Opracowania tematyczne – MIGRACJE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 115-142 (Rozdz. 6 – Migracje – fenomen naszych czasów)
Sygnatura 10

DZIAŁ 21 – GEOGRAFIA GOSPODARCZA:

Geografia Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Makowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 146-156 (Rozdz. 4.6 – Trendy i kierunki migracyjne)
Sygnatura 21

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji na europejskim rynku pracy / Ewa Gubernat
[w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 119-129
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA:

Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski / Renata Orłowska [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 229-235
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Międzynarodowe przepływy siły roboczej / Szymon Truskolaski [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, Szymon Truskolaski (Seria: Materiały Dydaktyczne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; Nr 209) Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 90-114
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski, Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 156-163 (Rozdz. 7.6 – Międzynarodowe przepływy siły roboczej)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Ewa Oziewicz, red. nauk. Tomasz Michałowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 155-173 (Rozdz. 8 – Migracja zasobów pracy
w skali międzynarodowej
)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 146-156 (Rozdz. 3.4 – Międzynarodowe przepływy ludności)
Sygnatura 24

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / red. Ewa Oziewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 129-146 (Rozdz. 7 – Migracja zasobów pracy
w skali międzynarodowej
)
Sygnatura 24

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Janusz Świerkocki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 4.2 86-92 (Rozdz. 4.2 – Międzynarodowe przepływy pracy)
Sygnatura 24

DZIAŁ 25 – HANDEL ZAGRANICZNY:

Handel wewnątrzgałęziowy : istota, uwarunkowania, trendy / Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2021, s. 90-109 (Rozdział 3.2 – Wymiana wewnątrzgałęziowa a międzynarodowe migracje czynników produkcji)
Sygnatura 25

DZIAŁ 28 – PRACA:

Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce / Antoni Rajkiewicz [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 317-326
Sygnatura 28

Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców migrantów / Mariola Racław
[w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 203-231
Sygnatura 28

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 59-62 (Rozdział 2.6 – Zakaz dyskryminacji
pracowników migrujących
)
Sygnatura 28

Współczesne migracje osiedleńcze, zamieszkiwanie a przyszłość „pracy” – zagadnienia globalne / Maciej Cesarski [w:] Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 / redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 99-117
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Czy Polska jest już państwem imigracyjnym ? : tendencje w migracjach zagranicznych z udziałem Polski / Cezary Żołędowski [w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 195-212
Sygnatura 28.1

Czynniki remigracji Polaków z zagranicy / Romuald Jończy, Justyna Rokitowska [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy /
pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 257-270
Sygnatura  28.1

Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa)
(Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001, s. 140-157 (Rozdz. VI – Emigracja zarobkowa)
Sygnatura 28.1

Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Elżbieta J. Siek [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej
i globalizacji
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 137-145
Sygnatura 28.1

Migracje zarobkowe wśród młodzieży / Eugeniusz Niedzielski [w:] Gospodarowanie zasobami pracy
na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne
/ red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009, s. 205-210
Sygnatura 28.1

Mobilność zasobów pracy : [analiza i metody stymulacji] / red. Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000
Sygnatura 28.1

Plany migracyjne przyszłych absolwentów UWM w Olsztynie w latach 2007-2012 / Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013,
s. 187-199
Sygnatura 28.1

Przedakcesyjna migracja zarobkowa Ślązaków pochodzenia niemieckiego a nowa poakcesyjna migracja Polaków : różnice w świetle wyników badań / Romuald Jończy [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013,
s. 176-186
Sygnatura 28.1

Przyszłość rynku pracy w Polsce / Andrzej Karpiński
Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2006, s. 64-68 (Rozdz. IX – Wpływ migracji zarobkowej na rynek pracy)
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 138-142 (Rozdz. 4.3 – Migracje zarobkowe w świetle starzejących się zasobów pracy)
Sygnatura 28.1

Rola publicznych służb zatrudnienia w procedurze legalnego zatrudnienia migrantów / Joanna Unterschütz [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy / pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 155-167
Sygnatura  28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 187-202 (Rozdz. 3.15 – Migracje w poszukiwaniu pracy w Unii Europejskiej : Polacy w pracy za granicą : cudzoziemcy w Polce)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 154-167 (Rozdz. 3.15 – Migracje w poszukiwaniu pracy w UE : Polacy w pracy
za granicą : cudzoziemcy w Polsce
)
Sygnatura 28.1

Tendencje i kierunki migracji międzywojewódzkich ludności w Polsce w latach 2000-2009 / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 11-22
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Seria: Polska Regionów, nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000, s. 9-14 (Rozdz. I.2 – Migracje wewnętrzne
w Polsce
), s. 24-35 (Rozdz. I.5 – Migracje indywidualne w Polsce)
Sygnatura 28.1

Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, 80-83 (Rozdz. III.3 – Migracje zagraniczne)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Droga do Europy : hiszpańskie zmagania z bezrobociem / Beata Chorągwicka (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1/2006)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 84-106 (Rozdz. V – Migracje)
Sygnatura 28.2

Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski (Seria: Prace Instytutu Zachodniego; nr 83)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009, s. 245-261 (Rozdz. 4.2 – Migracja zarobkowa po 2004 r.)
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

(Nie)intencjonalna polityka migracyjna Polski / Anita Adamczyk
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2021
Sygnatura 28.5

25 wykładów o migracjach / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
Sygnatura 28.5

30 wykładów o migracjach / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Wydanie 1
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
Sygnatura 28.5

Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne / red. nauk. Lech Kacprzak i Jacek Knopek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2008
Sygnatura 28.5

Deinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polsce / [redaktorzy merytoryczni: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, dr Małgorzata Pacek ; redaktor prowadzący: Klaudiusz Kaleta]
Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
Sygnatura 28.5

Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich / Piotr Cymanow
Warszawa : Difin, 2018
Sygnatura 28.5

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygnatura 28.5

Kierunek Zachód, przystanek emigracja : adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności / Magdalena Wnuk ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Sygnatura 28.5

Kryzys migracyjny oraz kryzys uchodźczy w Polsce / pod redakcją Roberta Mirona Staniszewskiego
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023
Sygnatura 28.5

Migracje : szansa czy zagrożenie ? / Małgorzata Bos-Karczewska [i in.] (Seria: Wolność i Solidarność, Nr 1)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
Sygnatura 28.5

Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Sygnatura 28.5

Migracje a polityki migracyjne : prawo Unii Europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych / Ewa Tuora-Schwierskott
Ratyzbona : Wydawnictwo de-iure-pl, 2015
Sygnatura 28.5

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej : wybrane aspekty instytucjonalno-prawne / Bogumił Termiński
Warszawa : CeDeWu, 2016
Sygnatura 28.5

Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały
z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007
/ red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe a rozwój państwa / Justyna Nakonieczna (Seria: Żurawia Papers, z. 9)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2007
Sygnatura 28.5

Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.5

Migracje specjalistów wysokiej klasy : w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski (Seria: Biblioteka Europejska, Nr 36)
Warszawa : UKIE. Departament Analiz i Strategii, 2005
Sygnatura 28.5

Migracje w kontekście bezpieczeństwa i obronności / redakcja naukowa: Jan Rajchel, Stanisław Topolewski
Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2020
Sygnatura 28.5

Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castels, Mark J. Miller (Seria: Stosunki Międzynarodowe)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Sygnatura 28.5

Migrantów ścieżki zawodowe bez granic / Izabela Grabowska-Lusińśka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012
Sygnatura 28.5

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia / Renata Krawczyk
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.5

Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Joanna Kozielska (Seria: Psychologia i Pedagogika/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 204)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
Sygnatura 28.5

Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015 / Grzegorz Tutak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2023
Sygnatura 28.5

Polityka integracji imigrantów w Polsce : długofalowa strategia czy działania ad hoc? / Klaudia Gołębiowska
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2022
Sygnatura 28.5

Polskie migracje w świetle procesów globalnych / J. Paweł Gieorgica
Wrocław : Presscom, 2018
Sygnatura 28.5

Proces podtrzymywania tożsamości narodowej współczesnych migrantów polskich w przestrzeni Internetu : (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii 2004-2011) / Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013
Sygnatura 28.5

Procesy migracyjne : teoria, ewolucja i współczesność / red. nauk. Lech Kacprzak, Jacek Knopek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008
Sygnatura 28.5

Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
red. Piotr Korcella; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
(Seria: Biuletyn, z. 184)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Sygnatura 28.5

Społeczności lokalne : postawy migracyjne młodych Polaków / red. Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 213-222
Sygnatura 28.5

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier
Warszawa : Difin, 2018, s. 73-117 (Rozdz. 3 – Migracje osób w Unii Europejskiej w latach 2000-2015),
s. 118-132 (Rozdz. 4 – Migracje i starzenie się osób w Unii Europejskiej w latach 2000-2015)
Sygnatura 28.5 

Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / redakcja naukowa: Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017
Sygnatura 28.5

Współczesne migracje w Polsce / Andrzej Sakson
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 288-298 (Rozdz. 8.3 – Emigracja zarobkowa – sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko euro sieroctwa w Polsce)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA – PODSTAWY:

Encyklopedia socjologii. T. 2. / red. Henryk Domański, Zbigniew Bokszański
Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999, s. 243-249 (Migracje)
Sygnatura 35.1

Podstawy socjologii / Henryk Januszek, Jan Sikora, Wyd. 2
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1997, s. 100-103 (Rozdz. VI.4 – Ruchliwość społeczna)
Sygnatura 35.1

Socjologia / Anthony Giddens
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 281-288 (Migracja globalna), s. 297-301 (Imigracja
a stosunki etniczne na kontynencie
)
Sygnatura 35.1

Socjologia – przewodnik encyklopedyczny / [wyd. Aldona Mikusińska]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 117-119 (Migracje)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.3 – SOCJOLOGIA MIASTA:

Geografia społeczna miast : zróżnicowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, 117-126 (Rozdz. 5.5 – Migracje wewnętrzne miast
i obszarów zurbanizowanych
)
Sygnatura 35.3

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Geografia społeczna Polski / Grzegorz Węcławowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 175-189 (Rozdz. 5.3 – Miejsce migracji
w kształtowaniu współczesnej struktury zróżnicowań społeczno-przestrzennych
)
Sygnatura 35.4

Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard Dyoniziak [i in.]
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 19-37 (Rozdz. II – Ruchliwość geograficzna
i społeczna jako czynnik przeobrażeń
)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 366-368 (Rozdz. 13.7 – Przymusowe migracje)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kryzys finansowy a migracje zagraniczne : implikacje dla Polski / Elżbieta J. Siek [w:] Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny, przebieg, skutki / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 203-211
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą / red. Tomasz Major, Beata Pawłowska (Seria: Prawo dla Firm)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA

Migracja i pojęcia pokrewne / Paweł Hut [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski (Seria: Teoria
i Metodologia Polityki Społecznej IPS UW)
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 241-246
Sygnatura 68

Migracje, migranci i polityka migracyjna / Emilia Jaroszewska, Antoni Rajkiewicz [w:] Polityka społeczna / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 234-254
Sygnatura 68

Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych / Krystian Heffner
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 259-272
Sygnatura 68

Migracje zarobkowe w czasie kryzysu / Cezary Żołędowski [w:] Polityka społeczna w kryzysie /
red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 169-180
Sygnatura 68

Migracje zarobkowe w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 r. / Maciej Żukowski
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 249-258
Sygnatura 68

Migracje ze Śląska Opolskiego do Niemiec w okresie sześćdziesięciolecia / Barbara Skrzyńska
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 185-188
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001, s. 134-148 (Rozdz. 11 – Kwestia migracji)
Sygnatura 68

Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek
(Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 243-249 (Rozdz. 11.3 – Migracje zagraniczne zarobkowe i edukacyjne)
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA :

Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021, s. 457-459 (Rozdział 7.3.5 – Współczesne problemy z nielegalną migracją)
Sygnatura 68.3

Rodzina w cieniu eurosieroctwa czy eurosieroctwo w cieniu rodziny / Izabela Kiełtyk-Zaborowska
Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021,
s. 133-199 (Rozdział IV – Rodzina w kontekście euro sieroctwa)
Sygnatura 68.3

Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka / Dorota Kiełb-Grabarczyk ; Akademia Pomorska w Słupsku
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021
Sygnatura 68.3

Społeczne piętno euro sieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 23-27 (Rozdz. 1.1 – Migracje zagraniczne Polków przed 1 maja 2004 roku),
s. 27-30 (Rozdz. 1.2 – Poakcesyjne migracje Polaków), s. 31-34 (Rozdz. 1.3 – Wybrane teorie migracji),
s. 34-39 (Rozdz. 1.4 – Globalizacja i ponowoczesność a decyzje migracyjne Polaków)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 1021-1045 (Rozdz. XLIX – Migracja a przestępczość)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 80.2 – PRAWA KOBIET:

Kobiety we współczesnej gospodarce / Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020, s. 71-113 (Rozdział 3 – Migracje zagraniczne kobiet we współczesnym świecie)
Sygnatura 80.2

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / red. Krystyna Slana
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Sygnatura 80.2

Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Migracja do Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – skala zjawiska i zagrożenia / Dariusz Brążkiewicz
[w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 2 / redakcja naukowa Zbigniew Ciekanowski ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2021, s. 126-139
Sygnatura 84.1

Nielegalna migracja elementem zagrożeń asymetrycznych na Morzu Bałtyckim/ Marian Kopczewski, Zbigniew Grobelny, Zbigniew Ciekanowski [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 1 / redakcja naukowa Zbigniew Ciekanowski ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020,
s. 178-191
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 / Adam Karbowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2017 : umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
a pozycja konkurencyjna
/ redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 151-164
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Kariera negatywna jako skutek migracji : losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu / Robert Günther
[w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 159-175
Sygnatura 87.5

Migracje do Francji w badaniach socjologicznych / Janusz Kostarczyk [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 176-187
Sygnatura 87.5

Migracje masowe z peryferii do centrów : przyczyny, skutki i strategie migracji Polaków do Europy Zachodniej / Tadeusz Popławski [w:] Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy /
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 146-158
Sygnatura 87.5

Migracje – teoria a realia dotyczące Europy / Jolanta Polakowska-Kujawa [w:] Współczesna Europa
w procesie zmian : wybrane problemy
/
red. Jolanta Polakowska-Kujawa
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 115-145
Sygnatura 87.5

Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton, Klaus Armingeon
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1999, s. 475-481 (Rozdz. 17 – Mniejszości i migranci : dylematy europejskie)
Sygnatura 87.5

Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii /
oprac. Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski (Seria: Biblioteka Europejska, Nr 40)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA – POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek
[w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 100-114
Sygnatura 87.7

Czy możliwe jest new deal w europejskich migracjach pracowniczych ? / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 203-213
Sygnatura 87.7

Migracje pracownicze z perspektywy związków zawodowych / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 2014-219
Sygnatura 87.7

Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Katarzyna Cymbranowicz, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2020, s. 154-177 (Rozdz. 9 – Polityka migracyjna, wizowa i azylowa)
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 17-30 (Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej)
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 39-47 (Rozdz. 2 – Ustawodawstwo drugiego stopnia)
Sygnatura 88.2

Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Leszek Mitrus
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003
Sygnatura 88.2

Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
red. Andrzej Stępniak; Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Seria: Zrozumieć Negocjacje. Debata)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001
Sygnatura 88.2

Świadczenia socjalne przysługujące migrującym obywatelom Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa ETS / Leszek Mitrus [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska
i tendencje
/ red. Stanistaw Biernat, Sławomir Dudzik (Seria: Monografie)
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 64-86
Sygnatura 88.2

Zatrudnienie w Europie 2006 : [raport] / oprac. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Równych Szans we współpracy z Eurostatem (Monitor Europejski, nr 44/2007)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, s. 85-88 (Rozdz. 10.2 – Migracje), s. 268-320 (Rozdz. 5 – Mobilność geograficzna w granicach UE)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Migracje zagraniczne ludności – sporna i kontrowersyjna kwestia w jednoczącej się Europie / Mikołaj Latuch [w:] Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej : nadzieje i obawy / red. nauk. Joachim Osiński; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno – Społeczne
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002, s. 309-321
Sygnatura 90

Przeciw stereotypom : rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę / Witold M. Orłowski (Seria: Zrozumieć Negocjacje. Debata)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001, s. 57-70 (Rozdz. 4 – Wiele hałasu o nic : migracje z Polski do Unii Europejskiej)
Sygnatura 90

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu – 1 maja 2007 r. / red. Agnieszka Bielska (Seria: Biblioteka Europejska, nr 42)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, s. 55-60 (Rozdz. II.3 – Migracje zarobkowe Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej),
s. 61-66 (Rozdz. II.4 – Wpływ migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce)
Sygnatura 90

DZIAŁ 90.1 – POLSKA A UE – KORZYŚCI I KOSZTY:

4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / red. Jakub Wiśniewski [et al.]
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2008, s. 34-53 (Rynek pracy i migracje)
Sygnatura 90.1

Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. T. 2. Udział w rynku wewnętrznym : dostosowania w rolnictwie : konsekwencje akcesji w dziedzinie zatrudnienia, przepływu pracowników
i kapitału
/ kier. nauk. Juliusz Kotyński ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2000, s. 297-318 (Rozdz. XV.1 – Prognozy migracji Wschód-Zachód)
Sygnatura 90.1

Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Katarzyna Cymbranowicz, Grzegorz Żaba
Warszawa : Difin, 2020, s. 87-210 (Rozdz. 3 – Poakcesyjne migracje Polaków w kontekście swobody przepływu pracowników : bilans 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej)
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Edukacyjno-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych w kontekście zmieniającego się świata : migracja – potencjalna szansa czy zagrożenie ? / Joanna Kozielska
[w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 57-71
Sygnatura 92

Migracje zarobkowe – szansa czy zagrożenie dla gospodarki polskiej ? / Piotr Ozimek [w:] Sytuacja młodzieży na rynku pracy / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014, s. 36-49
Sygnatura 92

Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
(Seria: Biblioteka Europejska, nr 31)
Warszawa : UKIE. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004
Sygnatura 92.2

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska (Seria: Socjologia)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 233-257 (Rozdz.10 – Migracje zarobkowe :
od „obieżysastwa” do „ludzi na huśtawce”
)
Sygnatura 93

DZIAŁ 93.2 – ROLNICTWO A UNIA EUROPEJSKA

Kapitał kulturowy w działaniu, czyli stare i nowe migracje zarobkowe mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian /
red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 281-298
Sygnatura 93.2

Plany emigracyjne (wiejskiej) młodzieży / Krystyna Szafraniec [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii
Europejskiej : dylematy i kierunki przemian
/ red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 247-267
Sygnatura 93.2

Zagraniczne migracje zarobkowe mieszkańców wsi – między koniecznością a wyborem / Barbara Perepeczko [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian /
red. nauk. Mirosław Drygas, Andrzej Rosner
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 269-279
Sygnatura 93.2

DZIAŁ 103.4 – TRANSPORT. SPEDYCJA A UNIA EUROPEJSKA:

Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty) / Aleksander Maksimczuk, LeszekSidorowicz
Warszawa : ALMAMER. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 39-65 (Rozdz. 2 – Migracje międzynarodowe w wybranych teoriach naukowych i praktyce), s. 67-100 (Rozdz. 3 – Wspólnota Europejska wobec migracji międzynarodowych : wybrane zagadnienia)
Sygnatura 103.4

BROSZURY:

Migracje a globalizacja / Marek Okólski // Bank i Kredyt. – 2003, nr 6, dod. „Globalizacja od A do Z”, s. 1-30
Sygnatura 28

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej / Justyna Stańczyk // Zeszyty Naukowe PWSZ
im. Witelona w Legnicy. – 2015, nr 17(4), s. 31-38

Adaptacja pracowników z zagranicy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w świetle imigracji
do Polski
/ Joanna Granowska, Mieczysław Pakosz // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2017, z. 67, s. 19-34

Aktualne problemy migracji zarobkowej w świetle mobilności przestrzennej Polaków / Jan Mielżyński // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 2, s. 183-193

Analiza irlandzkiego rynku pracy w kontekście procesów migracyjnych po 1 maja 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem napływu Polaków / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 25/83)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych – podejście dwuetapowe / Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak // Ekonometria. – 2013, nr 2(40), s. 62-73

Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2017, nr 6, s. 5-27

Analiza wybranych aspektów procesów migracyjnych na rynek pracy w Polsce / Janusz Nowak, Dorota Kulik-Nowak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 151-160

Aspiracje migracyjne młodzieży akademickiej / Joanna Kozielska // Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. – 2020, nr 1(17), s. 299-318

Badanie natężenia i kierunków migracji ludności w województwach Polski Wschodniej / Agata Surówka, Paulina Prędka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 258, s. 7-16

Bariery adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych / Grzegorz Sanecki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2016, nr 13, s. 143-155

Bezpieczeństwo europejskie – wymiar śródziemnomorski : źródła, istota zjawiska i formy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego / Piotr Mickiewicz // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2006, t. 1, s. 37-51

Bezpieczeństwo migracji wewnątrz Unii Europejskiej / Wiesław Barszczewski, Zbigniew Ciekanowski // Studia Społeczne. – 2022, nr 2(37), s. 95-107

Bezpieczeństwo społeczne imigrantów w dobie pandemii COVID-19 / Bożena Konecka-Szydełko // Współczesne Problemy Zarządzania. – 2021, t. 9, nr 2(19), s. 89-103

Bezrobocie – ubóstwo – migracja zarobkowa? : problemy polskich rodzin / Małgorzata Szyszka // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 103-115

Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu / Anna Zagórska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 2, s. 39-53

Charakterystyka wewnętrznych procesów migracyjnych województw mazowieckiego i łódzkiego / Klara Bączek, Jakub Szydłowski, Jarosław Mikołajec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja
i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 37-48

Cudzoziemcy w Polsce na tle kryzysu migracyjnego w Europie / Michalina Treder // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, t. 11, nr 1, s. 205-219

Czas globalnych migracji : mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji / Piotr Koryś, Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 55)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Czy pojęcie emigracji coś jeszcze wyjaśnia ? : szkic fenomenologiczno-krytyczny / Karol Zamojski // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 1, s. 7-13

Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym ? / Wojciech Łukowski (Seria: Prace Migracyjne, nr 12)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Czynniki różnicujące migracje stałe w województwie zachodniopomorskim / Maria Sasin // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2010, nr 4, s. 131-144

Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski
/ Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 32-42

Determinanty zachowań proemigracyjnych Polaków / Grażyna Trzpiot, Anna Pysik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 299-309

Dlaczego trudno jest wrócić do Polski ? : analiza czynników warunkujących powroty emigrantów akademickich / Kamil Łuczaj // Studia Socjologiczne. – 2021, nr 3, s. 109-136

Dylematy polityki migracyjnej Polski / Krystyna Iglicka, Olga Olszewska, Andrzej Stachurski, Joanna Żórawska (Seria Prace: Migracyjne, nr 58)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Dynamika migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii / Piotr Dworzański // Rynek – Społeczeństwo
– Kultura. – 2016, nr 2, s. 12-22

Dynamika migracji z Polski do Niemiec i charakterystyka polskiej zbiorowości / Michał Nowosielski // Studia BAS. – 2019, nr 4(60), s. 75-100

Dziedzictwo kulturowe a adaptacja starych i nowych emigrantów z Polski w społeczeństwie niemieckim / Edward Nycz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 161-174

Efekty migracji w odniesieniu do rynku pracy – przypadek polskich migracji poakcesyjnych / Paweł Kaczmarczyk // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 55-80

Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych / Ewa Jaźwińska, Izabela Grabowska // Studia Socjologiczne. – 2017, nr 1, s. 139–165

Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków / Ireneusz Michałków // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2011, nr 2, s. 267-278

Emigracja pomarcowa / Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne, nr 34)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

Emigracja zarobkowa jako sytuacja trudna (w świetle aktualnych badań nad polskimi migrantami
w Wielkiej Brytanii)
/ Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski // Pedagogika Społeczna.
– 2019, nr 1, s. 181-199

Emigracja zarobkowa Polaków wynikiem przemian globalizacyjnych / Ryszard Bera // Problemy Profesjologii. – 2014, nr 2, s. 35-41

Emigracja zarobkowa rodziców, a problem euro sieroctwa / Małgorzata Jawna, Aneta Kaczmarek // Ogrody Nauk i Sztuk. – 2013, t. 3, s. 88-95

Europa wobec problemu imigracji / Anna Gąsior-Niemiec // Polityka i Społeczeństwo. – 2007, nr 4, s. 65-75

Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach 2015–2018 politykę zagraniczną / Martin Dahl // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2019, nr 2, s. 202-219

Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r. / Maciej Duszczyk // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 37-54

Funkcja ekonomiczna imigracji na polskim rynku pracy / Dariusz Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 300-309

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie migracyjnej / Kamil Roman // Pedagogika Katolicka. – 2018, nr 2(23),
s. 132-139

Geneza, teoria i praktyka rosyjskiej inżynierii przymusowej migracji : przyczynek do badań nad kryzysem migracyjnym na wschodniej flance NATO / Michał Wojnowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– 2022, t.14, nr 26, s. 11-49

Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej / Jerzy Wąchol // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 44, t. 2, s. 373-384

Gospodarcze i społeczne aspekty migracji – wnioski dla Polski / Ireneusz Michałków // Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2011, nr 1, s. 309-319

Grupy rówieśnicze (peer groups) a decyzje migracyjne / Paula Pustułka, Justyna Sarnowska, Izabela Grabowska // Rocznik Lubuski. – 2018, t. 44, nr 1, s. 277-303

Hiszpania wobec nielegalnej imigracji / Justyna Przyjemska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2009/2010, t. 4, s. 223-230

