Opracowania tematyczne – BANKI SPÓŁDZIELCZE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie liberalizacji przepisów dewizowych / Grażyna Piątek
[w:] Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku / red. Jędrzej Chumiński (Seria: Prace Doktorantów AE)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 155-170
Sygnatura 22

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Bank lokalny / Wiesław Żółtkowski
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 13-15 (Rozdz. 1.1.1 – Banki spółdzielcze), s. 20-26 (Rozdz. 1.2 – Spółdzielczy charakter banków lokalnych)
Sygnatura 38.3

Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 379-445 (Rozdz. V – Spółdzielczy sektor bankowy w dobie zmian systemowych)
Sygnatura 38.3

Bankowość / redakcja naukowa Anna Iwańczuk-Kaliska, Anna Warchlewska
Poznań : Wydawnictwo UEP, 2023, s. 81-85 (Rozdział 4.4 –Banki spółdzielcze)
Sygnatura 38.3

Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 54-60 (Rozdz. 1.6 – Banki spółdzielcze)
Sygnatura 38.3

Charakterystyka zmian w spółdzielczym sektorze bankowym po 2000 r. / Ryszard Mikołajczak
[w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 291-299
Sygnatura 38.3

Czy banki spółdzielcze przetrwają ? / Włdysław L. Jaworski [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 168-176
Sygnatura 38.3

Dopłaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania rolniczych kredytów preferencyjnych udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej w Polsce / Tomasz Siudek
[w:] Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 353-360
Sygnatura 38.3

Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka
Warszawa : CeDeWu, 2006, s. 203-211 (Rozdz. 6.4 – Bankowość spółdzielcza w Europie), s. 211-215 (Rozdz. 6.5 – Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne w bankowości komercyjnej i spółdzielczej
na świecie i w Polsce)
Sygnatura 38.3

Konsolidacja banków spółdzielczych w latach 1998-2001 / Urszula Mleczko [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 300-309
Sygnatura 38.3

Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. Mateusz Folwarski, Marcin Idzik, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Krzysztof Kil, Katarzyna Kochaniak, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikołajczyk, Paweł Piskorz, Jan Pyś, Jan K. Solarz, Igor Styn, Daniel Fernández Vecilla, Paul Wachtel]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 118-147 (Rozdz. 5 – Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego)
Sygnatura 38.3

Przewodnik bankiera : vademecum wiedzy o bankowości / Eugeniusz Gostomski, Liliana Fiedziuk, Magdalena Śliwińska ; pod red. Eugeniusza Gostomskiego,Wydanie 3, poprawione
Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, 2017, s. 42-53 (Bankowość spółdzielcza w Polsce
i w wybranych krajach europejskich
), s. 54-69 (Banki spółdzielcze jako instytucje głęboko zakorzenione
w społeczności lokalnej
)
Sygnatura 38.3

Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce a proces globalizacji / Józefa Gniewek [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 95-103
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 38.5 – SYSTEMY BANKOWE:

Konsolidacja banków spółdzielczych – oczekiwania, korzyści i trudności / Maria Dębniewska, Marek Szturo [w:] Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej / red. Helena Żukowska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 65-75
Sygnatura 38.5

DZIAŁ 38.6 – BANKI SPÓŁDZIELCZE:

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce / Mirosława Capiga, Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk
Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu, 2017
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze w Polsce : ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju / Teresa Orzeszko
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych / Jan Szambelańczyk
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Sygnatura 38.6

Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku / pod red. Jana L. Bednarczyka i Krzysztofa
J. Sadurskiego
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2016
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej / Agnieszka Alińska (Seria: Biblioteka Bankowca)
Warszawa : TWIGGER, 2002
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej : studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju / Tomasz Siudek
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym / Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021
Sygnatura 38.6

Nowa bankowość spółdzielcza w Europie : strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzysie / redakcja Marco Migliorelli ; przekład z języka angielskiego: Leszek Karlik
Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., copyright 2020
Sygnatura 38.6

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / red. Marek Stefański
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
Sygnatura 38.6

Planowanie finansowe i program naprawczy w banku spółdzielczym / Eugeniusz Gostomski, John Henry Werner; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańska Akademia Bankowa (Seria: Materiały Studialne / Gdańska Akademia Bankowa ISSN 1232-1397 ; nr 8)
Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 1996
Sygnatura 38.6

Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce / Remigiusz Witold Kaszubski (Seria: Biblioteka Miesięcznika Glosa)
Warszawa : Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski, 1998
Sygnatura 38.6

Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską / Danuta Golik
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Sygnatura 38.6

