Opracowania tematyczne – START-UP

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Startupy : wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości / Agnieszka Skala
Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE:

Innowacje, start-upy, ryzyko : uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć / Marta Czyżewska, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2020
Sygnatura  5.3

Innowacje w biznesie/ redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka
Warszawa : Difin, 2018, s. 112-134 (Rozdz. 2.3 –Instytucjonalne narzędzia wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up wysokich technologii w Polsce), s. 278-289 (Rozdz. 5.1 –Rola startupów
w budowaniu inteligentnego miasta
)
Sygnatura 5.3

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji / Krzysztof Janasz, Bożena Kaczmarska, Julita E. Wasilczuk
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, copyright 2020, s. 105-131 (Rozdz. 4 – Start-up jako przedsiębiorstwo technologiczne)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Startupy międzynarodowe jako przejaw przedsiębiorczości międzynarodowej / Marek Maciejewski
[w:] Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / redakcja naukowa Krzysztof Wach
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018, s. 93-115
Sygnatura 10

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Polskie start-upy w dobie pandemii COVID-19 w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi
/ Patrycja Marzec-Braun [w:]
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 189-207
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Analiza czynników sukcesu lub porażek we współczesnych badaniach na temat rozwoju i przetrwania
start-upów
/ Natalia Mańkowska [w:] Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków /
pod redakcją Arkadiusza Żabińskiego
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 11-20
Sygnatura 22

DZIAŁ 28 – PRACA:

Różne oblicza samozatrudnienia / Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia Gródek-Szostak ; [recenzja: Jarosław Karpacz, Maciej Kuboń], Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019,
s. 67-98 (Rozdz. 5 – Start-up jako forma samo zatrudnienia oparta na innowacjach i technologiach)
Sygnatura  28

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Przedsiębiorczość jako czynnik konkurencyjności a znaczenie startupów / Arkadiusz Michał Kowalski
[w:] Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2023, s. 29-41
Sygnatura 86

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce / Edyta Cegielska, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Danuta Zawadzka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2018, nr 132, s. 29-39

Analiza kultury organizacyjnej start-upów / Katarzyna Łukasik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2017, t. 75, nr 4 , s. 161-178

Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów / Marta Czyżewska, Karolina Kozioł, Rafał Pitera // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2019, z. 174, s. 47-63

Atrybuty start-upów jako podmiotów o charakterze innowacyjnym / Agnieszka Kulej // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2018, nr 31, s. 145-153

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów / Jan Rymarczyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2019, nr 2, s. 97-111

Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / Iwona Piekunko-Mantiuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 41-51

Determinanty rozwoju organizacji na przykładzie start-upu akademickiego / Ewa Badzińska // Marketing
i Rynek.2015, nr 5, CD, s. 708-722

Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych / Rafał Sobczak, Helena Dudycz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2016, t. 50, nr 2, s. 81-92

Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku NewConnect w roku 2011 / Leszek Bursiak  // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2013, nr 59, s. 49-58

Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji organizacyjnej oraz finansowej ośmiu wybranych firm start-up / Leszek Bursiak // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2013, nr 2,
s. 5-15

Dynamika kreacji firm start-up w wybranych krajach europejskich w latach 2007-2013 / Leszek Bursiak// Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek. – 2014, nr 2, s. 5-16

Dziś pomysł, jutro produkt : start-up – przykłady projektów na rynku IT / Monika Stankiewicz // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek. – 2014, nr 2, s. 31-45

Elementy polityki proinnowacyjnej w opinii przedstawicieli krakowskich organizacji typu startup / Michał Adamczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 527, s. 25-35

Finansowanie ryzyka start-upów z wykorzystaniem ubezpieczeń / Ryszard Pukała // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 541, s. 235-244

Finansowanie start-upów w Polsce / Tomasz R. Smus // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. – 2014, nr 35, s. 217-231

Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce / Justyna Kogut // Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – 2017, nr 5(2),
s. 29-38

Firmy szybkiego wzrostu w środowisku niskiego zaufania – badanie empiryczne / Dominika Latusek-Jurczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2017, vol. 5, nr 9, s. 37-49

Growth hacking, jako alternatywa dla tradycyjnego modelu marketingu w zarządzaniu start-upem / Kinga Kosecka // Journal of Modern Management Process. – 2017, nr 1(2), s. 100-108

Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich / Ewa Badzińska // Informatyka Ekonomiczna. – 2014, 2(32), s. 24-32

Innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu start-upami na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Łodzi / Aneta Milczarek, Aleksandra Pietrakiewicz // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 61, nr 1202, s. 135-152

Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów / Lipińska Aneta // Studia Ekonomiczne.
– 2018, nr 351, s. 46-57

Konkurencyjność gospodarki województwa małopolskiego a rozwój ekosystemu startupowego / Jakub Piecuch, Joanna Szarek // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2018, vol. 18, z. 1, s. 183-193

