Opracowania tematyczne – MOBBING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007,
s. 70-76 (Rozdz. 2.6 – Mobbing)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej
oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców
/ Krzysztof Walczak, Maciej Chakowski [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
/ Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 98-112
Sygnatura 14

System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / red. Henryk Bieniok
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 281-284 (Rozdz. 10.6.2 – Mobbing, jego przejawy
i fazy
)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji : materiały do ćwiczeń /
red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 52-56 (Rozdz. 1.8 – Nękanie psychiczne w miejscu pracy
– mobbing
), s. 57-59 (Rozdz. 1.9 – Mobbing w redakcji czasopisma), s. 60-61 (Rozdz. 1.10 – Mobbing w firmie X)
Sygnatura 14

Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy / Agnieszka Baranowska, Michał Tomczak
[w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / redakcja naukowa Michał Tomczak, Beata Krawczyk
Warszawa : Difin, 2017, s. 197-228
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.4 – MOBBING:

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Grzegorz Jędrejek
Warszawa : LexisNexis, 2004
Sygnatura 14.4

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek
Warszawa : C.H. Beck, 2008
Sygnatura 14.4

Dyskryminacja w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy i pracownika / Agata Lankamer, Patrycja Potocka-Szmoń
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006
Sygnatura 14.4

Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Magdalena Najda
Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa”, cop. 2015
Sygnatura 14.4

Mobbing / Katarzyna Delikowska (Seria: Społecznik, nr 7)
Warszawa : Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), [b.r.]
Sygnatura 14.4

Mobbing : aspekty prawne / Maciej Chakowski
Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2005
Sygnatura 14.4

Mobbing : patologia zarządzania personelem / Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski
Warszawa : DIFIN, 2004
Sygnatura 14.4

Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek
Warszawa : Wolters Kluwer, 2007
Sygnatura 14.4

Mobbing w miejscu pracy : uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi / Małgorzata Gamian-Wilk (Seria: Psychologia Teoria Badania)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Sygnatura 14.4

Mobbing w polskim prawie pracy / Małgrzata Zych
Warszawa : C. H.Beck, 2007
Sygnatura 14.4

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
Sygnatura 14.4

Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Maria Teresa Romer, Magdalena Najda (Seria: Monografie)
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010
Sygnatura 14.4

Słowo o mobbingu czyli Jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki (Seria: Szkoła Treningu Personalnego)
Warszawa : POLTEXT, 2005
Sygnatura 14.4

DZIAŁ 28 – PRACA:

Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018, s. 58-62 (Rozdz. II.2 – Rozróżnienie pojęcia dyskryminacji
i mobbingu w stosunkach pracy
)
Sygnatura 28

Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna / Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska ; Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020, s. 34-41 (Rozdz. 2.1 – Mobbing)
Sygnatura 28

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna : teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 1, Sprawcy i ofiary przestępstw / Brunon Hołyst, Wydanie V rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 456-476 ( Rozdział 24 – Mobbing i molestowanie seksualne)
Sygnatura 29

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 423-443 (Rozdz. XXVI – Przestępczość i patologia w miejscu pracy
– mobbing i molestowanie seksualne
)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Wydanie III, stan prawny na 1 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 81-110 (Rozdz. 3 – Mobbing)
Sygnatura 29.1

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 170-202 (Rozdz. V – Mobbing jako patologia w środowisku pracy)
Sygnatura 29.1

Pomiędzy kulturą organizacyjną a osobowością sprawcy : kulturowe i osobowościowe podłoże mobbingu / Marek Krawiec [w:] Oblicza patologii zawodowych i społecznych / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski (Seria: Engram)
Warszawa : DIFIN, 2015, s. 69-89
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 73-81 (Mobbing)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 128-138 (Mobbing)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska
Warszawa : DIFIN, 2008 , s. 31-33 (Mobbing)
Sygnatura 29.1