Imigracja do Polski w świetle urzędowych statystyk / Katarzyna Głąbicka, Ewa Kępińska, Piotr Koryś, Barbara Sakson (Seria: Prace Migracyjne, nr 5)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 / red. Ewa Jaźwińska (Seria: CMR Working Papers, nr 13/71)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2006

Imigracja do Polski współcześnie – przegląd statystyczny, kryteria inkluzyjności, dyskryminacja / Adam Rogala-Lewicki // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2017, nr 4, s. 116-146

Imigracja z Ukrainy jako źródło podaży pracy w Polsce / Wojciech Jarecki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 3, s. 21-35

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji / Iwona Jakimowicz-Ostrowska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2010/2011, t. 5, s. 357-368

Imigracje zagraniczne na stałe do Polski / Dariusz Nowotnik // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG.
– 2013, nr 22, s. 161-181

Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego : skala, warunki i perspektywy / Sabina Kubiciel-Lodzińska  (Seria: Studia i Monografie – Politechnika Opolska, z. 302)
Opole : Politechnika Opolska, 2012

Imigracja zarobkowa w Polsce : stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski / Wojciech Jarecki // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2017, nr 4, s. 131-151

Imigracja zarobkowa w świetle badań i zapisów w strategiach rozwoju społeczności lokalnych
(ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego)
/ Sabina Kubiciel-Lodzińska // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2016, nr 12, s. 77-88

Imigranci : przyczyny napływu, cechy demograficzno-społeczne, funkcjonowanie w społeczeństwie polskim / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 17)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Imigranci i ich przedsiębiorczość – wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2012, nr 23, s. 147-161

Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 17-28

Imigranci na unijnym rynku pracy / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 22, s. 14-15

Imigranci o nieuregulowanym statusie : społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce / Rusłan Antoniewski, Izabela Koryś (Seria: Prace Migracyjne, nr 47)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne / Konrad Pędziwiatr // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 135-153

Imigranci w Polsce w świetle badania sondażowego / Krystyna Iglicka, Ewa Jaźwińska, Ewa Kępińska, Piotr Koryś, (Seria: Prace Migracyjne, nr 10)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Imigranci w społeczeństwie goszczącym – wybrane problemy / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2008), nr 15, s. 149-164

Imigranci zarobkowi na śląskim rynku pracy : analiza wyników badań empirycznych / Remigiusz Kozubek // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 105-117

Integracja imigrantów w Polsce w dobie kryzysu migracyjno-uchodźczego / Lucyna Rajca // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 183-202

Integracja polityczna Polaków na emigracji : Polonia w Austrii – studium przypadku / Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 3, s. 195-211

Internacjonalizacja biznesu jako forma emigracji ekonomicznej na przykładzie sektora usług komunalnych w Polsce / Michał Czuba // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 103-118

Interpretacyjne i prawne problemy definicji i statusu migrantów środowiskowych / Piotr Krajewski // Studia Prawnoustrojowe. – 2021, nr 54, s. 233-247

Jakość życia a problem migracji zagranicznych : implikacje pedagogiczno-psychologiczne / Jadwiga Serkowska-Mąka // Studia Społeczne. – 2014, nr 1, s. 73-80

Kierunki migracji emerytów w Polsce / Sławomir Piotr Pytel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 328, vol. 2, s. 135-150

Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców / Małgorzata Wachowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 49, t.2, s. 365-375

Kilka rad dla migrujących za pracą / Danuta Czarnecka // Służba Pracownicza. – 2010, nr 11, s. 7-8

Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE / Ewa Bojenko-Izdebska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2014, nr 1, s. 81-92

Kilka uwag na temat statystycznej analizy czasowej emigracji Polaków za granicę w latach 2004-2015 / Henryk Kowgier // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1,
s. 71-82

Konflikt zbrojny jako źródło kryzysu migracyjnego : wybrane formy wsparcia uchodźców z Ukrainy / Beata Olszewska-Łabędź // Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. – 2022, nr 1(21), s. 81-92

Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków / Jacek Kurzępa // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 1, s. 14-36

Kryzys gospodarczy a migracje ludności / Marzena Matkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 44, s. 91-105

Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania / Anita Adamczyk // Przegląd Politologiczny. – 2016,
nr 3, s. 41-65

Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015-2017 : aspekty prawne i polityczne / Michał M. Kosman // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2017, nr 11, s. 279-294

Kryzys migracyjny jako konsekwencja braku globalnego kierowania w gospodarce / Michał Nowicki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 523, s. 288-298

Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy / Helena Tendera-Właszczuk // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2016, nr 3, s. 9-25

Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do Polski / Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne,
nr 11)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństwa polsko-ukraińskich / Ewa Kępińska
(Seria: Prace Migracyjne, nr 40)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych / Marek Kupiszewski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 21-34

Między integracją a segregacją : studium socjologiczne polskich migrantów w Wielkiej Brytanii na przykładzie Banbury / Agnieszka Latos-Nadstoga // Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. – 2013, t. 4, s. 337-350

Międzynarodowe migracje w dobie globalnego kryzysu wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2009, nr 17, s. 155-170

Międzynarodowe migracje wyzwaniem dla bezpieczeństwa kulturowego / Elwira Malinowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 1, s. 127-138

Międzynarodowe przepływy ludności wyzwaniem XXI wieku – wybrane problemy migracji międzynarodowych w aspekcie ich przyczyn i konsekwencji / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2007), nr 12, s. 127-144

Migracja – charakterystyka zjawiska / Tomasz Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy. – 2015, nr 16(3), s. 7-16

Migracja szansa czy zagrożenie ? : analiza ryzyka personalnego spółek notowanych na rynku NewConnect / Aneta Pastuszka // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 701-713

Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech / Kamila Schöll-Mazurek // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2017, nr 1, s. 157-172

Migracja ekonomiczna w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu UE w 2004 r. / Beata Dąbrowska-Janů // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2015, z. 141, s. 77-93

Migracja i płeć w cyklach życia rodzinnego / Paula Pustułka // Studia Socjologiczne. – 2020, nr 1, s. 105–130

Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego ‒ doświadczenie polskich przedsiębiorców / Urban Pauli // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 512, s. 174-183

Migracja obywateli Ukrainy do Polski i jej konsekwencje dla polskiego rynku pracy / Kacper Igielski, Brygida Sowa // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2019, nr 2, s. 44-47

Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy : analiza sytuacji imigrantów
z Polski zamieszkujących okręg Hordaland
/ Wojciech Nowiak, Dominika Narożna, Cornelius Cappelen // Przegląd Politologiczny. – 2016, nr 3, s. 67-77

Migracja zarobkowa i jej skutki „eurosieroty” / Jadwiga Serkowska-Mąka // Studia Społeczne. – 2012,
nr 1, s. 117-128

Migracja zarobkowa na obszarze UE – ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska // Prawo Przedsiębiorcy. – 2008, nr 13, s. 27-29

Migracja z Polski po 1 maja 2004 r. : jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów
na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej
/ Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 33/99)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Migracje – nieracjonalna obawa czy uzasadnione zagrożenie dla społeczności lokalnych ? / Zofia Wilk-Woś // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 5, cz. 3, s. 73-90

Migracje :  Polska na tle Europy / Dorota Czakon-Tralski, Iwona Kłóska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 65-77

Migracje a prawa człowieka w kontekście stosunków międzynarodowych / Anna Popławska // Kultura
i Polityka. – 2015, nr 17, s. 84-96

Migracje a religia : wybrane aspekty / Piotr Stawiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 175-186

Migracje i migranci środowiskowi – konsekwencje zmian środowiska przyrodniczego / Piotr Krajewski // Studia Prawnoustrojowe. – 2019, nr 46, s. 145-162

Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych / Marzena Kruk // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 255-264

Migracje jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa / Joanna Lubimow // Studia Administracji i Bezpieczeństwa.
– 2017, nr 2, s. 45-52

Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej / Piotr Korcelli // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2004, nr 3, s. 61-73

Migracje ludności na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski / Henryk Łabędzki // Biblioteka Regionalisty. – 2009, nr 9, s. 7-15

Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa / Agnieszka Piekutowska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 27-37

Migracje międzynarodowe a rozwój gospodarczy i społeczny we współczesnym świecie / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2010, nr 20, s. 167-188

Migracje międzynarodowe a wewnętrzne bezpieczeństwo państwa / Damian Szachniewicz // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2018, nr 1(94), s. 193-203

Migracje międzynarodowe w procesach dostosowawczych na rynkach pracy krajów UE w czasie kryzysu /  Małgorzata Wosiek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449,
s. 718-729

Migracje młodych, wykształconych ludzi poza Unię Europejską / Anna Zygierewicz // Analizy BAS. – 2012, nr 5(72)

Migracje o charakterze cyrkulacyjnym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych / Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 45)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe – implikacje teoretyczne i praktyczne / Ewa Ślęzak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 616-626

