Opracowania tematyczne – WYPALENIE ZAWODOWE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Praca zdalna a wypalenie zawodowe
/ Marzena Syper-Jędrzejak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 221-237
Sygnatura 14

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Stres i zespół wypalenia zawodowego jako bariery innowacyjności / Marzena Jankowska-Mihułowicz
[w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 90-97
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 28 – PRACA

Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli / Anna Siudem [w:] Człowiek
w środowisku pracy
/ red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 91-103
Sygnatura 28

Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Jolanta Wilsz
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 439-466 (Rozdz. X – Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 28

Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna / Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska ; Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020, s. 55-59 (Rozdz. 2.4 – Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 28

Wojna o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / Andrzej Zwoliński.
Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017, s. 124-129 (Rozdz. 6.B – Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Współczesne trendy na rynku pracy : aspekty makroekonomiczne / Zofia Wyszkowska, Anna Michalska, Ewa Koreleska ; [recenzent dr hab. Lech Nieżurawski prof. nadzw. WSB], Wydanie I
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, copyright 201, s. 45-64 (Rozdz. 3 – Czynniki determinujące wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna : teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 1, Sprawcy i ofiary przestępstw / Brunon Hołyst, Wydanie V rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 677-696 ( Rozdział 37 – Syndrom wypalenia emocjonalnego)
Sygnatura 29

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 647-662 (Rozdz. XXXVIII –Kryminalistyczne aspekty syndromu wypalenia emocjonalnego)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Wydanie III, stan prawny na 1 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 141-163 (Rozdz. 5 – Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 131-169 (Rozdz. IV – Wypalenie zawodowe jako skutek długotrwałego stresu zawodowego)
Sygnatura 29.1

Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 225-233 (Rozdz. 5.2.4.1 – Koncepcje wypalenia zawodowego)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 106-122 (Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 56-69 (Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska
Warszawa : DIFIN, 2008, s. 23-26 (Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła (Seria: Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 178-185 (Rozdz. 8 – Teoria stresu psychologicznego i wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Psychopatologia pracy : komentarze i propozycje ćwiczeń / Anna Maria Manek
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018, s. 73-86 (Rozdz. 6 – Wypalenie zawodowe: skutek stresu zawodowego, zaburzenia adaptacyjne)
Sygnatura 29.1

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 72-83
Sygnatura 29.2

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk, Wyd. 2 [dodruk] (Seria: Nowe Tendencje w Psychologii; T. 7)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Sygnatura 29.2

Wypalenie zawodowe – drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany / Jörg-Peter Schröder
(Seria: Samokształcenie w Biznesie)
Warszawa : BC Edukacja, 2008
Sygnatura 29.2

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI ETC.:

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 222-228 (Rozdz. 7.1 –  Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres)
Sygnatura  35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 447-450 (Rozdz. 16.4 – Wypalenie zawodowe)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Podmiotowe korelaty wypalenia zawodowego pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska [w:] Widzieć, rozumieć, pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych
w codziennej pracy pracownika socjalnego
/ pod red. Marcina Teodorczyka
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 78-88
Sygnatura 68.1

Problem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych : diagnoza i profilaktyka / Alicja Senejko
[w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Jolanta Kędzior, Andrzej Ładyżyński ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych we Wrocławiu
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 199-211
Sygnatura 68.1

Superwizja w pomocy społecznej i profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Elzbieta Trafiałek, Barbara Gwóźdź [w:] Widzieć, rozumieć, pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych
w codziennej pracy pracownika socjalnego
/ pod red. Marcina Teodorczyka
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 66-77
Sygnatura 68.1

DZIAŁ 69 – UBEZPIECZENIA:

Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych / Ewa Poprawska, Marta Borda
[w:] Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 127)
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 536-543
Sygnatura 69

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 640-657 (Rozdz. XXXIIII – Wiktymologiczne implikacje wypalenia emocjonalnego)
Sygnatura 74

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza środowiska pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach chirurgicznych w systemie pracy zmianowej w aspekcie zjawiska wypalenia zawodowego / Renata Stępień, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie. – 2014, nr 3(1), s. 73-90

