Opracowania tematyczne – PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Polityka przeciwdziałania cyberprzestępczości w początkach Internetu w Polsce / Dariusz Skalski
Poznań : FNCE, 2021, s. 162-173 (Rozdział IV.2 – Cyberlaudering – pranie pieniędzy  Internecie)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Współczesna bankowość korporacyjna / Anna Szelągowska (red.) (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 161-163 (Rozdz. 8.5 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 40.8 – AUDYT:

Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora
/ Adam Bela, Ewa Bolesławska (Seria : Biblioteka Audytora, Nr 3)
Warszawa : „Info Audit”, 2005, s. 141-150 (Rozdz. 4 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 40.8

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 224-226 (Rozdz. 4.2 – „Pranie brudnych pieniędzy”)
Sygnatura 40.8

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 1 / redaktorzy naukowi Janusz Ostaszewski, Małgorzata Iwanicz
-Drozdowska, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2021, s. 500-504 (Rozdział 5.7.2 – Pranie pieniędzy)
Sygnatura 43

Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy / Elżbieta Mirecka [w:] Innowacje finansowe / Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski (red.)
Warszawa : CeDeWu ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008, s. 176-189
Sygnatura 43

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Pranie brudnych pieniędzy w prawie międzynarodowym / Mateusz Matusiak [w:] Przestępczość gospodarcza
w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego
/ redakcja Agnieszka Kilińska-Pękacz, Anita Kubanek ; [recenzent Jerzy Duży], Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2019 r.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019, s. 133-143
Sygnatura 60

Pranie pieniędzy – mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania / Tomasz Safjański
[w:] Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze
i metody działania sprawców
 / pod redakcją naukową Pawła Łabuza, Ireny Malinowskiej, Mariusza Michalskiego, Tomasza Safjańskiego
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, s. 165-187
Sygnatura 60

Prawo karne gospodarcze / Inga Skowrońska, Stan prawny na dzień 1 stycznia 2023 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 14.03.2023 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 107-121 (Rozdział 6 – Pranie brudnych pieniędzy – art. 299 k.k)
Sygnatura 60

Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Jerzy Skorupka, Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 126-139 (Rozdz. IX – naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy)
Sygnatura 60

Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 1] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski
Warszawa : Difin, 2020, s. 178-192 (Wywiad gospodarczy w aspekcie zwalczania zorganizowanej przestępczości prania pieniędzy)
Sygnatura 60

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd. 11 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 342-360 (Rozdz. XIX – Pranie pieniędzy)
Sygnatura 74

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004, s. 452-479 (Rozdz. XXI – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 74

Prawo karne / autorzy Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek, Wyd.12 zmienione i uaktualnione
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 644-647 (§122 – Przestępstwo „prania pieniędzy”)
Sygnatura 74

Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek, 5. wydanie, stan prawny
na 1 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 428-429 (Rozdział XIII.4 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 74

Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / redakcja naukowa Marek Bojarski ; [autorzy] Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz, Wyd. 7 (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 762-765 (Rozdz. XLV.7 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 74

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy na przykładzie wybranych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski / Marcin Szywała [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after
September 11, 2001
/ red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 405-419
Sygnatura 84

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Maciej Aleksander Kędzierski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024
Sygnatura 84.2

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / red. Konrad Raczkowski (Seria: Prawo
i Administracja. Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 45-55 (Rozdz. 1.6 – Pranie pieniędzy
jako ogniwo procederu przestępczego
),
Sygnatura 84.2

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 98-110 (Rozdz. 3.7 – Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu),
s. 112-130 (Rozdz. 3.8 – Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu),
s. 230-313 (Rozdz. 6 – Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych
),
s. 341-357 (Rozdz. 8.2 – Wyniki badań dotyczących oceny świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych), s. 359-366 (Aneks: Wykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana / red. nauk. Emil Pływaczewski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 s. 133-135 (Część II. Rozdz. I.§2.4.G – Pranie brudnych pieniędzy),
s. 293-297 (Część III. Rozdz. II.§2.9 – Regulacje prawne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2022, s. 239-245 (Rozdział 15 – Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie nieruchomości)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2022, s. 246-267 (Rozdział 16 – Pranie pieniędzy)
Sygnatura 84.2

Rola środków reakcji prawno karnej w zwalczaniu przestępstwa prania pieniędzy / Anna Płońska
[w:] Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydywistycznej / redakcja naukowa Piotr Góralski, Wydanie I
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2022, s. 255-266
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 94.2 –  PRAWO GOSPODARCZE UE:

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T. 2, Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji / Marian Zdyb (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 293-303 (Cz. IV.3.5 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 94.2

BROSZURY:

Zgłaszanie nieprawidłowości – nowe obowiązki pracodawców // Poradnik Gazety Prawnej. – 2021, nr 11,
s. 26-29 (Rozdział 2.1.3 – Zgłaszanie nieprawidłowości według ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 67