Kultura organizacyjna start-upów jako narzędzie rozwoju zrównoważonego miast / Anna Brdulak, Grażyna Chaberek-Karwacka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 11, cz. 3, s. 325-338

Metody zarządzania organizacjami typu startup w zmiennym otoczeniu / Aneta Lipińska [w:]  Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji / red. Elżbieta Skrzypek
Lublin : UMCS, 2015, s.291-300

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up / Patrycja Marzec // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 161-173

Multimedialny przystanek jako przykład implementacji ICT w komunikacji miejskiej / Ewa Badzińska // Informatyka Ekonomiczna. – 2015, 2(36), s. 9-18

Narzędzia motywacji pracowników jako strategia wspomagająca rozwój młodego przedsiębiorstwa typu
start-up
/ Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 2,
s. 87-103

New Connect w finansowaniu działalności firm typu start-up / Monika Burżacka, Elżbieta Gąsiorowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2015, nr 3, s. 163-173

Niedostatki wiedzy menedżerskiej jako potencjalna przyczyna porażki przedsiębiorstwa typu start-up
– analiza przypadku
/ Jan Skalik, Arkadiusz Wierzbic // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 4, cz. 1, s. 277-285

Ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów na przykładzie Platformy Startowej „Start in Podkarpackie” / Marta Czyżewska // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2020, t. 16, nr 1, s. 311-325

Ocena warunków funkcjonowania startupów w Kanadzie, Polsce i Stanach Zjednoczonych / Krystian Bigos // Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. – 2018, nr 1, s. 277-288

Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up / Przemysław T. Wołczuk // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2020, t. 116, s. 269-281

Oczekiwania start-upów względem instytucji wsparcia przedsiębiorczości wpływające na ilość i jakość kreowanych podmiotów / Maciej Chrzanowski, Piotr Zawada // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2019, nr 2, s. 25-32

Pandemia – nowe możliwości czy kolejna ograniczenia dla start-upów ? / Monika Stankiewicz, Bartłomiej Stankiewicz, Martyna Kreczmańska // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek.
– 2021, nr 1, s. 41-51

Platformy Startowe w finansowaniu rozwoju start-upów w Polsce Wschodniej z perspektywy organizatora
i uczestników Platformy TechnoparkBiznesHub
/ Marta Czyżewska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów. – 2020, z. 177, s. 47-59

Potencjał gospodarczy a rozwój start-upów i MSP w Polsce i na Ukrainie / Krystyna Mościbrodzka // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. – 2017, nr 2(52), s. 143-153

Potencjał start-upów technologicznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej – ujęcie badawczo-koncepcyjne / Ewa Badzińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 12, cz. 2,
s. 477-492

Problemy rozwoju start-upów w kontekście źródeł ich finansowania : praca dyplomowa / Maciej Stasiełuk // Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, 2010

Problemy wyceny przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju / Mateusz Codogni // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 12, cz. 2, s. 345-355

Prosta spółka akcyjna jako nowe rozwiązanie dla innowacyjnych start-upów ? / Paulina Kubera // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2021, z. 83, s. 43-62

Prosta spółka akcyjna jako remedium na problemy polskich start-upów / Szymon Nędzyński // Zeszyt Prawniczy UAM. – 2021, nr 1, s. 233-248

Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up / Krzysztof Łuczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 70, s. 79-87

Rola aniołów biznesu w finansowaniu polskich przedsiębiorstw typu „start-up” / Katarzyna Sieradzka // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2017, nr 1, s. 20-29

Rola formułowania wizji i misji w zależności od sytuacji rynkowej dla dużych biznesowych organizacji
oraz start-upów
/ Jan D. Antoszkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 9-22

Rola instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu sieci współpracy i rozwoju przedsiębiorstw typu start-up / Piotr Kubiński, Edyta Ropuszyńska-Surma // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
– 2017, z. 103, s. 109-128

Rola marketingu w budowie start-upu / Stanisław Skowron, Radosław Skrzetuski // Marketing i Zarządzanie.
– 2016,nr 3(44), s. 257-266

Start-up – studium dobrej praktyki / Piotr Zawada, Maciej Chrzanowski // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. – 2018, nr 1(15), s. 61-75

Startup : postaw wszystko na jedną firmę / Diana Kander
Warszawa : Studio EMKA, 2015

Start-up jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce / Ilona Kowalczyk // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2020, nr 1, s. 63-77

Start-up handbook : co start-upy powinny wiedzieć o przepisach prawa / Artur Granicki i in.
Warszawa : Fundacja Startup Poland Fundacja Startup Poland,  2015

Start-up pozytywnego wpływu jako przedsięwzięcie integrujące świat biznesu i dobra społecznego / Monika Stankiewicz // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2022, nr 1, s. 54-62

Start-upy telemedyczne w Polsce – trendy i kierunki rozwoju / Anna Cuda // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2020, t. 26, nr 4, s. 37-45

Startupy a nowe przedsięwzięcia : próba wyodrębnienia nowej kategorii badawczej / Agnieszka Skala, Sylwia Sysko-Romańczuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 1, s. 51-65

