynkiem pracy / Wiesława Walkowska [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 171-182
Sygnatura 68

Ewolucja rynku pracy w Portugalii w latach 1986-2006 – wnioski dla Polski / Jakub Piecuch
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 282-291
Sygnatura

Europejska strategia zatrudnienia na polskim rynku pracy: trudne początki / Elżbieta Kryńska
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 275-290
Sygnatura 68

Nowe dylematy polityki społecznej / red. Stanisława Golinowska, Michał Boni (Seria: Raporty CASE,
Nr 65/2006)
Warszawa : CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006, s. 102-140 (Rozdz.3 – Problemy trudnego rynku pracy)
Sygnatura 68

Polityka rynku pracy / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Polityka społeczna / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 367-387
Sygnatura 68

Polityka rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej : analiza komparatywna / Elżbieta Kryńska
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 253-261
Sygnatura 68

Polski rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie / Jacek Męcina [w:] Polityka społeczna / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 345-366
Sygnatura 68

Pracownicy spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego / Beata Samoraj-Charitonow [w:] Polityka społeczna w kryzysie / red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 293-308
Sygnatura 68

Problemy polskiego rynku pracy u progu trzeciej dekady XXI wieku / Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka
[w:] Wyzwania polityki społecznej : wybrane aspekty / pod redakcją Adama Kubowa
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 25-78
Sygnatura 68

Przeregulowana walka z bezrobociem / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 291-300
Sygnatura 68

Rynek pracy / Irena E. Kotowska, Katarzyna Saczuk, Paweł Strzelecki [w:] Statystyka społeczna : procesy społeczne, źródła danych i metody analizy / redakcja naukowa Tomasz Panek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020, s. 255-314
Sygnatura 68

Rynek pracy w praktyce działań Unii Europejskiej / Tomasz Holecki [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 143-151
Sygnatura 68

Rynek pracy w Unii Europejskiej w perspektywie XXI w. / Zbigniew Kaźmierczak [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 153-170
Sygnatura 68

Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Polityka społeczna
w kryzysie
/ red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 97-107
Sygnatura 68

Samorządowy model kreowania rynku pracy / Tomasz Holecki [w:] Samorządowa polityka społeczna /
red. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Warszawa : Dom wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 89-100
Sygnatura 68

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej / Anna Skórska [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 129-141
Sygnatura 68

Śląski rynek pracy / Dorota Kotlorz [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 323-346
Sygnatura 68

Wymiary polityki społecznej / pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; [autorzy poszczególnych rozdziałów Krystyna Gilga, Aleksandra Helbich-Syrek, Łukasz Jurek, Stanisław Kamiński, Olga Kowalczyk, Adam Kubów, Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, Joanna Szczepaniak-Sienniak], Wydanie 3, zaktualizowane
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 180-206 (Rozdział 10 – Polityka rynku pracy)
Sygnatura 68

Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce / Stanisława Borkowska [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 19-31
Sygnatura 68

Zadania Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) na europejskim rynku pracy / Anna Rajchel
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 262-271
Sygnatura 68

Zmiany polityki społecznej w sferze pracy / Dariusz Magierek [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 107-134
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Marginalność poza marginesem, czyli o skutkach zmian na rynku pracy / Kiersztyn Anna [w:] Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 165-180
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Przejawy dyskryminacji kobiet ze względu na wiek w obszarze rynku pracy w Polsce  / Karolina Thel
[w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 73-87
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy / Tomasz Holecki [w:] Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współpr. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007, s. 107-122
Sygnatura 76.2

Zarządzanie publiczne : [podręcznik akademicki] / Jerzy Hausner
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, 181-213 (Rozdz. VIII – Polityka zatrudnienia)
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 77.1 – FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Znaczenie europejskiego funduszu społecznego w realizacji aktywnej polityki państwa na rynku pracy
w Polsce
/ Anna Reichelt [w:] Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
/
red. nauk. Jerzy Woś ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica. Instytut Ekonomiczny
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006, s. 188-200
Sygnatura 77.1

DZIAŁ 80.2 – PRAWA KOBIET:

Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, s. 157-219 (Rozdz. III – Praca zawodowa kobiet : uwarunkowania niskich i niepewnych dochodów z pracy)
Sygnatura 80.2

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska
Warszawa : CeDeWu, 2017
Sygnatura 80.2

Kobiety we współczesnej gospodarce / Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020, s. 39-69 (Rozdział 2 – Sytuacja kobiet
na rynku pracy w aspekcie równości płci
)
Sygnatura 80.2

Młoda kobieta na rynku pracy : szanse i ograniczenia rozwoju / Joanna Smyła
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
Sygnatura 80.2

Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
Sygnatura 80.2

Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007 / Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska
[w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / red. Irena
E. Kotowska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, s. 57-98
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski>
Warszawa : Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”, 2003 s. 527-530 (Cz. V.4 – Rynek pracy)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Teoretyczne podstawy zróżnicowania sytuacji na rynku pracy / Paweł Dykas [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (Seria: Ekonpolis Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016, s. 231-256
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Rynek pracy a konkurencyjność / Maciej Frączek [w:] Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / redakcja naukowa Tomasz Geodecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2016, s. 105-118
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej a sytuacja na rynku pracy / Grażyna Węgrzyn [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej /
red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 58-66
Sygnatura 87.7

Wpływ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na lokalne rynki pracy / Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 82-99
Sygnatura 87.7

Wybrane aspekty rynku pracy w krajach Grupy Wyszechradzkiej po przystąpieniu do UE / Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 115-126
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej / Piotr Stolarczyk [w:] Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, 179-249
Sygnatura 88.1

Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2001, s. 247-263 (Rozdz. 8.5 – Polityka zatrudnienia)
Sygnatura 88.1

Rynek pracy / Andrzej Stępniak, Maciej Krzemiński [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna / red. Zdzisław Brodecki
Warszawa : „LexisNexis”, 2004, s. 25-40
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach
Warszawa : Wolters Kluwer, 2007
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999
Sygnatura 88.2

Rynek pracy wobec integracji a Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002
Sygnatura 88.2

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
Sygnatura 88.2

Unia Europejska – Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 71-86
Sygnatura 88.2

Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / red. nauk. Maria Balcerowicz-Szkutnik
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Sygnatura 88.2

Wspólny europejski rynek pracy : geneza – rozwój – funkcjonowanie / Magdalena Knapińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w Polsce / Marta Tarnowska
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 351-358
Sygnatura 89.1

Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów / Tadeusz Dyr, Karolina Ziółkowska
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2017, s. 109-120 (Rozdz. 3.5 – Atrakcyjność rynku pracy jako czynnik konkurencyjności regionów)
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.3 – REGION BAŁTYCKI:

Innowacyjny rozwój rynku pracy w Republice Białorusi jako czynnik wzmacniający konkurencyjnośćkraju / Ina Yafimenka [w:] Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 337-348
Sygnatura 89.3

DZIAŁ 90.1 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003, s. 95-117 (Rozdz. III – Wpływ członkostwa
w UE na polski rynek pracy
)
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UNIA EUROPEJSKA:

Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Sygnatura 92

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 19-125 (Część I – Sytuacja młodych dorosłych na rynku pracy)
Sygnatura 92

Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004
Sygnatura 92

Sytuacja młodzieży na rynku pracy / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014
Sygnatura 92

Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 40-47 (Rozdz. 4 – Sytuacja osób młodych na rynku pracy)
Sygnatura 92

Zatrudnialność osób młodych w Polsce : uwarunkowania implementacji niemieckiego podejścia do aktywizacji i kształcenia zawodowego / Jarosław Oczki
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Sygnatura 92

BROSZURY:

Elastyczne formy zatrudniania // Poradnik Gazety Prawnej. – 2019, nr 8
Sygnatura 28

Więcej pracy bez barier // Nowe Życie Gospodarcze. – 2005, nr 19 [dodatek specjalny] [broszura]

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Absolwenci na europejskim rynku pracy – analiza porównawcza / Grażyna Węgrzyn // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 675-685

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy / Dominik Buttler // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2014, nr 2, s. 195-207

Absolwent na lokalnym rynku pracy – szanse i zagrożenia / Barbara Borowicz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 45-58

Aktywizacja rynku pracy w powiecie koszalińskim i słupskim / Bożenna Kromer, Anna Rychły-Lipińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 309-328

Aktywna polityka na rynku pracy w Polsce / Marzena Kacprzak // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(1), s. 39-47

Aktywna polityka rynku pracy w krajach postkomunistycznych / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 236, s. 110-126

Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu / Ewa Pancer-Cybulska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 43-57

Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji / Katarzyna Nagel // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 91-100

Aktywność na rynku pracy młodzieży a kwalifikacje zawodowe i wykształcenie absolwentów w województwie podkarpackim / Monika Pasternak-Malicka // Modern Management Review. – 2014, nr 1,
s. 97-109

Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy / Joanna Mandrzejewska-Smól // Problemy Profesjologii. – 2014, nr 2, s. 175-187

Analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Michalak, Dominika Lamecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 66,
s. 87-101

Analiza irlandzkiego rynku pracy w kontekście procesów migracyjnych po 1 maja 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem napływu Polaków / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 25/83)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

Analiza porównawcza rynków pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Danuta Tarka, Elżbieta Justyna Romanowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 12, s. 457-481

Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne / Teresa Piecuch, Małgorzata Piecuch // Modern Management Review. – 2014, nr 4, s. 175-186

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej / Elżbieta Sojka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 33-43

