Opracowania tematyczne – TERRORYZM

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna : teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 1, Sprawcy i ofiary przestępstw / Brunon Hołyst, Wydanie V rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 275-287 ( Rozdział 15 – Terroryzm jako problem globalny),
s. 288-308 (Rozdział 16 – Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej),
s. 822-839 (Rozdział 43 – Strach przed terroryzmem)
Sygnatura 29

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 239-257 (Rozdz. XVII – Terroryzm jako problem globalny),
s. 258-280 (Rozdz. XVIII – Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej),
s. 742-760 (Rozdz. XLIII – Strach przed terroryzmem oraz jego psychologiczne i społeczne konsekwencje)
Sygnatura 29

Psychologia społeczna / Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 241-243 (Terroryzm)
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 225-244 (Rozdz. XXI – Społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst przestępczości terrorystycznej
), s. 426-427 (Okienko problemowe: Kidnaping
– kolejna broń terrorystów
)
Sygnatura 35.1

Socjologia kryminalistyczna. Tom 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 40-55 (Rozdz. LXI – Terroryzm i ekstremizm)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI ETC.:

Cyber świat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2009, s. 32-36 (Rozdz. I.3 – Nowy wymiar terroryzmu
w cyberprzestrzeni
)
Sygnatura 35.4

Cyberterrorystyczna internetyzacja / Kamil Dzięgielewski [w:] Cyber świat : możliwości i zagrożenia /
red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2009, s. 338-354
Sygnatura 35.4

Człowiek zagrożony i niebezpieczny : socjologia i psychologia zagrożeń / Jan Borkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2011, s. 192-229 (Rozdz. 6 – Zagrożenia terrorystyczne)
Sygnatura 35.4

Polityka przeciwdziałania cyberprzestępczości w początkach Internetu w Polsce / Dariusz Skalski
Poznań : FNCE, 2021, s. 180-190 (Rozdział IV.4 – Cyberterroryzm)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 340-345 (Rozdz. 12.5 – Czynniki determinujące terroryzm)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 556-577 (Rozdz. 23 – Cyberterroryzm
w zglobalizowanym świecie
)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl, Wydanie pierwsze
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 55-61 (Rozdział 5 – Przestępstwa z nienawiści: Terroryzm; Podstawowe cechy terroryzmu; Rodzaje terroryzmu; Zarys historii terroryzmu; Skala zjawiska terroryzmu; Uwarunkowania terroryzmu; Przeciwdziałanie terroryzmowi; Prawne możliwości obrony przed terroryzmem w Polsce)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 69 – UBEZPIECZENIA:

Ocena realności zagrożenia terroryzmem niekonwencjonalnym / Piotr Manikowski [w:] Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 127)
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 212-219
Sygnatura 69

Rozwiązania systemowe w ubezpieczeniach terrorystycznych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Piotr Manikowski [w:] Ubezpieczenia / red. nauk. Stanisław Wieteska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 70-76
Sygnatura 69

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kodeks karny / Andrzej Marek, Wyd. 4 (Seria: Komentarz)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 174-176, 271-272, 345-347, 474-477, 466-469
Sygnatura 74

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd. 11 zm.
Warszawa : LexixNexis, 2007, s. 84-110 (Rozdz. VI – Terroryzm)
Sygnatura 74

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd.13 zmienione, zaktualizowane i uzupełnione
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. 1357-1389 (Rozdz. XLVI.1 – Zapobieganie terroryzmowi)
Sygnatura 74

Kryminologia : zarys systemu / autorzy Jan Widacki, Wojciech Dadak, Magdalena Grzyb, Anna Szuba-Boroń
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022, s. 386-398 (Rozdział XXVIII – Terroryzm)
Sygnatura 74

Prawo karne / Andrzej Marek, Wyd. 6 (Seria: Studia Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2005, s. 324-325 (§62 – Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna), s. 458-460 (§88 – Terroryzm lotniczy lub morski)
Sygnatura 74

Prawo karne / autorzy Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek, Wyd.12 zmienione
i uaktualnione
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 354-359 (§63 – Przestępczość zawodowa, zorganizowana
i terrorystyczna
), s. 508-511 (§91 – Terroryzm lotniczy lub morski, finansowanie terroryzmu),
s. 701 (§134.2 – Rozpowszechnianie treści lub uczestniczenie w szkoleniu mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym)
Sygnatura 74

Prawo karne : część ogólna / Jarosław Warylewski
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 404-406 (Rozdz. XXVI.4 – Pojęcie i zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym)
Sygnatura 74

Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek, 5. wydanie, stan prawny
na 1 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 269-276 (Rozdział IV – Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej), s. 333-335 (Rozdział III.3 – Przestępstwa związane
z terroryzmem
)
Sygnatura 74

Prawo karne materialne : część ogólna i szczegółowa / Marek Bojarski [i in.]
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 407-408 (Rozdz. XXVI.2 – Zamach terrorystyczny)
Sygnatura 74

Przestępstwa pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 556-559 (Rozdz. VIII – Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 876-887 (Rozdz. XLVI – Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej)
Sygnatura 74

W sprawie definicji normatywnej terroryzmu / Krzysztof Indecki [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 261-295
Sygnatura 74

Zasady prawa karnego / Arnold Gubiński, Wyd. 5 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996, s. 199-200 (Rozdz. II.6 – Zamach terrorystyczny)
Sygnatura 74

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 435-438 (Okienko problemowe – Sarin w tokijskim metrze)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 79 – PRAWO MIĘDZYNARODOWE:

Podstawy prawa karnego międzynarodowego / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk
(Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 140-143 (Rozdz. V.5 – Terroryzm)
Sygnatura 79

Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 2000, s. 596-598 (Terroryzm i prawo międzynarodowe)
Sygnatura 79

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Ambiwalentność postaw ludzkich – między terroryzmem a ochroną praw człowieka / Dariusz Romański [w:] Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 507-520
Sygnatura 80

DZIAŁ 80.1 – OCHRONA MIENIA I INFORMACJI:

Ochrona osób i mienia : licencja II stopnia / red. Marek Enerlich, Janusz Wojtal, Marian Milewicz ;
aut. Stanisław Płowucha [et al.]
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2000,
s. 237-260 (Rozdz. 10 – Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych),
s. 597-599 (Rozdz. 12.III – Zdarzenia o charakterze terrorystycznym)
Sygnatura 80.1

DZIAŁ 83.4 – TURYSTYKA – HISTORIA, SOCJOLOGIA, RODZAJE:

Geneza i teoria turystyki
/ Paweł Różycki, Wydanie I
Warszawa : PWN, 2022, s. 260-262 (Terroryzm, wojny, konflikty a turystyka)
Sygnatura 83.4

DZIAŁ 83.5 – TURYSTYKA-PODSTAWY:

Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu / Izabela Kapera [w:] Bezpieczeństwo
w turystyce : wybrane zagadnienia
/ red. Stefan Sacha
Kraków : Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009, s. 9-22
Sygnatura 83.4

Zagrożenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej / M. Sraga [w:] Turystyka
w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego
/ red. Irena Jędrzejczyk, Władysław Mynarski
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2003, s. 67-72
Sygnatura 83.5

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. T. 4 : Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / red. Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000, s. 369-371 (Terroryzm)
Sygnatura 84

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. T. 5 : Stosunki międzynarodowe / red. Teresa Łoś-Nowak
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002, s. 365-367(Terroryzm międzynarodowy)
Sygnatura 84

Leksykon politologii : wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich
oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa
/ red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wyd. 6
Wrocław : Wydawnictwo ATLA 2, 2002, s. 452-455 (Terroryzm międzynarodowy), s. 455 (Terroryzm polityczny)
Sygnatura 84

Subkultura hakerska a terroryzm informatyczny : wolność i odpowiedzialność w sieci globalnej / Krzysztof D. Szatrawski [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 277-291
Sygnatura 84

Terroryzm międzynarodowy / Bartosz Bolechów [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / red. Teresa Łoś-Nowak (seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3044)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 170-182
Sygnatura 84

Terroryzm międzynarodowy zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej państw / Maria R. Pałubska
[w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec
Lublin, Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2006, s. 209-220
Sygnatura 84

Terroryzm współczesny / Grzegorz Gil [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne / redakcja naukowa Marek Pietraś
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021, s. 529-561
Sygnatura 84

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne / Tomasz R. Aleksandrowicz [w:] Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 81-100
Sygnatura 84.1

Fundamentalizm i ekstremizm jako podstawy terroryzmu islamskiego / Wiesław Barszczewski, Zbigniew Ciekanowski [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 2 / redakcja naukowa Zbigniew Ciekanowski ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2021, s. 184-194
Sygnatura 84.1

Islam, jego doktryna a globalne problemy bezpieczeństwa i terroryzmu / Selim Chazbijewicz [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego / pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Macieja Hartlińskiego, Wojciecha T. Modzelewskiego, Jacka Więcławskiego
Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 3578-365
Sygnatura 84.1

Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye jr (Seria: Stosunki Międzynarodowe)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 341- 345 (Terroryzm transnarodowy)
Sygnatura 84.1

Konflikty współczesnego świata / [aut.] Adam Bartnicki [et. al.] (Seria: Wielkie Tematy)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 48-63 (Terroryzm)
Sygnatura 84.1

Korzenie terroryzmu tureckiego / Mirosław Smolarek, Marian Żuber [w:] Problematyka bezpieczeństwa
w administracji publicznej : praca zbiorowa
/ red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (Seria: Administracja i Społeczeństwo ; 4)
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010, s. 127-134
Sygnatura 84.1