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Pranie pieniędzy” – formy i zagrożenia społeczne / Marek Prengel // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2000, nr 3, s. 73-85

Analiza kosztów przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym / Patrycja Chodnicka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 127-135

Badania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy / Paweł Sobociński, Lidia Więcaszek-Kuczyńska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013, nr 2,
s. 209-221

Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy / Mirosława Capiga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 171, s. 120-131

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego w celu prania pieniędzy / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2004, nr 3-4, s. 195-215

Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych / Anna Golonka // Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
– 2009, nr 1, s.107-120

Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na rzecz zwiększenia stabilności finansowej globalnych rynków finansowych / Joanna Żabińska // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego
w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2010, nr 12, s. 163-183

Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy / Karol Schneider // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016,
nr 123, s. 301-309

Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy / Marek Szturo, Joanna Długosz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2015, z. 143, s. 21-32

Ekonomika prania brudnych pieniędzy / Patrycja Chodnick // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2011, nr 4, s. 73-95

Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy – wyniki badań instytucji finansowej / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 327-340

Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 199-216

Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych ? / Kołek Paweł // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2017, nr 4, s. 131-147

FinTech/RegTech : ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające
z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
/ Dariusz Gradzi // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2020, nr 22, s. 11-38

Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy / Maciej Smolak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 9, s. 294-305

Instytucje obowiązane jako podstawowy element systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / Michał Sikora // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. – 2009, t. 2, s. 291-300

Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także nowych obowiązków, jakie nałożyła ona na przedsiębiorców / Kamil Nowak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 5, s. 206

Know Your Customer jako metoda przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowana przez banki / Damian Gagacki // A VISTA. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – 2020, nr 9, s. 69-89

Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy / Jerzy Duży // Prokuratura i Prawo. – 2010, nr 12, s. 33-47

Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy / Jakub Wróblewski, Czesław Bartłomiej Martysz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2023, z. 193, s. 201-225

Kto ściga przestępców podatkowych i prania pieniędzy ?  : KAS czy Policja ? / Klaudia Ryczek // Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea. – 2022, t. 12, s. 105-115

Metody wykorzystywania domów maklerskich w procederze prania pieniędzy / Wojciech Filipkowski // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 10, s. 82-96

Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2003, nr 2, s. 79-90

Międzynarodowe regulacje przeciwdziałające procederowi prania brudnych pieniędzy / Jacek Grzywacz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 13, s. 5-18

Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych / Łukasz Dawid Dąbrowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2009/2010, t. 4, s. 170-179

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego / Dariusz Gradzi // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2021, t. 13, nr 25, s. 31-58

Ocena metod przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / Maciej Rysiński // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2016, z. 150, s. 57-82

Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w świetle przeprowadzonych zmian
– rozważania na gruncie zbiegu art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k.
/ Anna Golonka // Wojskowy Przegląd Prawniczy. – 2013, nr 1, s. 1-17

Pecunia non olet ? : skuteczność wspólnotowych uregulowań prawnych w walce z procederem prania brudnych pieniędzy / Anna Warzybok // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2008, nr 3(5), s. 13-57

Penalizacja prania pieniędzy / Marcin Mazur
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014

Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym / Jerzy Skorupka // Prokuratura i Prawo. – 2006, nr 11, s. 34-48

Polskie rozwi­ązania organizacyjne w walce z praniem brudnych pieniędzy  / Jacek Grzywacz, Beata Orłowska
-Drzewek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010,
t. 12, s. 63-81

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń
dla instytucji finansowych
  / Jacek Raszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB
w Poznaniu. – 2016, nr 18, s. 91-108

Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime : odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska / Dorota Justyna Czerwiak // Studenckie Zeszyty Naukowe.
– 2016, nr 29, vol. IXX, s.  21-36

Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska / Piotr Mirowski // Finanse i Prawo Finansowe. – 2022, nr 2, s. 85-100

Pranie pieniędzy : aspekt prawny i ekonomiczny / Ryszard Mochocki // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2017, nr 2, t. 1, s. 283-293

Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów / Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 463-478

Pranie pieniędzy pochodzących z eko-przestępczości : wyrafinowane przestępstwo czy prymitywny proceder ? / Arkadiusz Tomczyk // Studia Prawnoustrojowe. – 2023, nr 61, s. 345-355

Pranie pieniędzy w internecie / Jacek Grzywacz, Beata Orłowska-Drzewek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 14, s. 7-18

Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku / Aneta Michalska-Warias // Prokuratura i Prawo. – 2005, nr 10, s. 96-109

Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych / Tomasz Jaszek // Finanse i Prawo Finansowe – 2018, nr 4,
s. 57-72

Prawnokarne instytucje i regulacje służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska prania brudnych pieniędzy / Marcin Jachimowicz // Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. – 2007, t. 3, s. 57-73

Problem prania brudnych pieniędzy w regulacjach międzynarodowych / Przemysław Siejczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2012, nr 23-24, s. 199-223