Analiza sytuacyjna rynku pracy na przestrzeni lat 2014–2019 w Polsce / Martyna Jarosz // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2021, nr 1(32), s. 55-68

Analiza wielkopolskiego rynku pracy w latach 2003-2013 / Magdalena Knapińska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 191-210

Analiza wybranych aspektów procesów migracyjnych na rynek pracy w Polsce / Janusz Nowak, Dorota Kulik-Nowak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 151-160

Analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy w aspekcie koncepcji flexicurity / Agnieszka Łopatka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 395-408

Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+ / Arkadiusz Borowiec// Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 11-23

Analiza zmian na rynku pracy w Polsce w latach 2009-2018 / Paweł Antoszak // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2020, nr 1, s. 33-55

Antycykliczny charakter polityki rynku pracy w Polsce w latach 2007-2012 / Mariusz Zieliński // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 11-22

Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy – przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych / Justyna Szpakowska, Tomasz Buchwald, Robert Romanowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2016, nr 2, s. 163-184

Atrakcyjność rynków pracy małych miast w Polsce (dla ludności miejscowej i dojeżdżających) / Adam Czarnecki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 144, s. 165-187

Badanie rynku pracy marynarzy / Katarzyna Skrzeszewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 114-125

Bezpieczeństwo społeczne a rynek pracy w Polsce / Joanna Majkowska, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 3, s. 231-244

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zatrudnienie w Polsce w latach 2003-2013 / Oskar Jarus // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 53-79

Budowa modelu flexicurity – zadanie dla europejskiego rynku pracy / Barbara Surdykowska // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 5, s. 101-112

Choroba jako przyczyna utraconej produktywności kapitału ludzkiego – perspektywa regionalnych rynków pracy / Agnieszka Jakubowska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 230-241

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy : czy obcokrajowiec to tańszy pracownik ? – wyniki badań przeprowadzonych w województwie opolskim / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 245-253

Cyfrowe metody zarządzania czasem pracy w warunkach elastycznego rynku pracy / Marek Grzegorz Kuźmicki, Aliaksandr Viktor Charnavalau, Zanna Vasylij Charnavalava // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2022, nr 4,
s. 431-445

Czarny rynek pracy w 2005 r. : wyniki kontroli / Andrzej Zarański // Służba Pracownicza. – 2006, nr 7,
s. 11-14

Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna ? / Norbert Laurisz // Zarządzanie Publiczne. – 2009,
nr 10(4), s. 73-91

Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy ? / Katarzyna Żukrowska // Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. – 2012, nr 4, s. 3-14

Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim) / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 103-112

Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym / Renata Beata Dylkiewicz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 2, s. 3-15

Czynniki ograniczające efektywność aktywnej polityki rynku pracy : wybrane kwestie / Sławomira Kańduła, Ilona Kijek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2009, nr 14, s. 139-147

Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy – ujęcie interpretatywne / Anna Słocińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 153-161

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim
do 2035 r.
/ Krzysztof Malik, Robert Rauziński, Agata Zagórowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 233-244

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w wybranych krajach Europy / Irena E. Kotowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 52-81

Deregulacja polskiego rynku pracy / Małgorzata Gawrycka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 18-29

Determinanty efektywności rynku pracy na przykładzie krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2017 / Maria Majewska, Magdalena Rawińska // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2018, nr 4, s. 51-63

Determinanty powrotu kobiet na rynek pracy – analiza wybranych czynników / Katarzyna Krot, Urszula Widelska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 3, cz. 1, s. 179-188

Determinanty zmian na rynku pracy w czasach nowej gospodarki / Tomasz Kawka // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 1, cz. 2, s. 117-131

Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r. / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2017, nr 310, s. 215-224

Dopasowanie zasobów pracy według wykształcenia w Polsce / Elżbieta Sulima // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 170-179

Dostęp do informacji o rynku pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej / Andrzej Rączaszek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 267-280

Dostęp do pracy w wybranych krajach UE / Marcin Jaworek // Służba Pracownicza. – 2006, nr 8, s. 21-26

Dostęp do rynku pracy w kontekście teorii segmentacyjnych / Marek Leszczyński // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 2007, nr 29, s. 19-36

Dostosowania w polityce rynku pracy w okresie kryzysu na przykładzie wybranych krajów europejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160,
s. 102-111

Dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań unijnych w obszarze swobody przepływu osób : część I : dostęp do rynku pracy / Agnieszka Zdak // Służba Pracownicza.- 2003, nr 2, s. 1-4

Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy / Katarzyna Brzychcy // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 103, s. 9-18

Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityki ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej / Janusz Rosiek// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 51-59

Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy – pozycja regionów polskich / Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2015, nr 29(2), s. 23-36

Dynamika zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych państwach UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 291, s. 7-23

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2015, t. 21, nr 2, s. 43-54

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy? / Karolina Drel // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014,
nr 114, s. 105-125

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce / Patrycja Zwiech // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20, s. 271-287

Dyskryminacja na polskim rynku pracy – aspekt młodzieży / Karolina Drela // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2012, nr 1, s. 103-113

Dyskryminacja osób starszych na polskim rynku pracy – wyniki badań / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska // Problemy Zarządzania. – 2016, nr 2, t. 1, s. 73-92

Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy / Bożena Kłos // Studia BAS.
– 2011, nr 2(26), s. 183-210

Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji / Dominika Wutezi // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 65-81

Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 902, s. 65-83 

Edukacja a rynek pracy – wybrane problemy / Justyna Osiecka-Chojnacka // Studia BAS. – 2007, nr 2,
s. 67-96

Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska / Dorota Moroń // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 105-115

Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny / Monika Wawer, Piotr Muryjas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 115-125

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010 – aspekty zatrudnieniowe i kosztowe / Agnieszka Tylec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 180-189

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2005-2014
/ Magdalena Wysocka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 371-385

Efektywność aktywnych programów rynku pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie radomskim / Elżbieta Siek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 123, s. 151-164

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE / Piotr Idczak // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2014, nr 2, s. 109-125

Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy
w rejonie tarnowskim
/ Leszek Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 33-44

Elastyczne formy zatrudnienia – poziom wiedzy, opinie oraz stopień ich wykorzystania przez pracodawców / Monika Mazurkiewicz  // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16, s. 27-49

Elastyczne formy zatrudnienia : zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) – szkolenia i działania pomocnicze ; Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Warszawa, 2010

Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście europejskiej polityki równości płci : analiza skuteczności stosowania elastycznych form zatrudnienia w niwelowaniu nierówności / Jolanta Maj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 129-137

Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji / Jolanta Wilsz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 145-158

Elastyczność i bezpieczeństwo pracy – możliwości i ograniczenia wdrożenia idei flexicurity / Marek Siemiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 347-356

Elastyczność i sprawność rynku pracy / Michał Boni i in. // Zeszyty BRE Bank-CASE. – 2006, nr 87, s. 1-58

Elastyczność polskiego rynku pracy – analiza dynamiczna / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, nr 4, s. 35-44 

Elastyczność rynku pracy i bezrobocie a narodowy plan rozwoju / Zbigniew Staniek // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2007, nr 1, s. 103-108

Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy w gospodarce polskiej / Alina Gładzicka-Janowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2013, nr 1, s. 67-91

Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych / Marcin Kawalec // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.2018, nr 5, s. 143-157

Elastyczność współczesnych rynków pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 220, s. 36-57

Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 291, s. 177-193

Elastyczny rynek pracy w Polsce : jak sprostać temu wyzwaniu ? / Michał Boni i in. // Zeszyty
BRE Bank-CASE. – 2004, nr 73, s. 1-151

Elastyczny rynek pracy w świetle zmian / Mariusz Onufer // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 61, s. 193-203

Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy / Izabela Ostoj // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 275-285

Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce / Renata Nowak-Lewandowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 129, s. 257-264

EURES – nowa usługa na rynku pracy / Barbara Polańska-Siła // Służba Pracownicza. – 2005, nr 5, s. 15-19

Europejska strategia zatrudnienia – efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym / Katarzyna Tarnawska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 91-98

Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania programów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Maciałek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 139-150

Europejski rynek pracy po rozszerzeniu / Violetta Szmyt-Radošević, Piotr Siemiątkowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 11, s. 4-7

E-usługi na rynku pracy / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 110, s.159-167

Ewolucja i ewaluacja polityki rynku pracy w Polsce / Marcin Woźniak // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2018, nr 41, s. 71-81

Ewolucja pasywnej polityki rynku pracy na przykładzie krajów środkowoeuropejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 109-118

Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spójności / Anna Janiszewska  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 465, s. 60-70

Flexicurity – koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku / Alina Gładzicka-Janowska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 3, s. 195-215

Flexicurity – nowa koncepcja rynku pracy / Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2012, nr 1, s. 125-136

Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań / Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Piwowar-Sulej // Nauki Społeczne. – 2012, nr 1,
s. 9-22

Flexicurity przyszłością europejskiego rynku pracy / Dorota Miśkiewicz // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 177-188

Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 81-90

Fundusz pracy jako instrument finansowania polityki rynku pracy w Polsce w kontekście kryzysu ekonomicznego / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu. – 2011, nr 10, s. 83-95

Fundusz Pracy jako narzędzie stymulacji aktywności zawodowej na rynku pracy / Marek Dylewski, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 65-79

Fundusze UE jako impuls dla rynku pracy w Polsce / Ewa Karpowicz, Anna Zygierewicz // Studia BAS.
– 2007, nr 2, s. 215-247