Czynniki zapobiegające występowaniu syndromu wypalenia zawodowego : (w opiniach nauczycieli) / Anna Szczęsna // Problemy Profesjologii. – 2009, nr 1, s. 79-91

Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego / Anna Lubrańska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 167-182

Gasnący płomień : przyczyny i skutki wypalenia zawodowego pracowników / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 4, s. 14-17

Innowacyjność polskiego handlu detalicznego w kontekście wypalenia zawodowego pracowników / Marcin Karlik, Daria Pietrzak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. – 2017,
nr 1(13), s. 43-58

Istota i konsekwencje ekonomiczne wypalenia zawodowego / Dorota Simpson // International Business and Global Economy. – 2013, t. 32, s. 187-201

Jak pomóc wypalonym menedżerom : ekspert personalny / Katarzyna Kloskowska-Kustosz // Personel
i Zarządzanie. – 2004, nr 11, s. 76-77

Jak uczyć grać innych, nie gubiąc własnych nut : wybrane zasoby osobiste a zespół wypalenia zawodowego
u muzyków klasycznych
/ Jolanta Chanduszko-Salska, Anna Młynarczyk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2012, t. 16, s. 89-101

Kształtowanie klimatu organizacyjnego niwelującego wypalenia zawodowe a zatrzymanie pracowników
w organizacji
/ Karolina Oleksa-Marewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2018, nr 512, s. 163-173

Metody badania stresu i wypalenia zawodowego na przykładzie grupy policjantek i pielęgniarek / Anna Amiłowska-Czaja, Henryk A. Kretek // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2020,
nr 1(98), s. 59-91

Modele wypalenia zawodowego – ujęcie teoretyczne / Janusz Siwiorek // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2018, nr 2, s. 261-274

Nauczyciele : charakterystyka problemów zawodowych i przyczyny wypalenia zawodowego / Barbara Jankowiak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 28-38

Nie dać się katastrofie ! : jak przezwyciężać syndrom wypalenia zawodowego jednostki i zespołu / Włodzimierz Świątek // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 20, s. 22-25

Obraz kliniczny wypalenia zawodowego nauczycieli / Jacek Szostak // Studia Społeczne. – 2010, nr 2-3,
s. 167-177

Ocena przejawów zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek / Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Katarzyna Kucharska // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna
i Zdrowie. – 2014, nr 3(1), s. 58-72

Ograniczanie ryzyka wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela – polityka i praktyka szkoły / Monika Ostrowska, Janusz Ziarko // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2018,
nr 2, s. 275-286

Określenie czynników i ocena występowania zaburzeń depresyjnych i syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek / Marta Majorczyk, Milena Knaś // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie. – 2021, nr 1(46), s. 77-87

Optymizm a wypalenie zawodowe u nauczycieli / Marek Mystkowski, Jan F. Terelak // Studia Psychologica.
– 2010, nr 10, s. 153-178

Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja.
– 2018, nr 1(144), s. 106-117

Otwórz swój umysł : cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
– studium przypadku
/ Szymon Kudła // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 6, s. 16-20

Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym / Beata Skowron-Mielnik // Nauki o Zarządzaniu. – 2016, nr 2, s. 151-163

Poczucie koherencji a wypalanie się w zawodzie nauczyciela / Waldemar Świętochowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2004, t. 8, s. 55-66

Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu penitencjarnego : (zarys projektu badawczego) / Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała // Resocjalizacja Polska (Polish Journal
of Social Rehabilitation). – 2011, t. 2, s. 299-307

Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru wypalenia zawodowego OLBI (The Oldenburg Burnout Inventory) / Teresa Chirkowska-Smolak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, t. 6, nr 3, s. 27-47

Pracownicy zakładów karnych wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : diagnoza zjawiska / Małgorzata Sekułowicz // Resocjalizacja Polska. – 2019, nr 18, s. 191-207

Problem wypalenia zawodowego wśród nauczycieli bialskich szkół w kontekście awansu zawodowego / Stanisława Nazaruk, Marchel Joanna // Rozprawy Społeczne. – 2015, t. 9, nr 1, s. 18-27