Psychopatologia pracy : komentarze i propozycje ćwiczeń / Anna Maria Manek
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018, s. 87-98 (Rozdz. 7 – Mobbing : o relacjach społecznych
w pracy
)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 29.2 – STRES I KONFLIKTY W PRACY:

Konflikty w pracy / Robert J. Edelman
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, s. 94-112 (Rozdz. 5 – Nękanie w miejscu pracy)
Sygnatura 29.2

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 132-133 (Rozdz. VII.12 – Mobbing),
s. 494-514 (Rozdz. XXXIII – Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 235-239 (Rozdz. 7.3 –  Zagrożenia relacyjne – mobbing)
Sygnatura  35.4

Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. 41-45 (Rozdz. 2.1.2 –  Mobbing),
s. 76-78 (Rozdz. 2.3.2 –  Mobbing), s. 133-144 (Rozdz. 3.3 –  Mobbing w prawie europejskim i polskim),
s. 177-179 (Rozdz. 4.2.2 –  Sprawcy mobbingu i molestowania seksualnego),
s. 258-259 (Rozdz. 5.3.2 –  Skutki mobbingu), s. 320-330 (Rozdz. 6.7 –  Reakcja na mobbing i molestowanie seksualne)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 282-287 (Rozdz. 10.3 – Terror psychiczny w miejscu pracy)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 36.2 – ETYKA W BIZNESIE:

Mobbing / Henryk Januszek [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. Barbara Pogonowska, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 199-203
Sygnatura 36.2

DZIAŁ 36.3 – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA:

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 138-141 (Rozdz. 5.4 – Mobbing i molestowanie)
Sygnatura 36.3

DZIAŁ 37 – KOMUNIKACJA:

Brak porozumienia mediacyjnego a roszczenia dla ofiary i odpowiedzialność prawna mobbera – uwagi
do art. 941 k.p.
/ Joanna Filaber [w:] Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania / Joanna Filaber
(red. nauk.). Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2021, s. 105-127
Sygnatura 37

Mediacje w sprawach o mobbing a prawna ochrona pracownika w miejscu pracy / Joanna Filaber [w:] Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania / Joanna Filaber (red. nauk.). Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2021, s. 63-86
Sygnatura 37

Wewnętrzna polityka antymobbingowa na przedpolu mediacji w sprawach o mobbing w miejscu pracy / Joanna Filaber [w:] Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania / Joanna Filaber (red. nauk.). Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2021, s. 87-104
Sygnatura 37

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2007, s. 449-498 (Rozdz. 17.2 – Mobbing w zatrudnieniu jako szczególny przykład naruszenia zdrowia psychicznego)
Sygnatura 67

Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dorre-Nowak
Warszawa : C.H. Beck, 2005, s. 235-267 (Rozdział VI – Mobbing)
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka ; red. Anna Hara (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2009, s. 305-306 (Rozdz. 4.5 – Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi
)
Sygnatura 67

Prawo pracy dla małych i średnich firm / Ewa Podgórska-Rakiel, Stan prawny na 1 marca 2019 r. (Seria: Poradniki Kadrowe)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 184-186 (Rozdz. 9 – Polityka antymobbingowa)
Sygnatura 67

Zatrudnianie pracowników / Ewa Tomaszewska
Warszawa : CeDeWu, 2017, s. 75-78 (Rozdz. 2.2 – Mobbing)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021, s. 336-356 (Rozdział 6.3.1 – Mobbing)
Sygnatura 68.3

Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl, Wydanie pierwsze
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 399-413 (Rozdział 13.1 – Mobbing)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 622-639 (Rozdz. XXXII – Wiktymologiczne aspekty mobbingu)
Sygnatura 74

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Mobbing w administracji publicznej : wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne / Magda Romańczuk-Grącka [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 463-478
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 80.2 – KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.:

Młoda kobieta na rynku pracy : szanse i ograniczenia rozwoju / Joanna Smyła
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015, s. 161-169 (Rozdz. 3.5 – Zjawisko mobbingu kobiet)
Sygnatura 80.2

BROSZURY:

Mobbing i jego skutki [w:] Nietypowe sytuacje w prawie pracy / Dominika Dörre-Nowak // Poradnik Gazety Prawnej. – 2014, nr 42, s. 6-10
Sygnatura 67

Odszkodowania w prawie pracy / Ewa Drzewiecka, Krzysztof Grodzicki // Prawo Przedsiębiorcy. – 2009, nr 38,
s. 9-14 (Odszkodowanie za mobbing)
Sygnatura 67

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

ABC mobbingu / Michał Koralewski

Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 KK uporczywość a umyślność / Jolanta Kosińska // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 6

Aspekty prawne ochrony pracowników przed zjawiskiem mobbingu / Katarzyna Kwaśniewska // Roczniki Administracji i Prawa. – 2023, z. 1(XXIII), s. 215-228

Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy / Barbara Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 10

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy wobec zagrożenia mobbingiem / Katarzyna Durniat // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 3-4, s. 99-110

Bullying i mobbing w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, t. 1(51), s. 119-129

Charakterystyka mobbingu w miejscu pracy / Tomasz Kochański // Zarządzanie i Edukacja. – 2012, nr 80,
s. 193-216

Charakterystyka mobbingu w miejscu pracy / Tomasz Kochański // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 80,
s. 193-217

CSR jako źródło dobrych praktyk organizacyjnych w zapobieganiu mobbingowi / Aleksandra Wilk // Marketing
i Rynek. – 2018, nr 11, CD, s. 518-527

Czarna owca : mobbing jako patologia motywowania pracowników / Grażyna Aniszewska, Izabella Gielnicka // Personel. – 2000, nr 2, s. 12-15

Człowiek człowiekowi katem (1) : mobbing w pracy definicje i typologia zachowań / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 13/14, s. 42-46

Człowiek człowiekowi katem (2) : rady dla osób poddanych mobbingowi w środowisku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 15/16, s. 66-71

Człowiek człowiekowi katem (3) : jak ograniczyć mobbing w pracy propozycje działań profilaktycznych / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 17, s. 38-42

Czy mobbing może być uzasadniony ? / Grzegorz Orłowski // Monitor Prawa Pracy. – 2006, nr 6

Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.) / Wojciech Cieślak, Jakub Stelina // Państwo i Prawo. – 2004, z. 12, s. 64-75

Doświadczanie mobbingu w miejscu pracy przez pracowników zatrudnionych w elastycznych formach / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Dobrowolska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, z. 5, s. 117-140

Definicja mobbingu w stosunkach pracy wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk // Kontrola Państwowa.
– 2012, nr 4, s. 119-130

Doświadczanie mobbingu i negatywnych emocji w pracy – analiza porównawcza : Polska – Hiszpania / Katarzyna Durniat // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 512, s. 36-47

Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników – charakterystyka zjawiska / Katarzyna Durniat // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 1, s. 145-155

Dyskryminacja i mobbing // Poradnik Gazety Prawnej. – 2008, nr 28, s. 18-28

Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej / Katarzyna Durniat // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. –  2014, nr 350, s. 105-114

Interakcyjne uwarunkowania procesu stawania się ofiarą mobbingu / Piotr Chomczyński // Przegląd Socjologii Jakościowej. – 2008, t. 4, nr 1, s. 156-167

Jak walczyć z mobbingiem ? wyzwanie dla pracodawców / Andrzej Rogoyski // Monitor Prawa Pracy. – 2004,
nr 12

Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem / Paulina Moszczyńska // Roczniki Administracji
i Prawa. – 2017, t. 17 (zeszyt specjalny), s. 365-379

Kiedy pracodawca płaci pracownikowi odszkodowanie / Ewa Drzewiecka // Poradnik Gazety Prawnej. – 2009,
nr 28, s. 8-12 (Odszkodowanie za mobbing)

Mobbing a znęcanie się / Arkadiusz Grządkowski // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 12, s. 70-86