Fundusze strukturalne jako instrumenty polityki na unijnym rynku pracy (na przykładzie Irlandii i Grecji) / Magdalena Warszawska // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 33, s. 43-61

Funkcja ekonomiczna imigracji na polskim rynku pracy / Dariusz Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 300-309

Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach
2000-2010)
/ Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 249-264

Funkcjonowanie rynku pracy a wybrane aspekty ekonomii behawioralnej / Franciszek Grzesiok // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 56-73

Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE / Piotr Idczak // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2012, nr 3, s. 73-89

Globalizacja a rynek pracy z uwzględnieniem Polski / Marianna Księżyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 6, s. 287-302

Globalizacja i jej wpływ na współczesny rynek pracy – próba oceny / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 242, s. 24-38

Globalizacja rynku pracy / Karolina Drela // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 37-48

Homo sovieticus czy doświadczony pracownik ? – o sytuacji starszych ludzi na rynku pracy / Łucja Krzyżanowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 81-93

Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 17-28

Imigranci na unijnym rynki pracy / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 22, s. 14-15

Implikacje globalizacji dla rynku pracy / Jolanta Wilsz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 57-67

Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy / Grażyna Węgrzyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 145, s. 209-219

Innowacyjne zmiany a peryferyjne wiejskie rynki pracy / Janusz Zrobek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 405-417

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy / Małgorzata Uchwat // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 63-68

Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
/ Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 32-43

Instytucje formalne i nieformalne na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Szulc // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 584-594

Instytucje nieformalne na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Szulc-Obłoza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 493, s. 117-130

Instytucjonalizacja elastycznego rynku pracy / Piotr Sieradzki // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce
i Biznesie. – 2015, nr 2(21), s. 13-22

Instytucjonalne wsparcie transgranicznego rynku pracy na przykładzie Eures-T Beskydy / Elżbieta Rak-Młynarska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. – 2014, nr 4, s. 22-35

Integracja rynków pracy na polsko-saksońskim obszarze przygranicznym / Annedore Bergfeld, Robert Nadler, Piotr Sosiński // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2015, nr 32, s. 45-65

Intensywność zatrudnieniowa wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich UE-10 w latach 2003-2011 / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 71-80

Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy / Nina Stępnicka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 123-130

Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce polskiej XXI w. / Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017,
nr 310, s. 30-41

Ewolucja form pracy i zmiany na rynku pracy a wynikające z nich zadania dla psychologów / Mateusz Hauk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2010, t. 14, s. 81-96

Jak badać rynek pracy efektywniej – nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji / Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2010, nr 17, s. 406-412

Jak poprawić sytuację na „trudnym” rynku pracy ? : analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego / Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2006, nr 1, s. 37-63

Kapitał ludzki… wysokiego ryzyka / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 4-8

Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Antoni Ludwiczyński, Czesław Szmidt // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 2, s. 11-26

Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego / Witold Hantke // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 93, s. 63-76

Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał ? / Aleksandra Wilk // Studia
i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 167-176

Kobiety a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / Ewa Sadowska // Kobieta i Biznes. – 2004, t. 12, nr 1-4,
s. 1-6

Kobiety na rynku pracy / Katarzyna Błaszczyk-Domańska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2014, nr 4, s. 5-13

Kobiety na rynku pracy / Małgorzata Dziubalińska-Michalewicz // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 117-137

Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera / Anna Górska // Kobieta i Biznes. – 2018, nr 1-4, s. 19-27

Konkurencyjność polskiego rynku pracy w latach 2004-2016 / Renata Wojciechowska // Studia BAS.
– 2018, nr 3(55), s. 107-132

Kryzys i jego skutki na polskim rynku pracy / Henryk Rudnicki // Studia Społeczne. – 2009, nr 1, s. 89-104

Kryzys modelu multikulturalizmu – przegląd wybranych problemów rynku pracy na przykładzie Holandii / Agata Chlebicka // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 180-199 

Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przez i po przekształceniach systemowych / Ewa Zjawiona // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2004, nr 2, s. 99-111

Lokalne rynki pracy w górnośląskim obszarze metropolitalnym na przykładzie małych miast / Sławomir Sitek, Elżbieta Zuzańska-Żyśko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 144, s. 189-202

Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie Subregionu Tarnowskiego / Jan Siekierski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 45-62

Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce / Aleksander Kowalski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 29-44

Mechanizm generowania nowych miejsc pracy na przykładzie USA / Paweł Kazibudzki // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 326-336

Metaregulacje – „trzecia droga” kształtowania ładu rynku pracy ? / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 7-17

Miejsce osób starszych na polskim rynku pracy / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 46, t. 1, s. 93-105

Mieszkańcy Opola na polskim i zagranicznym rynku pracy – wyniki badań empirycznych / Diana Rokita-Poskart // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 160-169

Mity i fakty / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 14, s. 14

Młode matki na rynku pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2014, nr 11,
s. 10-14

Młode pokolenia na rynku pracy w Polsce / Katarzyna Włodarczyk // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD,
s. 1038-1048

Młodzi na rynku pracy – łatwo im się odnaleźć ? / Iga Leszczyńska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 1, s. 335-346

Młodzi na rynku pracy Pomorza Zachodniego / Katarzyna Brzychcy // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 17-28

Młodzież na rynku pracy – wybrane aspekty / Katarzyna Zioło-Gwadera // Zeszyty Naukowe
PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 8, s. 167-182

Młodzież na rynku pracy : od badań do praktyki / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć
Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2006

Młodzież NEET jako wyzwanie współczesnego rynku pracy / Katarzyna Zioło-Gwadera // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1, s. 83-93

Młodzież w poszukiwaniu zatrudnienia / Ewa Giermanowska // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 97-115

Mobilność na unijnym rynku pracy w dobie kryzysu ekonomicznego – szansa czy zagrożenie dla kapitału ludzkiego w Polsce ? / Ewa Matuska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 329-338

Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy / Piotr Muryjas, Monika Wawer // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 82-93

Mobilność przestrzenna zasobów pracy w województwie podlaskim / Halina Sobocka-Szczapa // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 225-232

Mobilność zawodowa a sytuacja na rynku pracy / Grażyna Węgrzyn // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 276, s. 137-147

Modelowanie przestrzenne charakterystyk rynku pracy / Ewa Pośpiech // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 265, s. 69-79

Możliwości podejmowania pracy za granicą / Jerzy Dworańczyk // Służba Pracownicza. – 2002, nr 12,
s. 7-13

Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy : młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji / Anna Kiersztyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 77-85

Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych / Adrian Grycuk // Studia BAS. – 2013, nr 4(36), s. 9-25

Niedopasowanie strukturalne podaży popytu na pracę w Polsce / Małgorzata Kałaska, Janusz Witkowski // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 1, s. 63-76

Niektóre instrumenty aktywizacji uczestników rynku pracy / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 11-21

Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy / Andrzej Koza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293, s. 23-36

Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy / Zdzisława Janowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 221-229

Niepełnosprawny jako aktywny uczestnik rynku pracy / Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Stelmach // Modern Management Review. – 2014, nr 2, s. 97-108

Niepełnosprawni na rynku pracy / Grzegorz Ciura // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 161-186

Nierówności na rynku pracy / Agata Kubiczek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8,
s. 413-422

Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce / Anna Dolot, Sylwia Wiśniewska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 10, s. 18-20

Nierówności na rynku pracy w Polsce / Izabela Ostoj // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2003-2004, nr 3, s. 149-160

Nierówności na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego / Marek Sobolewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 47, s. 492-503

Nierówności płci na rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 4, s. 343-357

Nierówności płci na rynku pracy – przegląd literatury / Magdalena Warszewska-Makuch, Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 9, s. 15-19

Niestandardowe formy zatrudnienia jako jeden z wymiarów segmentacji rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 536, s. 113-121

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy / Karolina Drela // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 125, s. 123–136

Nowe instrumenty rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Ewa Staszewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 326, vol.6, s. 99-119

Nowe pokolenie na rynku pracy – refleksja socjokulturowa / Jan Nikołajew, Michał Urbas // Studia Zarządzania i Finansów. – 2017, nr 2, s. 155-173

Nowe uwarunkowanie demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2,
s. 345-365

Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia – szanse i zagrożenia / Iwona Kukulak-Dolata // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257,
s. 79-89

Ocena elastyczności rynku pracy w Polsce / Samer Masri // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2003-2004, nr 3, s. 205-210

Ocena sytuacji osób w wieku 50 plus na śląskim rynku pracy / Barbara Białecka, Ryszard Marszowski, Piotr Hetmańczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 67,
s. 45-61

Oceny atrakcyjności lokalnego rynku pracy metodą refleksji strategicznej / Marek Rawski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 247-256

Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce / Gabriela Wronowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 214,
s. 115-127

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście wahań demograficznych na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego / Ireneusz Wiśniewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 126-135

Oddziaływanie nowych technologii na rynek pracy – wybrane aspekty / Tomasz Skrzyński // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 594, s. 61-71

Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy / Małgorzata Gawrycha, Justyna Kujawska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 180-189

Offshoring usług biznesowych – wyzwania dla rynku pracy / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 90, s. 147-154

Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku pracy / Sławomir Kantyka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 170-183

Organizowanie lokalnego rynku pracy / Tomasz Telep // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.
– 2013, nr 1(16), s. 65-76

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Paulina Stolarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 335-346

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2018 / Jakub Garncarz, Martyna Żak // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2019, nr 2, s. 29-32

Osoby starsze na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej – wybrane aspekty / Ewa Patra // International Business and Global Economy. – 2015, nr 34, s. 123-135

