Opracowania tematyczne – MARKETING TERYTORIALNY I REGIONALNY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Innowacyjne działania marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przez promocję marek miast i regionów / Agnieszka Wala [w:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / red. nauk. Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan ; [aut. Barbara Bojewska et al.]
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 318-330
Sygnatura 5.3

Marketing partnerski jako element innowacyjnego zarządzania regionem / Beata Rabsztyn
[w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 563-569
Sygnatura 5.3

Marketing relacji w gminie / Monika Krakowiak [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak Seria: Prace Naukowe,
Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 473-479
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 13 – MARKETING:

Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 479-543 (Część 6 – Marketing terytorialny)
Sygnatura 13

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Marketing terytorialny (marketing miejsca) / Barbara Rysz-Kowalczyk [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski (Seria: Teoria i Metodologia Polityki Społecznej IPS UW)
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 179-184
Sygnatura 68

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Henryk Gawroński
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 112-119 (Marketing terytorialny)
Sygnatura 76.1

Zarządzanie zadaniami publicznymi : wybrane aspekty : materiał dydaktyczny dla studentów / Konrad Głębocki ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010, s. 21-23 (Rozdz. 2.3 – Marketing gminy/miasta)
Sygnatura 76.1

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Kreowanie marki regionu podstawą jego konkurencyjności / Agnieszka Smalec [w:] Kreatywne miasta
i aglomeracje : studia przypadków
/ red. Andrzej Klasik
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 299-310
Sygnatura 77.4

Kreowanie wizerunku gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego [w:] Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy / red. Sylwester Wróbel
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008
Sygnatura 77.4

Marka w marketingu terytorialnym / Andrzej Raszkowski [w:] Współczesne wyzwania miast i regionów / red. Aleksandra Jewtuchowicz, Agnieszka Rzeńca
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 205-217
Sygnatura 77.4

Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej / Jiři Ježek [w:] Polityka zrównoważonego rozwoju
oraz instrumenty zarządzania miastem
/ red. Janusz Słodczyk, Dariusz Rajchel; Uniwersytet Opolski
(Seria: Miasta w Okresie Przemian)
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006, s. 225-231
Sygnatura 77.4

Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Sygnatura 77.4

Podstawy marketingu terytorialneg / Magdalena Florek
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Sygnatura 77.4

Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej : techniki przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych : zasady obsługi inwestorów / red. Mieczysław Bąk (Seria: Biblioteka Samorządowa)
Warszawa : „TWIGGER”, 2006
Sygnatura 77.4

Wykorzystanie wybranych instrumentów marketingu terytorialnego na przykładzie gminy Mosina / Michał Sowa, Katarzyna Szkudlarek [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań / red. Mariusz
E. Sokołowicz
Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2009, s. 107-116
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 83.8 – TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA:

Informacja jako element promocji miasta i regionu / Mirosław Zalech [w:] Informacja turystyczna /
red. nauk. Aleksander Panasiuk (Seria: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczeciński ; Nr 7)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 373-382
Sygnatura 83.8

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Promocja jako istotny element strategii rozwoju powiatu i planu rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu łomżyńskiego / Tadeusz Popławski, Katarzyna Modzelewska [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 491-502
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Marketing terytorialny / Alicja Sekuła [w:] Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 266-295
Sygnatura 89.2

Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
(Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Rola marketingu terytorialnego w zarządzaniu miastem w kontekście wymogów gospodarki rynkowej / Ewa Glińska [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 447-455
Sygnatura 105.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Bariery prawne w zarządzaniu marketingiem terytorialnym w miastach / Renata Krukowska, Iwona Ewa Haponiuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 535, s. 90-100

Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego / Wiesław Ciechomski // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 119-132

Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego / Jacek Kamiński // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 1, s. 5-16

Istota marketingu terytorialnego jako narzędzie kreowania marki miasta na przykładzie Idei Szczecin Floating Garden 2050 / Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 8, cz. 3, s. 297-311

Koncepcja zintegrowanej promocji wewnętrznej w marketingu terytorialnym / Katarzyna Łazorko // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 447-457

Marka regionu jako akcelerator jego konkurencyjności i rozwoju / Krzysztof Andruszkiewicz // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 356-361