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce / Maria Magdalena Golec
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004
Sygnatura 38.6

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających : komentarz / Olko-Bagieńska, Teresa Stoksik, Janusz Szymański Alińska (Seria: Biblioteka Bankowca)
Warszawa : TWIGGER, 2001
Sygnatura 38.6

Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego /
red. nauk. Andrzej Gospodarowicz (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu; Nr 1128)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006
Sygnatura 38.6

Zarządzanie bankiem spółdzielczym : praca zbiorowa / red. nauk. Jan Szambelańczyk;
aut. J. Szambelańczyk [et al.]
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997
Sygnatura 38.6

DZIAŁ 38.7 – BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE:

Sytuacja prawna i ekonomiczna banków spółdzielczych po połączeniu banków zrzeszających / Zygmunt Miętki [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa / red. Jolanta Stacharska-Targosz
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2003, s. 273-284
Sygnatura 38.7

Transfer pieniądza na rynkach lokalnych w strukturze spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Jan Szambelańczyk, Maciej Ławrynowicz [w:] Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa /
red. Jolanta Stacharska-Targosz
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2003, s. 389-408
Sygnatura 38.7

DZIAŁ 38.13 – RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE:

Działalność kredytowa banków spółdzielczych w świetle regulacji ostrożnościowych / Janusz Cichy
[w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. nauk. Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska (Seria: Studia Finansów i Bankowości)
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 245-253
Sygnatura 38.13

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Banki spółdzielcze w Polsce / Magdalena Cendal [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / red. nauk. Anna Szelągowska
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 163-183
Sygnatura 43

DZIAŁ 47 – PIENIĄDZ:

Banki spółdzielcze / Magdalena Szyszko [w:] Pośrednictwo finansowe w Polsce / red. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 73-101
Sygnatura 47

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 1] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski
Warszawa : Difin, 2020, s. 49-67 (Mechanizmy przestępczość urzędniczej w działalności banków spółdzielczych – case study)
Sygnatura 60

DZIAŁ 60.1 – UPADŁOŚĆ. UKŁAD:

Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku : systemy wczesnego ostrzegania / Małgorzata Zaleska
Warszawa : DIFIN, 2002, s. 65-87 (Rozdz. 3.3.2 – Systemy oceny banków spółdzielczych w Polsce
– propozycja
)
Sygnatura 60.1

DZIAŁ 66 – SPÓŁDZIELCZOŚĆ:

Zarys prawa spółdzielczego / Henryk Cioch (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 121-130 (Rozdz. 11 – Banki spółdzielcze)
Sygnatura 66

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Rola Banków Spółdzielczych w rozwoju społeczności lokalnej w kontekście akcesji do struktur Unii Europejskiej / Józef Myrczek, Bogdan Kisiała [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 327-337
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Finanse agrobiznesu / redakcja naukowa Sławomir Juszczyk ; zespół autorski Mieczysław Adamowicz, Rafał Balina, Maksymilian Bąk, Monika Bocian, Katarzyna Boratyńska, Zbigniew Floriańczyk, Marta Idasz-Balina, Piotr Gołasa, Elżbieta Grzybowska, Irena Jędrzejczyk, Juliusz Juszczyk, Oskar Juszczyk, Sławomir Juszczyk, Adam Kagan, Iwona Kowalska, Sylwester Kozak, Julian Krzyżanowski, Jacek Kulawik, Marzena Lemanowicz, Anna Milewska, Dariusz Osuch, Agnieszka Parlińska, Renata Płonka, Łukasz Podstawka, Marian Podstawka, Michał Soliwoda, Anetta Zielińska ; [recenzenci: prof. zw. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. dr hab. Janusz Żmija],  Wydanie I (Seria: FFF Finanse)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 411-470 (Rozdz. 9 – Bankowość spółdzielcza
i komercyjna w finansowaniu rozwoju agrobiznesu w Polsce
)
Sygnatura 93

BROSZURY:

Banki spółdzielcze w Polsce / red. Dawid Strumiński, Dariusz Twardowski
Warszawa : Komisja nadzoru bankowego, 2006, s. 1-122
Sygnatura 38.6

Bankowość spółdzielcza w Polsce / Jan Szambelańczyk // Bank i Kredyt. – 2005 nr 5 dod. „Polski System Bankowy : Stan i Perspektywy od A do Z” s. 1-29
Sygnatura 38.6

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych / Anna Rosa // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105,
s. 265-272

Analiza czynników wpływających na stabilność banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym / Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 3, t. 2, s. 97-119

Analiza polityki stóp procentowych prowadzonej przez banki spółdzielcze / Małgorzata Zaleska, Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 74-92

Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – zarys koncepcji / Grażyna Woźniewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 325-338

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta / Ludosław Drelichowski, Hubert Zarzycki // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 153-164

Analiza ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających
oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 grudnia 2000 r.
/ Jan Szambelańczyk // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 35-53

Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017 / Monika Pawłowska, Artur Stefański // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2018, nr 20(69), s. 163-171

Analiza wpływu wystąpienia ze zrzeszeń największych banków spółdzielczych na stabilność ekonomiczno-finansową poszczególnych zrzeszeń / Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2008, nr 2,
s. 113-140

Analiza wybranych aspektów funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w Polsce / Benita Kalita-Antos // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 2, s. 4-16

Badanie efektywności technicznych banków spółdzielczych w latach 2005–2012 / Michał Jankowski // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 4, s. 103-150

Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych
z wykorzystaniem metod taksonometrycznych
/ Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 58, s. 41-53

Bank spółdzielczy jako Spółdzielnia Europejska – analiza prawna wybranych zagadnień w odniesieniu
do regulacji polskich
/ Anna Zalcewicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2008, nr 10, s. 13-23

Bank Spółdzielczy w Kielcach w poszukiwaniu swojego miejsca w regionie / Stanisław Matejkiewicz, Urszula Karpińska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 25-55

Bank spółdzielczy w środowisku lokalnym / Anna Łapińska [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro
i małych przedsiębiorstw
// Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński.
– 2006, nr 2, s. 361-367

Banki Spółdzielcze – bieżąca sytuacja, ryzyka i wyzwania / Adam Skowroński, Michał Ołdakowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2014, nr 30, s. 145-160

Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce – podobieństwa i różnice / Teresa Orzeszko // Bezpieczny Bank. – 2014, nr 4, s. 128-164

Banki Spółdzielcze jako instytucje kredytujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540, s. 447-453

Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne : analiza województwa dolnośląskiego / Justyna Zabawa // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2015, vol. 49,
nr 4, s. 727-736

Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce / Renata Papież // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 163-176

Banki spółdzielcze notowane na Catalyst na tle sektora banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, t. 5, nr 2, s. 277-287

Banki spółdzielcze w czasach kryzysu / Artur Kowalczyk // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 78, s. 33-45

Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu / Węcławski, Jerzy // Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 1, s. 231-248

Banki spółdzielcze w opinii młodych konsumentów / Tomasz Pawlonka, Aleksandra Perek // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2013, nr 1, s. 65-75

Banki spółdzielcze w Polsce – własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk ? / Mateusz Rolski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 403, s. 265-274

Banki spółdzielcze w Polsce : stan sektora, zagrożenia i szanse rozwoju / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 201-210

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2007-2011 : wybrane aspekty / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 3, s. 153-171

Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego / Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Marcin Idzik // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 87-101

Banki spółdzielcze wobec zmian rynkowych stóp procentowych / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 4, s. 221-231

Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych – badania własne / Mariola Szewczyk-Jarocka // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 25, s. 203-214

Bankowość spółdzielcza w gospodarce PRL jako przykład antynomii wolności gospodarowania / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018,
nr 349, s. 210-219

Bankowość spółdzielcza w Polsce – elementy analizy i diagnoza / Karol Sadurski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2015, nr 2, s. 26-41

Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2019, nr 378, s. 111-120

Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478,
s. 206-215

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 307, s. 60-73

Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 2, s. 187-197

Charakter prawny nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi / Witold Srokosz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2007, nr 10, s. 14-21

Czy efektywność banku spółdzielczego zależy od płci jego prezesa ? / Rafał Balina // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2016, t. 7, nr 1, s. 83-97

Czy niskie stopy procentowe zmniejszają udział dochodów odsetkowych w bankach spółdzielczych
w Polsce ?
/ Sylwester Kozak // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2018, z. 122, s. 5-15

Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji
z europejskim systemem finansowym
/ Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 141-152

Czynniki rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków spółdzielczych w Polsce / Anita Szyguła // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 29-49

Czynniki stymulujące atrakcyjność oferty usług bankowych (na przykładzie podkarpackiego banku spółdzielczego) / Maria Grzybek, Wiesław Szopiński // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010,
nr 9(3), s. 109-118

Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych / Olaf Kowalski, Rafał Balina, Jerzy Różyński // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2013, z. 103, s. 153-160

Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym / Krzysztof Kil, Mateusz Folwarski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 403, s. 112-121

Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012 / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 10,
s. 35-50

Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych / Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 3, t. 2, s. 143-159

Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej / Krzysztof Kil // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 121-141