Ochrona infrastruktury krytycznej – narracje prawne i politologiczne / Robert Maciejewski
Poznań : FNCE, 2019, s. 35-60 (Rozdz. 1.5 – Terroryzm), s. 61-72 (Rozdz. 1.6 – Cyberterroryzm),
s. 73-84 (Rozdz. 2.1 – Zapobieganie terroryzmowi jako element procesu integracji europejskiej w latach 1951-1999), s. 84-115 (Rozdz. 2.2 – Unia Europejska a zwalczanie terroryzmu i cyberterroryzmu w latach 2001-2015), s. 306-313 (Rozdz. 6.11 – Infrastruktura a zagrożenie cyberterroryzmem – podsumowanie),
s. 321-367 (Rozdz. 7 – Problemy ochrony infrastruktury krytycznej RP przed zagrożeniami cyberterrorystycznymi),
Sygnatura 84.1

Polityzacja religii a terroryzm / Zdzisław Kunicki [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego /
pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Macieja Hartlińskiego, Wojciecha T. Modzelewskiego, Jacka Więcławskiego
Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 353-357
Sygnatura 84.1

Przeciwdziałanie radykalizacji postaw w  zapobieganiu islamskiemu terroryzmowi w przededniu wielkiego kryzysu migracyjnego / Tomasz Michalczak [w:] Współczesne uwarunkowania logistyki i bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym
/ redakcja naukowa Renata Dzik, Rafał Bartłomiej Panfil ; Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Filia w Mławie. Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Wydanie I
Poznań ; Dąbrówka : Wydawnictwo Rys, 2023, s. 149-166
Sygnatura 84.1

Terroryzm międzynarodowy zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej państw / Maria R. Pałubska
[w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec
Lublin, Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2006, s. 209-220
Sygnatura 84.1

Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa / Bogdan Michailiuk [w:] Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej : praca zbiorowa /
red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (Seria: Administracja
i Społeczeństwo ; 4)
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010, s. 109-125
Sygnatura 84.1

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 105-109 (Zagrożenie terroryzmem jądrowym)
Sygnatura 84.1

Zagrożenia terrorystyczne podczas wielkich imprez sportowych / Piotr Chmielewski [w:] EURO-2012 : wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy / oprac. red. Małgorzata Łach ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s. 101-114
Sygnatura 84.1

Zagrożenia terrorystyczne z użyciem broni radiologicznej, chemicznej i biologicznej / płk Leszek Słomka, mjr Adam Bagniewski [w:] Udział sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 : materiały
z konferencji naukowej zorganizowanej 26 marca 2008 roku

Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008, s. 80-86
Sygnatura 84.1

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 135-194 (Rozdz. 9.6 – Zagrożenie atakiem terrorystycznym)
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Ameryka po 11 września 2001 r. : wokół dyskusji o terroryzmie oraz zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i swobód obywatelskich/ Halina Parafianowicz [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 649-664
Sygnatura 84.2

Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu / Grażyna Demenko, Ryszard Tadeusiewicz, Stefan Grocholewski [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 246-259
Sygnatura 84.2

Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożenia terroryzmem / Sebastian Serwiak [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 589-613
Sygnatura 84.2

Działania operacyjne Europolu ukierunkowane na zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – główne uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju / Tomasz Safjański [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 759-794
Sygnatura 84.2

Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby / Jerzy Zajadło
[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 932-957
Sygnatura 84.2

Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Maciej Aleksander Kędzierski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024
Sygnatura 84.2

Koncepcja organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozycje rozwiązań / Dariusz Woźniak [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym /
red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 753- 772
Sygnatura 84.2

Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu / Andrzej Czyżewski i in. [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 211-226
Sygnatura 84.2

Organizacyjno-szkoleniowe determinanty efektywnego utrzymywania gotowości Policji do walki
z terroryzmem
/ Krzysztof Łaszkiewicz [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 566-580
Sygnatura 84.2

Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu / Luiza Wojnicz
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Sygnatura 84.2

Polska wobec obecnych zagrożeń terroryzmu globalnego / Ryszard Lonca [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 395-439
Sygnatura 84.2

Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celu zamachu) / Andrzej P. Przemyski [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil
W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 517-531
Sygnatura 84.2

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie
i praca operacyjna
/ Lech K. Paprzycki, Zbigniew Rau [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 37-52
Sygnatura 84.2

Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi / Krzysztof Wiak
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
Sygnatura 84.2

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
Sygnatura 84.2

Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej / Magdalena Perkowska
[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 665-676
Sygnatura 84.2

Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterrorystycznych
i kontrterrorystycznych
/ Krzysztof Dębiński [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 260-274
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana / red. nauk. Emil Pływaczewski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 s. 34-35 (Część I. Rozdz. I.§2.3 – Przestępczość zorganizowana
a terroryzm
), s. 59-60 (Część I. Rozdz. II.§4.4 – Terror kryminalny i terroryzm polityczny),
s. 293-297 (Część III. Rozdz. II.§2.9 – Regulacje prawne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2022, s. 63-86 (Rozdział 6 – Terror kryminalny, terroryzm i ekstremizm)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2022, s. 239-245 (Rozdział 15 – Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie nieruchomości)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana a państwo : wzajemne relacje i uwarunkowania / Anna Maria Hernacka-Janikowska, Stan prawny na dzień 1 października 2021r.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 132-142 (Rozdział 3.4 – Terroryzm)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana i terroryzm : zwalczanie wybranych zagrożeń przestępczości środkami policyjnymi / Tomasz Safjański [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna
/ red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 913-931
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski (Seria: Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Podręcznik Akademicki)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2008, s. 78-83 (Rozdz. 2.5 – Terror kryminalny jako forma działalności zorganizowanych grup przestępczych)
Sygnatura 84.2

Samoobrona wobec zamachu terrorystycznego / Krzysztof Indecki [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 398-418
Sygnatura 84.2

Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
– praca operacyjna, nowoczesne technologie
/ Dariusz Lutyński [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 548-565
Sygnatura 84.2

Terror/terroryzm : studium przypadku / Remigiusz Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Sygnatura 84.2

Terroryzm : anatomia zjawiska / red. Krzysztof Liedel
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar” : Collegium Civitas Press, 2006
Sygnatura 84.2

Terroryzm. Tom 1+2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Sygnatura 84.2

Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Sygnatura 84.2

Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Sebastian Wojciechowski
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2010
Sygnatura 84.2

Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem : zarys problemu / Grzegorz Dobrowolski i in. [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 275-303
Sygnatura 84.2

Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / red. Jerzy Szafrański
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2007
Sygnatura 84.2

Zadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem / Kamil Zeidler [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 958-970
Sygnatura 84.2

Zadania ustrojowe służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
w zakresie walki z terroryzmem
/ Paweł Chomentowski [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 177-190
Sygnatura 84.2

Zagrożenie terroryzmem : poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu
na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro
/ Robert Cegiełka Polska, 2009, s. 177-190
Warszawa : Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, 2015
Sygnatura 84.2

Zapobieganie terroryzmowi w makroskali / Brunon Hołyst [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 366-397
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2 Gospodarka, polityka, współpraca / red. nauk. Witold M. Góralski (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 245-247 (Rozdz. 8.5.6 – Zwalczanie terroryzmu w unijnych ramach), s. 273-274 (Rozdz. 9.5.2.6 – Zwalczanie terroryzmu)
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 105.4 – ŻYWNOŚĆ – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 412-416 (Rozdz. 17.5 – Incydenty z bezpieczeństwem żywności – czy grozi nam terroryzm)
Sygnatura 105.4

BROSZURY:

Zgłaszanie nieprawidłowości – nowe obowiązki pracodawców // Poradnik Gazety Prawnej. – 2021, nr 11,
s. 26-29 (Rozdział 2.1.3 – Zgłaszanie nieprawidłowości według ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 67

Terroryzm : Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie // Centrum Badań Nad Terroryzmem Collegium Civitas 2007, nr 1 [Nr inw. 3869/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2007 [Nr inw. 3870/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2006 [Nr inw. 3748/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2005 [Nr inw. 3749/Upr.]
Sygnatura 84.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Kalifat Daesh” – religijna potrzeba czy zagrożenie terrorystyczne ? / Magdalena El Ghamari // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2018, t. 12, nr 1, s. 36-52

„Konwencje sektorowe” jako istotny element współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu / Łukasz Czebotar // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 11, s. 79-104

„Przestępstwa terrorystyczne” i przestępstwa o charakterze terrorystycznym w obowiązującym kodeksie karnym – niedoskonała ochrona bezpieczeństwa państwa i jego obywateli / Aneta Michalska-Warias // Zeszyty Naukowe KUL. – 2019, nr 1(245), s. 23-34

„Sieć’’ przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli / Sebastian Wojciechowski // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 3, s. 63-78

„Wojna z terroryzmem” wojną z globalizacją ? / Jadwiga Błahut-Prusik // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. – 2011, t. 17, s. 201-210

Administrowanie „strachem” – akty terroru w perspektywie globalizacji lęku : zarys problematyki / Dariusz Grzonka // Zeszyt Naukowy. – 2009, t. 3, s. 73-80

Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontr terrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020
w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach
/ Ryszard Machnikowski, Andrzej Kozłowski, Stanisław Kosmynka, Piotr Ciach // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2022, t. 16, nr 1, s. 54-78

Akty terroru w Polsce u udziałem „samotnego wilka” / Eliza Głąbkowska, Andrzej Mroczek // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2016, t. 10, nr 2, s. 17-34

Al-Kaida : internacjonalizacja terroryzmu samobójczego / Katarzyna Wardin // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2007, t. 2, s. 177-189