Marketing i jego znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu mińskiego / Mariusz Grębowiec, Kamila Bankiewicz // Turystyka i Rekreacja. – 2020, z. 26(2), s. 111-130

Marketing terytorialny jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez jednostki osadnicze / Włodzimierz Deluga // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 97, s. 325-341

Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych / Andrzej Szromnik, Krzysztof Borodako // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 664, s. 5-28

Marketing terytorialny a kreowanie regionów / Agnieszka Brelik // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 3(52),
s. 322-328

Marketing terytorialny a kreowanie regionów : przykład czeski / Petr Rumpel, Tadeusz Siwek // Przegląd Geograficzny. – 2006, T. 78, z. 2, s. 191-204

Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju / Przemysław Kobus, Janusz Zrobek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, nr 19, s. 433-446

Marketing terytorialny i jego rola w zrównoważonym rozwoju gmin / Anna Kwiecień // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 10, CD, s. 310-320

Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego / Krzysztof Jędrzejewski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 23, s. 23-39

Marketing terytorialny jako forma działań przedsiębiorczych samorządów terytorialnych w Polsce / Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2011, t. 7, s. 188-1196

Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy / Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz // Nauki o Zarządzaniu. – 2013, nr 1, s. 57-68

Marketing terytorialny jako sposób na wykreowanie nowych wartości jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Dobra Szczecińska w województwie zachodniopomorskim / Jolanta Kondratowicz-Pozorska // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2018, nr 1, s. 118-131

Marketing terytorialny na obszarach chronionych / Alina Kulczyk-Dynowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 171-180

Marketing terytorialny na przykładzie miasta Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej i form promocji miasta / Ewa Koreleska, Aleksandra Owczarz // Marketing i Rynek. – 2014,
nr 10, CD, s. 403-410

Marketing terytorialny na przykładzie Wrocławia / Iwona Ładysz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 284, s. 244-251

Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego / Magdalena Nowak // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 2, s. 26-33

Partnerstwo marketingowe w regionie : problemy teoretyczno-koncepcyjne / Andrzej Szromnik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 694, s. 5-18

Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego / Sławomir Kotylak // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 30, s. 85-98

Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym / Renata Matysik-Pejas, Tomasz Wojewodzic // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(3), s. 77-85

Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu produktów lokalnych na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Paweł Dziekański // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2012, t. 12, z. 1, s. 31-41

Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie Mławy / Mariusz Grębowiec, Małgorzata Nyklewicz // Turystyka i Rekreacja. – 2020, z. 25(1), s. 19-44

Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2011, nr 1(17), s. 171-182

Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy ; przykład województwa świętokrzyskiego / Marzena Lemanowicz // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 18(67),
s. 86-101

Samorząd regionu i jego partnerzy typologia relacji w marketingu regionu / Wawrzyniec Rudolf // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 75, s. 243-256

Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne / Joanna Dyczkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 317-326

Wybrane aspekty promocji miast i regionów w marketingu terytorialnym / Andrzej Raszkowski
[w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 46)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 222-229

Wybrane problemy marketingu terytorialnego wpływ relacji z otoczeniem na skuteczność komponowania elementów marketingu mix i realizowanych działań / Ewa Kasperska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 13, s. 203-213

Wybrane problemy zarządzania marką terytorialną na przykładzie miasta Lublin / Robert Furtak // Marketing i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 387-393

Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym / Marek Rawski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 61-74

Wykorzystanie domu jakości w marketingu terytorialnym / Magdalena Senderowska // Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie. – 2015, nr 1, s. 64-75

Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Iwona Pomianek // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 2, s. 66-75

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w zarządzaniu miastem / Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska // Logistyka. – 2011, nr 6, CD 4, s. 5327-5328

Wyzwania marketingu terytorialnego a kreowanie tożsamości miast w Polsce / Anna Piechna, Małgorzata Renigier-Biłozor // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(2), s. 173-190

Zastosowanie systemów geoinformacyjnych (GIS) w marketingu terytorialnym / Brygida Beata Ciupał // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 1, s. 88-94

Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnych systemów innowacji / Robert Romanowski // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 165-168

Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju regionu / Paweł Dziekański, Michał Adam Leśniewski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 2010, nr 33, s. 113-124