Osoby starsze na rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 139-161

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Unii / Marzena Matyja // Służba Pracownicza. – 2007, nr 2,
s. 1-2

Pandemia COVID-19 : implikacje dla polskiego rynku pracy / Kamila Magdalena Radlińska // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2020, nr 24, s. 113-126

Pandemia COVID-19 jako „czarny łabędź” rynku pracy / Mirosława Krzyścin, Dariusz Socha // Społeczeństwo
i Polityka. – 2022 nr 2(71) s. 29-57

Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 37-48

Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego / Paweł Kubiak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 7-18

Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2017, nr 316, s. 7-17

Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy /  Baha Kalinowska-Sufinowicz // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 5, s. 31-42

Podaż na rynku pracy w regionie zachodniopomorskim / Weronika Toszewska, Eugeniusz Zdrojewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 255-261

Podaż pracy kobiet a posiadanie dzieci – analiza rynku pracy w Polsce w latach 2014-2017 / Magdalena Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 283-295

Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku pracy / Wiktoria Domagała // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2015, t. 3, nr 7, s. 129-148

Podstawowe wskaźniki rynków pracy : Polska a państwa członkowskie Unii Europejskiej / Jolanta Szymańczak // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 39-52

Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy / Agnieszka Ziomek // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2016, t. 4, nr 11, s. 136-152

Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 312, s. 7-17

Pokolenie Y na rynku pracy – na przykładzie badania opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu
/ Martyna Bednarek // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16,
s. 13-26

Polacy na rynku pracy starych państw Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2006, nr 5, s. 58-73

Polacy na rynku pracy w Niemczech / Zbigniew Świątkowski // Studia Lubuskie. – 2006, nr 2, s. 109-119

Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski / Sławomir Jankiewicz // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 242-251

Polityka rynku pracy w Polsce – wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity score matching / Zenon Wiśniewski, Monika Maksim // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013,
nr 103, s. 93-107

Polityka rynku pracy w Polsce na rzecz grup problemowych w kontekście zmian w przepisach prawa / Dorota Koptiew // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 257, s. 19-31

Polityka rynku pracy w Polsce w świetle wytycznych Unii Europejskiej / Zdzisław Sadowski // Służba Pracownicza. – 2002, nr 11, s. 2-7

Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii : propozycje implementacyjne dla Polski / Ewa Rollnik-Sadowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 156-164

Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce / Marta Maier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 231-240

Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków / Wojciech Łukowski
(Seria: Prace Migracyjne, nr 57)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 14, s. 416-427

Polski rynek pracy w perspektywie integracji z UE / Anna Francik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 609, s. 23-43

Polsko-niemiecki rynek pracy po 1 maja 2011 r. – analiza sytuacji, skutki i prognozy / Joanna Jakubowska // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 168-179 

Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy jako priorytet polityki spójności Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej  2014-2020
/ Magdalena Bergmann // Unia Europejska. Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne. – 2016, nr 8, s. 59-67

Postęp techniczny – szansa czy zagrożenie : wpływ na kształtowanie się rynku pracy / Agnieszka Kiernożycka-Sobejko // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 91-98

Praca nieodpłatna i rynek pracy / Karolina Drela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 28-38

Pracownik i przedsiębiorstwo wobec aktualnego rynku pracy / Ireneusz Marzoch // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2019, nr 1, s. 143-152

Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne / Maciej Frączek // Zarządzanie Publiczne. – 2015, nr 32(2), s. 25-40

Problem dyskryminacji kobiet – analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu
o niekonkurencyjnych rynkach pracy
/ Alicja Kuropatwa // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2014, t. 20, nr 4, s. 53-68

Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce / Lech Sawicki // Zeszyty Naukowe PTE
w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 152-160

Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości / Barbara Baran // Przedsiębiorczość – Edukacja.
– 2005, t. 1, s. 227-238

Problemy modelowania i prognozowania rynku pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 94, s. 35-59

Problemy starzenia rynku pracy – analiza statystyczno-demograficzna dla wybranych państw UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 76,
s. 103-115

Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002–2011 /Jolanta Kondratowicz-Pozorska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 41-54

Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej / Lucyna Mączka // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 709, s. 5-17

Proces starzenia się ludności i zasobów pracy śląska a sytuacja osób starszych na rynku pracy : wybrane aspekty / Agata Zagórowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 160, s. 44-54

Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy / Izabela Maria Stefaniak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 187-198

Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym / Halina Świeboda // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 123, s. 337-343

Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomie wyższym / Marta Juchnowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 25-33

Program „Moje Boisko-Orlik 2012” jako element wspomagający polski rynek pracy / Mariola Mamcarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 193-201

Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 jako instrument kształtujący rynek pracy w województwie podlaskim / Agnieszka Zalewska-Bochenko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 209-214

Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy / Małgorzata Szczęsny // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 44-53

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy / Karol Flisikowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 51, s. 244-257

Próby rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 15, s. 211-218

Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / Joanna Fryca // Logistyka. – 2014, nr 2, CD, s. 58-65

Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego / Jan Siekierski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 13-32

Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 721, s. 19-35

Przemiany regionalnych rynków pracy na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego / Katarzyna Cheba / Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540,
s. 113-117

Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy – przypadek Niemiec i Szwecji / Sławomir Czech, Michał Moszyński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 42-52

Przeobrażenia rynku pracy z perspektywy procesów deindustrializacji i reindustrializacji / Piotr Sieradzki // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2015, nr 1(20), s. 143-153

Przepisy służące poprawie obsługi rynku pracy / Cecylia Pielok // Służba Pracownicza. – 2005, nr 10,
s. 29-31

Przestrzenne aspekty rynku pracy województwa podkarpackiego / Paweł Walawender // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2007, z. 10, s. 245-254

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 289, s. 153-163

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce / Anna Niewiadomska // Ekonomia
– Wroclaw Economic Review. – 2017, t. 23, nr 4, s. 111-124

Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na rynku pracy / Katarzyna Włodarczyk, Joanna Sikorska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 420-428

Przyszłość śląskiego rynku pracy w opinii ekspertów – badania pilotażowe / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 304, s. 68-83

Reakcja gospodarki krajowej na otwarcie zagranicznego rynku pracy / Grzegorz Przekota // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 179-191

Realizacja unijnej polityki zatrudnienia w Polsce / Leszek Cybulski // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 151-167

Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016) / Wacław Jarmołowicz, Łukasz Ziębakowski // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 51, t. 3,
s. 139-162

Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej / Jakub Piecuch // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 83-92

Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce / Marlena Cicha-Nazarczuk // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 4, s. 153-168

Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej / Jacek Strojny, Dawid Karaś // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2015, t. 11, s. 98-110

Regionalny rynek pracy a oferta kształcenia pomorskich uczelni publicznych w kontekście strategii Europa 2020 / Katarzyna Skrzeszewska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 5, s. 12970-12985

Regionalny rynek pracy w opinii mieszkańców wsi i miast / Barbara A. Sypniewska, Olga Rawa-Siarkowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2015, t. 22,
s. 289-298

Regulacja i deregulacja rynku pracy w Polsce a wzrost gospodarczy / Renata Nowak-Lewandowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 213,
s. 185-196

Rodzaje aktywnej polityki rynku pracy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293,
s. 87-100

Regulacje rynku pracy w Polsce / Tomasz Zalega, Paula Daniel // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce
i Biznesie. – 2014, nr 1(18), s. 145-163

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000-2009 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 93, s. 19-28

Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011 / Sławomir Kuźmar // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 42, s. 353-366

Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy / Beata Taradejna // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2014, nr 8, s. 22-26

Rola Powiatowego Urzędu Pracy w aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze / Dominika Trawińska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 24(4), s. 209-228

Rola powiatowych urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce / Krystyna Kietlińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 277-288

Rozmieszczenie ludności i rynek pracy w województwie mazowieckim – czy mamy do czynienia
z niedopasowaniem przestrzennym ?
/ Krzysztof Mączewski, Andrzej Porretta-Tomaszewski, Paweł Strzelecki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 137-143

Rynek pracy – bardzo powoli do równowagi // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 4, s. 18-19

Rynek pracy – pierwsza prognoza dla Europy do 2015 r. / Wiesława Majak // Służba Pracownicza. – 2008, nr 6, s. 1-3

Rynek pracy – rozważania teoretyczne / Marek Gębski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2016, nr 1, s. 579-588

Rynek pracy – w warunkach współczesnej aranżacji / Marek Gębski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr 1, s. 307-314

Rynek pracy – współczesna konstrukcja / Małgorzata Gębska-Lisowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 2, s. 341-353

Rynek pracy : trzy miliony tuż, tuż / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 19

Rynek pracy a migracje zarobkowe w obrębie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia / Karolina Olak, Antoni Olak // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne
i Techniczne. – 2017, t. 9, nr 1, s. 216-225

Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce / Adam Rybarski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 9-28

Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna / Magdalena Kochmańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2006, nr 2, s. 35-42

Rynek pracy a rynek kredytów detalicznych / Marian Gola // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 215-222

Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim / Jarosław Poteralski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20,
s. 135-146

Rynek pracy dostępny dla ludności wiejskiej a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej / Bożena Karwat-Woźniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 129, s. 201-219

Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej / Ewa Rollnik-Sadowska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2014, t. 14, z. 1, s. 75-85

Rynek pracy na Warmii i Mazurach – strategie i działania lokalne / Majka Łojko // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 286, s. 56-71

Rynek pracy na wsi / Jakub Kraciuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24), s. 89-98