Mobbing efekt patologii w miejscu pracy / Maciej Chakowski, Monika Fraczek, Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2006, nr 11, s. I-XX [wkładka]

Mobbing istota, przyczyny, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2014, nr 6, s. 8-11

Mobbing – jego przejawy i konsekwencje / Krzysztof Zajdel [w:] Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne / pod redakcją Renaty Bibik i Arkadiusza Urbanka
Legnica : PWSZ im. Witelona w Legnicy, 2011, s. 85-98

Mobbing – patologia kultury organizacyjnej / Anna Tarnowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.
– 2011, nr 2, s. 73-82

Mobbing – patologia zarządzania zasobami ludzkimi w świetle wybranych zagadnień i przeprowadzonych badań / Magdalena Hryniewicka, Adrianna Trzaskowska‐Dmoch // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 15, s. 213-232

Mobbing – przyczyny, konsekwencje, aspekty prawne / Martyna Ostrowska // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2014, nr 1, s. 101-107

Mobbing (prześladowanie) – próba definicji i wybrane zagadnienia prawne / Wojciech Cieślak, Jakub Stelina // Palestra. – 2003, t. 48, nr 9-10(549-550), s. 72-82

Mobbing : fakty i wyobrażenia (1) / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2009, nr 7, s. 21-25

Mobbing : fakty i wyobrażenia (2) / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2009, nr 8, s. 16-24

Mobbing : terror psychiczny w miejscu pracy / Krystyna Chinowska // Kobieta i Biznes. – 2002, t. 10, nr 1-2,
s. 110-11

Mobbing i przeciwdziałanie temu zjawisku na gruncie kodeksu pracy / Julia Semena // Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. – 2015, nr 3, 62-72

Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem / Barbara Kamińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 91-99

Mobbing jako patologia zarządzania współczesnymi organizacjami / Marek Pawłowski, Anna Kułakowska, Zdzisław Piątkowski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2019, nr 2, s. 155-166

Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych / Katarzyna Durniat // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 3, s. 132-152

Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu / Jolanta Kowal. Grażyna Pilarek // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2011, t. 14, nr 1, s. 227-240

Mobbing jako problem pedagogiczny / Jan Zimny // Pedagogika Katolicka. – 2013, nr 2(13), s. 14-24

Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Michał Konopka // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2020, nr 37, s. 18-24

Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy / Anna Kułakowska, Łukasz Goryszewski, Artur Piątkowski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2012, nr 1, s. 134-139

Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy / Arleta Nerka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2013, t. 16, nr 1, s. 281-294

Mobbing jako wielopostaciowy problem społeczny / Dariusz Sarzała // Łódzkie Studia Teologiczne. – 2009, t. 18, s. 241-254

Mobbing jako współczesne zagrożenie w miejscu pracy / Agnieszka Kwiatkowska, Karolina Czerwińska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 3, s. 23-27

Mobbing to marnotrawstwo zasobów ludzkich : co piszą inni // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 18, s. 63-64

Mobbing w miejscu pracy : przeciwdziałanie poprzez redukowanie organizacyjnych czynników ryzyka / Małgorzata Gamian-Wilk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 11, s. 18-21

Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania / Adam Izydorczyk, Aleksandra Kęsa // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 61, s. 77-90

Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Bogusław Cudowski // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 10

Mobbing w organizacjach publicznych na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / Natalia Nadolska, Elżbieta Pawłowska, Tomasz Szewc // Organizacja i Zarządzanie. – 2015, nr 2, s. 65-81

Mobbing w polskim porządku prawnym / Michał Boczek // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2018, nr 1(94), s. 53-62

Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2005, nr 3, s. 5-7

Mobbing w pracy jako element kształtujący rynek pracy – omówienie zjawiska oraz odpowiedzialności / Jan Kluza, Konrad Sączek // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 3, s. 16-22

Mobbing w praktyce penitencjarnej / Miloslav Jůzl // Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation). – 2013, t. 4, s. 73-81