Analiza porównawcza przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu / Andrzej Czop, Piotr Czop // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2016, nr 24, s. 74-91

Analiza przestrzenna a taktyczne rozpoznanie obszaru działań pododdziału antyterrorystycznego policji / Waldemar Zubrzycki // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 107-113

Analiza rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w wybranych państwach / Piotr Burczaniuk, Michał Kamiński, Marcin Nowiński, Mateusz Wieczerza (Seria: Biblioteka „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”)
Warszawa – Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, 2017, s. 55-79 (Cz. II – Definicje pojęć szpiegostwo i terroryzm)

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu drogowego / Gabriel Nowacki, Marek Łepkowski , Małgorzata Walendzik // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 3560-3569

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu kolejowego / Gabriel Nowacki, Cezary Krysiuk, Małgorzata Walendzik // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 3552-3559

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla transportu morskiego / Gabriel Nowacki, Krzysztof Olejnik, Cezary Krysiuk // Logistyka. – 2016, nr 1, CD nr 1, s. 329-335

Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym : cz. I / Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 13-27

Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym : cz. II / Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 3, s. 11-28

Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym : cz. III / Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 4, s. 115-126

Antyterrorystyczne ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Michał Łuksza // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 5, s. 94-103

Antyterroryzm – nowe wyzwanie dla komercyjnych służb ochrony / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia
i Informacji. – 2008, nr 1, s. 62-63

Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego / Piotr Wróbel // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2017, nr 2, s. 71-87

Aspekty zabezpieczenia nadmorskiej infrastruktury krytycznej w województwie zachodniopomorskim
w kontekście zagrożenia aktami terrorystycznymi
/ Waldemar Potkański // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2022, nr 1, s. 49-65

Atak terrorystyczny na Bombaj w listopadzie 2008 roku jako przykład ewolucji metod walki współczesnych islamskich organizacji ekstremistycznych / Krzysztof Kubiak // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2009/2010, t. 4, s. 73-86

Atak terrorystyczny na kompleks gazowy Tiguentourine w In Amenas w Algierii w styczniu 2013 r.
jako przykład nowych zagrożeń dla energetycznej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
/ Tomasz Kijewski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 9,
s. 202-224

Atak terrorystyczny na port Aszdod / Krzysztof Kubiak // Przegląd Morski. – 2009, nr 2, s. 10-13

Awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) – metody oceny podatności na zagrożenia / Jerzy S. Michalik, Mieczysław J. Borysiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 1, s. 2-5

Badania radykalizacji kobiet do terroryzmu dżihadystycznego / Aleksandra Gasztold // Przegląd Politologiczny. – 2020, nr 1, s. 5-18

Bariery integracyjne jako czynnik generujący zachowania terrorystyczne w środowisku imigrantów
na przykładzie Wielkiej Brytanii
/ Agnieszka Suchocka, Iwona Królikowska // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2011, nr 1, s. 193-208

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w aspekcie zapobiegania aktom terroryzmu i wykrywania ich sprawców : postulaty de lege lata i de lege ferenda / Karol Pachnik // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2021, nr 1, s. 13-20

Bezpieczeństwo użytkowania sieci przesyłowych gazu w warunkach zagrożenia terrorystycznego /
R. Fedorowicz, E. Kołodziński, L. Solarz // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. – 2004, nr 10, s. 328-331

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w świetle zagrożeń, jakie stwarza terroryzm wąskiego pola konfliktu / Elżbieta Posłuszna // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 1, s. 401-410

Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu / Anna Zagórska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 2, s. 39-53

Bezzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu – aspekty prawne / Łukasz Lizis // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2015, t. 9, nr 1, s. 55-70

Bioterroryzm – zagrożenie, zasady postępowania, regulacje prawne / Katarzyna Czuba, Magdalena Mazurkiewicz, Kamil Kamiński, Filip Różewski, Dorota Skrajnowska, Andrzej Tokarz // Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – 2011, nr 2, s. 28-33

Bioterroryzm zagrożenie wciąż realne / Dorota Ziuzia-Lipiec // Wiedza Obronna. – 2017, nr 3-4, s. 113-120

Bliskowschodnie organizacje terrorystyczne a zmiany polityczne na Bliskim Wschodzie / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2012, nr 15, s. 2606-2607

Broń geofizyczna przyszłością terrorystów / Joanna Jeziorna // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 3, s. 75-90

Cechy dystynktywne terroryzmu morskiego w ujęciu fenomenologicznym / Kamil Frąckowiak // Studia Prawnoustrojowe. – 2015, nr 29, s. 81-90

Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego / Tomasz Przesławski // Prokuratura i Prawo. – 2009,
nr 5, s. 17-29

Celowe zarażenie koronawirusem – traktowane jak terroryzm ? / Rafał Taras// Studia Administracji
i Bezpieczeństwa. – 2022, nr 11, s. 235-251

Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji, jako formuła zwiększająca sprawność wykorzystania sił i środków Policji w sytuacjach kryzysowych / Michał Stępiński  // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 337-349

Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego : geneza, zasady działania
oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania
/ Andrzej Makarski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 101-112

Co po Islamskim Państwie Kalifatu ? : stan obecny i kierunki rozwoju zagrożeń terrorystycznych / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2018, nr 19, s. 58-86

Cyberprzestrzeń nową płaszczyzną zagrożeń terrorystycznych dla morskich centrów logistycznych / Joanna Jedel // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2008, nr 2, s. 85-104

Cyberterroryzm – rzeczywistość czy fikcja ? / Aneta Janowska [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość ? T. 1
II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 445-450

Cyberterroryzm : aspekty definicyjne / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 3, s. 117-133

Cyberterroryzm i cyberprzemoc w kontekście wpływu na gospodarkę i edukację / Bartłomiej Borowiecki, Zbigniew Meger // Zarządzanie i Edukacja. – 2017, nr 112, s. 110-132

Cyberterroryzm i jego negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa / Sławomir Żurawski, Marek Łempnicki, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 1, s. 53-67

Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP / Izabela Oleksiewicz // Doctrina. Studia społeczno-polityczne. – 2016, t. 14, s. 203-224

Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego / Tomasz Szubrycht // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2005, nr 1, s. 173-187

Cyberterroryzm jako realne zagrożenie dla Polski / Izabela Oleksiewicz // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2018, t. 12, nr 1, s. 53-67

Cyberterroryzm jako współczesna broń masowego rażenia / Zbigniew Ciekanowski, Krzysztof Rejman, Henryk Wyrębek // Modern Management Review. – 2018, nr 1, s. 37-50

Cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym / Waldemar Krztoń // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2012,
nr 4, s. 89-100

Cyberterroryzm miękki (cz. 1) : internet jako źródło informacji i funduszy / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 4, s. 45-62

Cyberterroryzm miękki (cz. 2) : internet w rekrutacji i szkoleniu terrorystów / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 185-210

Cywilizacyjne czynniki determinujące podejmowanie samobójczych ataków terrorystycznych / Małgorzata Lasota // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja. – 2014, nr (1), s. 21-37

Czas terroru / Bogdan Góralczyk // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 21, s. 24

Czy Koran jest odpowiedzialny za współczesne oblicze terroryzmu ? : refleksje wokół pojęcia dżihad
i zasad etyki islamskiej
/ Mariusz Ciszek // Doctrina. Studia społeczno-polityczne. – 2004, t. 1, s. 227-237

Czy Narodowy Front Wyzwolenia Korsyki jest organizacją terrorystyczną ? / Grzegorz Ignatowski  // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 285-293

Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków terrorystycznych / Małgorzata Lasota // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2012,
nr 1, s. 125-134

Deprofesjonalizacja terroryzmu ? : modus operandi, motywacje, oddziaływanie na infrastrukturę miast / Bogusław Węgliński // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2018, t. 12, nr 1, s. 82-94

Długa wojna z terroryzmem / Jarosław J. Piątek // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2007,
t. 2, s. 51-63

Dostrzegać zagrożenie / Joanna Jedel // Przegląd Morski. – 2008, nr 1, s. 8-10

Droga do raju : świat wewnętrzny zamachowców samobójców  / Krzysztof Izak, Anat Berko // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 4, s. 232-236

Dwadzieścia lat od ataku z 11 września 2001 roku : przygotowania do ataku terrorystycznego na USA oraz jego przebieg i skutki / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2021, t.13, nr 25, s. 219-250

Działania służby wiodącej w fazie reagowania w czasie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym / Dariusz Maciejewski // Studia Administracji i Bezpieczeństwa. – 2020, nr 8, s. 133-145

Działania społeczności międzynarodowej na rzecz likwidacji zjawiska terroryzmu w XX i XXI wieku : wybrane aspekty działalności ONZ i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa / Tomasz Najda, Małgorzata Sikora-Gaca // Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. – 2013, t. 10, s. 164-178

Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu / Magdalena Łuczkowska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2016, t. 10, nr 2, s. 124-133

Edukacja społeczeństwa wobec zagrożenia terroryzmem / Marian Żuber [w:] Edukacja
dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne
/ (red. nauk.) Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 561-570

Efektywność działań operacyjnych Europolu w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego – próba oceny / Tomasz Safjański // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 8, s. 147-152

Ekonomiczne podłoże i implikacje terroryzmu a konflikt Północ – Południe / Kazimierz Starzyk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2003, t. 14, s. 102-113

Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju : aspekt ideologiczny i praktyczny / Mariusz Ciszek // Studia Ecologiae et Bioethicae. – 2010, T. 8, [nr 2], s. 107-119

Eksplozja terroryzmu w USA a przekształcenia w amerykańskich służbach spe­cjalnych po 11 września 2001 r. / Milena Szymańska // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 10, s. 186-210

e-Terroryzm.pl
Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem
i Terroryzmem, 2012, nr 2