Rynek pracy na wsi / Wojciech Zgliczyński // Studia BAS. – 2010, nr 4(24), s. 103-126

Rynek pracy w gospodarce rynkowej / Mieczysław W. Socha // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 18,
s. 38-40

Rynek pracy w kontekście kreowania wartości i kapitału intelektualnego przy procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji / Karolina Gębska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 8,
s. 56-67

Rynek pracy w Polsce po 2004 roku a imigracja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej / Mikołaj Olszewski // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 1, s. 49-63

Rynek pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Roman Siedlikowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 1, s. 263-278

Rynek pracy w Polsce w latach 2016-2018 – uwarunkowania i prognozy / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2019, nr 4, s. 124-153

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji – szanse i zagrożenia / Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2016, t. 23, s. 9-8

Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Lucyna Mączka // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 651, s. 23-37

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji : główne problemy i tendencje / Wojciech Padowicz // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 9-37

Rynek pracy w powiatach przygranicznych województwa lubelskiego / Ireneusz Niećko // Zarządzanie
i Edukacja. – 2013, nr 91, s. 287-310

Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej / Jadwiga Rudek // Zarządzanie i Edukacja.
– 2011, nr 78, s. 135-146

Rynek pracy w Szwecji – charakterystyka i kondycja / Joanna Prystrom // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2011, nr 6, s. 149-169

Rynek pracy w transporcie i logistyce / Paweł Antoszak, Agnieszka Goździewska-Nowicka // Logistyka.
– 2016, nr 3, CD, s. 46-55

Rynek pracy w warunkach globalizacji / Rafał Nagaj // Zarządzanie i Edukacja. – 2012, nr 82, s. 235-248

Rynek pracy w warunkach zagrożenia / Marek Gębski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2010, nr 2, s. 211-220

Rynek pracy w województwie łódzkim / Paweł Dziemdziela // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2018, nr 10, s. 33-42

Rynek pracy we współczesnej gospodarce światowej / Paweł Antoszak // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2020, nr 13, s. 7-20
Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2015, nr 214, s. 89-102

Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego / Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2011, nr 18, s. 37-50

Rynek pracy wśród mieszkańców wsi w warunkach globalizacji / Marek Gębski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 1, s. 49-58

Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe / Magdalena Jakubowska, Stefan Bosiacki // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2015, nr 1, s. 31-55

Rynki pracy krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie lat 2008-2009 / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 61-70

Rynki pracy nowych krajów członkowskich  UE w warunkach globalizacji / Izabela Ostoj // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 435-447

Saksy: szanse i ryzyko / Marcin Jaworek, Henryk Rogala // Służba Pracownicza. – 2006, nr 10, s. 1-8

Samorealizacja zawodowa kobiet na podkarpackim rynku pracy – raport z badań / Waldemar Lib // Problemy Profesjologii. – 2018, nr 2, s. 163-169

Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej / Agnieszka Zaborowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2016, nr 456, s. 51-68

Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce / Bogusława Puzio-Wacławik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 145, s. 197-207

Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia / Dorota Kotlorz, Anna Skórska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 21-30

Segregacja horyzontalna na polskim rynku pracy / Marta Hozer-Koćmiel // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008, nr 2, s. 115-122

Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce / Mikołaj Pawlak, Michał Kotnarowski  // Studia Socjologiczne. – 2016, nr 2, s. 187-215

Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce – wybrane aspekty / Marta Maier // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 511-520

Specyfika podkarpackiego rynku pracy – wybrane problemy / Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Bogusław Ślusarczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 21-38

Specyfika rynku pracy w krajach rozwijających się / Agnieszka Piekutowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 99-107

Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce / Janusz Witkowski // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 2,
s. 29-45

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji regionalnego podkarpackiego rynku pracy / Tomasz Maciałek [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent
Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 140-162

Spółki transferowe jako instrument polityki rynku pracy w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 90-101

Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce : 40+? 50+? : czy tylko „plus”? / Justyna Stypińska // Studia Socjologiczne. – 2015, nr 2(217), s. 143-165

Starzenie się potencjalnych zasobów pracy na rynku europejskim / Anna Majdzińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 109-120

Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce (wybrane aspekty) / Agnieszka Furmańska-Maruszak) // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 37-48

Status mieszkańców obszarów wiejskich na rynku pracy / Nina Drejerska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2008, nr 7(2), s. 5-12

Struktura i dynamika rynku pracy województwa zachodniopomorskiego / Krzysztof Małachowski // Europa Regionum. – 2012, t. 14, s. 107-118

Struktura kapitału ludzkiego a zmiany na rynku pracy w Polsce / Barbara Wyrzykowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 191-205

Struktura rynku pracy – zagrożenia i perspektywy rozwojowe / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 56-82

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy – badania ankietowe / Gabriela Wronowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 136-146

Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy / Ewa Wasilewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24),
s. 189-201

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 43-52

Sytuacja absolwentów na rynku pracy w latach 1998-2003 / Agata Lulewicz, Agnieszka Piekutowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2004, z. 9, s. 197-208

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy / Anna Piechnik-Kurdziel // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 7-20

Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu „Rodzina 500+” / Adriana Politaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 248-257

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście nieformalnego zatrudnienia / Monika Pasternak-Malicka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 225-236

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 103-112

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2013 / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2015, nr 214, s. 103-114

Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy / Justyna Kozłowska, Natalia Staszak // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2022, nr 1, s. 73-84

Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy / Kamila Rybicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 105-116

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w warunkach kryzysu – kontekst europejski / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 43-52

Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie pandemii korona wirusa / Agnieszka Rożek // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2020, t. 15-16, nr 1-2,
s. 92-100

Sytuacja na rynku pracy a decyzje prokreacyjne Polaków / Dorota Grodzka // Studia BAS. – 2016, nr 1(45), s. 77-111

Sytuacja na rynku pracy a reforma emerytalna i wsparcie dzietności / Izabela Maria Stefaniak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 212-220

Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji / Danuta Miłaszewicz // Zarządzanie i Edukacja. – 2011,
nr 78, s. 105-118

Sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich państw Unii Europejskiej / Luiza Ossowska, Dorota Janiszewska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2017, t. 17, z. 2, s. 176-185

Sytuacja na rynku pracy w Polsce / Paweł Antoszak // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 8, s. 15-30

Sytuacja na rynku pracy w Polsce i państwach Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 1, s. 43-62

Sytuacja na rynku pracy w transporcie / Paweł Antoszak // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 5, s. 12563-12573

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2000-2009 / Paweł Pasierbiak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 1, s. 51-62

Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty / Wojciech Bąba // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 10, s. 6-8

Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce / Marta Maier // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 101-111

Szanse i zagrożenia rynku pracy województwa lubelskiego na obszarach wiejskich / Maria Miczyńska-Kowalska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 230-240

Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna / Marek Bednarski // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2013, nr 6, s. 45-56

Szkolnictwo wyższe w Polsce a rynek pracy / Roman Grzejszczak // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 483-493

Szok na rynku pracy / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2007, nr 16, s. 5-8

Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005 / Karol Siebyła // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 19, s. 282-300

Świadomość warunków i wymagań rynku pracy w opiniach studentów w gospodarce opartej na wiedzy / Krystyna Kmiotek, Jan Polaszczyk // Modern Management Review. – 2014, nr 1, s. 47-56

Światowe dysproporcje w sektorowej strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn / Magdalena Cyrek // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 27-37

Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. – 2005, T. 50/2/3, s. 317-326

Teoretyczne i empiryczne implikacje rynku pracy / Renata Beata Dylkiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2013, nr 161, s. 36-43

Teoretyczne koncepcje regulacji rynku pracy / Izabela Ostoj // Współczesne Problemy Ekonomiczne.
– 2009, nr 1, s.  131-142

Teoria stabilnych alokacji jako narzędzie projektowania rynku pracy / Łukasz Pietrych // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 88, s. 265-275

Tendencje i problemy rynku pracy / Kazimiera Atamańczyk // Studia Prawnoustrojowe. – 2003, nr 2,
s. 89-102

Trendy na współczesnym rynku pracy na morzu / Katarzyna Skrzeszewska // Logistyka. – 2014, nr 6,
CD nr 2, s. 1147-1155

Trudności na rynku pracy w opiniach absolwentów wyższych uczelni / Andrzej Boczkowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 33, s. 5-16

Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych / Janina Sawicka, Anna Skwara // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2015, t. 15, z. 2, s. 117-127

Uczestnictwo młodych ludzi na rynku pracy / Kinga Joanna Wiatrowska // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2019, nr 1, s. 153-162

Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki / Bogusława Puzio-Wacławik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257,
s. 102-113

Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki usługowej / Magdalena Cyrek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 14, s. 390-403

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 21-32

Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni ? / Marek Piotrowski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2015, nr 1, s. 155-167

Ułatwienia dla obywateli UE zainteresowanych pracą w Polsce / Piotr Korczyński // Służba Pracownicza.
– 2005, nr 4, s. 25-28

Umowy bilateralne szansą zatrudnienia dla nielicznych / Marcin Jaworek, Henryk Rogala // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 25-26

Unijna polityka zatrudnienia a zmiany na polskim rynku pracy / Marek Niewęgłowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2009, nr 2, s. 95-104

Uwagi na temat rynku pracy w Polsce / Zdzisław Ceynowa // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2013, nr 17, s. 113-118

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy na obszarze województwa śląskiego – wybrane aspekty / Andrzej Skibiński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 258, s. 97-108