Migracje powrotne na Górny Śląsk z socjologicznej perspektywy / K. Heffner, T. Sołdra-Gwiżdż
(Seria: Prace Migracyjne, nr 9)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Migracje pracownicze w Unii Europejskiej / Marek Okólski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 35-51

Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych
oraz edukacyjnych
/ Magdalena Ślusarczyk // Zeszyty Pracy Socjalnej. – 2014, t. 19, nr 3, s. 75-89

Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce / Michał Mijal // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2005, nr 1, s. 64-68

Migracje światowe jako efekt globalizacji i ich wpływ na kryterium optymalnego obszaru walutowego związanego z mobilnością siły roboczej / Grzegorz Walerysiak // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2013, nr 14, s. 127-143

Migracje w perspektywie etyki / Barbara Przybylska-Czajkowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 131, s. 481-492

Migracje w teorii ekonomii / Kazimierz Kuciński // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 8-20

Migracje w województwie łódzkim / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 185-197

Migracje we współczesnym świecie i ich wpływ na bezpieczeństwo / Sylwia Sławińska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 3, s. 69-77

Migracje wewnętrzne w województwie śląskim w układzie podregionów w 2011 r. / Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 193, s. 20-47

Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji
E.G. Ravensteina
/ Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 24-40

Migracje zagraniczne a sytuacja demograficzna śląska opolskiego w latach 1989-2008 / Marta Rostropowicz-Miśko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98,
s. 281-288

Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej / Andrzej Szabaciuk // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2017, nr 11, s. 315-328

Migracje z Polski do Wielkiej Brytanii: geneza, stan dzisiejszy, wyzwania na przyszłość / Michał P. Garapich // Studia BAS. – 2019, nr 4(60), s. 13-30

Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego / Dariusz Nowotnik // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2011, nr 18, s. 59-70

Migracje zarobkowe jako sposób na pozyskanie pracowników w latach 2009-2020 / Marta Kruhlaya, Marcin Molenda // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – 2020, nr 2, s. 55-70

Migracje zarobkowe młodzieży akademickiej województwa warmińsko-mazurskiego / Joanna Machnis // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 259-270

Migracje zarobkowe Polaków / Grzegorz Czapski // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2020, nr 3, s. 355-362

Migracje zarobkowe Polaków w dobie kryzysu / Izabela Niemirska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 43, s. 221-232

Migracje zawodowe Polaków w świetle procesów integracyjnych na europejskim rynku pracy / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 63-72

Migracyjne problemy Unii Europejskiej / Anna Konarzewska // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2007, nr 1/2, s. 91-107

Migranci a zagrożenie bezpieczeństwa państwa na przykładzie RFN / Ewa Bojenko-Izdebska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2015, nr 1, s. 159-170

Migranci czy uchodźcy ? : prawne aspekty ochrony osób migrujących ze względu na negatywne zmiany środowiska naturalnego / Kamila Groszkowska // Studia BAS. – 2019, nr 4(60), s. 241-259

Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014–2017 / Jan A. Wendt, Izabela Lewandowska, Tomasz Wiskulski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 223-236

Migranci zarobkowi z Ukrainy u małych i średnich przedsiębiorców w Polsce / Dariusz Klimek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2017, nr 1, s. 252-264

Migrantki jako grupa szczególnie narażona na naruszenie ich praw : analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym i migracyjnym / Anna Magdalena Kosińska // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2015, z. 9, s. 191-210

Migrantki jako kreatorki własnego życia / Anna Krasnodębska // Rocznik Lubuski. – 2019, t. 45, nr 1, s. 105-119

Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy : migracyjne doświadczenia zawodowe w trzech perspektywach temporalnych / Joanna Kozielska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2014, nr 4, s. 14-21

Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym / Jerzy Kociszewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 449-469

Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 14)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Natężenia i struktury emigracji z Polski w okresie transformacji / Katarzyna Maruszewska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 95, s. 289-296

Negocjacje globalnego porozumienia w sprawie migracji / Patryk Kugiel // Biuletyn PISM. – 2018, nr 61

Nielegalna imigracja – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego / Marta Studzińska // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2006, t. 1, s. 199-210

Nielegalna migracja a handel ludźmi w Unii Europejskiej po 2012 roku / Marta Magdalena Hołdyńska // Rozprawy Społeczne. – 2021, t. 15, nr 2, s. 70-83

Nielegalna migracja jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa państwa / Wioletta Burawska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2012,
nr 1, s. 18-25

Obraz imigranta na łamach prasy polskiej / Maciej Mrozowski (Seria: Prace Migracyjne, nr 1)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Obraz polskiego emigranta w świetle danych Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński.
– 2014, nr 35, t. 1, s. 193-205

Obraz życia społecznego z perspektywy młodych emigrantów z Polski : kraj emigracji a kraj własny / Krzysztof Mudyń, Katarzyna Cader // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 1, s. 98-121

Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi / Piotr Cymanow, Anna Florek-Paszkowska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2015, t. 15, z. 2, s. 26-34

Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo–wschodniej / Piotr Cymanow, Anna Florek-Paszkowska // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2013, t. 13, z. 3, s. 46-54

Odległość geograficzna i miernik rozwoju społeczno-gospodarczego a wielkość migracji w województwie śląskim / Elżbieta Sojka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 353, s. 73-88

Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji : na podstawie badań polskich migrantek
w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
/ Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka, Marek Butrym // Opuscula Sociologica. – 2016, nr 3, s. 21-32

Opinia imigrantów zarobkowych z Ukrainy na temat Polski i Polaków  / Joanna Przemyślańska-Włosek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA . – 2016, nr 4, s. 209-219

Pedagodzy społeczni jako współtowarzysze migrantów w procesie adaptacji społeczno-kulturowej, integracji
i inkluzji
/ Marta Pietrusińska // Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. – 2020, nr 2(18), s. 251-262

Perspektywa feministyczna w badaniach nad terroryzmem / Aleksandra Gasztold // Przegląd Politologiczny. – 2018, nr 2, s. 45-60

Płeć emigracji : kobiece i męskie wzorce emigrowania / Agnieszka Pawlak // Rocznik Lubuski. – 2016, t. 42, nr 1, s. 213-228

Po drugiej stronie oceanu : nowi emigranci z Polski w metropolii Chicagowskiej / Barbara Sakson
(Seria: CMR Working Papers, nr 33/99)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Polacy : największa grupa imigrancka w Norwegii / Katarzyna Gmaj // Studia BAS. – 2019, nr 4(60),
s. 101-121

Polacy w Berlinie : uwarunkowania aktywności stowarzyszeniowej polskich imigrantów / Jagoda Gandziarowska (Seria: CMR Working Papers, nr 10/68)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2006

Polityka migracyjna i azylowa w Niemczech i Polsce / Ewa Bojenko-Izdebska // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2016, nr 2, s. 43-55

Polityka migracyjna jako jeden z warunków bezpieczeństwa Polski w wymiarze demograficznym
i ekonomicznym
/ Jarosław Graziadei-Darmas // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2018, nr 15, s. 79-95

Polityka migracyjna krajów wysokorozwiniętych a nierówności w gospodarcze światowej / Małgorzata Sulmicka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2003-2004, nr 3, s. 435-444

Polityka migracyjna państw europejskich a wyzwania migracyjne dla Polski / Ewa Mazur-Cieslik // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 4, s. 127-147

Polityka migracyjna Polski / Agata Pawelec-Górny (Seria: Prace Migracyjne, nr 8)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar / Brygida Solga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 51-60

Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski / Piotr Bandurowski // Nauki o Zarządzaniu. – 2014, nr 2, s. 86-94 

Polscy emigranci w późnym wieku / Dorota Kałuża-Kopias // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2015, [z. 4], s. 55-69

Polscy nielegalni pracownicy w Belgii : raport z badań / Aleksandra Grzymała-Kazłowska (Seria: Prace Migracyjne, nr 41)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków / Wojciech Łukowski
(Seria: Prace Migracyjne, nr 57)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Polska jako dobro wspólne obywateli a migracje długoterminowe / Barbara Kowalczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 9, cz. 1, s. 41-54

Polska Wschodnia – przyczyny i skutki migracji a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego / Jacek Strojny // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 223-240

Polska polityka migracyjna – zarys problemu / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 33, t. 1, s. 77-92

Polskie media i medialne inicjatywy obywatelskie wobec napływu uchodźców i migrantów / Wojciech Wciseł // Polityka i Społeczeństwo. – 2017, nr 1, s. 145-157

Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków
w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych
/ Ewa Garstka // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2021, t. 28, nr 2, s. 25-30