Etyczny wymiar terroryzmu / Zbigniew St. Iwański // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2010, nr 1,
s. 115-122

Europejska inicjatywa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu / Joanna Długosz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2007, nr 5, s. 21-28

Europejski model ochrony lotnictwa cywilnego przed terroryzmem i innymi bezprawnymi ingerencjami
na przykładzie Polski
/ Kamil Gefert // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2017, nr 17, s. 214-230

Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ
na bezpieczeństwo Polski
/ Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 3 s. 199-223

Ewolucja taktyki terrorystów po roku 2001 / Michał Piekarski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 13, s. 243-254

Ewolucja zjawiska terroryzmu w Unii Europejskiej / Izabela Oleksiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 4, s. 259-271

Fake news jako broń przeciw terroryzmowi / Aneta Kołodziej // Wiedza Obronna. – 2019, nr 1-2, s. 34-56

Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu, separatyzmu i terroryzmu islamskiego / Robert Borkowski // Finanse i Prawo Finansowe. – 2018, nr 2, s. 91-104

Female terrorism w Stanach Zjednoczonych / Aleksandra Zięba // Przegląd Politologiczny. – 2014, nr 2,
s. 209-224

Finanse organizacji terrorystycznych : ekonomiczne skutki terroryzmu / Elżbieta Mirecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2008), nr 14, s. 107-120

FinTech/RegTech : ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające
z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych / Dariusz Gradzi // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2020, nr 22, s. 11-38

Funkcje epizodycznych gier internetowych w procesach modelowania wirtualnego wizerunku terrorysty
i terroryzmu : analiza aspektowa
/ Miłosz Babecki // Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. – 2013, t. 9, s. 38-58

Funkcjonowanie współczesnego rynku turystycznego w obliczu zagrożeń terrorystycznych / Marzena Lemanowicz // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 341-351

Gorączka antyterrorystyczna na Słowacji i Węgrzech – lekcje dla Polski / Dariusz Kałan, Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2016, nr 12

Groźba popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym w ujęciu art. 115 § 20 k.k. – wybrane problemy wykładni / Aneta Michalska-Warias // Studia Iuridica Lunlinensia. – 2019, vol. 28, nr 3, s. 41-50

Groźba zamachu terrorystycznego z użyciem bojowych środków chemicznych / Andrzej Mroczek // Ochrona Mienia i Informacji. – 2010, nr 5, s. 54-55

Grupa G-6 a strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej / Artur Gruszczak // Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. – 2011, t. 8, s. 75-87

Handel narkotykami jako źródło finansowania terroryzmu / Krzysztof Izak, Maciej Kluczyński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 10, s. 38-60

Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu / Tomasz Bajerowski, Anna Kowalczyk // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 5-20

Implikacje zwalczania terroryzmu międzynarodowego w Europie dla Polski / Michał Chorośnicki // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2007, nr 4, s. 139-150

Indeksy giełdowe i wybrane aktywa alternatywne w kontekście wydarzeń terrorystycznych / Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. –2015, nr 74, t. 1, s. 91-100

Informacja w czasie wojny z terroryzmem / Wojciech Jabłoński // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 2,
s. 59-62

Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego / Marian Żuber // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2014, t. 8, nr 2, s. 178-197

Islamski terroryzm samobójczy – religia w służbie ideologii / Konrad Harasim // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 2, s. 81-91

Istota terroryzmu, klasyfikacja oraz formy i metody działań terrorystycznych / Zdzisław Knecht, Błażej Bazylczuk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2017, nr 1, s. 45-61

Izraelskie ustawodawstwo antyterrorystyczne wobec zagrożeń XXI wieku / Paweł Pokrzywiński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2021, t. 13, nr 24, s. 91-109

Jurysdykcja karna państw w sprawach terroryzmu morskiego / Bartosz Fieducik // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2011, nr 4, s. 179-190

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : terroryzm współczesny : aspekty polityczne, społeczne
i ekonomiczne
/ red. Marian Żuber
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2006

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i reagowanie kryzysowe / red. Marian Żuber
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2006, s. 81-186 (Cz. II – Wojna, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne)

Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także nowych obowiązków, jakie nałożyła ona na przedsiębiorców / Kamil Nowak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 5, s. 206

Kobiety terrorystki potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego / Magdalena Rudnicka // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2017, nr 1, s. 129-138

Kompleksy hotelowe jako potencjalne cele ataków terrorystycznych / Andrzej Mroczek // Ochrona Mienia i Informacji – 2011, nr 1, s. 66-67

Komunikacyjne funkcje Twittera : użytkownicy serwisu mikroblogowego wobec sytuacji zagrożenia
na przykładzie serii zamachów terrorystycznych w Paryżu
/ Justyna Mołodziejko // Civitas et Lex. – 2017, nr 2, s. 7-13

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady : skuteczniejsza walka z terroryzmem

Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym amerykańskich miast metropolitalnych / Artur Jasiński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– 2011, nr 5, s. 99-115

Koncepcja samoobrony w prawie międzynarodowym w dobie „wojny z terroryzmem” / Jacek Barcik // Kwartalnik Prawa Publicznego. – 2003, t. 3, nr 1, s. 99-111

Konferencja WO OSPOIN „Ochrona jednostki organizacyjnej przed atakiem terrorystycznym / Piotr Thiem // Ochrona Mienia i Informacji. – 2005, nr 2, s. 9

Kontrterroryzm i antyterroryzm : (aspekty teoretyczne i praktyczne) / Robert Borkowski // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2016, t. 10, nr 3, s. 39-49

Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi / Janusz Liber // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2014, t. 8, nr 1, s. 75-88

Konwencja antyterrorystyczna ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa
– strony
/ Robert Drzazga [w:] Terroryzm : materia ustawowa ? / pod redakcją Krzysztofa  Indeckiego i Piotra Potejko
Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, 2009, s. 15-26

Konwencje Rady Europy o przeciwdziałaniu zjawisku terroryzmu / Ilona Resztak // Prokuratura i Prawo.
– 2012, nr 10, s. 112-122

Kryminalizacja finansowania terroryzmu na tle prawno porównawczym / Wojciech Filipkowski, Ewa
M. Guzik-Makaruk // Studia Prawnoustrojowe. – 2009, nr 10, s. 43-65

Kto dokonuje zamachów ? : jak zmieniał się wizerunek terrorysty na przełomie XX i XXI wieku ? / Rafał Taras // Studia Administracji i Bezpieczeństwa. – 2019, nr 7, s. 125-139

Kultura, terroryzm, cywilizacja / Bronisław Łagowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 21, s. 12

Kurierzy gotówkowi – sprzymierzeńcy organizacji przestępczych i terrorystycznych / Radosław Wrzosek, Przemysław Wrzosek // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 93-105

Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną / Dariusz Pożaroszczyk // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2019, nr 20, s. 156-175

Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych w polskim prawie karnym z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego / Stanisław Pikulski // Studia Prawnoustrojowe. – 2011, nr 13, s. 247-264

Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku : podstawowe informacje i kierunki rozwoju / Małgorzata Kijewska // Radzyński Rocznik Humanistyczny. – 2018, t. 16,
nr 1, s. 201-212

Magazyn AQAP „Inspire” narzędziem motywującym do podjęcia działań terrorystycznych / Jacek Dziewanowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2019, nr 20, s. 139-155

Marynarka wojenna a terroryzm / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2003, nr 3, s. 9-24

Media i terroryzm – wybrane aspekty związku : czy Al-Jazeera English jest jedynie tubą propagandową Al-Kaidy ? / Bogusław Węgliński // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2013, t. 7, s. 263-280

Metody likwidacji zagrożeń powodowanych zamachami terrorystycznymi / Tomasz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 10, s. 161-178

Mgławica rebelii : terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu / Jarosław Tomasiewicz // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2016, t. 10, nr 2, s. 51-66

Miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej / Antoni Podolski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2,
s. 141-148

Międzynarodowy terroryzm jako największe zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata / Zbigniew Kuźniar, Krzysztof Świderski // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2015, t. 20, s. 318-331

Military commissions w walce z terroryzmem międzynarodowym – aspekty prawne / Łukasz Lizis // Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – 2015, t. 9, nr 3, s. 37-49

Model selekcji funkcjonariuszy do samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Gdańsku / Waldemar Bączek // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 2, s. 251-261

Modelowanie procesu ewakuacji w przypadku zagrożeń terrorystycznych / Andrzej Biłozor, Szymon Czyża, Karol Szuniewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 1, s. 21-30

Motywacja działania terrorystów : (co ich skłania do zbrodniczych ataków ?) / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu / Tomasz Safjański, Damian Szlachter // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 12, s. 141-155

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego / Dariusz Gradzi // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2021, t. 13, nr 25, s. 31-58

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-19 jako operacyjno-wdrożeniowy dokument służący realizacji polityki rozwoju / Mariusz Cichomski, Karolina Więcek // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 11, s. 313-327

Nie tylko islam : ekstremizm i terroryzm religijny / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 12, s. 183-210

Nieformalne struktury państw Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym terroryzmem : bilans współpracy i wyzwania / Luiza Wojnicz // Przegląd Politologiczny. – 2010, nr 3, s. 45-54

Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego po 11 września 2001 roku / Adam Sokołowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2006, t. 1, s. 143-153

Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku / Adam Sokołowski // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2006, nr 4, s. 99-116

Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne / Piotr Krzysztof Marszałek // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2017, nr 2, s. 31-44

Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm / Rafał Kołodziejczyk // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 2, s. 147-155

Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego w Europie / Jarosław Tomasiewicz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 9, s. 30-51

Nowe trendy współczesnego terroryzmu / Gabriel Nowacki, Cezary Krysiuk // Logistyka. – 2014, nr 6,
CD nr 3, s. 7902-7912

Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji śmierci / Antoni Krauz // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2014, t. 5, nr 1, s. 285-293

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w zakresie przestępstw związanych z terroryzmem : uwagi na tle implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 / Natalia Daśko // Studia Prawnoustrojowe. – 2021, nr 54, s. 91-104

O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych / Tomasz Gacek // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2014, t. 8, nr 1, s. 57-74

Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem GTI / Kinga Kądziołka // Ekonomia Międzynarodowa. – 2018, nr 23, s. 91-102

Ochrona antyterrorystyczna budynków użyteczności publicznej w Krakowie – czy jest nam potrzebna ? / Artur Jasiński // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2018, nr 2, s. 151-161

Ochrona praw człowieka w obliczu terroryzmu – rozważania w kontekście ekologii i gospodarki / Samanta Kowalska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 9, cz. 2, s. 145-156

Ochrona praw podstawowych a sankcje UE stosowane w walce z międzynarodowym terroryzmem / Joanna Ryszka // Europejski Przegląd Sądowy. – 2008, nr 11, s. 18-27

Od skrytobójstwa do miatieżewojny : ewolucja terroryzmu politycznego w Europie – aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne / Jarosław Tomasiewicz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014,
nr 11, s. 115-136

Ogólny zarys terroryzmu / Bracia Słaby // Ochrona Mienia. – 1999, nr 1, s. 11-12

Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów w Europie / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2017, nr 17, s. 104-137

Operacyjne metody zwalczania terroryzmu w świetle polskiego i niemieckiego procesu karnego / Dorian Duda // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2017, nr 16, s. 263-287

Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009

Organy i systemy kontroli przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu / Anna Golonka // Kontrola Państwowa. – 2012, nr 2, s. 30-42

Organy ochrony bezpieczeństwa państwa wobec nowych form terroryzmu / Wojciech Lis // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2018, t. 12, nr 1, s. 226-234

Osobowość terrorystów / Brunon Hołyst // Studia Społeczne. – 2009, nr 1, s. 55-80

Państwo a terroryzm / Ryszard Jakubczak // Zeszyty Naukowe WSFiP. – 2014, nr 2, s. 118-137

Partnerstwo hiszpańsko-portugalskie w zakresie walki z terroryzmem / Stanisław Kosmynka // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2020, nr 4, s. 273-288

Penalizacja procesu przygotowawczego do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym / Piotr Kosmaty // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2019, nr 21, s. 135-153

Percepcja zagrożeń terrorystycznych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii w XXI wieku na tle analizy orzecznictwa sądów i trybunałów / Cezary Golędzinowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
– 2020, t. 14, nr 1, s. 239-255

Perspektywa feministyczna w badaniach nad terroryzmem / Aleksandra Gasztold // Przegląd Politologiczny. – 2018, nr 2, s. 45-60

Pięć lat funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego ABW / Marzena Obuchowicz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 10, s. 275-280

Pięć lat po WTC / Aleksandra Małek // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 38, s. 23-29

Piractwo i terroryzm morski : nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego / Krzysztof Kubiak ; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa s. 1-47
Temat wszechnicy: Wymiary współczesnego bezpieczeństwa

Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego / Magdalena Łuczkowska // Logistyka.
– 2010, nr 2, (CD 2), s. 733-744
LOGITRANS – VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo
w Transporcie”

Piractwo XXI wieku zagrożeniem bezpieczeństwa transportu morskiego / Katarzyna Wardin // Logistyka.
– 2010, nr 2, CD 2, s. 931-942
LOGITRANS – VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo
w Transporcie”

Pneumatyczny system przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym ze strony nurków / Mieczysław Grabowski, Przemysław Poznański, Ryszard Kłos, Maciej Konarski // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 2,
s. 586-592

Podstawy prawne antyterroryzmu współczesnego / Marta Pomykała, Kazimierz Rajchel // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2006, z. 7, s. 131-144

Polityka antyterrorystyczna w relacjach Wielkiej Brytanii z UE / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2015, nr 19

Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla polityki bezpieczeństwa RP / Piotr Mickiewicz Jedel // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2005, nr 1, s. 95-108

Polska w koalicji antyterrorystycznej : cele strategiczne polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
na początku XXI w.
/ Piotr Mickiewicz ; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, s. 1-19
Temat wszechnicy: Wymiary współczesnego bezpieczeństwa

Polska w międzynarodowej koalicji przeciwko terroryzmowi / Sławomir Kamiński // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2006, nr 2, s. 168-181

Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem / Patryk Tomaszewski // Historia i Polityka. – 2012, nr 8, s. 141-149

Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu / Anna Golonka // Prokuratura i Prawo. – 2013, nr 3, s. 95-110

Ponowne przemyślenia nad komunikacją w globalnej wojnie z terroryzmem / Greg Simons // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2016, t. 10, nr 2, s. 91-96

Potencjalne skutki ataku terrorystycznego na elektrownię jądrową / Jędrzej Łukasiewicz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 3, s. 1203-1214

Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) – zintegrowany system zarządzania ryzykiem / Jerzy S. Michalik, Mieczysław J. Borysiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 2, s. 10-13

Poziom świadomości konsumentów w zakresie terroryzmu żywnościowego jako przykład współczesnego zagrożenia dla przemysłu rolno-spożywczego / Paulina L. Wiza, Norbert Szalaty, Dawid Jabkowski // Turystyka
i Rozwój Regionalny. – 2019, nr 12, s. 115-127

Pozyskiwanie funduszy i środków walki przez terrorystów / Przemysław Kostka // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 1, s. 117-127

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń
dla instytucji finansowych
  / Jacek Raszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2016, nr 18, s. 91-108

Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik // Prokuratura i Prawo. – 2007, nr 1, s. 36-59

Prawno-organizacyjne uwarunkowania reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym w strefie nadgranicznej i na morzu w polskim systemie antyterrorystycznym / Michał Stępiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 8, cz. 2, s. 189-201

Prawo antypaństwa : zarys problemu wraz z przykładami / Radosław Antonów ; Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (E-Monografie ; nr 5)
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2010, s. 87-98

Prawo morza a „Prawa terrorystów” / Stefańska Barbara // Logistyka. – 2012, Nr 5, CD nr 2, s. 755-763

Problematyka bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii w kontekście zamachów terrorystycznych
z 2004 roku
/ Danuta Bartkowiak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 4, s. 47-63

Problemy klasyfikacyjne terroryzmu – wybrane aspekty / Bogusław Węgliński // Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych. – 2010, nr 3,
s. 61-70

Profilaktyka antyterrorystyczna / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia i Informacji. – 2006, nr 5, s. 6

Profilaktyka antyterrorystyczna / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia i Informacji. – 2006, nr 1, s. 8

Propozycje poprawy skuteczności reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze terrorystycznym / Kamila Sacewicz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 4, s. 245-250

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik // Studia Prawnoustrojowe. – 2004,
nr 3, s. 109-131

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w świetle polskiego prawa krajowego / Jakub Dej // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2016, nr 15, s. 217-229

Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu i konsekwencji ataku terrorystycznego na polskich akwenach morskich : analiza prawna i postulowany model organizacyjny / Piotr Mickiewicz [w:] Terroryzm : materia ustawowa ? / pod redakcją Krzysztofa  Indeckiego i Piotra Potejko
Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, 2009, s. 132-145

Przemoc w ruchu ekologicznym : od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front) / Jarosław Tomasiewicz // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2004, nr 1, s. 187-209

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym / Robert Zgorzały // Prokuratura
i Prawo. – 2007, nr 7-8, s. 58-79

Przyczynek do badań nad przywództwem w organizacjach terrorystycznych / Kacper Rękawek // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 8, s. 48-63

Przyczyny powstania nowoczesnego terroryzmu / Patryk Kaleta // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2014, nr 32, s. 137-155

Przygotowanie Wielkiej Brytanii do przeciwdziałania terroryzmowi / Iwona Jankowska-Czyż // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 6, s. 234-244

Psychologia a terroryzm / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Psychospołeczne koszty traumy / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów / Robert Borkowski // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2014, t. 8, nr 4, s. 73-81

Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie „zagranicznych bojowników terrorystycznych”
z regionu Kaukazu Północnego
/ Tomasz Grabowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2021,
t. 15, nr 1, s. 93-121

Radykalny islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 9, s. 52-74

Ramy prawne ochrony infrastruktury energetycznej przed aktami terroryzmu w Unii Europejskiej / Jan Laskowski  // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 1, s. 698-712

Registratura fonoskopijna – nowe narzędzie w walce z terroryzmem / Tadeusz Tomaszewski, Waldemar Maciejko, Jacek Rzeszotarski, Krzysztof Tomaszycki // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 11, s. 5-25

Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie / Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 1, s. 61-80

Rola administracji państw i podmiotów stosunków międzynarodowych w kreowaniu prewencyjnych systemów antyterrorystycznych / Jerzy Depo // Zeszyt Naukowy. – 2009, t. 3, s. 181-200

Rola dzieci w strategii działania islamskich organizacji terrorystycznych / Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2012, nr 1, s. 103-121

Rola Policji w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym (aktom terrorystycznym) / Mariusz Szałabski // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 5, s. 244-257

Rola polskiej polityki bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi / Tomasz Hoffman // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2011, nr 1, s. 38-56