Psychospołeczne warunki pracy a wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej / Elżbieta Kasprzak, Mariona Koper // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 2,
s. 351-365

Radzenie sobie z porażką jako czynnik wyjaśniający natężenie syndromu wypalenia zawodowego menedżerów / Tatiana Ronginska, Artur Doliński // Problemy Profesjologii. – 2019, nr 1, s. 25-37

Rola związków zawodowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego / Marcin Kazimierczuk // Civitas et Lex. – 2020, nr 4, s. 29-42

Rozpowszechnienie zjawiska wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek wyzwaniem dla kadry zarządzającej szpitalem / Jan Krakowiak, Iwona Stelmach, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska, Justyna Białecka, Włodzimierz Stelmach // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 10, s. 39-50

Ryzyko rozwoju wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych / Mariola Świderska // Pedagogika Rodziny. – 2013, t. 3, nr 3, s. 37-52

Strategie radzenia sobie ze stresem wykorzystywane przez pracowników akademickich i ich znaczenie
dla poziomu odczuwanego stresu oraz wypalenia zawodowego
/ Agnieszka Springer // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 2, s. 131-147

Stres i wypalenie zawodowe a kultura organizacyjna / Agnieszka Wieprzycka // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2021, nr 16, s. 159-174

Stres i wypalenie zawodowe wśród menadżerów pracujących w szpitalach w Wielkopolsce : rozprawa doktorska / Ewelina Wierzejska
Poznań : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2007, s. 5-34

Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad // Nauczyciel
i Szkoła. – 2004, t. 1-2(22-23), s. 32-38

Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2003, t. 7, s. 27-35

Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków / Martyna Kaflik-Pieróg, Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2003, t. 7, s. 37-47

Stres zawodowy i syndrom wypalenia zawodowego u położnych pracujących w szpitalach prowadzących profil położnictwo i ginekologia na różnych poziomach referencyjnych / Monika Lampert // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. – 2020, t. 13, s. 139-160

Styl twórczego zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego / Agata Kabala, Andrzej Strzałecki // Studia Psychologica. – 2007, nr 7, s. 85-100

Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli / Agata Woźniak-Krakowian // Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2013, t. 22, s. 119-131

Środowisko pracy a wypalenie zawodowe : analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności / Anna Lubrańska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2012, t. 16, s. 35-45

Udział czynników osobowościowych w wyjaśnianiu wypalenia zawodowego nauczycieli / Iwona Kijowska
[w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne /
(red. nauk.) Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 266-276

Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej / Ewa Bilska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 45-63

Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera / Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 223, s. 211-217

Wypalenie zawodowe – czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy / Katarzyna Grunt-Mejer // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012, nr 4, s. 12-14

Wypalenie zawodowe – ocena zjawiska oraz możliwości prewencji z perspektywy pracodawców branży edukacji, szkolnictwa wyższego i opieki medycznej / Magdalena Ślazyk-Sobol, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.– 2018, nr 512,
s. 246-255

Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny i objawy / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 105-113

Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy. – 2013, nr 8, s. 22-25

Wypalenie zawodowe / Katarzyna Mierzejewska, Tomasz Wasilewski, Szymon Jankowski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2021, t. 22, z. 1, s. 105-128

Wypalenie zawodowe / Marta Anczewska, Piotr Witaj, Joanna Roszczyńska // Postępy Psychiatrii
i Neurologii. – 2005, nr 14 (2), s. 67-77

Wypalenie zawodowe a dolegliwości somatyczne u nauczycieli / Waldemar Świętochowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2001, t. 5, s. 95-109

Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy / Joanna Lipowska // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce
i Biznesie. – 2012, nr 1(14), s. 11-25

Wypalenie zawodowe i aktywistyczne w trzecim sektorze w Polsce, Chorwacji i Słowenii / Piotr Grabowski, Paulina Jędrzejewska // Kwartalnik Trzeci Sektor. – 2021, nr 3(55), s. 72-85

Wypalenie zawodowe instruktorów terapii zajęciowej w kontekście poczucia własnej wartości oraz cech osobowościowych Wielkiej Piątki / Andrzej Zbonikowski // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.
– 2016, nr 1(22), s. 81-90

Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu / Magdalena Kraczla // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 69-81

Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy zawodowej pracowników medycznych / Beata Detyna, Jerzy Detyna, Anna Kajewska-Dudek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2013, nr 293, s. 57-73

Wypalenie zawodowe jako powszechny syndrom zawodowy / Natalia Mikuła-Karpińska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2022, nr 3, s. 127-132

Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi / Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 249, s. 63-73

Wypalenie zawodowe jako przejaw patologii w organizacji / Dawid Szostek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 61-72

Wypalenie zawodowe jako społeczna dysfunkcja w środowisku pracy / Józef Ober, Janusz Karwot // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 112, s. 283-295

Wypalenie zawodowe jako wyzwanie dla polskiego prawa pracy / Karolina Czapska-Małecka // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 5, s. 43-51

Wypalenie zawodowe nauczyciela : w perspektywie odpowiedzialności i troski o człowieka / Dariusz Adamczyk // Seminare. Poszukiwania naukowe. – 2013, t. 34, s. 241-251

Wypalenie zawodowe nauczycieli jako problem zdrowotny XXI wieku / Ewa Chmielewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich. – 2021, nr 8, s. 25-48

Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu pszczyńskiego / Aleksandra Czarska – Bonanaty, Maryla Cygan // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2019, nr 2, s. 407-418

Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego
w kontekście uwarunkowań zdrowotnych i psychospołecznych
/ Ewa Chmielewska // Edukacja Humanistyczna. – 2021, nr 2, s.111-126

Wypalenie zawodowe nauczycieli w szkołach specjalnych / Edyta Osękowska // Przedsiębiorczość – Edukacja.
– 2022, t. 18, nr 2, s. 219-228

Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich : studium porównawcze / Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87

Wypalenie zawodowe pedagogów a wybrane czynniki socjodemograficzne / Anna Karłyk-Ćwik // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 2, s. 163-182

Wypalenie zawodowe pielęgniarek : (próba poszukiwania przyczyn – wyniki badań) / Ewa Kowalska // Problemy Profesjologii. – 2007, nr 1, s. 135-143

Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy – badanie wstępne / Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 10, cz. 3, s. 7-22

Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych
i rodzinnych
/ Bartłomiej Skowroński // Resocjalizacja Polska. – 2016, nr 11, s. 185-209

Wypalenie zawodowe u psychoterapeutów i psychoterapeutek nurtu Gestalt i nurtu poznawczo-behawioralnego / Marcin Rzeszutek // Roczniki Psychologiczne. – 2013, t. XVI, nr 1, s. 147-154

Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Anna Arent, Paweł Droździel, Anna Walczyna // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2017, nr 1(19), s. 106-113

Wypalenie zawodowe w okresie środkowej dorosłości i sposoby jego przezwyciężania / Renata Bibik
[w:] Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne / pod redakcją Renaty Bibik
i Arkadiusza Urbanka
Legnica : PWSZ im. Witelona w Legnicy, 2011, s. 99-116

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej / Agata Bera // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2020, t. 21, z. 4, s. 165-178

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych na przykładzie Straży Miejskiej / Agata Dybioch // Edukacja Humanistyczna. – 2022, nr 1, s. 73-83

Wypalenie zawodowe w środowisku bibliotekarskim / Bożena Jaskowska // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy. – 2010, t. 1, nr 1, s. 46-59

Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela przedszkola / Agata Fijałkowska-Mroczek // Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2017, nr 1, s. 29-37

Wypalenie zawodowe w świetle literatury / Dagmara Szonert‐Rzepecka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2009, t. 11, z. 1, s. 23-42

Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli polskich szkół publicznych / Janusz Siwiorek // Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 383-397

Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek jako problem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie medycznym / Dominika Cichońska, Iwona Stelmach, Paulina Matusiak, Elżbieta Albin, Jan Krakowiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 10, s. 21-38

Wypalenie zawodowe wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Jolanta Staszewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 4, s. 187-196