Uwarunkowania polskiego prawodawstwa wspomagającego rozwój rynku pracy / Irena Galińska-Rączy  // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 53-66

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce : aspekty regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie
Białystok ; Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2010

W poszukiwaniu pracy / Lech Parzuchowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 13, s. 25

Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce / Rafał Warżała // Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 4,
s. 538-559

Wartość oczekiwana jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy / Elżbieta Pasierbek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110,
s. 211-221

Warunki do rozwoju kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy w Polsce / Małgorzata Wosiek // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 299-312

Wirtualne światy a rynek pracy / Izabela Maria Stefaniak // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 4,
s. 38-49

Wnioski płynące dla Polski z doświadczeń szwedzkich w prowadzeniu aktywnych polityk rynku pracy (ALMP) / Mateusz Guzikowski, Aleksandra Ambroży // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
– 2013, z. 134, s. 95-116

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się rynku pracy w Polsce / Bartosz Kubat // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 29, s. 21-45

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy / Krzysztof Adam Firlej // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2012, t. 5, s. 113-126

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000-2007 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 79, s. 75-83

Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce / Agnieszka Jakubowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 2, s. 137-149

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie/ Aleksandra Jezierska-Thöle, Mirosław Biczkowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 7(22), s. 38-49

Wpływ globalizacji i regionalizacji na skuteczność polityki makroekonomicznej w zakresie rynku pracy / Adam Damrath // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 2, s. 116-125

Wpływ globalizacji na współczesny rynek pracy / Katarzyna Łukasik // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 247-256

Wpływ konkurencyjności gospodarki na wojewódzkie rynki pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek w Polsce // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 264, s. 41-54

Wpływ kryzysu finansowo-ekonomicznego na rynek pracy w Polsce / Tomasz Zalega // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2012, nr 1(14), s. 65-78

Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ludzi młodych na rynku pracy w Polsce w latach 2008–2013 / Kamil Wilk // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2019, nr 2, s. 15-19

Wpływ lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na rynek pracy na obszarach wiejskich
na przykładzie gmin wiejskich województwa podkarpackiego
/ Marian Woźniak // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 313-324

Wpływ migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy / Anna Niewiadomska // Nauki Społeczne. – 2011, nr 2(4), s. 11-26

Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy / A. Grzymała-Kazłowska i in. (Seria: Prace Migracyjne, nr 44)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Wpływ modelu flexicurity na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2010, nr 17, s. 380-396

Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na duński rynek pracy / Ewa Ignaciuk // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 85-97

Wpływ polityki konkurencyjności Unii Europejskiej na rynek pracy w Polsce / Renata Popiołek // Unia Europejska. Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne. – 2015, nr 7, s. 39-48

Wpływ rynku nieruchomości biurowych na rynek pracy osób młodych / Katarzyna Brzychcy // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 1,
s. 165-174

Wpływ spółek akcyjnych na lokalny rynek pracy / Maria Klonowska-Matynia, Natalia Cendrowska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2012, nr 6, s. 165-175

Wpływ studentów aktywnych zawodowo na europejskie rynki pracy / Miroslav Beblavý, Brian Fabo // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 6, CD, s. 29-44

Wpływ sytuacji na lokalnych rynkach pracy na preferencje młodzieży dotyczące miejsca edukacji, zatrudnienia i zamieszkania na przykładzie wybranych ośrodków województwa dolnośląskiego / Romuald Jończy, Alicja Nahajowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 22-32

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce / red. Maciej Bukowski
Warszawa : Instytut badań Strukturalnych, 2008

Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynki pracy w Polsce / Mateusz Guzikowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 276, s. 121-136

Wprowadzenie euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych / Małgorzata Gajda-Kantorowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 81-90

Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny : klasyfikacja metodą WARDA z warunkiem spójności / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, nr 308, vol. 6, s. 87-103

Wskaźniki dotyczące rynku pracy wśród osób deklarujących narodowość śląską / Grzegorz Węgrzyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 173-183

Wskaźniki jakości pracy – nowy aspekt analiz rynku pracy / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 324, s. 7-17

Wspieranie niepełnosprawnych na rynku pracy / Mariusz Wieczorek // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 2003, nr 15, s. 81-95

Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 9, s. 123-144

Współczesne uwarunkowania rynku pracy : wybrane problemy / Tadeusz P. Tkaczyk // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 431-458

Współczesny rynek pracy w Polsce a generacja : różnica między pokoleniami X, Y oraz Z / Karolina Martyna Czyczerska, Anna Jadwiga Ławnik, Elżbieta Szlenk-Czyczerska // Rozprawy Społeczne. – 2020, t. 14, nr 3,
s. 102-125

Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące globalizacji gospodarki / Grażyna Maniak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008, nr 3, s. 5-22

Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki) / Mirosław Zajdel // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 14, s. 428-439

Wybrane aspekty wykluczenia młodzieży na współczesnym rynku pracy i sposoby ich przezwyciężenia
z uwzględnieniem nowoczesnego modelu edukacyjnego
/ Jordan Klimek, Katarzyna Łobacz, Jan Nikołajew // Studia Zarządzania i Finansów. – 2015, nr 8, s. 135-149

Wybrane czynniki determinujące efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce / Anna Reichelt // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 33, s. 27-41

Wybrane mierniki określające niedopasowania kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy na przykładzie Polski / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 29-40

Wybrane problemy współczesnych rynków pracy na przykładzie województwa śląskiego / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 193, s. 48-66

Wybrane teorie rynku pracy / Marek Gębski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 2,
s. 325-335

Wydatki z funduszu pracy na finansowanie polityki rynku pracy / Beata Zofia Filipiak // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 81-98

Wykluczenie cyfrowe mazowieckich zasobów pracy / Łukasz Arendt // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 147-154

Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2004, nr 5, s. 79-90

Wykorzystanie statystycznej analizy danych do oceny rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Iwona Bąk, Beata Szczecińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 35-46

Wykorzystanie teleinformatyki do poprawy sytuacji na rynku pracy / Renata Oeliwa, Suzanna Tomassi // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 93-108

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy / Grzegorz Ciura // Studia BAS.
– 2011, nr 2(26), s. 211-236

Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy / Małgorzata Genzels // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 903, s. 5-16 

Wyzwania dla ZZL – pokolenie Y i Z na rynku pracy / Ewelina Hetig // Przegląd Nauk Ekonomicznych.
– 2019, nr 32, s. 107-114

Wyzwania rynku pracy w obliczu kryzysu demograficznego – wybrane aspekty / Małgorzata Gajowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 74-85

Zarządzanie wydatkami funduszu pracy jako źródłem finansowania aktywnej polityki rynku pracy
w Polsce
/ Marlena Cicha-Nazarczuk // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 95, s. 25-51

Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego / Marek Fura, Barbara Fura // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 24, s. 306-315

Zasoby pracy w Polsce w perspektywie 2050 roku / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 89-99

Zastosowanie metody eliminacji wektorów w analizie zmian struktury rynku pracy / Ewa Wasilewska, Marcin Dziudziński // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej.
– 2009, nr 74, s. 63-79

Zastosowanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy
w Polsce
/ Michał Bernard Pietrzak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 291, s. 47-58

Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE / Aldona Zawojska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24), s. 202-215

Zderzenie pokoleń a rynek pracy / Antoni Gwarek, Wioleta Samitowska, Monika Smoguła // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 114, s. 127-142

Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia / Ewa Kosycarz // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 4, s. 279-292

Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce / Karolina Drela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 78-89

Zmiany demograficzne i procesy migracyjne oraz ich oddziaływanie na rynku pracy / Danuta Miłaszewicz, Roman Siedlikowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 276, s. 109-120

Zmiany instytucjonalne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w warunkach światowej recesji / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2014, nr 196, s. 21-30

Zmiany na niemieckim rynku pracy jako przykład skutecznej deregulacji / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 84, s. 167-179

Zmiany na polskim rynku pracy w latach 2004-2010 / Paweł Pasierbiak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 2, s. 175-187

Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013 / Eugeniusz Kwiatkowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 371-393

Zmiany na rynkach pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich konkurencyjności międzynarodowej / Alina Grynia // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018,
nr 529, s. 109-119

Zmiany na rynku pracy a efektywność kształcenia w Polsce / Janusz Nowak, Ludmila Pankiv // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 123, s. 313-323

Zmiany na rynku pracy w aspekcie realizacji programu „Rodzina 500+” / Grzegorz Maciejewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 171-187

Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski – wybrane zagadnienia / Gabriela Wronowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 2, s. 195-205

Zmiany na rynku pracy w województwie wielkopolskim w kontekście regionalnej polityki rynku pracy / Magdalena Knapińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 54-66

Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym – analiza porównawcza / Marek Kunasz // Marketing i Rynek. – 2018, nr 12, CD, s. 224-236

Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce / Sławomir Śmiech // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 740, s. 37-49

Zmiany w strukturze zatrudnienia a elastyczne zatrudnienie / Karolina Drela // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2013, nr 2, s. 61-68

Zmiany w zatrudnieniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Dorota Klembowska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 72, s. 51-63

Znaczenie wiedzy w kontekście zmian na rynku pracy / Maria Klonowska-Matynia // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2010, nr 4, s. 145-157

Znak zmian na polskim rynku pracy – różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000 r. /
oprac. Mariusz Zielona // Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. – 2012, nr 4, s. 15-25

Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD / Anita Szymańska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 31-44

Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w krajach OECD w świetle metody TOPSIS / Agnieszka Ertman // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2011, nr 3, s. 43-64