Postawy Polaków wobec cudzoziemców / Katarzyna Głąbicka, Marek Okólski, Dariusz Stola (Seria: Prace Migracyjne, nr 18)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Postawy Polaków wobec migracji : wybrane aspekty / Juliusz Gardawski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 98-109

Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
– 2017, nr 4, s. 153-174

Prawa człowieka w obliczu migracji / Alicja Węcławiak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 237-249

Prawne aspekty integracji imigrantów w Unii Europejskiej w kontekście wielokulturowości / Piotr Wojnicz // Civitas et Lex. – 2014, nr 4, s. 29-48

Problem migracji – ukraińskie i polskie doświadczenia / Aleksandra Kuzior, Alla Lobanova // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 112, s. 219-228

Problem migracji i działania Unii Europejskiej w celu jego rozwiązania / Marcin Faliński // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 2, s. 21-27

Problem migracji w Polsce wschodniej statystyczna analiza zjawiska / Agata Surówka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 71-81

Problematyka integracji imigrantów w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane aspekty / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2006), nr 10, s. 179-194

Problemy migrantów ekonomicznych w kontekście migracji zarobkowych obywateli Ukrainy do Polski / Martyna Kmiecik // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2018, nr 18, s. 149-177

Problemy przywództwa w kontekście współczesnej migracji / Krzysztof Świderski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 1, s. 137-149

Problemy zawodowe polskich emigrantów a sposoby radzenia sobie ze stresem / Joanna Wierzejska // Problemy Profesjologii. – 2018, nr 1, s. 191-205

Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych : implikacje dla systemów opieki zdrowotnej / Agata Smoleń // Problemy Zarządzania. – 2013, nr 1, t. 2, s. 227-239

Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie / Beata Kasprzyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 46, s. 396-407

Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 40, t. 1, s. 195-207

Przedsiębiorczość a migracje zarobkowe studentów polskich – wybrane wyniki badań / Tomasz Bernat, Anna Barwińska-Małajowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2018, nr 367, s. 102-121

Przegląd inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle problemu migracji / Magdalena Centkowska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2015, nr 2, s. 36-47

Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy / Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 3, s. 32-45

Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 2)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Przyczyny i skutki migracji zagranicznych młodych Polaków / Monika Pasternak-Malicka // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 7, s. 179-190

Przypływ, który nie unosi żadnej łodzi : Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej / Marek Rewizorski // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2016, nr 10, s. 191-212

Reakcje Niemiec na kryzys migracyjny / Tomasz Morozowski // Kultura i Polityka. – 2016, nr 19, s. 62-74

Reforma polityki imigracyjnej i azylowej we Francji / Łukasz Jurczyszyn // Biuletyn PISM. – 2018, nr 62

Relacje Unia Europejska – Turcja wobec kryzysu migracyjnego : makiaweliczne plany czy wyraz bezsilności ?  / Krzysztof Załucki // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 317-330

Rodzina migracyjna : obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii / Wojciech Nowiak, Dominika Narożna // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 438, s. 81-106

Rodzina w migracji – migracja w rodzinie : wyzwania współczesności / Małgorzata Szyszka // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 4, s. 46-53

Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych / Jan Brzozowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 471-481

Rola migracji zarobkowych wykwalifikowanych specjalistów IT w branży wysokich technologii : skala, warunki, perspektywy / Maciej Olbert // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2016, nr 448, s. 215-225

Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji / Katarzyna Warzecha // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 41-55

Rynek pracy a migracje zarobkowe w obrębie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia / Karolina Olak, Antoni Olak // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne
i Techniczne. – 2017, t. 9, nr 1, s. 216-225

Rynek pracy w Polsce po 2004 roku a imigracja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej / Mikołaj Olszewski // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 1, s. 49-63

Salda migracji jako podstawa typologii województw / Eugeniusz Zdrojewski, Małgorzata Guzińska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 93-116

Scentralizowane systemy informacyjne w zarządzaniu procesami migracyjnymi w UE / Jolanta Szymańska // Biuletyn PISM. – 2018, nr 122, s.

Selektywna polityka migracyjna ukierunkowana na pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry
a konkurencyjność państwa przyjmującego
/ Agnieszka Piekutowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 352, s. 163-173

Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej / Witold A. Werner // Problemy Rozwoju Miast.
– 2008, t. 5, nr 2-4, s. 70-77

Skłonność do migracji młodych ludzi na przykładzie gminy Oborniki Śląskie – potencjalne implikacje
dla rozwoju lokalnego
/ Justyna Rokitowska  // Ekonomia XXI wieku. – 2017, nr 1, s. 119-132

Skłonność do migracji najstarszych seniorów – mieszkańców wielkich miast / Dorota Kałuża-Kopias // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 329, vol. 3, s. 1467-165

Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych / Danuta Witczak-Roszkowska, Karolina Okła // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2015, nr 401, s. 555-565

Skutki emigracji Polaków dla systemu emerytalnego / Anna Przewoźna-Skowrońska, Sylwia Wnuk, Monika Brenk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 161-169

Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej : wymiar socjologiczny / Halyna Ivanivna Shcherba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 14, s. 404-415

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich / Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 1, s. 33-40

Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych z terenu województwa opolskiego dla dzieci emigrantów pozostających w Polsce / Wojciech Goleński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 211-222

Społeczno-demograficzna sylwetka polskiego emigranta : przykład Polaków w Austrii / Dorota Czakon-Tralski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 79-92

Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków : kariery zawodowe i kapitał ludzki / Izabela Grabowska // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 81-103

Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 8, s. 179-193

Społeczność muzułmańska w Austrii w dobie kryzysu migracyjnego w Europie – wybrane zagadnienia / Ewa Godlewska // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 11, s. 119-134

Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej / Mieczysław Stolarczyk // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2017, nr 2, s. 15-41

Starzenie się ludności jako determinanta spadku natężenia migracji na stałe w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 130, s. 64-75

Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI : czy jesteśmy gotowi na zmiany ? / Wojciech Nowiak // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2015, nr 9, s. 91-108

Statystyka imigracji w Polsce / Marek Okólski (Seria: Prace Migracyjne, nr 2)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego : priorytety, bariery, efekty / Jolanta Szymańska // Studia BAS. – 2017, nr 3(51), s. 159-186

Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego / Helena Wyligała // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2016, t. 10, nr 2, s. 163-189

Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego / Elżbieta Lesiewicz // Przegląd Politologiczny. – 2016, nr 4, s. 179-194

Studium przypadku rodziny migracyjnej w świetle trajektorii cierpienia F. Schütze / Mariola Szymaniak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2018, t. 46, s. 91-103

Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych / Marta Rostropowicz-Miśko // Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 131,
s. 151-159

Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce / Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak, Stanisław Matusik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 278, s. 330-342

Szkolnictwo a „sprawa migrancka” : percepcje angielskiego a polskiego systemu edukacyjnego i ich wpływ na decyzje migracyjne / Paulina Trevena // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 105-133

Tendencje i uwarunkowania migracji zagranicznych ludności w Polsce / Jan Hybel // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2016, z. 116, s. 57-66

Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności / Joanna Staśkiewicz // Studia i Prace WNEiZ US.
– 2017, nr 49, t.2, s. 351-362

Transfery pieniężne migrantów / Małgorzata Grotte // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2009, nr 2,
s. 75-82

Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym / Joanna Dybowska, Katarzyna Widera // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 61-73

Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich policzyć? / Zuzanna Brunarska // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 155-174

Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego / Justyna Kulikowska-Kulesza, Mateusz Ziemblicki // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126, s. 131-141

Uniwersytet jako element zarządzania publicznego migracją / Jan K. Solarz  // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 255-272

Uwarunkowania ekomigracji w Polsce / Lidia Kłos // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 1,
s. 130-142

Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych / Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 49)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

W obliczu wyzwań – kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej / Anna Paterek // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2014, nr 1, s. 93-113

W poszukiwaniu solidarności : Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015 / Anna Potyrała // Przegląd Politologiczny. – 2015, nr 4, s. 33-52

Wartości patriotyczne w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii / Tomasz Adamczyk // Zeszyty Naukowe KUL. – 2019, nr 4(248), s. 71-90

Wartości związane z pracą osób migrujących zarobkowo / Joanna Konaszewska // Problemy Profesjologii.
– 2014, nr 2, s. 161-173

Wdrażanie Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów jako narzędzia walki z nielegalną migracją
w Unii Europejskiej – przykład Polski
/ Monika Cieślak-Kondraszuk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2011, t. 30, s. 89-109

Wielokulturowość w Europie i stanowisko Kościoła katolickiego wobec migracji / Krzysztof Głowiak // Historia i Polityka. – 2020, nr 33, s. 81-96

Wolny handel a migracje : wpływ liberalizacji wymiany handlowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej / Agnieszka Piekutowska // Ekonomia XXI wieku. – 2016, nr 3, s. 25-36

Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej / Jerzy Dzieciuchowicz  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. – 2004, nr 5, s. 17-45

Wpływ emigracji zarobkowej Polaków do państw UE-15 na gospodarkę Polski w latach 2004-2007 / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 1, s. 54-72

Wpływ imigracji na rynek pracy / Arkadiusz Sieroń // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 2,
s. 32-38

Wpływ kryzysu gospodarczego na migracje międzynarodowe na przykładzie Unii Europejskiej / Agnieszka Piekutowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 498, s. 251-262

Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa / Rafał Raczyński // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2015, t. 9, nr 2, s. 13-30

Wpływ migracji na rozprzestrzenianie się chorób na przykładzie Niemiec / Jakub Szydłowski, Dominik Wilk, Jan A. Wendt // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 126,
s. 197-208

Wpływ migracji społecznych na polski rynek pracy / Paulina Dobrowolska // Rynek – Społeczeństwo
– Kultura. – 2016, nr 3, s. 63-67

Wpływ migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy / Anna Niewiadomska // Nauki Społeczne. – 2011, nr 2(4), s. 11-26

Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy / A. Grzymała-Kazłowska i in. (Seria: Prace Migracyjne, nr 44)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany regionalnych układów zaludnienia w Polsce / Jadwiga Gałka  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2017, nr 309, s. 95-108

Wpływ procesów migracyjnych na środowisko lokalne i sytuację osobistą migrantów zarobkowych / Piotr Cymanow // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias.
– 2016,  z. 10, s. 185-195

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje – przykład województwa dolnośląskiego / Agnieszka Bielewska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 2, s. 23-31

Wpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego / Ewa Ambroziak, Tomasz Jakubiec // Gospodarka w Praktyce
i Teorii. – 2012, nr 1, s. 5-18

Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce / Łukasz Maciej Mitek // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2018, nr 18, s. 43-53

Współczesne migracje z Polski – próba oceny statystycznej zjawiska w latach 2004-2013 / Małgorzata Kwiatkowska, Zuzanna Jurkiewicz // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2015, nr 1, s. 7-20

Współczesne migracje zagraniczne ludności Podlasia / Ziemowit Hiszfeld, Paweł Kaczmarczyk (Seria: Prace Migracyjne, nr 30)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

Współczesne problemy migracji w Polsce / Marzena Matkowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 24, s. 89-102

Współczesne procesy migracyjne : definicje, tendencje, teorie / Monika Wójcik-Żołądek // Studia BAS.
– 2014, nr 4(40), s. 9-35

Wybrane aspekty migracji zagranicznych mieszkańców województwa śląskiego / Zofia Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 220,
s. 21-35

Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy / Joanna Olszowy // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 2, s. 6-11

Wybrane aspekty prawne migracji osób spoza Unii Europejskiej : uwagi na tle profesjonalnego uprawiania sportu / Jarosław Bączyk // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2015, nr 10, s. 85-102

Wybrane aspekty zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumentów / Agnieszka Kurzemska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 203-209

Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji / Zbigniew Długosz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 243-257

Wybrane uwarunkowania gotowości do migracji – doniesienie z badań / Monika Stawiarska-Lietzau // Studia Społeczne. – 2016, nr 1, s. 123-132

Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami / Agata Górny (Seria: Prace Migracyjne, nr 20)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych / Jan Brzozowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2007, nr 11, s. 331-344

Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE / Michał Dulak // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2018, nr 12, s. 171-193

Zagadnienia prawne zatrudnienia osób migrujących i ich ochrona zdrowia / Marcin Skinder // Społeczeństwo
i Polityka. – 2021, nr 2(67), s. 77-98

Zagraniczne migracje zarobkowe / Bożena Kłos // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 185-215

Zagraniczne migracje zarobkowe Polaków oraz ich wpływ na rodzimy rynek pracy / Anna Barwińska-Małajowicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 39-48

Zagrożenie dla bezpieczeństwa związane z emigracją obywateli Ukrainy do Polski / Sandra Glubiak, Marian Kopczewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2021, nr 1, s. 21-37

Zamiary emigracyjne łódzkiej młodzieży akademickiej w świetle wyników badań ankietowych / Witold Śmigielski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 321- 329

Zarządzanie międzynarodowymi migracjami przełomu XX i XXI wieku – wybrane problemy / Aleksandra Stadnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2007), nr 13, s. 101-117

Zatrudnienie migrantek z Polski w sektorze opieki domowej w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej / Kamil Matuszczyk// Studia BAS. – 2019, nr 4(60), s. 123-

Zjawisko emigracji zarobkowej na terenie powiatu wadowickiego / Magdalena Kowalska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(4), s. 97-103

Zjawisko imigracji w perspektywie teorii wzrostu : rola kapitału ludzkiego i społecznego / Bartosz Jan Sternal // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 379-392

Zjawisko migracji – rys historyczny / Krzysztof Głowiak // Historia i Polityka. – 2012, nr 8, s. 91-112

Zmiany głównych kierunków migracji zagranicznych w latach 2007-2014 (na przykładzie studentów opolskiego ośrodka akademickiego) / Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 80-88

Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się / Joanna Staśkiewicz // Studia i Prace
WNEiZ US. – 2018, nr 53, t. 2, s. 337-347

Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących
z obszarów wiejskich
/ Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2016, t. 16, z. 2, s. 47-54

Znaczenie imigracji w kształtowaniu dynamiki ludności krajów Unii Europejskiej / Judyta Cabańska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 12, s. 24-39

Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym w Polsce / Brygida Solga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 309, s. 122-130

Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów : opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich / Katarzyna Andrejuk // Studia BAS. – 2017, nr 2(50), s. 107-128

Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki / Zofia Kawczyńska-Butrym // Opuscula Sociologica. – 2014, nr 3, s. 31-41

Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce) / Katarzyna Woźniak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2017, t. 5, nr 5, s. 139-157

Zróżnicowanie zjawiska zarobkowych migracji zagranicznych ludności wiejskiej / Barbara Perepeczko // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 72, s. 65-73

Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami : doświadczenia OBM / Rusłan Antoniewski, Agata Górny, Izabela Koryś, Adam Kosmala (Seria: Prace Migracyjne, nr 38)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomista

Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD / Michał Burzyński // Ekonomista. – 2015, nr 1, s. 81-108

Gospodarka Narodowa

Ku systemowej regulacji migracji międzynarodowych / Jeffrey D. Sachs // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6, s. 147-154

Uchodźcy, azylanci i polityka krajów OECD / Agata Wieczorek // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 6,
s. 155-163

Wyjechać czy zostać ? : determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski / Paweł Baranowski, Artur Gądek, Damian Stelmasik // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 4, s. 69-89

Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych / Anna Barwińska-Małajowicz // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 7-8, s. 117-141

Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce / Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 4, s. 55-74

Handel Wewnętrzny

Imigracja obywateli Ukrainy do Polski – przyczyny oraz aspekty popytowe i strukturalne / Anna Barwińska-Małajowicz // Handel Wewnętrzny. – 2018, nr 6, t. 1, s. 39-57

Logistyka

Przepływy zasobów pracy w obszarach górzystych Podkarpacia w kontekście migracji ludności wiejskiej / Piotr Cymanow, Wiesław Musiał, Aleksandra Grabińska // Logistyka. – 2015, nr 1, s. 36-41

Polityka Społeczna

Czy imigracja to remedium dla wyludniających się regionów ? : cudzoziemcy w dokumentach strategicznych województw łódzkiego i śląskiego / Marcin Gońda // Polityka Społeczna. – 2021, nr 8, s. 15-24

Wynagrodzenia, łatwość znalezienia pracy czy odległość od domu ? : co decyduje o miejscu wykonywania pracy w Polsce przez emigrantów zarobkowych z Ukrainy / Dorota Kałuża-Kopias // Polityka Społeczna. – 2021, nr 8,
s. 10-18

Kultura czy gospodarka ? : obawy Polaków przez imigracją i imigrantami na tle innych społeczeństw europejskich / Barbara Pasamonik, Danuta Duch-Krzystoszek // Polityka Społeczna. – 2018, nr 11-12, s. 2-9

Czy imigranci zagrażają stabilności systemów emerytalnych ? : doświadczenia globalne a przypadek Polski
/ Igor Jakubiak, Paweł Kaczmarczyk // Polityka Społeczna. – 2018, nr 11-12, s. 9-16

Czynniki kształtujące polską politykę imigracyjną i integracyjną w opinii badaczy i praktyków / Marcin Gońda, Witold Klaus // Polityka Społeczna. – 2018, nr 11-12, s. 16-23

Sukces migracyjny i jego wymiary wśród polskich migrantów w zachodniej Europie / Aleksander Posern-Zieliński // Polityka Społeczna. – 2018, nr 11-12, s. 23-28