Determinanty ROE polskich banków spółdzielczych przed kryzysem finansowym, w trakcie kryzysu
i po nim
/ Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Olaf Kowalski // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2015, nr 2, s. 77-86

Determinanty zmian stóp procentowych w bankach spółdzielczych / Maria Magdalena Golec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 237-246

Determinanty zmian strategii i modeli biznesowych banków spółdzielczych / Zbigniew R. Wierzbicki // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 119-134

Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie
BS w Rutce Tartak)
/ Ewa Barczyk, Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski // Rocznik Żyrardowski. – 2003, t. 2, s. 409-426

Doświadczenia i oczekiwania klientów wybranych banków spółdzielczych w Polsce / Renata Stasiak-Betlejewska, Stanisław Borkowski // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2010, nr 16,
s. 127-136

Dylematy pokryzysowe polskiej bankowości spółdzielczej / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 4, s. 35-50

Dylematy rozwoju spółdzielczości kredytowej w Polsce / Maria Magdalena Golec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 61-76

Dylematy zmian instytucjonalnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w świetle nowych europejskich regulacji nadzorczych oraz wyników ekonomicznych sektora / Mariusz Zygierewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, t. 48, nr 4, s. 275-290

Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych / Rafał Balina, Jerzy Różyński, Marta Idasz-Balina, Jolanta Pochopień // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2013, nr 2, s. 39-46

Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika / Dominik K. Gajowiak // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 11-24

Efektywne zarządzanie ryzykiem technologicznym w bankach spółdzielczych / Karol Sadurski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 3, s. 18-30

Efektywność banków spółdzielczych w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Piotr Misztal // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 135-148

Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego) / Tomasz Siudek, Katarzyna Drabarczyk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015,
z. 110, s. 53-65

Efektywność techniczna banków spółdzielczych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2012 / Michał Jankowski, Aneta Kaczyńska // Problemy Zarządzania. – 2014, nr 4, t. 1, s. 93-110

Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 65, s. 5-18

Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 468-477

Emisja obligacji jako czynnik poprawy stabilności i konkurencyjności banków spółdzielczych / Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 93, s. 57-68

Emisja obligacji przez banki spółdzielcze – doświadczenia z obecności na rynku CATALYST / Tomasz Pawlonka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 257-264

Emisja papierów wartościowych jako forma powiększania funduszy własnych banków spółdzielczych / Tamara Anna Galbarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 105, s. 227-236

Ewolucja idei spółdzielczości w sektorze banków spółdzielczych w Polsce / Mateusz Rolski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 509, s. 373-383

Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst / Magdalena Mosionek-Schweda // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014,
vol. 48, nr 4, s. 153-163

Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji – uwarunkowania i cele / Bożena Kołosowska, Michał Buszko // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97,
s. 171-182

Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Emilia Stola, Jerzy Różyński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 65, s. 485-497

Fundusze własne a funkcjonowanie banków spółdzielczych w latach 2005–2010 / Aleksandra Perek // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97, s. 193-203

Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych / Paweł Szczęśniak // Bezpieczny Bank. – 2019, nr 1, s. 64-75

Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce / Józefa Gniewek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 2, s. 267-275

Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym / Kamila Tomczyk // Informatyka Ekonomiczna. – 2018, nr 3(49), s. 106-117

Implementacja pakietu CRD IV/CRR – konsekwencje dla sektora banków spółdzielczych w Polsce (wybrane zagadnienia) / Mateusz Rolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 347, s. 145-154

Implementacja regulacji pokryzysowych w polskiej bankowości spółdzielczej : wybrane aspekty / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2015, nr 2, s. 49-72

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania / Jan Koleśnik // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2013, t. 47, nr 3,
s. 283-291

Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów / Łukasz Szewczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2016, vol. 50, nr 4, s. 487-495

Istota i specyfika bankowości spółdzielczej / Jerzy Banka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2017, nr 3, t. 2, s. 67-76

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Artur Stefański // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 116, s. 451-460

Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce / Andrzej Bieńkowski // Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. – 2003, t. 17, s. 90-105

Kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających / Agnieszka Kot-Zacharuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 90, s. 113-126

Kierunki współpracy banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach zrzeszenia w opiniach zarządzających / Agnieszka Kot-Zacharuk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012,
z. 99, s. 497-507

Klasyfikacja pozycyjna banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym / Aleksandra  Witkowska, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 328, s. 126-134

Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym / Ryszard Kata // Optimum. – 2008, nr 2, s. 113-124

Kondycja austriackich banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym / Magdalena Sadowska // Bezpieczny Bank. – 2019, nr 1, s. 76-91

Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego / Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski // Rocznik Żyrardowski. – 2011, t. 9, s. 199-220

Koniunktura gospodarcza a jakość portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w Polsce / Joanna Rachuba // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 521, s. 153-162

Konkurencyjność banków spółdzielczych jako partnerów lokalnych społeczności / Beata Domańska-Szaruga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 330, s. 63-71

Konkurencyjność banków spółdzielczych w obsłudze klientów indywidualnych – metodologiczne problemy doboru próby badawczej / Paweł Snarski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 86, s. 128-140

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce / Anna Rosa // Zarządzanie i Finanse. – 2013,
nr 2, cz. 1, s. 517-528

Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym / Danuta Golik, Maria Płonka // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002,
nr 615, s. 45-58

Konsolidacja BGŻ i BS w kształtowaniu docelowego modelu działania sektora banków spółdzielczych
w Polsce
/ Danuta Golik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 19-26

Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce / Anna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 51, s. 831-839

Kredyt bankowy jako czynnik determinujący jakość życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kielcach / Urszula Karpinska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 57-66

Kredytowe wspomaganie przedsiębiorczości przez banki spółdzielcze (na przykładzie BS w Kielcach) / Andrzej Pawlik // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 149-160

Kredyty dla rolnictwa w bankach spółdzielczych województwa podlaskiego / Krzysztof Łukaszuk // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2020, nr 4, s. 473-489

Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym / Maciej Ławrynowicz // Bezpieczny Bank.
– 2014, nr 3, s. 137-163

Lojalność klientów wobec banków spółdzielczych / Anna Nowacka  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 19, s. 51-61

Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych / Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 250,
s. 182-195

Metody analizy portfela kredytowego oraz pojedynczej umowy kredytowej w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu / Joanna Rybska // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 4, s. 151-170

Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru / Ryszard Kata // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2018, nr 19(68), s. 62-72

Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Józefa Gniewek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50,
nr 3, s. 39-48

Model biznesowy banków spółdzielczych w Polsce – ryzyko i wyzwania / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 347, s. 205-214

Modele spółdzielczości bankowej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Paweł Standar // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2000), nr 1, s. 57-77

Nadzór nad zrzeszonymi bankami spółdzielczymi / Anna Zalcewicz, Edyta Rutkowska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2008, nr 7, s. 16-25

Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego / Marta Idasz-Balina, Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2016, nr 3, s. 69-79

Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz) / Anna Warchlewska, Sylwia Górna // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 1, s. 283-305

Obciążenia finansowe na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Jerzy Różyński, Olaf Kowalski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 92, s. 77-88

Obligacje banków spółdzielczych na rynku Catalyst / Maciej Pawłowski, Dariusz Pauch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 50, s. 479-487

Obligacje banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie instrumentów notowanych na rynku CATALYST / Michał Buszko, Bożena Kołosowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2012, nr 105, s. 247-255

Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997–2003 (dla czterech celów działalności) / Mariusz Mielnik, Jan Szambelańczyk  // Bezpieczny Bank. – 2006, nr 1, s. 3-28

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2006, z. 2, s. 7-15

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora banków spółdzielczych w 2002 roku / Anna Herer, Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2003, nr 1, s. 54-75

Ocena sytuacji finansowej banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolski
w latach 1995-1997
/ Włodzimierz Kołodziejczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu. –  (2001), nr 2, s. 29-38

Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia RODO : analiza przypadku banków spółdzielczych / Magdalena Lubaś // Finanse i Prawo Finansowe – 2020, nr 1, s. 65-80

Ochrona interesów majątkowych konsumentów w okresie epidemii na przykładzie członków SKOK
oraz klientów banków spółdzielczych / Piotr Pałka// Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2021, nr 19,
s. 139-163

Personel jako czynnik determinujący jakość obsługi klientów w bankach spółdzielczych / Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 13,
s. 105-114

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce u progu XXI wieku / Ewa Śleszyńska-Charewicz // Bezpieczny Bank. – 2000, nr 4, s. 20-24

Polityka produktu w bankach spółdzielczych (na przykładzie banków spółdzielczych zrzeszonych
w Gospodarczym Banku Wielkopolskim)
/ Anna Bieniasz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Usług w Poznaniu. –  (2001), nr 2, s. 39-47

Polska bankowość spółdzielcza a procesy sieciowe / Andrzej Pietrasz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2015, nr 17, s. 101-118

Porównanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce pod względem stabilności finansowej banków zrzeszonych / Ewa Kania // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 38, s. 167-174

Poziom rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji rynków finansowych / Ewelina Markowska // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2016, nr 3, s. 5-17

Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym / Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2006, t. 5, s. 169-181

Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych w segmencie mikroprzedsiębiorstw / Marcin Idzik // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2017, z. 119, s. 37-50

Problemy prawne nadzoru Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi / Anna Zalcewicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2004, nr 10, s. 25-31

Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce / Stanisław Cieśla // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 5-18

Procesy dostosowawcze wiejskiego sektora bankowego w obliczu integracji Polski z Unią Europejską / Danuta Golik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 584, s. 41-53

Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce / Ryszard Kata // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2015, z. 110, s. 19-32

Procesy konsolidacji w opiniach zarządzających bankami spółdzielczymi / Agnieszka Kot-Zacharuk // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 99, s. 487-496

Projekcja struktury sektora banków spółdzielczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia ustawowych wymogów kapitałowych / Anna Pszkit // Bezpieczny Bank. – 2006, nr 4, s. s. 109-124

Przekształcenia w polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających bankami spółdzielczymi / Agnieszka Kot-Zacharuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 88, s. 267-278

Przyszłość banków spółdzielczych w kontekście implementacji regulacji Basel III w polskim systemie bankowym / Marek Garbowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015,
nr 390, s. 104-113

Ratingi banków spółdzielczych – wybrane aspekty / Ireneusz Kurczyna, Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 200-207

Relacje klientów i członków z bankami spółdzielczymi w kontekście ich aktywności społecznej / Anna Nowacka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2018, nr 532, s. 225-236

Restrukturyzacja sektora banków spółdzielczych w Polsce / Tamara Galbarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2002, t. 36, s. 133-150

Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników / Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 1, s. 73-80

Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP / Anna Rosa // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 34, s. 112-117

Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich / Marek Grabowski, Jarosław Skorwider // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2012, t. 11, nr 2, s. 65-72

Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego / Piotr Serafin // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 693, s. 115-125

Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich / Monika Szafrańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.
– 2006, T. 15, s. 213-220

Rola banków spółdzielczych w rozwoju społeczności lokalnych / Zofia Łękawa [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce : praca zbiorowa = Contemporary issues in finanse, banking and insurance : theory and practice. T. 1 / red. Krystyna Znaniecka (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 203-212

Rola banku spółdzielczego w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu włodawskiego / Elżbieta Kołodziej, Grzegorz Wesołowski // Biblioteka Regionalisty. – 2011, nr 11,
s. 131-142

Rola banku spółdzielczego w rozwoju gospodarstw rolnych na przykładzie powiatu Bielsk Podlaski / Mikołaj Jalinik, Krzysztof Łukaszuk // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2019, nr 2, s. 146-157

Rola kapitałów własnych i obcych w finansowaniu aktywnych operacji banków spółdzielczych w Polsce / Tamara Anna Galbarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 4, s. 167-179

Rola systemów ochrony instytucjonalnej we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego bankowości spółdzielczej w Polsce / Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 299-312

Rola wdrażania kokpitu menedżerskiego w systemie BI do zarządzania ryzykiem w organizacji
na przykładzie banku spółdzielczego
/ Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 342, s. 131-147

Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów / Aleksandra Perek, Tomasz Pawlonka // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2014, z. 106, s. 71-83

Rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce / Krzysztof Łukaszuk // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2018, nr 10, s. 65-74

Różnice i podobieństwa między bankami spółdzielczymi a spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi / Jolitta Nowakowska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości. – 2016, nr 1, s. 111-121

Rynek ziemi rolnej a kredyty preferencyjne udzielane przez banki spółdzielcze na zakup użytków rolnych
w Polsce
/ Ewelina Sładek // Studenckie Zeszyty naukowe / Uniwersytet Opolski. – 2020, nr 1, s. 37-51

Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych / Maria Grzybek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 72, s. 491-502

Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 / Grzegorz Kotliński // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2011,
t. 4, s. 75-95

Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych i komercyjnych / Marcin Borsuk, Jakub Markiewicz // Bezpieczny Bank. – 2020, nr 1, s. 70-87

Specyfika i konkurencyjność banków spółdzielczych w Polsce / Klaudia Musialik // Finanse i Prawo Finansowe – 2019, nr 4, s. 67-84

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych / Rafał Balina // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2014, nr 4, s. 51-60

Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 115-127

Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych / Sylwester Kozak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 4(53), s. 252-263

Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Artur Stefański // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia.
– 2015, vol. 49, nr 4, s. 549-557

Struktura rynku detalicznych usług bankowych i cechy klientów jako przesłanki strategii banków spółdzielczych w Polsce / Marcin Idzik // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 102-120