Zróżnicowanie interpretacyjne marketingu terytorialnego i jego wpływ na poziom realizacji celów marketingowych / Arleta Ciarczyńska // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 1, s. 17-22

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomista

Kapitał marki a rozwój jednostek terytorialnych / Magdalena Florek // Ekonomista. – 2013, nr 3, s. 411-425

Handel Wewnętrzny

Marketing terytorialny w komunikowaniu i partnerstwie regionalnym i lokalnym / Andrzej Piotr Wiatrak // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 4, t. 1, s. 240-252

Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy / Wiesław Szopiński // Handel Wewnętrzny. – 2016,
nr 5, s. 295-304

U źródeł marketingu terytorialnego / Agnieszka Kaczorowska-Budek // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 2, s. 15-23

Wizerunek gminy jako narzędzie kształtowania jej konkurencyjności / Robert Nowacki // Handel Wewnętrzny. – 2006, nr 6, s. 55-61

Działania promocyjne w polskich gminach : (w świetle badań empirycznych) / Robert Nowacki // Handel Wewnętrzny. – 2006, nr 4/5, s. 23-30

Strategie rozwoju lokalnego gmin / Robert Nowacki // Handel Wewnętrzny. – 2006, nr 3, s. 34-40

Marketing i Rynek

Praktyka marketingu terytorialnego w dziejach / Sławomir Kamosiński // Marketing i Rynek. – 2012, nr 9,
s. 2-11

Marka i wizerunek jednostki terytorialnej – koncepcja i uwarunkowania / Monika Piątkowska // Marketing i Rynek. – 2010, nr 1, s. 13-17

Marketing produktów regionalnych – cz. 2 / Izabela Kowalik, Tomasz Sikora // Marketing i Rynek. – 2007,
nr 10, s. 15-19

Marketing produktów regionalnych – cz. 1 / Izabela Kowalik, Tomasz Sikora // Marketing i Rynek. – 2007,
nr 9, s. 15-22

Parki przemysłowe a marketing regionalny / Eva Hanuláková, Ferdinand Daňo // Marketing i Rynek. – 2004, nr 9, s. 9-14

Marketing terytorialny a marketing relacyjny / Tomasz Cholewa // Marketing i Rynek. – 2000, nr 12,
s. 11-16

Samorząd Terytorialny

Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego – dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego / Barbara Buzowska // Samorząd Terytorialny. – 2010, nr 3, s. 29-35

Marketing terytorialny jako proces kształtowania i oferowania wartości dla klientów miast i regionów / Andrzej Szromnik // Samorząd Terytorialny. – 2007, nr 1/2, s. 117-130

Badania kwestionariuszowe adresatów działań promocyjnych gminy na przykładzie gminy Milówka / Monika Krzyżak // Samorząd Terytorialny. – 2006, nr 9, s. 48-54

Korzyści dla klientów-użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym / Andrzej Szromnik // Samorząd Terytorialny. – 2005, nr 12, s. 43-58

Partnerstwo podmiotów rynku miast i regionów – koncepcja marketingowa // Samorząd Terytorialny.
– 2004, nr 12, s. 5-23

Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej / Anna Wągrodzka // Samorząd Terytorialny. – 2004, nr 12, s. 24-39

Marketing w budowaniu wartości regionu / Krzysztof Witkowski // Samorząd Terytorialny. – 2003, nr 1/2,
s. 33-38

Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej / Andrzej Szromnik // Samorząd Terytorialny. – 2002, nr 7/8, s. 62-78

Wspólnota lokalna wobec konkurencji międzyregionalnej – podstawy marketingu terytorialnego / Ewa Zeman-Miszewska // Samorząd Terytorialny. – 2001, nr 11, s. 3-10

Marketing w zarządzaniu gminą / Beata Barczak // Samorząd Terytorialny. – 1999, nr 11, s. 39-46

Analiza SWOT w formułowaniu strategii gminy (na przykładzie gminy Trzebnica) gminą / Janusz Marak, Sławomir Kluszycki // Samorząd Terytorialny. – 1998, nr 4, s. 28-37

Marketing komunalny : rynkowa koncepcja zarządzania gminą / Andrzej Szromnik // Samorząd Terytorialny. – 1996, nr 3, s. 3-19