Mobbing w stosunkach pracy – wybrane aspekty / Renata Maciejewska, Barbara Maciejewska, Natalia Maria Maciejewska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej  Górze. – 2021, z. 14, s. 76-91

Mobbing w środowisku pracy / Martyna Ostrowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 1, s. 415-426

Mobbing w środowisku pracy : refleksje wokół warsztatu badawczego / Elżbieta Strutyńska // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 4, s. 261-282

Mobbing w ujęciu instytucjonalnym jako patologia zarządzania personelem / Rafał Grupa // Organizacja
i Zarządzanie. – 2014, nr 3, s. 59-78

Mobbing w wychowaniu / Romualda Małgorzata Kosmatka // Seminare. Poszukiwania naukowe. – 2015, t. 36,
nr 2, s. 127-140

Nieporozumienia z mobbingiem / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2009, nr 9, s. 13-16

Niszczycielska siła mobbingu / Małgorzata Wypych, Dominika Kukiełka-Pucher // Manager. – 2003, nr 11,
s. 52-55

Normatywna definicja mobbingu / Małgorzata Zych // Monitor Prawa Pracy. – 2006, nr 4

Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy / Magdalena Warszawska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012,
nr 5, s. 8-11

Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing / Maria Bosak, Alina Danilewicz // Prokuratura i Prawo. – 2010,
nr 4, s. 103-113

Odszkodowanie przy mobbingu / Ryszard Sadlik // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 7, s. 16-19

Organizacyjne i ogólnogospodarcze konsekwencje mobbingu / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 3, s. 11-19

Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR / Katarzyna Durniat, Agnieszka Krupa, Beata Działa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 430, s. 83-95

Patologia w miejscu pracy : mobbing i molestowanie seksualne / Brunon Hołyst // Prokuratura i Prawo.
– 2004, nr 1, s. 7-31

Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy / Katarzyna Durniat // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2017, z. 5, s. 75-87

Pierwsze wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat mobbingu / Teresa Flemming-Kulesza // Palestra. – 2006,
t. 51, nr 9-10(585-586), s. 272-273

Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 12, s. 16-19

Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej / Grzegorz Jędrejek // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 12

Postrzeganie zjawiska mobbingu przez pracowników / Anna Pecyna, Agnieszka Buczaj, Agata Blicharz-Kania, Piotr Maksym, Zbigniew Kobus, Zbigniew Krzysiak // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2018, nr 3(39),
s. 37-48

Poznawcze uwarunkowania uwikłania w mobbing – rozważania teoretyczne / Dorota Merecz-Kot // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 11, s. 22-28

Praca na własny rachunek a ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją / Michał Barański, Błażej Mądrzycki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. – 2022, t. 101, s. 149-159

Pracownik nękany czyli jak rozpoznać i zwalczać mobbing w firmie / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2002, nr 13/14, s. 56-59

Pracownik pod presją : jak zaradzić zjawisku mobbingu w miejscu pracy / Bogumiła Doliniak // Personel
i Zarządzanie. – 2001, nr 18, s. 18-20

Praktyczne trudności w interpretacji zachowań mobbingowych przez organy ścigania z wykorzystaniem taksonomii H. Leymanna / Rafał Adamek // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2019, nr 32, s. 95-106

Prawna ochrona jednostki przed mobbingiem / Barbara Paw // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Roczniki Administracji i Prawa. – 2020, nr 20, z. 3, s. 295-311

Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy / Helena Szewczyk // Kwartalnik Prawa Publicznego. – 2006, t. 6,
nr 2, s. 253-276

Prawna regulacja mobbingu / Anna Abramowska, Maciej Nałęcz // Monitor Prawa Pracy. – 2004, nr 7

Prawno-karna ochrona ofiar mobbingu / Jarosław Marciniak // Radca Prawny. – 2009, nr 2, s. 40-47

Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach / Katarzyna Durniat // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 4, s. 213-222