Systemowe bariery rozwojowe banków spółdzielczych w latach 2000-2010 / Tomasz Pawlonka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 141-152

Systemy bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 63, s. 36-47

Sytuacja finansowa polskich banków spółdzielczych w kontekście wprowadzenia pakietu CRR/CRD IV / Przemysław Regnowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 7, cz. 2, s. 165-184

Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku / Monika Zioło // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 57-68

Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w latach 2000–2011 / Tomasz Pawlonka // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 97, s. 183-192

Szacowanie zapotrzebowania na kapitał ze strony banków spółdzielczych / Przemysław Stodulny // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 339-354

Szanse i zagrożenia banków spółdzielczych / Stanisław Tabor // Bezpieczny Bank. – 2001, nr 3-4, s. 30-42

Technologia blockchain i perspektywy jej zastosowania w banku spółdzielczym – studium przypadku / Kamila Tomczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2019, nr 36, s. 147-158

Tendencje rozwojowe oraz sytuacja ekonomiczna niemieckiego i polskiego sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010–2017 – analiza porównawcza / Błażej Lapczyński, Eugeniusz Gostomski // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 24-53

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w narracjach prezesów / Maciej Ławrynowicz // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 4, s. 187-194

Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie / Maria Magdalena Golec // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, vol. 48, nr 1, s. 91-100

Udzielanie pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych / Krystyna Tejchman // Bezpieczny Bank. – 2002, nr 1, s. 8-9

Usługi bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych / Anna Nowacka  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 20, s. 17-24

Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spółdzielczym / Iwona Staniec, Sebastian Stygar // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 56,
s. 47-55

Uwarunkowania konkurencyjności banków spółdzielczych w Polsce – kontekst teoretyczny / Piotr Kolano // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2018, z. 48, s. 64-76

Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych / Marta Walczewska // Pieniądze i Więź. – 2017, nr 1, s. 65-72

Uwarunkowania nadwyżkowości banków spółdzielczych w Polsce / Maria Magdalena Golec // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 169-138

Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce / Aleksandra Jurkowska // Bezpieczny Bank. – 2018, nr 3, s. 54-86

Wewnętrzne uwarunkowania działalności prospołecznej banków spółdzielczych w Polsce / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Marta Idasz-Balina // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 77-88

Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych : analiza rynków lokalnych / Łukasz Kozłowski // Bezpieczny Bank. – 2015, nr 4, s. 180-199

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 66, s. 37-48

Wpływ restrykcyjności regulacji nadzorczych na stabilność banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Kil // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 2,
s. 186-205

Wpływ różnorodności na chęć odejścia z pracy w bankach spółdzielczych w Polsce / Przemysław Piasecki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2017, z. 3-4, s. 185-204

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację finansową banków spółdzielczych / Jakub Rajfur // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2014, nr 14, s. 67-85

Wpływ terenu działania na sytuację ekonomiczną banków spółdzielczych / Maciej Żytkowiak // Bezpieczny Bank. – 2017, nr 3, s. 155-171

Wpływ wejścia w życie dyrektywy COM (2012) 280 na działalność banków spółdzielczych w Polsce / Anna Szelągowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 11-28

Wpływ wybranych regulacji krajowych na przemiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006,
nr 61, s. 25-36

W poszukiwaniu docelowego modelu funkcjonalno-organizacyjnego bankowości spółdzielczej w Polsce / Agnieszka Alińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 45, s. 51-60

Wpływ zmian stóp procentowych NBP na oprocentowanie aktywów banków spółdzielczych
na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie
/ Paulina Adamczak // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2013, nr 13, s. 11-30

Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym / Przemysław Pluskota // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2018, nr 133, t. 1, s. 249-261

Wybrane problemy wdrażania standardów Bazylei III w bankach spółdzielczych / Beata Domańska-Szaruga // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2012, z. 99, s. 251-262

Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych) / Anna Nowacka // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52),
s. 36-44

Wykorzystanie mediany do klasyfikacji banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej / Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 384, s. 287-295

Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi w świetle ich aktualnych wyników ekonomicznych / Mariusz Zygierewicz // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2006, z. 74, s. 30-47

Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek / Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2015, vol. 49, nr 4, s. 145-154

Wzorcowe układy nierówności w ocenie działalności banków spółdzielczych / Grażyna Woźniewska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 38, s. 247-254

Wzrost gospodarczy a efektywność działania wybranych banków spółdzielczych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 77, s. 53-68

Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi / Rafał Balina, Jolanta Pochopień, Marta Idasz-Balina // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 259-268

Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych / Monika Szafrańska, Agnieszka Kozioł // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 45-56

Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej / Lech Kurkliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 531, s. 289-298

Zakup obligacji banków spółdzielczych poprzez Indywidualne Konto Emerytalne jako forma zabezpieczenia emerytalnego / Wojciech Zdradzisz // Finanse i Prawo Finansowe. – 2015, nr 1, s. 81-94

Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce / Agnieszka Piechocka-Kałużna // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 4, s. 267-284

Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego a ryzyko stopy procentowej / Olaf Kowalski, Jerzy Różyński // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 129-140

Zarządzanie relacjami z klientami banków spółdzielczych z wykorzystaniem mediów społecznościowych / Kamila Tomczyk, Ilona Pawełoszek // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2019, nr 33, s. 302-313

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce / Wanda Dybowska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2014, nr 2, s. 78-99

Zasada proporcjonalności sensu stricte w kontekście projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych / Rafał Balina // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 74, t. 2, s. 589-596

Zaspokajanie potrzeb finansowych rolników przez banki spółdzielcze w rejonie Siedlec / Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(3), s. 255-264

Zastosowanie analizy korespondencji do badania kondycji finansowej banków spółdzielczych / Szymkowiak Marcin, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2014, nr 327, s. 248-256

Zastosowanie metody Panzara-Rosse’a do pomiaru poziomu konkurencji w sektorze banków spółdzielczych / Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 242, s. 306-314

Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i w Europie w latach 2007–2011 / Maria Zuba // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2013, z. 104, s. 93-105

Zmiany prawne w zakresie wymogów co do kwalifikacji stawianych członkom zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych / Kamil Burski // Rocznik Samorządowy. – 2016, t. 5, s. 67-79

Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011 / Maria Zuba // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2013, t. 13, z. 3, s. 232-242

Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Jerzy Różyński, Jolanta Pochopień // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 230-242

Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych / Emilia Stola, Artur Stefański // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2017, nr 3, s. 89-100

Znaczenie bancassurance dla banków spółdzielczych / Ewa Wierzbicka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 3, t. 2, s. 173-184

Znaczenie koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami – case study  / Kinga Stępień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 407-414

Znaczenie sektora banków spółdzielczych w Polsce w okresie 2013-2015 / Kamil Gołębiowski // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2017, nr 2, s. 4-18

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych / Edyta Rudawska // Bank i Kredyt. – 2006,
nr 8, s. 61-71

Wyzwania przed polską bankowością spółdzielczą / Jacek Kulawik //Bank i Kredyt. – 2002, nr 10, s. 17-27

Wybrane aspekty restrukturyzacji bankowego sektora spółdzielczego / Zygmunt Miętki // Bank i Kredyt.
– 2000, nr 6, s. 24-35

Wybrane aspekty instytucjonalne procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ / Jacek Kulawik // Bank i Kredyt. – 2000, nr 5, s. 39-49

II Kongres Polskich Banków Spółdzielczych / Marek Pruś // Bank i Kredyt. – 1999, nr 1/2, s. 48-53

Spółdzielczość bankowa w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Tomasz Siudek // Bank
i Kredyt. – 1998, nr 11, s. 47-52

Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Niemczech i w Polsce / Tomasz Siudek // Bank i Kredyt. – 1997, nr 12, s. 90-96

Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczego sektora bankowego / Agnieszka Alińska // Bank i Kredyt. – 1997, nr 11, s. 32-38

Uwarunkowania restrukturyzacji banków spółdzielczych / Jacek Kulawik // Bank i Kredyt. – 1996, nr 4,
s. 12-17

Banki spółdzielcze w Niemczech / Zofia Zawadzka // Bank i Kredyt. – 1995, nr 12, s. 37-44

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez banki spółdzielcze w dobie kryzysu finansowego / Józef Myrczek, Renata Rokita-Rogala, Justyna Partyka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 5, s. 40-49

Bank spółdzielczy we wspieraniu przedsiębiorczości powiatu włodawskiego / Grzegorz Wesołowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 10, s. 96-106

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2006-2012 / Elżbieta Kołodziej // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 5, s. 33-46

Bankowość spółdzielcza w Polsce / Antoni Magdoń // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008,
nr 11, s. 79-84

Gospodarka Narodowa

Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej / Łukasz Majer // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 1, s. 131-145

Wizerunek zewnętrzny banków spółdzielczych : badanie eksploracyjne / Magdalena Lubaś // Marketing i Rynek. – 2022, nr 6, s. 37-44

Personel i Zarządzanie

Żywe srebro w banku spółdzielczym / Katarzyna Żmudzka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 32