Rosja i Chiny – walka z terroryzmem / Kazimierz Kraj // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2018, nr 2, s. 105-123

Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu – uwarunkowania prawne
i praktyczne
/ Tomasz Safjański // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2018, nr 19, s. 107-125

Rzeczpospolita Polska a współczesne wyzwania (globalnego) terroryzmu : przyczynek do zrozumienia relacji terroryzmu, polityki i (edukacji dla) bezpieczeństwa / Zbigniew Małysz// Kultura – Społeczeństwo – Edukacja.
– 2021, nr 1(19), s. 161-189

Rzut oka na prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym (uwagi poświęcone pamięci Pana Profesora Stanisława Pikulskiego) / Wojciech Cieślak // Studia Prawnoustrojowe. – 2021, nr 52, s. 43-50

Samobójczy terroryzm i wartości święte : Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem / Konrad Szocik // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2015, nr 18, s. 185-205

Samobójstwo terrorystyczne / Małgorzata Kuć // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 2, s. 27-45

Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej / Łukasz Lizis // Bezpieczeństwo. Teoria
i Praktyka. – 2016, t. 10, nr 2, s. 49-63

Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu / Maciej Aleksander Kędzierski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– 2014, nr 10, s. 74-103

Siły antyterrorystyczne amerykańskiej piechoty morskiej / Tomasz Szubrycht // Przegląd Morski. – 2005, nr 2, s. 14-21

Siły zbrojne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych / Adam Dytkowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 7, s. 235-244

Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej / Janusz Adamczyk, Karolina Bihuniak // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2014, t. 8, nr 4, s. 83-96

Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne / Lucjan Grochowski, Brunon Hołyst // Prokuratura
i Prawo. – 2013, nr 7-8, s. 63-93

Stosowanie praw człowieka wobec aktów terrorystycznych / Krzysztof Indecki [w:] Terroryzm : materia ustawowa ? / pod redakcją Krzysztofa  Indeckiego i Piotra Potejko
Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, 2009, s. 85-91

Strategia zwalczania terroryzmu dżihadystycznego w Maroku / Stanisław Kosmynka // Przegląd Politologiczny. – 2019, nr 1, s. 77-92

Sympozjum „Strategia skutecznego zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed aktami terroru bombowego” : Warszawa, 5-7 grudnia 2005 r. // Ochrona Mienia i Informacji. – 2005, nr 6, s. 6-7

System antyterrorystyczny Polski w systemie zarządzania kryzysowego / Tomasz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 113-129

System antyterrorystyczny Republiki Francuskiej / Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 3, s. 29-36

System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem / Jarosław Stelmach // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2017, nr 2, s. 17-30

System antyterrorystyczny Wielkiej Brytanii : wybrane zagadnienia / Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 79-89

System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej / Natasza Duraj // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2017, t. 102, s. 11-22

Środki umożliwiające zwalczanie terroryzmu lotniczego / Agnieszka Fortońska // Przegląd Komunikacyjny. – 2018, nr 4, s. 26-32

Środki używane przez terrorystów przy zamachach bombowych / Rafał Zimniewicz // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2014, nr 15, s. 305-311

Środowisko lokalne w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem / Jarosław Kamiński, Tomasz Łachacz // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2015, nr 19, s. 124-138

Tablighi Jama‘at – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu ? / Mirosław Sadowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 11, s. 91-114

Techniczne środki zabezpieczania budynków przed atakiem terrorystycznym / Artur Jasiński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 4, s. 127-136

Technologia Fusion Core Solution w służbie centrów antyterrorystycznych / Robert Kośla // Ochrona Mienia i Informacji. – 2011, nr 7, s. 58-59

Technologie sieciowe vs. terroryzm – czy mogą być społecznie szkodliwe ? / Urszula Soler // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2015, z. 85, s. 495-506

Terroryzm – „zderzenie cywilizacji”, czy „rozłam wewnątrzkulturowy” ? / Margot Stańczyk-Minkiewicz // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2007, t. 2, s. 355-360

Terroryzm – identyfikacja i rodzaje terroryzmu / Zbigniew Groszek

Terroryzm – zagrożenie globalne i lokalne

Terroryzm – zmora współczesności / Janusz Mrowiec // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018,
nr 4, s. 225-244

Terroryzm / Robert Borkowski [w:] Konflikty współczesnego świata. 1 / red. Robert Borkowski
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001, s. 115-136

Terroryzm : analiza pojęcia / Sebastian Wojciechowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2009, nr 1, s. 54-60

Terroryzm : wybrane zagadnienia / Andrzej Małkiewicz
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2014

Terroryzm anarchistyczny – istota, taktyka, organizacja / Elżbieta Posłuszna // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2013, nr 28, s. 99-120

Terroryzm bombowy – sposoby reagowania / Grzegorz Cieślak, Stanisław Nakonieczny // Ochrona Mienia
i Informacji. – 2005, nr 1, s. 12-15

Terroryzm chemiczny / Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– 2009, nr 1, s. 61-76

Terroryzm ekstremistów islamskich / Maciej Czajkowski // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka
-Refleksje. – 2014, nr 16, s. 71-84

Terroryzm globalny jako metoda politycznej walki i forma gwałtu / Gennadiy Novoskolsev // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2014, t. 4(2), s. 135-149

Terroryzm i gospodarka / Grzegorz W. Kołodko // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 18, s. 24

Terroryzm i przestępczość zorganizowana :  wzajemne relacje i ich implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego / Michał Płachta // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 3, s. 61-76

Terroryzm i wojna sprawiedliwa według Josepha Ratzingera / Adriana Pogoda-Kołodziejak // Doctrina. Studia społeczno-polityczne. – 2016, t. 16, s. 157-166

Terroryzm jako czynnik kształtujący współczesną przestrzeń zurbanizowaną / Adriana Rąpca // Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2019, nr 5(II), s. 69-83

Terroryzm jako jedno z największych zagrożeń współczesnego świata – kilka uwag o zjawisku / Hubert Sommer // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. – 2005, z. 15,
s. 221-229

Terroryzm jako największe zagrożenie dla gospodarki współczesnej Europy / Izabela Oleksiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 2, s. 127-137

Terroryzm jako nowe, globalne zagrożenie w ruchu lotniczym / Ewa Stafiej, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 1, s. 267-281

Terroryzm jako problem społeczny / Andrzej Zwoliński // Wrocławski Przegląd Teologiczny. – 2004, t. 12,
nr 1, s. 167-187

Terroryzm jako współczesna forma wojny / Milena Palczewska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2012, nr 3, s. 181-192

Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych / Józef M. Fiszer // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2012, nr 3, s. 155-187

Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata / Jacek Dworzecki // Zeszyt Naukowy.
– 2011, t. 5, s. 181-235

Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata / Katarzyna Oleszczuk, Zbigniew Ciekanowski, Tadeusz Krupa // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 65-80

Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku (1) / Włodzimierz Derkacz // Przegląd Morski. – 2003, nr 1, s. 4-12

Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku (2) / Włodzimierz Derkacz // Przegląd Morski. – 2003, nr 2, s. 4-11

Terroryzm konwencjonalny i niekonwencjonalny / Jarosław Raczkiewicz // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. – 2012, nr 11, s. 91-100

Terroryzm lotniczy / Marek Żylicz // Palestra. – 2004, t. 49, nr 3-4(555-556), s. 126-129

Terroryzm lotniczy zagrożeniem bezpieczeństwa państwa / Jerzy Zawisza // Przedsiębiorczość
Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 245-256

Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa / Mariusz Ciszek // Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. – 2011, t. 8, s. 11-19

Terroryzm międzynarodowy a kwestia użycia broni masowego rażenia (BMR) / Marek Madej

Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki / Elżbieta Kacperska // Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2017, z. 120, s. 17-31

Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny, s. 11-34

Terroryzm morski : współczesne zagrożenie w transporcie międzynarodowym / Aleksandra Łysik // Studia
i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2012, nr 9, s. 73-83

Terroryzm morski i piractwo : analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie / Piotr Mickiewicz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 43-52

Terroryzm na Bałkanach : geneza – nurty – prognozy / Danuta Gibas-Krzak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2018, nr 19, s. 87-106

Terroryzm niekonwencjonalny : perspektywa zmiany charakteru zagrożenia terrorystycznego
we współczesnym świecie
/ Kuba Jałoszyński // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje.
– 2014, nr 15, s. 92-101

Terroryzm nuklearny jako zagrożenie asymetryczne początku XXI w. / Adrian Mitręga // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 2, s. 67-77

Terroryzm polityczny – zagrożenia i przygotowanie struktur państwa do walki z terroryzmem / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Terroryzm przeciwko polskim statkom : modelowe przypadki zagrożenia / Miroslav Mareš // Logistyka.
– 2011, nr 5, CD nr 2, s. 836-839

Terroryzm samobójczy w interpretacji islamu / Konrad Harasim // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka
-Praktyka-Refleksje. – 2017, nr 25, s. 70-84

Terroryzm sponsorowany przez państwa : casus bliskowschodnich państw-sponsorów / Artur Wejkszner // Przegląd Politologiczny. – 2010, nr 2, s. 55-68

Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku : praca doktorska / Adam Krawczyk
Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział nauk Społecznych. Instytut Historii, 2007

Terroryzm w czasach globalizacji : przyczynek do rozważań nad wojnami czwartej generacji / Elżbieta Posłuszna // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2016, nr 15, s. 174-187

Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów / Waldemar Jaruszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2013, nr 17, s. 131-146

Terroryzm w epoce postzimnowojennej / Beata Walewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2008, t. 4, s. 111-120