Problem mobbingu w orzecznictwie sądów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania
art. 943 k.p.
/ Maria Bosak // Studia Iuridica Lublinensia. – 2015, vol. 24, nr 3, s. 121-130

Przeciwdziałanie mobbingowi / Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dőrre-Nowak // Monitor Prawa Pracy. – 2006,
nr 10

Przeciwdziałanie mobbingowi jako element zarządzania strategicznego / Aleksandra Kuzaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 260, s. 258-267

Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
– uwarunkowania prawne
/ Ewa Mazanowska // International Business and Global Economy. – 2015, t. 34,
s. 152-162

Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym / Sławomir Wysocki // Nauki Społeczne. – 2013, nr 2, s. 194-209

Przyczyny stosowania mobbingu przez kadrę kierowniczą a postawy rodzicielskie – próba analizy zjawiska / Małgorzata Klimka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 135-148

Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy / Krystian Ryś, Karolina Dyrla-Mularczyk // Modern Management Review. – 2018, nr 3, s. 225-234

Regulacje prawne mobbingu w Szwecji, Francji i Belgii / Maciej Chakowski// Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 9

Rozwój zjawiska mobbingu w miejscu pracy w warunkach polskich – implikacje dla pracy socjalnej / Karolina Klimkiewicz, Honorata Cierpisz // Zeszyty Pracy Społecznej. – 2020, t. 25, nr 3, s. 219-234

Skutki mobbingu dla pracowników / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 2,
s. 15-19

Skutki mobbingu i dyskryminacji dla pracowników, pracodawców, społeczeństwa / Luiza Lewandowska, Maciej Nawrocki, // Monitor Prawa Pracy. – 2010, nr 10

Trudny dowód na mobbing : z orzecznictwa SN / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2009, nr 10, s. 13-14

Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu / Beata Bury // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 12

Uprawnienia pracownika w razie zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy / Katarzyna Jaworska // Studia Prawnoustrojowe. – 2015, nr 29, s. 91-98

W sprawie uprawnień związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy / Dorota Dzienisiuk // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny II, nr XXI, s. 457-470

Ważne wyroki w sprawach o mobbing / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2007, nr 9, s. 7-12

Wewnętrzna polityka antymobbingowa – jako skuteczny i praktyczny instrument zarządzania / Anna Wolak-Danecka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2020, nr 1, s. 83-95

Wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne pracowników / Zuzanna Brosz, Eugeniusz Szymik // Problemy Profesjologii. – 2009, nr 2, s. 167-185

Wszystko o dopuszczalnej kontroli pracowników / Sylwia Gortyńska, Jakub Kaniewski, Marcin Kuryłło,
oprac. Przemysław Mańko // Poradnik Gazety Prawnej. – 2010, nr 35, s. 27-31, 34-35, 37 (Mobbing)

Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę / Helena Szewczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 10, s. 12-15

Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych / Bogdan Rogoda // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 46, s. 289-301

Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji / Mirosława Rybak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2008, t. 11, nr 1, s. 303-310

Zjawisko mobbingu jako jedna z przyczyn zaburzenia równowagi pracownika w środowisku pracy / Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Jolanta Grzebieluch // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2013, nr 293, s. 74-84

Zjawisko mobbingu w organizacjach / Edyta Bielińska-Dusza // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s.169-177

Zjawisko mobbingu w policji / Wojciech Piestrzyński, Magdalena Pinkowicka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2023, nr 4, s. 127-140

Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy / Krystyna Ziółkowska // Studia Warmińskie. – 2015, t. 52, s. 227-240

Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2008, nr 5, s. 6-9

Zjawisko stosowania mobbingu wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczej w opinii pielęgniarek/pielęgniarzy / Ireneusz Żuchowski // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2018, nr 1,
s. 59-70

Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy / Monika Szaraniec // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 2, s. 153-168

Wyroki Sądu Najwyższego:

Zadośćuczynienie za mobbing // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 10, s. 504

Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną mobbingiem // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 7, s. 364

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Przesłanki mobbingu / Aleksandra Lejko // Atest. – 2014, nr 6, s. 61-62