Wypalenie zawodowe wśród pracowników oświaty – metody pomiaru i przegląd badań realizowanych
w Polsce / Marzena Syper-Jędrzejak // e-mentor. – 2022, nr 1, s. 26-26

Wypalenie zawodowe wśród profesji społecznych – analiza zjawiska na podstawie zawodu nauczyciela / Aneta Michcik, Martyna Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 10, s. 25-27

Wypalenie zawodowe wśród psychologów / Janusz Siwiorek // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 125-145

Wypalenie zawodowe, zaangażowanie i satysfakcja z pracy u osób wykonujących zawody społeczne / Karolina Oleksa // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2013, nr 13, s. 109-124

Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań
w grupie nauczycieli
/ Marta Adamczyk, Andrzej Bulzak, Marcin Kordek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2016, t. 13, s. 209-223

Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia – raport z badań empirycznych / Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2017, z. 5, s. 141-168

Zadowolenie z pracy – jak uniknąć wypalenia zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania w pracy ? / Monika Chochla, Małgorzata Brzeska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura.
– 2017, nr 2, s. 132-134

Zespół wypalenia zawodowego i satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek psychiatrycznych / Aleksandra Łopatkiewicz, Barbara Sypniewska //  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2019, t. 29,
s. 165-178

Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek ze stażem pracy zawodowej powyżej dziesięciu lat / Ewa Tobor, Anna Gradzik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. – 2021, nr 1(46), s. 19-32

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego / Agata Gdaniec, Danuta Umiastowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. – 2016,
t. 15, nr 4, s. 147-156

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników zajmujących się pracą socjalną / Marek Gramlewicz // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2012, nr 1, s. 449-465

Zrób sobie przerwę : czyli urlop jako antidotum na syndrom wypalenia zawodowego / Joanna Neumann // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 15/16, s. 51-53

Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów / Sabina Staszczyk, Aleksandra Tokarz // Roczniki Psychologiczne. – 2015, nr 4, s. 505-522

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Wypalenie zawodowe – zjawisko związane ze środowiskiem pracy : jak rozpoznawać i jak przeciwdziałać / Agnieszka Warchał // Atest. – 2024, nr 1, s. 10-12

Wypalenie zawodowe / Paweł Miąsek // Atest. – 2016, nr 5, s. 4-6

Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp : część 2 / Beata Kaczmarek // Atest. – 2013, nr 12, s. 22-24

Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp : część 1 / Beata Kaczmarek // Atest. – 2013, nr 11, s. 22-24

Wypalenie zawodowe / Halina Pajor // Atest. – 2007, nr 7, s. 14-16

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Charakterystyka wypalenia zawodowego menedżerów / Jacek Szostak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 9, s. 62-69

Problem wypalenia zawodowego / Magdalena Matusz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2010, nr 5, s. 45-53

Nieruchomości C.H. Beck

Wypalenie zawodowe – jak je rozpoznać i jak sobie z nim poradzić ? / Maria Wawrzyniak // Nieruchomości
C.H. Beck. – 2016, nr 10, s. 45-46

Personel i Zarządzanie

Między silver powersem a iGenem : zarządzanie wielopokoleniowym zespołem / Dorota Jurzysta // Personel
i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 96-101

Wypalony pracownik czy organizacja ? : wyczerpanie zespołów a odpowiedzialność liderów i liderek : raport / opr. EW // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 26-31

Kondycja do pilnej poprawy : w jaki sposób redukować wypalenie zawodowe pracowników ? // Personel
i Zarządzanie. – 2022, nr 1, s. 26-31

Co rozpala ogień na stosie wypalenia ? : czynniki wpływu, rozpoznanie i zapobieganie syndromowi / Anna Mistewicz // Personel i Zarządzanie. – 2022, nr 1, s. 32-35

Choroba czy nie choroba ? : fakty i mity o wypaleniu zawodowym / Wiktor Buczek // Personel i Zarządzanie.
– 2022, nr 1, s. 36-39

Wymęczony czy wypalony : dlaczego firmy powinny zadbać o kondycję psychofizyczną pracowników po czasie pandemii ? / Piotr Pilch // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 7-8, s. 88-93