Terroryzm w imię islamskiego dżihadu / Waldemar Zubrzycki // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka
-Refleksje. – 2016, nr 24, s. 212-226

Terroryzm w myśli Michaela Walzera / Karina Gaik // Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL. – 2013, t. 2, s. 35-55

Terroryzm w Polsce / Wacław Zarzycki // Palestra. – 1992, t. 36, nr 11-12(419-420), s. 45-57

Terroryzm w Rosji przez pryzmat zamachu w Biesłanie : przyczyny i implikacje społeczno-polityczne / Jarosław Wichura // Pisma Humanistyczne. – 2010, t. 7, s. 97-105

Terroryzm w służbie geopolityki : konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład realizacji doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji „wojny buntowniczej” Jewgienija Messnera / Michał Wojnowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 11, s. 58-90

Terroryzm w Unii Europejskiej / Piotr Sabaj // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2008, nr 2, s. 106-135

Terroryzm współczesny – zagrożenie dla świata / Marian Żuber // Biuletyn Chemik. – 2009, nr 5, s. 67-70

Terroryzm XX i XXI wieku : Europa, Bliski Wschód, Afryka Północna / Przemysław Kostka // Obronność
– Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 1,
s. 128-142

Terroryzm zagrożeniem moralnym / Jerzy Zając // Człowiek w Kulturze. – 2009/2010, t. 21, s. 277-288

Terroryzm zagrożeniem współczesnego świata / Wiesław Otwinowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 43-63

Terroryzm żywnościowy oraz obrona żywności w ujęciu formalnoprawnym / Małgorzata Zdzisława Wiśniewska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, nr 4, s. 101-119

To jeszcze nie koniec : terroryzm i jego zwalczanie w UE po zamachach w Paryżu / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2015, nr 102

Ubezpieczeniowe aspekty piractwa morskiego / Magdalena Klopott // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 2,
s. 703-708

Udział Polski w zwalczaniu terroryzmu / Sławomir Żurawski, Zbigniew Ciekanowski, Robert Zakrzewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 3, s. 15-30

Ugrupowania terrorystyczne w Azji Południowo-Wschodniej: Jemaah Islamiyah – strategia i taktyka działania / Anna Niwczyk // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2008, t. 3, s. 144-151

Ukryte koszty terroryzmu / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 34, s. 8-9

Unia Europejska jako aktywny podmiot w wojnie z terroryzmem : regulacje prawne i procedury postępowania / Aleksandra Frąckiewicz // Studia i Analizy Europejskie. – 2016, nr 14, s. 75-86

Ustawa antyterrorystyczna jako podstawa funkcjonowania systemu antyterrorystycznego Polski
w systemie zarządzania kryzysowego
/ Tomasz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 1, cz. 3, s. 81-92

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych : komentarz do niektórych regulacji / Piotr Chorbot
[w:] Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego: wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Burczaniuka
Warszawa – Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, 2017, s. 61-85

Uwarunkowania negocjacji z terrorystami / Natalia Anna Dębowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 1, s. 49-69

Uwarunkowania organizacji podsystemu reagowania bezpośredniego na terrorystyczne zagrożenia powietrzne / Marcin Płucienniczak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2017, nr 2, s. 93-107

Uwarunkowania prawne współczesnego bioterroryzmu / Marcin Weiner, Karolina Tarasiuk // Rozprawy Społeczne. – 2017, t. 11, nr 3, s. 22-29

Użycie broni masowego rażenia w zamachach terrorystycznych / Tomasz Bąk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 4, s. 13-22

Używanie dronów w celu zwalczania terroryzmu w świetle ‘ius ad bellum’ / Łukasz Kułaga // Zeszyty Prawnicze. – 2016, t. 16, nr 2, s. 141-162

Vigipirate jako przykład planu zapobiegania i zwalczania terroryzmu we Francji / Magdalena Ziółek // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 11, s. 304-310

W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu : między wiedzą a stereotypem / Krzysztof Kubiak // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2007, t. 2, s. 64-70

Walka Centralnej Agencji Wywiadowczej z terroryzmem / Joanna Jeziorna // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 2, s. 96-103

Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej w przyszłości / Arkadiusz Chorobiński // E-Debiuty. Data publikacji: 30-09-2010

Walka z terroryzmem z perspektywy prakseologii / Brunon Hołyst // Studia Prawnoustrojowe. – 2011,
nr 13, s. 149-179

Walka z terroryzmem za czasów prezydentury Donalda Trumpa / Patryk Kaleta // Społeczeństwo i Polityka.
– 2022, nr 1(70), s. 87-110

Wieloaspektowe relacje mediów i terrorystów / Marta Pasierbek // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 4, s. 101-107

Wirtualna przestrzeń jako płaszczyzna działań terrorystycznych z użyciem substancji i materiałów wybuchowych / Marcin Grubich // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 11, s. 293-303

Wizja polityki antyterrorystycznej w Unii Europejskiej / Norbert Konarski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 61-70

Wojna z międzynarodowym terroryzmem – aspekty psychologiczne i ideologiczne / Łukasz Szozda // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2006, nr 1, s. 157-168

Wokół definicji terroryzmu C.A.J. Coady’ego / Tomasz Kuniński // Diametros. – 2012, nr 33, s. 40-57

Wpływ ataków terrorystycznych na popyt i podaż w usługach turystycznych / Jerzy Sokołowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 487, s. 283-292

Wpływ pandemii COVID-19 na radykalizację postaw i terroryzm / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2020, nr 23, s. 13-47

Wpływ sytuacji w zachodniej strefie Sahary i Sahelu na wzrost zagrożenia terroryzmem / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 6, s. 95-107

Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej / Mirosław Marczak // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2012, nr 4, s. 89-102

Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych / Anna Sieczko // Turystyka i Rozwój Regionalny.
– 2017, nr 7, s. 91-98

Wpływ terroryzmu na zabezpieczenie budynków użyteczności publicznej / Małgorzata Gajda // Przestrzeń i Forma. – 2013, nr 20, s. 125-136

Wpływ ustawy o działaniach antyterrorystycznych na organizację działań na miejscu zdarzenia
o charakterze terrorystycznym
/ Michał Stępiński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 1, s. 73-86

Wpływ zabezpieczeń antyterrorystycznych na architekturę współczesnych ambasad amerykańskich / Artur Jasiński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 12, s. 97-114

Wpływ zagrożenia terrorystycznego na ruch turystyczny w Turcji / Małgorzata Gałązka // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 3, s. 118-135

Wpływ zamachów terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej  / Agnieszka Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 448, s. 32-43

Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii / Marcin Bielicki // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 1, s. 33-48

Wpływ zjawiska terroru i terroryzmu na bezpieczeństwo państwa / Marek Kucharski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 6, cz. 1, s. 21-34

Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki / Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 83,
s. 99-112

Współczesne organizacje terrorystyczne w kontekście bezpieczeństwa / Paweł Olbrycht // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 93-103

Współczesne zagrożenie terrorystyczne a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej / Jarosław Świstak // Wiedza Obronna. – 2018, nr 1-2, s. 152-175

Współczesny fenomen terroryzmu : kategoria przemocy / Waldemar Potkański // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 49-59

Współczesny narkoterroryzm w Ameryce Łacińskiej : casus Kolumbii i Meksyku / Robert Bobkier // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2022, t. 2, nr 43, s. 11-38

Współczesny terroryzm lotniczy / Olgierd Paszkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2010, t. 11,
z. 12, s. 61-70

Współczesny terroryzm narzędziem działań hybrydowych i wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata / Cezary Pawlak, Jolanta Cichosz // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
– 2018, t. 12, nr 1, s. 23-35

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego : zwalczanie terroryzmu / Michał Majczak // E-Debiuty. Data publikacji: 12-05-2010

Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Maciej A. Kędzierski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2020, nr 22, s. 120-143

Współpraca antyterrorystyczna UE–Indie : ograniczenia i perspektywy / Patryk Kugiel // Biuletyn PISM.
– 2018, nr 5

Wybrane elementy zagrożenia terroryzmem powietrznym obiektów infrastruktury krytycznej / Agata Lasota-Jądrzak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 3, s. 29-43

Wybrane instytucje w Polsce odpowiedzialne za zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie / Kacper Podgórski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. – 2020, t. 1,
nr 34, s. 61-75

Wybrane problemy terroryzmu początku XXI wieku (1) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 10, s. 3-17

Wybrane problemy terroryzmu XXI wieku (2) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 11, s. 3-16

Wybrane problemy terroryzmu XXI wieku (3) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 12, s. 5-16

Wybrane rozwiązania prawnomiędzynarodowe w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu / Jarosław Cymerski // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2013, nr 14, s. 5-30

Wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania terroryzmu w kontekście prawa do rzetelnego procesu / Magdalena Matusiak-Frącczak // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. – 2018, t. 9,
s. 163-179

Wychowanie do pokoju w Polsce i Europie dotkniętej przemocą i terroryzmem / Jan Śledzianowski // Kieleckie Studia Teologiczne. – 2004, t. 3, s. 271-286

Wydźwięk społeczny ataku terrorystycznego w Tunezji – analiza serwisów społecznościowych biur podróży / Mirosław Moroz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 332, vol. 6,
s. 7-22

Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof masowych i ataków terrorystycznych / Aleksandra Tucholska-Lenart // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 4,
s. 166-173

Wykorzystanie nowych technologii przez terrorystów na przykładzie dronów i deep fake’ów / Aleksander Ksawery Olech, Alan Lis // Wiedza Obronna. – 2021, nr 2, s. 87-103

Wykorzystanie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w przeciwdziałaniu, zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu / Jerzy Depo // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2012, nr 9, s. 55-65