Mobbing – polityka antymobbingowa oraz dostępne roszczenia (cz. 2) / Piotr Wąż // Atest. – 2011, nr 5, s. 13-15

Mobbing czy nauka zawodu ? / Elżbieta Bożejewicz // Atest. – 2011, nr 2, s. 15-16

Studenci bardziej europejscy niż dorośli / Robert Kozela // Atest. – 2007, nr 2, s. 18-19
Seminarium „Człowiek w pracy – podmiot czy przedmiot” w Toruniu

Mobbing / Robert Kozela // Atest. – 2006, nr 8, s. 42-43

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Mobbing a zarządzanie kapitałem ludzkim / Anna Kruk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2006, nr 5, s. 43-50

„Mobbing” instytucjonalny w organizacjach XXI wieku / Anna Kruk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 2, s. 77-84

Marketing i Rynek

Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy – wyniki badań / Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, s. 29-36

Personel i Zarządzanie

Mobbing online : czy pracownik może doświadczyć nielegalnej presji, pracując zdalnie ? / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 10, s. 74-77

Przemoc w pracy : co każdy pracodawca powinien wiedzieć o mobbingu ? / Bartosz Stolarek // Personel
i Zarządzanie. – 2018, nr 3, s. 78-83

Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność za mobbing ze strony współpracowników ? : ekspert prawny / Marek Rotkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 5, s. 110-111

Patologia w pracy : kim jest mobber i kto może stać się jego ofiarą ? / Maria Wawrzyniak // Personel
i Zarządzanie. – 2012, nr 9, s. 24-27

Niedozwolone praktyki : jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w firmie ? / Dorota Strzelec, Agnieszka Janowska // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 7, s. 99-101

Przemoc niefizyczna : przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy / Anna Wolińska-Uchman, Tomasz Berezowski // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 5, s. 103-105

Systematyczni niszczyciele : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 8, s. 96-97

Pracodawco, reaguj ! / Ewa Kutyba // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 3, s. 80-83

Taktyczna profilaktyka : badanie mobbingu metodą ankietową / Bogumiła Doliniak // Personel i Zarządzanie.
– 2008, nr 10, s. 44-47

Aikido lepsze od szarży : jak walczyć z mobbingiem / Marek Warecki, Wojciech Warecki // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 2, s. 26-30

Co można uznać za mobbing ? : ekspert prawny – porady / Tomasz Dróżdż // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 11,
s. 92

Kto zapłaci najwięcej ? : zjawisko mobbingu w miejscu pracy (2) / Romuald Romański // Personel i Zarządzanie.
– 2007, nr 10, s. 76-79

Czerwone światło dla firmowych tyranów : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 10,
s. 112-113

Kto kat, kto ofiara ? : zjawisko mobbingu w miejscu pracy (1) / Romuald Romański // Personel i Zarządzanie.
– 2007, nr 9, s. 72-76

W jaki sposób można dowiedzieć się od pracowników, czy w firmie są przejawy mobbingu i kto jest mobberem ? : ekspert prawny – porady / Agata Lankamer // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 7, s. 95-96

Zastopować psychiczny terror : działania pracodawcy zapobiegające mobbingowi – w teorii i praktyce prawa pracy / Dominika Dőrre-Nowak // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 5, s. 72-76

Jak rozpoznać mobbing w firmie ? : ekspert personalny – porady / Romuald Korach // Personel i Zarządzanie.
– 2007, nr 1, s. 90

Jakie są uprawnienia pracownika, który twierdzi, że jest wobec niego stosowany mobbing ? : ekspert prawny
– porady
/ Alicja Fal // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 12, s. 74-75

Już mobbing czy jeszcze kontrola ? : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 11, s. 116

Uporczywe nękanie czyli Jak długo musi trwać mobbing / Marcin Sokalski // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 5, s. 57-59

Udowodnienie mobbingu nie jest łatwe / Dominika Dörre-Nowak // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 5, s. 58-59