Sukces na emigracji, czy to możliwe ? : przypadek Polaków w Berlinie / Agnieszka Szczepaniak-Kroll // Polityka Społeczna. – 2018, nr 11-12, s. 28-34

Problem migracji w grupie ratowników medycznych / Estera Skucha, Alicja Domagała // Polityka Społeczna. – 2018, nr 2, s. 24-29

Czas na kulturę : „bramki” Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów
w Europie
/ Dominika Pszczółkowska // Polityka Społeczna. – 2017, nr 3, s. 18-23

Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością
/ Grzegorz Łukasiewicz // Polityka Społeczna. – 2017, nr 2, s. 14-19

Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców / Kamil Matuszczyk // Polityka Społeczna. – 2015, nr 9, s. 16-20

Emigranci z Polski na norweskim rynku pracy / Zenon Wiśniewski, Agnieszka Król // Polityka Społeczna.
– 2014, nr 4, s. 8-13

Migracje międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 10, s. 21-26

Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol // Polityka Społeczna. – 2009, nr 8, s. 9-13

Imigranci zarobkowi w Australii / Włodzimierz Anioł // Polityka Społeczna. – 2009, nr 7, s. 28-32

Problemy migracji zarobkowych do Norwegii / Włodzimierz Anioł // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6,
s. 23-28

Prawo pracowników migrujących do równego traktowania / Andrzej Świątkowski // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 2-6

Sytuacja obywateli polskich na rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii : konsekwencje dla systemu zabezpieczenia społecznego / Simon Roberts // Polityka Społeczna. – 2008,
nr 11/12, s. 7-12

Prawo do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 13-18

Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 18-22

Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek // Polityka Społeczna.
– 2008, nr 11/12, s. 23-27

Wpływ migracji na polski system zabezpieczenia społecznego – zmiany podaży pracy / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 27-30

Polityka UE wobec pracowników z krajów trzecich / Beata Samoraj // Polityka Społeczna. – 2008, nr 11/12, s. 44-47

Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2008,
nr 2, s. 19-21

Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski / Cezary Żołędowski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5/6,
s. 1-3

Migracje powrotne : doświadczenia innych / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5/6, s. 28-33

Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 1, s. 19-24

Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2006, nr 10, s. 10-14

Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 11-15

Problem migracji polskiej kadry medycznej / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4,
s. 18-22

Założenia polityki migracyjnej Polski : konferencja w Warszawie / Renata Stefańska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 11/12, s. 28-30

Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej: Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 3-8

Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności / Antoni Rajkiewicz // Polityka Społeczna.
– 2004, nr 3, s. 8-9

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 9-13

Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 13-16

Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych / Zofia Morecka, Ewa Domaradzka // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 17-19

Studenci zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów / Justyna Godlewska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 24-27

Niemcy krajem imigracyjnym / Aneta Wrońska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 27-29

Obcy w dyskursie : przykłady opinii imigrantów / Łukasz Łotocki // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3,
s. 31-35

Wyzwania dla narodowej polityki migracyjnej w kontekście UE : doświadczenia Polski i Niemiec : seminarium w Warszawie / Anna Bzowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 44-46

Kobiety i młodzież w migracjach : konferencja naukowa w Warszawie / Anna Maciejko // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 7-48

Swoboda migracji w szczelnych granicach ? : konferencja w Warszawie / Renata Stefańska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 1, s. 28-31

Migracje ze Wschodu na Zachód Europy : konferencja w Warszawie / Anna Bzowska // Polityka Społeczna. – 2003, nr 5/6, s. 34-38

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Efektywność pracowniczych praw człowieka na przykładzie migrantów / Aneta Tyc // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 11, s. 8-15

Ustawodawstwo właściwe dla zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących
– cd. : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
/ Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 9, s. 39-41

Ustawodawstwo właściwe dla zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 8, s. 35-37

Praca Socjalna

Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia / Edyta Januszewska // Praca Socjalna.
– 2017, nr 1, s. 177-197

Zjawisko migracji a występowanie stresu akulturacyjnego / Jerzy Stochmiałek // Praca Socjalna. – 2013,
nr 4, s. 3-17

Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce / Dorota Barbara Wojtczak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 64-78

Przegląd Europejski

Migracje ekonomiczne w perspektywie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Adam Szymaniak // Przegląd Europejski. – 2002, nr 1, s. 106-133

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej / Katarzyna Morawska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 2, s.97-109

Polska migracja : motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji / Marek Nowak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2014, z. 3, s. 281-299

Dwa oblicza imigrantów w enklawie etnicznej / Renata Suchocka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2014, nr 1, s. 241-254

Samorząd Terytorialny

Migracje na obszarze metropolitalnym Warszawy : uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej
i przestrzennej
/ Przemysław Śleszyński // Samorząd Terytorialny. – 2013, nr 11, s. 45-61

Studia Europejskie (Warszawa)

Państwa skandynawskie wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej / Artur Gruszczak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2018, nr 2, s. 75-96

Dzieci imigrantów – sytuacja prawna i społeczna / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa).
– 2018, nr 2, s. 96-110

Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r. / Andrzej Szabaciuk // Studia Europejskie (Warszawa). – 2018, nr 2, s. 73-96

Migracje, mobilność, wielokulturowość – Holandia wobec problemów migracyjnych / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2016, nr 4, s. 141-159

Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej : bilans dwudziestolecia istnienia Rynku
Wewnętrznego UE
/ Adam A. Ambroziak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2013, nr 3, s. 115-136

Migracja cyrkulacyjna w świetle polityki imigracyjnej Unii Europejskiej / Katarzyna A. Morawska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2013, nr 3, s. 137-158

Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Jan Brzozowski // Studia Europejskie (Warszawa). – 2011, nr 3, s. 51-73

Emigracja polska po akcesji do UE – wyjazdy i powroty ? / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2010, nr 3, s. 31-58

Migracja i tożsamość europejska : polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej / Dariusz Niedźwiedzki // Studia Europejskie (Warszawa). – 2010, nr 2, s. 89-116

Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej / Magdalena Nowicka // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 3, s. 27-53

Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości Wspólnot / Małgorzata Pacek, Małgorzata Bonikowska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 1, s. 49-70

Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich : Bruksela, 19 lipca 2006 r. // Studia Europejskie (Warszawa). – 2006, nr 3, s. 181-196

Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej / Małgorzata Pacek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2005, nr 4, s. 47-73

Cudzoziemcy w Polsce / Katarzyna Głąbicka // Studia Europejskie (Warszawa). – 1998, nr 4, s. 235-240

Studia Regionalne i Lokalne

Konteksty (nie)widzialności w polskich migracjach do Niemiec / Dominika Studzińska, Magdalena Szmytkowska // Studia Regionalne i Lokalne. – 2020, nr 2, s. 22-39

Działania samorządów wobec migracji w kontekście zmian demograficznych : przykład trzech polskich województw / Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk // Studia Regionalne i Lokalne. – 2019, nr 3, s. 64-82

Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do analizy opolskich migracji / Jolanta Kluba // Studia Regionalne i Lokalne. – 2014, nr 3, s. 76-86

Unia Europejska.pl

Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku / Martin Dahl, Anna Dzidziuk // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 3, s. 17-25

Cele i motywy wyjazdu oraz warunki bytowe polskich emigrantów zarobkowych w świetle badań własnych / Elżbieta Wolanin-Jarosz // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 1, s. 13-20

Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej – założenia, realizacja, perspektywy / Katarzyna A. Morawska // Unia Europejska.pl. – 2014, nr 3, s. 29-35

Powracająca presja migracyjna na południe Europy : czy unijna polityka migracyjna podoła wyzwaniom ? / Kinga Szczawińska // Unia Europejska.pl. – 2014, nr 1, s. 24-33

Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej / Michał Szwabe // Unia Europejska.pl. – 2012, nr 6, s. 31-38

Migracja czy mobilność – wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób / Marcin Szewczyk // Unia Europejska.pl. – 2012, nr 5, s. 35-42

Wieś i Rolnictwo

Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej / Brygida Solga // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 3, s. 133-145

Wspólnoty Europejskie

Międzynarodowe migracje ludności – ryzyko i korzyści / Adam Gwiazda // Wspólnoty Europejskie. – 2011, nr 4, s. 11-18

Skutki migracji zarobkowych Polaków do innych państw członkowskich UE / Krzysztof Dębiec // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 4, s. 52-55

Fakty i mity w dziedzinie migracji zarobkowych Polaków do krajów członkowskich Unii Europejskiej / Anna Zaśko // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 2, s. 59-63

Migracje zarobkowe Polaków w Europie na podstawie danych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska // Wspólnoty Europejskie. – 2007, nr 5, s. 5-9