Zróżnicowanie rynków pracy na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej / Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 73-82

Zróżnicowanie rynku pracy młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Kamil Kotliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 465, s. 79-86

Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak // Przegląd Politologiczny.
– 2010, nr 4, s. 149-161

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Doświadczenie czy wykształcenie ? : polski rynek pracy ludzi młodych – eksperyment korespondencyjny / Olga Mierzwa // Bank i Kredyt. – 2012, nr 1, s. 27-47

Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych / Michał Gradzewicz, Paweł Strzelecki // Bank i Kredyt. – 2011, nr 5, s. 61-86

Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji / Paweł Strzelecki, Robert Wyszyński, Katarzyna Saczuk // Bank i Kredyt. – 2009, nr 6, s. 77-103

Wybrane zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy / Katarzyna Saczuk // Bank i Kredyt. – 2003, nr 5, s. 25-36

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych w perspektywie Unii Europejskiej
– część II
/ Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 7, s. 91-110

Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii pracodawców w perspektywie Unii Europejskiej (część 1) / Sylwester Bębas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 5, s. 84-100

Zatrudnienie zasobów pracy 50+ / Anna Niewiadomska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2013, nr 11, s. 32-40

Struktura świętokrzyskiego rynku pracy w latach 2008-2012 / Marta Ćwierz, Damian Liwocha // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 10, s. 65-76

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku pracy / Jan Klimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 7, s. 17-27

Uelastycznienie rynku pracy w Polsce / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 4, s. 1-47

Deregulacja rynku pracy w Polsce / Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006,
nr 4, s. 34-43

Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki / Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 8, s. 43-50

Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce / Samer Masri // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 1, s. 40-43

Ekonomista

Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce / Ewa Gałecka-Burdziak, Leszek Kucharski // Ekonomista. – 2018, nr 1, s. 103-115

Aktywne programy rynku pracy : szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych / Marcin Woźniak // Ekonomista. – 2015, nr 1, s. 15-41

Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej / Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 761-773

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce / Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska // Ekonomista.
– 2012, nr 5, s. 629-644

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy / Elżbieta Kowalczyk // Ekonomista. – 2012, nr 1, s. 53-77

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej / Eugeniusz Kwiatkowski // Ekonomista. – 2011, nr 1, s. 37-53

Modele łączenia uczestników rynku pracy – aplikacja funkcji dopasowań do polskiego rynku pracy / Ewa Gałecka-Burdziak // Ekonomista. – 2010, nr 3, s. 395-408

Hiszpański rynek pracy w Unii Europejskiej / Ewa Gałecka // Ekonomista. – 2008, nr 3, s. 399-412

Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy / Joanna Dębicka, Edyta Mazurek // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 403-415

Taksonometryczna analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE w latach 1995-2001 / Joanna Górka, Agata Kubiczek // Ekonomista. – 2004, nr 2, s. 255-266

Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy / Marek Góra // Ekonomista. – 2003, nr 1,
s. 9-19

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne / Janina Witkowska // Ekonomista. – 2000, nr 5, s. 647-667

Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce / Bogna Gawrońska-Nowak, Paweł Kaczorowski // Ekonomista. – 2000, nr 2, s. 223-242

Gospodarka Narodowa

Rynek pracy w  modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych / Przemysław Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2018, nr 4, s. 51-92

Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dorota Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. – 2017, nr 1, s. 53-67

Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce ? / Ewa Gałecka-Burdziak, Robert Pater // Gospodarka Narodowa.
– 2015, nr 5, s. 171-186

Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy / Stanisław Cichocki, Michał Gradzewicz, Joanna Tyrowicz // Gospodarka Narodowa. – 2015, nr 4, s. 91-116

Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011 / Paweł Dykas, Tomasz Misiak // Gospodarka Narodowa. – 2014, nr 1, s. 57-80

Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej / Beata Woźniak-Jęchorek // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9, s. 5-27

Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego / Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 1-23

Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008 / Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 59-77

Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań : czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła ? / Mary C. Daily, Bast Hobijn, Ayşegül Şahin, Robert G. Valetta // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12,
s. 147-172

Elastyczność funkcji dopasowań na rynku pracy w Polsce / Ewa Gałecka-Burdziak // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 4, s. 109-126

Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy ? / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2011, nr 7/8, s. 47-67

Aktywizacja regionalnych i lokalnych rynków pracy / Bożena Słomińska // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 11/12, s. 117-139

Handel Wewnętrzny

Innowacje społeczne na rynku pracy / Kamila Radlińska // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 5, s. 209-220

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020” / Barbara Pokorska, Bożena Słomińska // Handel Wewnętrzny. – 2013, nr 2, s. 21-33

Efektywność programów rynku pracy (część 2) / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 6, s. 33-40

Efektywność programów rynku pracy (część 1) / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 2, s. 46-54

Wpływ koncentracji handlu na rynek pracy / Franciszek Misiąg // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5, s. 5-9

Marketing i Rynek

Sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy w percepcji studentów / Urszula Widelska, Marta Marzena Sosnowska, Natalia Ostrowska // Marketing i Rynek. – 2021, nr 1, s. 11-21

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy w gospodarce polskiej / Alina Gładzicka-Janowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2013, nr 1, s. 67-91

Myśl Ekonomiczna i Prawna

Bezpieczny i efektywny rynek pracy w Unii Europejskiej : czy to możliwe ? / Piotr Stolarczyk // Myśl Ekonomiczna i Prawna. – 2009, nr 4, s. 55-81

Organizacja i Kierowanie

Formy zatrudnienia – analiza elastyczności pracowników / Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak // Organizacja i Kierowanie. – 2016, nr 3, s. 91-98

Personel i Zarządzanie

Od niemowlęcej wyprawki do emerytury : rynek pracy w Finlandii / Nina Yliuntinen-Bau // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 10, s. 12-15

Pracownik w kryzysie czyli rynek pracy w czasach turbulencji (2) / Magdalena Rylska // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 6, s. 20-23

W poszukiwaniu oszczędności czyli rynek pracy w czasach turbulencji (1) / Krzysztof Katolo // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 5, s. 24-27

Elastyczny nie tylko pracownik (2) : aktywizacja osób biernych zawodowo szansą dla pracodawców / Małgorzata Skrzek-Lubasińska // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 3, s. 42-46

Elastyczny nie tylko pracownik (1) : zmiany na polskim rynku pracy i ich wpływ na pracodawców
i pracowników
/ Katarzyna Bator // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 2, s. 22-25

Polityka Społeczna

Identyfikacja zmian wywołanych przez pandemię COVID-19 na polskim rynku pracy / Kinga Andrzej Kubisiak //  Polityka Społeczna – 2023, nr 8, s. 1-8

Segmentacja rynku pracy z perspektywy wybranych nurtów nowej ekonomii instytucjonalnej : analiza teoretyczna / Marek Bednarski // Polityka Społeczna. – 2021, nr 9, s. 1-6

Osoby niesłyszące na rynku pracy w Polsce / Dorota Antoniak // Polityka Społeczna. – 2021, nr 9, s. 6-14

Nowe formy zatrudnienia na europejskim rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i pandemii COVID-19 / Marek Kawa, Mirosław Grewiński // Polityka Społeczna. – 2021, nr 5-6, s. 1-10

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy w kontekście pandemii COVID-19 / Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. – 2021, nr 4, s. 8-15

Współczesny fenomen globalnego rynku pracy – platforma zatrudnienia / Andrzej Marian Świątkowski // Polityka Społeczna. – 2019, nr 5-6, s. 1-7

Instrumenty rynku pracy de jure i de facto / Małgorzata Szczęsny // Polityka Społeczna. – 2018, nr 5-6,
s. 8-15

Analiza rynku pracy na pograniczu polsko-ukraińskim / Katarzyna Himstedt, Tomasz Kacprzak // Polityka Społeczna. – 2018, nr 5-6, s. 15-23

Problemy prognozowania rynku pracy w Polsce : potrzeby i oczekiwania publicznych służb zatrudnienia / Marek Bednarski, Iwona Kukulak-Dolata // Polityka Społeczna. – 2018, nr 5-6, s. 24-32

Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / Jolanta Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. – 2017, nr 7, s. 1-9

Pozycja zawodowa mężczyzn na rynku pracy : stabilność czy zmiana ? : statystyczny obraz sytuacji / Danuta Graniewska, Bozena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. – 2016, nr 10, s. 13-18

Niedoceniana młodość ? : młodzi dorośli na rynku pracy / Agnieszka Jeran // Polityka Społeczna. – 2016,
nr 4, s. 8-14

Młodzież na rynku pracy w UE / Władysław Bogdan Sztyber// Polityka Społeczna. – 2015, nr 8, s. 30-37

Nierówności ze względu na płeć na rynku pracy w Polsce / Jarosław Oczki // Polityka Społeczna. – 2015,
nr 7, s. 26-29

Przejściowe rynki pracy wobec faz życia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2015, nr 5-6, s. 1-6

Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego / Aleksander Noworól, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 8-13

Planowanie regionalne w dziedzinie rynku pracy i spraw społecznych w województwie kujawsko-pomorskim : działania samorządu i instytucjonalne uwarunkowania / Małgorzata Wiśniewska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 13-19

Strategia zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i jej powiązania z regionalną polityką społeczną / Anna Organiściak-Krzykowska, Ryszard Walkowiak // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12,
s. 20-24

Strategie zatrudnienia w Wielkopolsce / Józef Orczyk // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 25-28

