Opracowania tematyczne – HEDGING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 220-222 (Rozdz. 6.4 – Fundusze hedgingowe)
Sygnatura 24

DZIAŁ 38.7 – BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE:

Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short / Izabela Pruchnicka-Grabias
[w:] Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 225-236
Sygnatura 38.7

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Finanse / Zvi Bodie, Robert C. Merton
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 414-415 (Rozdz. 11.5 – Ubezpieczenie a hedging)
Sygnatura 43

Fundusze hedgingowe i perspektywy rozwoju ich rynku w Polsce / Jacek Truszkowski [w:] Nowe usługi finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk Warszawa : CeDeWu, 2006, s. 43-66 (brak stron 43, 46-47)
Sygnatura 43

Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji / Marcin Kalinowski [w:] Innowacje finansowe / Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski
Warszawa ; Gdańsk : CeDeWu ; Wyższa Szkoła Bankowa, 2008, s. 28-36
Sygnatura 43

Fundusze hedgingowe w Polsce / Izabela Pruchnicka-Grabias [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / red. nauk. Anna Szelągowska
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 443-453
Sygnatura 43

Nowe usługi finansowe / Erhard Glogowski, Manfred Münch, Wyd. 2 (Seria: FFF)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 295-297 (Hedging zakupowy; Hedging sprzedażowy)
Sygnatura 43

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski, Wyd. 3 zm. (Seria: FFF. Inwestycje)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 353-360 (Rozdz. 7.8.1 – Hedging)
Sygnatura 43

Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech / Ewelina Sokołowska [w:] Innowacje finansowe / Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski
Warszawa ; Gdańsk : CeDeWu ; Wyższa Szkoła Bankowa, 2008, s. 37-44
Sygnatura 43

DZIAŁ 45 – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Hedging i nowoczesne usługi finansowe / red. nauk. Marian Biegański, Alfred Janc ; Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, 2001
Sygnatura 45

DZIAŁ 46.1 – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE:

Partnerstwo publiczno-prywatne : zasady wdrażania i finansowania / Edward R. Yescombe
Kraków ; Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 242-282 (Rozdz. 11 – Hedging finansowy)
Sygnatura 46.1

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Fundusze hedgingowe a globalny kryzys finansowy – materializacja ryzyka systemowego i przesłanki regulacji sektora / Marcin Marcinkiewicz [w:] Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła
i konsekwencje kryzysu
/ red. Anna Matysek Jędrych
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 153-170
Sygnatura 48.2

Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek
Warszawa : Difin, 2009, s. 157-171 (Rozdział 11 – Toksyczne derywaty i fundusze hedgingowe : obszary ryzyka)
Sygnatura 48.2

Istota funduszy hedge i problemy związane z ich funkcjonowaniem / Adrian Marciniak [w:] Instytucje
i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu
/ red. Anna Matysek Jędrych
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 47-77
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 49.3 – FUNDUSZE INWESTYCYJNE:

Fundusze hedgingowe / Marceli Mierzwicki [w:] Inwestycje finansowe / Katarzyna Gabryelczyk;
red. Urszula Ziarko-Siwek
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 55-75
Sygnatura 49.3

DZIAŁ 49.4 – GIEŁDA:

Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński (Seria: Ekonomia i Zarządzanie)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 111-117 (Rozdz. 3.1 – Hedging, zabezpieczanie się przed ryzykiem)
Sygnatura 49.4

DZIAŁ 50 – INWESTOWANIE:

Pomiar ryzyka inwestycyjnego w funduszach hedgingowych przy użyciu dolnych momentów cząstkowych / Izabela Pruchnicka-Grabias [w:] Alternatywne instrumenty inwestycyjne / Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Wydanie II
Warszawa : CeDeWu, 2021, s. 57-79
Sygnatura 50

Rynki inwestycji alternatywnych / Małgorzata Mikita, Wanda Pełka
Warszawa : „POLTEXT”, 2009, s. 27-51 (Rozdz. 2 – Rynek funduszy hedgingowych)
Sygnatura 50

Teoria inwestycji finansowych / David G. Luenberger ; przekł. Tomasz Pietrzak, Kamilla Masłowska-Pietrzak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 352-359 (Rozdz. 10.9 – Hedging doskonały)
Sygnatura 50

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych / Izabela Pruchnicka-Grabias // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 390-403

Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym : hedging czy spekulacja
na rynku walutowym
/ Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański, Paweł Śliwiński // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2009, nr 34, s. 567-572

Efektywność działania funduszy hedgingowych na rynku polskim / Renata Karkowska, Rafał Marciniak // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011,
z. 110, s. 69-91

Fundusze hedge : opis działalności / Bartosz Kozioł

Fundusze hedge a rynek towarowy / Waldemar Aspadarec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 33, s. 79-78

Fundusze hedgingowe – nowy typ funduszy inwestycyjnych w Polsce / Wojciech Krawiec
[w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce : praca zbiorowa
= Contemporary issues in finanse, banking and insurance : theory and practice. T. 1
/ red. Krystyna Znaniecka (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 377-385

Fundusze hedgingowe alternatywą dla bessy / Anna Witkowska // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 24, s. 32-33

Fundusze hedgingowe jako innowacyjna forma inwestowania na rynkach finansowych / Michał Buszko // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2009, nr 13, s. 257-269

Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamożnych osób fizycznych / Sławomir Antkiewicz //  Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. – 2007, T. 4, s. 116-129