Czy ofierze mobbingu należy się odszkodowanie ? : ekspert prawny – porady / Katarzyna Mrozek // Personel
i Zarządzanie. – 2006, nr 2, s. 83-84

W jaki sposób zweryfikować podejrzenie występowania przypadków mobbingu w firmie ? : ekspert prawny
– porady
/ Agata Lankamer // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 9, s. 94-95

Mobbing po polsku : prawne narzędzia zapobiegania uporczywemu i przewlekłemu nękaniu pracownika
w miejscu pracy
/ Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 2, s. 47-51

Kiedy podwładny nęka przełożonego : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 1, s. 118

Jakie prawa ma pracownik, który był poddany mobbingowi ? : ekspert prawny – porady / Jerzy Zatorski // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 12, s. 77

Mobbing po francusku : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 3, s. 104

Polityka Społeczna

Mobbing – charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik // Polityka Społeczna. – 2008, nr 3, s. 31-34

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Mobbing – czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie obowiązku ? / Tobiasz Nowakowski // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2018, nr 2, s. 34-39

Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w niepracowniczym stosunku służbowym / Tadeusz Kuczyński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 10, s. 2-9

Problematyka mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1a k.k. / Julia Semena // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 7, s. 24-29

Czy można skutecznie zapobiegać mobbingowi ? / Romuald Korach // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 6,
s. 48-51

Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa / Julia Semena // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 5, s. 25-31

Mobbing – terroryzm psychiczny i molestowanie moralne w pracy / Anna Wolak-Danecka // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 4, s. 8-16

Roszczenia z tytułu mobbingu : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / oprac. Eliza Maniewska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 12, s. 37-39

Dyskryminacja i mobbing : zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy / oprac. Anna Jaworska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 11, s. 40-42

Mobbing / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 3, s. 39-41

Prewencja antymobbingowa / Małgorzata Gersdorf, Monika Reczyńska-Ratajczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 2, s. 31-34

Mobbing : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 7,
s. 34-35

Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy / Monika Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2006, nr 4, s. 18-23

Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem / Dominika Dörre-Nowak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 11, s. 8-15

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna / Irena Boruta // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 2, s. 2-8

Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu / Irena Boruta // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 8, s. 2-9

Problem mobbingu w stosunkach pracy / Adam Szałkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9,
s. 2-8

Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 6, s. 2-12

Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników / Barbara Wagner // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 3, s. 2-12

Praca i Zdrowie

Strategie zaradcze stosowane przez ofiary mobbingu w miejscu pracy / Monika Miedzik // Praca i Zdrowie.
– 2009, nr 1, s. 4-46

Mobbing Stoper // Praca i Zdrowie. – 2008, nr 4, s. 252-12

Praca Socjalna

Nieetyczne zachowania w miejscu pracy na przykładzie mobbingu / Agnieszka Gazda // Praca Socjalna. – 2017, nr 4, s. 114-133

Vademecum mobbingu dla pracowników służb społecznych / Karol Mausch, Ewa Ryś // Praca Socjalna. – 2012, nr 6, s. 19-35

Problemy Jakości

Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2018, nr 4, s. 18-23

Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2016, nr 3, s. 30-34

Przegląd Organizacji

Związki kultury narodowej z mobbingiem / Elżbieta Turska, Irena Pilch // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 6,
s. 37-44

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Mobbing w doświadczeniach pracowników zatrudnionych w elastycznych formach pracy
i w spółdzielniach socjalnych
/ Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Dobrowolska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 5, s. 117-140

Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / Dawid Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 1, s. 154-169

Skutki mobbingu w miejscu pracy : dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa / Monika Miedzik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 2, s. 39-48

Mobbing w zarządzaniu organizacją – analiza dokumentacji sądowej / Anna Szeliga // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 1, s. 85-93

Mobbing w polskich przedsiębiorstwach / Dorota Godlewska-Werner // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2006, nr 1, s. 43-56

Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2003, nr 2, s. 77-85