Regionalny rynek pracy w samorządowych dokumentach strategicznych : przypadek województwa śląskiego / Marek S. Szczepański, Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 28-33

Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim / Piotr Dominiak, Małgorzata Gawrycka // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 34-38

Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Barbara Rysz-Kowalczyk // Polityka Społeczna. – 2014, nr 10, s. 2-11

Problemy polityki społecznej i rynku pracy w dokumentach strategicznych województwa podlaskiego / Cecylia Sadowska-Snarska // Polityka Społeczna. – 2014, nr 10, s. 28-32

Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce / Marek Kunasz // Polityka Społeczna. – 2014, nr 9,
s. 7-11

Elastyczność jest – a co z bezpieczeństwem ? : flexicurity po polsku / Maciej Pańków // Polityka Społeczna.
– 2014, nr 5-6, s. 30-34

Wejście młodych ludzi na rynek pracy : oczekiwania i możliwości realizacji / Piotr Arak // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10, s. 5-10

Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy / Maciej Holko // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10,
s. 11-20

Możliwości i ewolucja programów rynku pracy / Zenon Wiśniewski, Edward Dolny // Polityka Społeczna.
– 2013, nr 3, s. 3-7

Mikroekonomiczne efekty aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 8-11

Adresowanie programów zatrudnienia / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 15-17

Ewaluacja aktywnej polityki rynku pracy – doświadczenia zagraniczne / Monika Maksim, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 18-21

Wczesna identyfikacja potencjalnych uczestników programów zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Monika Wojdyło-Preisner, Kamil Zawadzki, Agnieszka Szulc // Polityka Społeczna. – 2013,
nr 3, s. 22-25

Pozyskiwanie danych do badań nad skutecznością programów rynku pracy / Barbara Jaskólska, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 25-30

Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy /Edward Dolny, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna.
– 2013, nr 3, s. 30-34

Metody badania efektywności ex post i ex ante aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim, Dominik Śliwicki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 34-39

Implementacja technik profilowania i adresowania na lokalnym rynku pracy / Monika Wojdyło-Preisner, Dominik Śliwicki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 39-43

Strategie wydłużania aktywności zawodowej : wybrane kraje UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. – 2013, nr 2, s. 28-35

Kapitał ludzki a potrzeby rynku pracy województwa łódzkiego / Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. – 2012, nr 11-12, s. 1-5

Dynamika polskiego rynku pracy : modernizacja czy zależność ? / Kazimierz W. Frieske // Polityka Społeczna. – 2012, nr 9, s. 1-4

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna.
– 2012, nr 8, s. 5-11

Nowy model zatrudnienia w Japonii / Anna Reda // Polityka Społeczna. – 2011, nr 9, s. 28-31

Zastosowanie metody analizy portfelowej do oceny sytuacji na wojewódzkich rynkach pracy / Krzysztof Sadowski // Polityka Społeczna. – 2011, nr 8, s. 18-22

Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 17-20

Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 / Zofia Dach, Dorota Kozina // Polityka Społeczna.
– 2011, nr 3, s. 16-23

Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego – sposób na zwalczanie ubóstwa
i wykluczenia społecznego
/ Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2010, nr 9, s. 21-23

Polityka państwa wobec rynku pracy : idee ekonomiczne i rzeczywistość / Eugeniusz Kwiatkowski // Polityka Społeczna. – 2010, nr 5/6, s. 1-7

Efektywność aktywnej polityki rynku pracy na tle doświadczeń międzynarodowych / Roman Kisiel, Sylwia Nowińska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 5/6, s. 7-12

Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2009, nr 11/12,
s. 27-31

Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 2, s. 4-10

Transformacja zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006 / Magdalena Knapińska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 6-9

Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy / Jarosław Pichla // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 14-19

Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. / Andrzej Rosner, Monika Stanny // Polityka Społeczna. – 2008, nr 1, s. 1-5

Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata // Polityka Społeczna. – 2008, nr 1, s. 8-13

Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2007,
nr 11-12, s. 1-8

Młodzież na rynku pracy – opinie maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. – 2007, nr 10, s. 26-29

Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce / Elzbieta Kryńska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 9, s. 1-5

Przemiany strukturalne na rynku pracy w Wietnamie u progu XXI wieku / Trung La Duc // Polityka Społeczna. – 2007, nr 3, s. 31-35

Reforma niemieckiej polityki rynku pracy / Jadwiga Nadolska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 9, s. 27-32

Ocena lokalnych zasobów pracy na przykładzie powiatu nidzickiego / Piotr Raźniewski, Adam Pawlewicz // Polityka Społeczna. – 2006, nr 3, s. 11-14

Determinanty podaży pracy w Polsce w okresie transformacji / Małgorzata Woźniak // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 10-14

Analiza SWOT w strategicznej ocenie lokalnego rynku pracy / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna.- 2006, nr 2, s. 14-19

Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego / Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 24-28

Zwrot w polityce rynku pracy / Małgorzata Szylko-Skoczny // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 1-5

Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 5-11

Rynek pracy w Danii / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna 2005, nr 11-12, s. 21-24

Bliżej junk job niż working poor : nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Piotr Ostrowski // Polityka Społeczna. – 2005, nr 10, s. 1-8

Ekonomiczne implikacje AGENDY 2010 dla niemieckiego rynku pracy / Anna Marszalek // Polityka Społeczna. – 2005, nr 8, s. 24-29

Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4, s. 14-18

Dofinansowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy / Andrzej Trzeciecki // Polityka Społeczna. – 2004, nr 10, s. 13-16

Rynek pracy w opinii maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 20-23

Rynek pracy na Węgrzech / Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 24-27

Rynek pracy w Szwajcarii / Katarzyna Klimek // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 27-31

Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej : Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 3-8

Zatrudnienie sezonowe Polaków a sytuacja na rynku pracy w Niemczech / Marcin Jaworski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 30-31

Zatrudnienie w „szarej strefie” w polskiej gospodarce / Mieczysław Kubaj // Polityka Społeczna. – 2004,
nr 1, s. 1-6

Trzecia edycja „Podstawowych wskaźników rynku pracy” / Marcin Ziemkowski // Polityka Społeczna.
– 2003, nr 11-12, s. 24-26

Rynek pracy we Włoszech / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 11-12, s. 26-28

O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy / Roman Auriga // Polityka Społeczna.
– 2003, nr 10, s. 8-13

Cudzoziemcy na austriackim rynku pracy / Piotr Piotrowski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 9, s. 23-27

Rynek pracy w Szwecji / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 17-19

Szwajcarski rynek pracy / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1, s. 24-27

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną : idea flexsecurity na początku XXI w. / Andrzej Marian Świątkowski, Marcin Wujczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 5, s. 8-15

Dodatek aktywizacyjny jako instrument rynku pracy / Jacek Sych // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2010, nr 8, s. 10-15

Dzielenie się etatem jako jedna z elastycznych form zatrudnienia (job-sharing) / Małgorzata Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 1, s. 11-13

Praca Socjalna

Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 57-68

Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej / Majka Łojko, Renata Burchat // Praca Socjalna.
– 2012, nr 1, s. 3-21

Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce / Dorota Barbara Wojtczak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 64-78

Przegląd Europejski

Budowanie pomostu między uniwersytetami, absolwentami i europejskim rynkiem pracy dzięki możliwościom eRecruitment / Andrea Cammelli ; rozm. przepr. Agata Zarzycka, Marta Uliczkowska // Przegląd Europejski. – 2006, nr 1, s. 183-189

Przegląd Organizacji

Internet jako narzędzie pracobiorcy na rynku pracy / Wojciech Jarecki // Przegląd Organizacji. – 2005,
nr 10, s. 40-43

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Modele poszukiwań i dopasowań jako narzędzie badania rynków pracy / Marcin Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2012, nr 4, s. 219-237

Edukacja najlepszą inwestycją ? : absolwenci na rynku pracy / Agnieszka Jeran // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2011, nr 3, s. 263-276

System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy / Krzysztof Bondyra, Marcin Kołodziejczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, z. 3, s. 163-174

Studia Europejskie (Warszawa)

Rynek pracy po akcesji Polski do UE / Przemysław Dubel // Studia Europejskie. – 2017, nr 4, s. 235-251

Miejsce projektów innowacyjnych w polityce rynku pracy / Przemysław Dubel // Studia Europejskie (Warszawa). – 2017, nr 2, s. 181-194

Projekt innowacyjny Wellbox w świetle funkcjonowania polskiego rynku pracy / Przemysław Dubel // Studia Europejskie (Warszawa). – 2015, nr 3, s. 223-233

Studia Regionalne i Lokalne

Cykle koniunkturalne na rynku pracy Warmii i Mazur / Rafał Warżała // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2014, nr 2, s. 119-136

Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2012, nr 4, s. 78-95

Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na tynku lokalnym – na przykładzie Szczecina / Iwona Markowicz, Beata Stolorz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2008, nr 4, s. 99-108

Wspólnoty Europejskie

Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii – wybrane problemy / Anna Barwińska-Małajowicz // Wspólnoty Europejskie. – 2011, nr 1, s. 11-24

Raport Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r. / Stefan Kaszczak // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 2, s. 46-52

Konsekwencje wprowadzenia okresu przejściowego w dostępie do wspólnego rynku pracy / Agnieszka Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 6, s. 50-58

Zarządzanie Publiczne

Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna ? / Norbert Laurisz // Zarządzanie Publiczne. – 2009, nr 4, s. 73-91

Flexicurity jako podejście do polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej – analiza i ocena / Maciej Frączek // Zarządzanie Publiczne. – 2008, nr 4, s. 33-53