Wykorzystywanie kryptografii przez środowiska terrorystyczne / Brunon Hołyst, Jacek Pomykała // Prokuratura i Prawo. – 2008, nr 2, s. 5-23

Wywiad jawno źródłowy w walce z terroryzmem na pograniczu afgańsko-pakistańskim / Tomasz Serafin, Agnieszka Hejduk // Ochrona Mienia i Informacji. – 2012, nr 1, s. 68-71

Zaangażowanie Francji w walkę z terroryzmem po zamachu na „Charlie Hebdo” / Małgorzata Wróblewska-Łysik // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2015, nr 35, s. 67-90

Zabezpieczenie działań ratowniczych w Metrze Warszawskim w przypadku zagrożeń terrorystycznych / Aleksandra Rybarczyk, Jarosław Michalak // Logistyka. – 2012, Nr 5, CD nr 2, s. 749-754

Zadania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane w celu przeciwstawienia
się zagrożeniom terrorystycznym na lądzie : ujęcie prawne
/ Marcin Kośka // Wiedza Obronna. – 2021, nr 3,
s. 212-236

Zadania szkoły i organizacji paramilitarnych w kształtowaniu świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń terroryzmem : [referat] / dr Jan Ostojski ; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie. Katedra Edukacji Obronnej

Zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze terrorystycznym i przestępczym w placówkach oświatowo-wychowawczych / Marcin Soboń // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 2,
s. 118-137

Zagrożenia cyberterrorystyczne w świadomości młodzieży / Grzegorz Gronowicz, Marek Woś // Edukacja Humanistyczna. – 2018, nr 2, s. 81-94

Zagrożenia terrorystyczne na świecie / Gabriel Nowacki // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2015, nr 44, cz. 1, s. 407-435

Zagrożenia terrorystyczne transportu intermodalnego / Andrzej Bujak, Zdzisław Śliwa // Logistyka. – 2009, nr 3, dod. CD: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane

Zagrożenie aktami terrorystycznymi a strategie realizowania działalności antyterrorystycznej na przykładzie Federacji Rosyjskiej / Natasza Duraj // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 8, cz. 3, s. 115-127

Zagrożenie terroryzmem a prawa podstawowe w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego / Anna Mrozek // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. – 2010, t. 1,
s. 111-128

Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów : teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju / Krzysztof Izak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 5,
s. 116-148

Zagrożenie terroryzmem morskim / Robert Czulda // Przegląd Morski. – 2009, nr 2, s. 14-19

Zagrożenie terroryzmem w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2011,
nr 102, s. 2548-2549

Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego / Sławomir Gładysz // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2018, nr 18, s. 120-150

Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm : cz. I : wybrane zagadnienia teorii zapasów / Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 28-33

Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm : cz II : środki toksyczne i materiały wybuchowe stosowane przez terrorystów / Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2010, nr 2, s. 34-42

Zapobieganie terroryzmowi – nowe doświadczenia krajowe i brytyjskie/ Rafał Batkowski // Kwartalnik Policyjny. – 2009, nr 3/4

Zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie w dorobku prawnym Unii Europejskiej / Piotr Rakowski // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2000, nr 1, s. 23-33

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wobec zagrożeń terrorystycznych / Justyna Górna, Aneta Wysokińka-Senkus // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 128,
s. 109-119

Zarządzanie informacją w aspekcie zwalczania terroryzmu / Karolina Olak, Antoni Olak // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2017, t. 10, nr 2, s. 63-84

Zarządzanie kadrami w ramach realizacji procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
/ Jerzy Wojciech Wójcik // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 12, s. 85-109

Zderzenie wiary? : terroryzm w dyskursie katolickim na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” / Bożena Brzostowska // Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. – 2009, t. 5, s. 255-267

Zjawisko cyberterroryzmu w polskim prawie karnym / Maciej Musiejko // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 8, s. 261-274

Zjawisko terroryzmu / Ilona Resztak // Prokuratura i Prawo. – 2012, nr 7-8, s. 148-159

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / Weronika Baran // Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne. – 2019, t. XV(1), s. 100-116

Zjawisko terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka / Janusz Szulist // Studia Włocławskie. – 2017, t. 19, s. 423-438

Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie / Antoni Krauz, Antoni Olak // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2014, nr 15, s. 188-202

Znaczenie edukacji obywateli RP w świetle zagrożeń terrorystycznych / Anna Drzewicz, Sylwia Gliwa // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 1, s. 343-357

Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym / Margot Stańczyk-Minkiewicz // Colloquium. – 2009, t. 1, s. 203-216

Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji / Piotr Pomianowski, Ewa Maćkowiak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 6, s. 71-94

Zwalczanie terroryzmu a polskie prawo karne / Patryk Kuzior

Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej / Ilona Resztak // Prokuratura
i Prawo. – 2013, nr 5, s. 130-143

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2011, nr 47, s. 2438-2439

Związki terroryzmu dżihadystycznego z handlem narkotykami : casus Hiszpanii / Stanisław Kosmynka // Historia i Polityka. – 2019, nr 27, s. 41-56

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

a&s Polska

Centra handlowe – potencjalne cele ataków terrorystycznych / Andrzej Mroczek // a&s Polska. – 2018,
nr 4, s. 91-93

Atest. Ochrona Pracy

Terroryzm bombowy / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 12, s. 42-43

Bomba w szkole / Bronisław Bieś // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 12, dod. s. IV

Bioterroryzm realne zagrożenie / Jerzy Banach // Atest. – 2001, nr 11, s. 22-23

Builder

Terror bombowy online ? : systemy zabezpieczające / Miłosz Dorsz // Builder. – 2016, nr 5, s. 80-81

Handel Wewnętrzny

Turystyka w obliczu terroryzmu / Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Jerzy Eider // Handel Wewnętrzny.
– 2017, nr 4, t. 2, s. 196-205

Inżynieria i Budownictwo

O zasadach antyterrorystycznego zabezpieczania konstrukcji i niekonstrukcyjnych elementów budynków / Andrzej Jarominiak // Inżynieria i Budownictwo. – 2016, nr 2, s. 65-73

Logistyka

Bezpieczeństwo logistyki powietrznej ? na przykładzie antyterrorystycznej ochrony terminali i magazynów cargo w międzynarodowych portach lotniczych / Piotr Lipiński // Logistyka. – 2011, nr 2,
s. 20-25

Zagrożenie terrorystyczne naftowych łańcuchów dostaw / Mirosław Skarżyński // Logistyka. – 2010, nr 3, s. 45-48

Problemy Jakości

Ocena możliwości zwiększania bezpieczeństwa transportu lotniczego po wprowadzeniu stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych / Daniel Kucharek // Problemy Jakości. – 2019, nr 11,
s. 13-19

Łańcuch żywnościowy to bardzo wrażliwy i podatny cel ataku terrorystycznego : rozmowa
z dr hab. Małgorzatą Z Wiśniewską, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Laureatką Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka
// rozm. Małgorzata Wierzbicka // Problemy Jakości. – 2017, nr 1, s. 10-12

Przegląd Komunikacyjny

Terroryzm lotniczy w międzynarodowym i unijnym systemie prawnym / Sylwia Kaczyńska // Przegląd Komunikacyjny. – 2009, nr 11/12, s. 19-27

Bezpieczeństwo transportu lotniczego w świetle międzynarodowych konwencji antyterrorystycznych / Jacek Barcik, Piotr Czech // Przegląd Komunikacyjny. – 2007, nr 12, s. 13-16

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a / Marcin Byczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 1, s. 73-84

Studia Europejskie (Warszawa)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera – adekwatny środek do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami czy forma masowej inwigilacji ? / Julia Wojowska-Radzińska // Studia Europejskie. – 2017, nr 4, s. 163-183

PNR jako narzędzie walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz problem polityczno-prawny w Unii Europejskiej / Paweł Moniak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2011, nr 4, s. 153-163

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Skuteczniejsza walka z terroryzmem, Bruksela,
6 listopada 2007 r.
// Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 4, s. 163-175

Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej / Krzysztof Kuczyński // Studia Europejskie (Warszawa). – 2005, nr 1, s. 63-85

Akty terroryzmu w lotnictwie cywilnym a tokijsko-montrealski system międzynarodowego lotniczego prawa karnego / Bartłomiej Nowak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2003, nr 3, s. 115-134

Problem bezpieczeństwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym w świetle Konwencji Haskiej
z 1970 r.
/ Bartłomiej Nowak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2001, nr 3, s. 125-135

Systemy Alarmowe

Po zamachu w Bostonie : CCTV w walce z terroryzmem / Paweł Wittich // Systemy Alarmowe. – 2013, nr 4, s. 16-17

Wodociągi-Kanalizacja

Bezpieczeństwo wody a terroryzm / Gabriela Jelonek // Wodociągi-Kanalizacja. – 2017, nr 3, s. 14-16

Wspólnoty Europejskie

Prawne i polityczne aspekty współpracy antyterrorystycznej UE-USA na przykładzie Guantánamo / Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 6, s. 35-40

Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej / Filip Jasiński, Michał Rojek, Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 1, s. 45-49

Unia Europejska po atakach terrorystycznych z 11 marca 2004 roku : krytyczne spojrzenie z perspektywy Warszawy i Brukseli / Filip Jasiński, Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 6, s. 58-68

Unia Europejska wobec zjawiska terroryzmu / Paweł Durys, Filip Jasiński // Wspólnoty Europejskie. – 2001, nr 9, s. 69-75

Czasopismo pt.: „Terroryzm” – R. 2009-2010 (kwartalnik)