Problemy prania brudnych pieniędzy / Kamila Schneider // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 1, t. 2,
s. 241-248

Proceder prania brudnych pieniędzy w strefie euro / Barbara Droszcz

Proceder prania pieniędzy – zarys problematyki / Wojciech Goleński // Kontrola Państwowa. – 2023, nr 4,
s. 100-117

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu / Marek Zieliński // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. – 2014, nr 4, s. 229-244

Przeciw praniu pieniędzy w coraz bardziej cyfrowym świecie – prawo polskie a reżim V i VI AMLD / Maksymilian Michał Kuźmicz // Studia Prawnoustrojowe. – 2021, nr 52, s. 221-241

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych / Zygmunt // Bezpieczny Bank. – 2013, nr 1, s. 92-111

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML / Anna Golonka // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2020, nr 4, s. 16-23

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w ujęciu teoretycznym i prawnym w aspekcie bezpieczeństwa finansowego / Paulina Storska // Doctrina. Studia społeczno-polityczne. – 2023, t. 20, s. 171-182

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu bankowego do legalizacji środków pochodzących
z przestępstwa
/ Agnieszka Skowronek // Studia Prawnoustrojowe. – 2002, nr 1, s. 163-169

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” / Jacek T. Stefański // Palestra. – 1997, t. 41, nr 7-8(475-476), s. 37-52

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego / Joanna Szewczak // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2016, nr 29, vol. IXX, s. 67-79

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym : rozważania porównawczoprawne
na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego
/ Witold Szwarnowski // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2017, nr 32, vol. XX, s. 85-101

Rola spółdzielczych instytucji finansowych w przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy / Ireneusz Nowak, Andrzej Nowak // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2012, nr 13, s. 35-56

Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu / Bartosz Jagodziński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 7, s. 85-98

Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy / Jacek Grzywacz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2015, t. 21, s. 7-18

Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy / Aneta Michalska-Warias // Studia Prawnoustrojowe. – 2009, nr 10, s. 129-141

Sposoby ujawniania przestępstw prania brudnych pieniędzy / Aneta Posytek // Wojskowy Przegląd Prawniczy.
– 2011, nr 4, s. 101-111

Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2013, t. 14, z. 4, s. 333-345

Techniczno-finansowe aspekty przestępczego wykorzystania tzw. nowych technologii płatniczych w dobie globalizacji na przykładzie prania pieniędzy / Marek Prengel // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.
– 2002 , nr 2 , s. 193-204

Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych / Joanna Sawicka, Elżbieta Marcinkowska, Anna Stronczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2017, nr 345, s. 85-97

Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik // Prokuratura
i Prawo. – 2005, nr 9, s. 51-78

Wpływ rozwoju technologicznego na ewolucję metod prania pieniędzy / Artur Sabasiński // Studia Społeczne.
– 2022, nr 4(39), s. 265-278

Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
/ Maciej A. Kędzierski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2020, nr 22, s. 120-143

Wykładnia znamion przestępstwa prania pieniędzy / Jerzy Duży // Prokuratura i Prawo. – 2013, nr 4,  s. 151-163

Wykorzystanie legalnie funkcjonującego sektora bankowego w procederze prania pieniędzy / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2001, nr 1-2, s. 107-114

Wykorzystywanie rajów podatkowych w procesie prania pieniędzy / Elżbieta Mirecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2011, nr 22, s. 95-107

Wykorzystywanie transakcji w międzynarodowym obrocie handlowym do prania pieniędzy / Zbigniew Bielecki, Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2001 nr 5 s. 114-129

Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
/ Marek Zielinski // Roczniki Administracji i Prawa. – 2017, t. 17/zeszyt specjalny, s. 301-311

Zagrożenie funduszy inwestycyjnych przez proceder prania pieniędzy / Wojciech Filipkowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2003 , nr 4, s. 53-64

Zarządzanie kadrami w ramach realizacji procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
/ Jerzy Wojciech Wójcik  // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie
i Marketing. – 2008, z. 12, s. 85-109

Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy w systemie bankowym / Patrycja Chodnicka // Problemy Zarządzania.
– 2012, nr 4, t. 1, s. 206-222

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji osób na eksponowanych stanowiskach / Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2011, nr 5, s. 73-92

Zjawisko prania brudnych pieniędzy / Karolina Lewandowska // Finanse i Prawo Finansowe. – 2017, t. 4, nr 4,
s. 59-71

Zwalczanie przestępstwa prania brudnych pieniędzy / Jolanta Pacian, Anna Pacian // Zeszyty Prawnicze. –  2010, t. 10, nr 2, s. 257-274

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Rola banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / Krzysztof Sawicki // Bank i Kredyt. – 2005, nr 9, s. 55−67

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Środki przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” / Joanna Krakowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. –  2006, nr 4, s. 83-93

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów / Anna Golonka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2020, nr 3, s. 155-168

Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego / Magdalena Hryniewicka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2014, nr 4, s. 317-332