Przesilenie w pracy : jak zapobiegać spadkom motywacji pracowników ? / Małgorzata Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 11, s. 46-49

Nie być jak niedopałek : jak sobie radzić z syndromem wypalenia zawodowego ? / Ewa Schabek // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 8, s. 35-39

Sposób na wypalenie zawodowe w firmie Gaz-System SA / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie.
– 2014, nr 5, s. 54-57

Czy wypalenie zawodowe to problem tylko pracownika ? / Anna Niemczyk // Personel i Zarządzanie.
– 2012, nr 6, s. 102-103

Jak sobie radzić z objawami wypalenia i w jaki sposób mu zapobiegać ? : ekspert personalny / Magda Trzepiota // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 2, s. 87-89

Kwestionariusz wypalenia zawodowego : minitest // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 112-113

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u pracownika i jak sobie z nim poradzić ? / Maria Wawrzyniak // Personel
i Zarządzanie. – 2011, nr 6, s. 66-68

Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym pracownika ? : ekspert personalny / Agnieszka Piekarska // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 10, s. 88-90

Nie popaść w wirówkę : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 10, s. 106-107

Problem duszy : czyli syndrom wypalenia zawodowego wśród haerowów / Katarzyna Sowińska-Bonder // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 2, s. 90-94

Stan wyczerpania : jak rozpoznać syndrom wypalenia zawodowego oraz skutecznie sobie z nim radzić / Krzysztof Manthey // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 11, s. 38-40

Niebezpieczny ogień : syndrom wypalenia zawodowego / Marek Warecki, Wojciech Warecki // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 3, s. 54-58

W jaki sposób radzić sobie z wypaleniem zawodowym handlowców ? : ekspert personalny / Dariusz Żyłka // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 8, s. 83-84

Co zrobić, gdy zauważamy u naszego współpracownika symptomy wypalenia zawodowego ? : ekspert personalny / Jolanta Olszewska // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 11, s. 89-91

Polityka Społeczna

W trosce o pracownika : ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 5-6, s. 22-26

Praca Socjalna

Empatia i wypalenie zawodowe u pracowników służby więziennej/ Agnieszka Lewicka-Zelent, Agnieszka Pytka // Praca Socjalna. – 2020, nr 6, s. 99-116

Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej / Kinga Mickiewicz, Martyna Herkt // Praca Socjalna. – 2016, nr 4, s. 117-131

Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i radzenie sobie ze stresem / Kinga Mickiewicz, Arleta Babska, Agnieszka Gűnther-Jabłońska, Karolina Głogowska // Praca Socjalna. – 2016,
nr 2, s. 165-188

Wypalenie zawodowe w profesjach usługowych / Elżbieta Lisowska // Praca Socjalna. – 2015, nr 6, s. 64-87

Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. – 2014, nr 2, s. 30-42

Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie
ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego
/ Agata jastrzębska, Adam Solak, Katarzyna Stanek // Praca Socjalna. – 2014, nr 2, s. 60-77

Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów pomocy społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // Praca Socjalna. – 2014, nr 2, s. 78-84

Związek warunków pracy z wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. – 2014, nr 1, s. 80-95

Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 38-52

Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 56-67

Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego / Agata Siwek // Praca Socjalna.
– 2008, nr 6, s. 91-103

Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2008, nr 1, s. 115-123

Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. – 2007, nr 4, s. 33-55

Problemy Jakości

Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2016, nr 3, s. 30-34

Przegląd Organizacji

Zaangażowanie pracowników i jego „druga strona” : pracoholizm i wypalenie zawodowe / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 2, s. 25-30

Obudź w sobie pasję do pracy / Richard Boyatzis, Anne McKee, Daniel Goleman; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 5, s. 41-43

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego / Teresa Chirkowska-Smolak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2009, nr 4, s. 257-272

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wypalenie zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju – casus Teva Pharmaceuticals Polska / Dorota Wiśniewska- Juszczak, Maciej Mikucki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 1, s. 79-90

Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / Dawid Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 1, s. 154-169

Niebezpieczeństwa w świecie menedżera / Marcin Żemigała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011,
nr 3-4, s. 51-60