Fundusze hedgingowe jako ogniwo ryzyka systemowego / Renata Karkowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 174, t. 2, s. 107-117

Hedging – ciekawy lecz mało znany / Anna Witkowska // Gazeta Bankowa. – 2007, nr 22, s. 29-30

Hedging dla każdego / Daniel K. Kingsbury // Gazeta Bankowa. – 2004, nr 35, s. 11

Hedging dla mas / Dorota Korenkiewicz // Gazeta Bankowa. – 2004, nr 45, s. 36

Hedging jako forma zabezpieczenia rafinerii przed ryzykiem zmian cen ropy naftowej / Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Artur Ściana // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 1, s. 147-159

Hedging jako strategia zabezpieczająca przedsiębiorstwo przed negatywnym oddziaływaniem kryzysu / Andrzej Woźniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 2, s. 217-230

Hedging ryzyka walutowego
Źródło: Franklin Templeton Investments, grudzień

Hedging w systemie kontroli ryzyka systematycznego / Marek Barowicz // Przegląd Prawa Handlowego.
– 2006, nr 11, s. 46-50

Hedging w zarządzaniu ryzykiem finansowym w korporacjach transnarodowych przemysłu wydobywczego / Jan Rymarczyk // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 106, s. 319-336

Inwestycja w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu alternatywnego : doświadczenia polskie / Urszula Gierałtowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2013, nr 63, s. 127-142

Inwestycje na rynkach wschodzących poprzez fundusze hedge długich i krótkich pozycji na rynku akcji
na przykładzie 2012 roku
/ Jacek Grzywacz, Hubert Pawlak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2013, t. 18, s. 22 -36

Kontrowersje wokół interpretacji wyników inwestycyjnych funduszy hedge / Waldemar Aspadarec // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 34, t. 1, s. 147-159

Miary ryzyka inwestycji w funduszu hedgingowym / Radosław Matys // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 81, s. 152-166

Nowe źródła kapitału dla MSP – fundusze mezzanine i fundusze hedgingowe / Andrzej Dąbkowski // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2015, nr 1, s. 27-41

Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych / Natalia Iwaszczuk, Radosław Pusz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 174, t. 2, s. 143-159

Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym / Waldemar Aspadarec, Sebastian Majewski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 4, s. 11-23

Pofragmentowane środowisko regulacyjne funduszy hedge a ryzyko systemowe / Waldemar Aspadarec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 2, s. 105-117

Potencjalne formy inwestycji towarzystw ubezpieczeniowych i otwartych funduszy emerytalnych
w fundusze hedgingowe
/ Radosław Matys // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 78, s. 79-98

Przyszłość funduszy hedge na świecie i w Polsce / Waldemar Aspadarec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 57, s. 7-20

Rozwój rynku funduszy hedge / Waldemar Aspadarec // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. – 2013, nr 32, tom 2, s. 47-111

Rozwój rynku funduszy hedgingowych po doświadczeniach kryzysu finansowego zapoczątkowanego
w 2007 roku
/ Marcin Kalinowski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012,
nr 106, s. 181-191

Rynek funduszy hedgingowych w dobie globalizacji / Monika Zienko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 37, s. 533-542

Skuteczność delta hedgingu w ograniczaniu ryzyka kursów akcji : analiza empiryczna / Ryszard Węgrzyn // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński. – 2008, nr 10, s. 227-238

Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20 : analiza porównawcza  / Ryszard Węgrzyn // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2017, nr 2(86), s. 197-206

Statyczny hedging opcji z pojedyncza bariera : notatki do referatu / Mateusz Jabłoński

Strategie funduszy hedge na rynku towarowym / Waldemar Aspadarec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 235-244

Strategie typu market neutral na rynku papierów dłużnych stosowaneprzez fundusze hedgingowe / Krzysztof Borowski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa.
– 2007, z. 81, s. 60-76

Szanse i zagrożenia związane z rozwojem funduszy hedgingowych w Polsce / Jakub Małecki // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – 2007, nr 37, s. 25-44

Transparentność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe / Waldemar Aspadarec // Bezpieczny Bank.
– 2013, nr 1, s. 54-76

Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego / Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015,
nr 214, s. 51-63

Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych : na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse / Izabela Pruchnicka-Grabias // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2010, nr 3, s. 83-89

Zastosowanie delty „wolnej od modelu” w hedgingu opcyjnym / Ryszard Węgrzyn // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 254, s. 356-366

Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych / Izabela Pruchnicka-Grabias // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 3, s. 133-145

Złożoność definicji funduszy hedge i ewaluacja etapów ich rozwoju / Waldemar Aspadarec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 6, s. 69-82

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Wyniki inwestycyjne funduszy hedge : czynniki wpływające na ich interpretację / Katarzyna Perez // Bank
i Kredyt. – 2011, nr 6, s. 85-124

Fundusze hedgingowe na globalnym rynku finansowym / Jerzy J. Wajszczuk // Bank i Kredyt. – 2006, nr 4,
s. 71-79

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Hedging w mikro- i małych przedsiębiorstwach / Krzysztof Michaluk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr specj. maj, s. 79-83

Ekonomista

Fundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju / Waldemar Aspadarec // Ekonomista. – 2015, nr 6,
s. 892-909

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i stabilność rynku finansowego na świecie / Katarzyna Perez // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2011, nr 2, s. 305-322

Efektywność strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych w czasie kryzysu finansowego / Marcin Markiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2010, nr 4, s. 167-186