Startupy jako wybór strategiczny przedsiębiorstw / Albert Tomaszewski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów. 2019, z. 175, s. 201-212

Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych / Marek Makowiec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 52, s. 424-441

System wsparcia finansowego innowacyjnych start-upów / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016,t. 17, z. 9, cz. 1, s. 225-238

Trendy logistyki e-commerce na przykładzie start-upów / Bożena Smorczewska-Mickiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016,t. 17, z. 12, cz. 1, s. 361-378

Tworzenie ekosystemu start-upowego w Lublinie jako narzędzie przełamywania peryferyzacji regionu / Mariusz Sagan, Edyta Wiśniewska // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. – 2018, nr 1(15), s. 7-26

Tworzenie start-upów metodą Lean Start-up na przykładzie projektu BaseConnect / Marcin Chyl
[w:] Perspektywy zarządzania. Cz. 1 /  pod redakcją Katarzyny Kopeć
Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2014, s. 9-24

Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów / Ryszard Pukała // Wiadomości Ubezpieczeniowe.
– 2017, nr 4, s. 67-80

Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych / Monika Burżacka // Studia
i Prace WNEiZ US.– 2017, nr 47, t. 1, s. 95-106

Uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej przedsiębiorstw typu start-up / Jarosław Korpysa // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2012, nr 8, s. 377-388

Uwarunkowania rozwoju startupów w Polsce / Ryszard Białek, Ryszard Nowak // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. – 2018, nr 1(15), s. 43-59

Uwarunkowania rozwoju start-upów w Polsce / Michał Kuranowski, Katarzyna Szymańska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 29, s. 95-106

Venture debt jako sposób finansowani innowacyjnych startupów / Szymon Piotrowski // Przegląd Ekonomiczny. – 2019, nr 18, s. 56-61

Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów / Marek Maciejewski // Studia
i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 53, t. 2, s. 53-64

Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up / Agata Gemzik-Salwach // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, vol. 2, t. 300, cz. 2, s. 99-109

Współpraca startupów z nauką w Polsce – wyniki badań / Agnieszka Skala // Studia BAS. – 2020, nr 1(61),
s. 103-123

Współpraca z organizacjami typu start-up jako przykład transformacji strategii zarządzania innowacjami
w dużych przedsiębiorstwach
/ Michał Adamczyk // Management Forum. – 2018, vol. 6, no. 3, s. 1-7

Wybrane metody oceny ryzyka przedsięwzięć start-upowych / Karolina Kozioł, Rafał Pitera // Studia
i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2018, nr 1, cz. 2, s. 151-159

Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce / Adrian Grycuk // Studia BAS. – 2019, nr 2(58),
s. 153-181

Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce / Agata Gemzik-Salwach // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, vol. 2, t. 300, cz. 2, s. 111-122

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast – wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach / Anna Brdulak // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2018,
t. 24, nr 3, s. 41-50

Znaczenie start-upów dla budowy inteligentnych miast / Anna Brdulak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 505, s. 443-452

Znaczenie środków publicznych w finansowaniu działalności startupów w Polsce na tle krajów europejskich / Patrycja Marzec, Jan Braun // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2021, nr 4, s. 84-93

Źródła finansowania startupów w Polsce / Edyta Cegielska, Danuta Zawadzka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2017, vol. 51, nr  6, s. 6-61

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Rola kapitału społecznego w start-upach / Patrycja Marzec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2018, nr 9, s. 3-11

Fundusz venture capital a rozwój startupów w Polsce / Grzywacz Jacek, Jagodzińska- Komar Ewa // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 8, s. 69-78

Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up / Kamil Gemra // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 10, s. 76-89

Ocena potencjału rozwojowego firm start-up / Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 12, s. 108-119

Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów / Cyryl Życki , Paweł Dec // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 12, s. 12-20

Handel Wewnętrzny

Polskie start-upy na tle krajów europejskich / Agnieszka Sitko-Lutek, Patrycja Marzec // Handel Wewnętrzny.
– 2018, nr 6, t. 1, s. 500-515

Logistyka

Start-upy w logistyce – przepustka do rynku / Tomasz Janika // Logistyka. – 2019, nr 3, s. 47-49

LOG UP – Logistic Start-up Bank szansą dla start-up’ów logistycznych / Michał Pajdak // Logistyka. – 2019, nr 3, s. 50-51

Marketing i Rynek

Jak najlepiej zaprezentować startup – schemat optymalnego startup pitch / Konrad Szczukiewicz, Marek Makowiec // Marketing i Rynek. – 2022, nr 1, s. 10-22

Zewnętrzne bezzwrotne i nieodpłatne źródła finansowania startupów w polskim ekosystemie startupowym / Iwona Piekunko-Mantiuk, Paweł Kolejnik // Marketing i Rynek. – 2021, nr 12, s. 50-60

Skuteczny rozwój startupów jako wyzwanie dla współczesnego zarządzania / Karol Kowalewski // Marketing
i Rynek. – 2020, nr 10, s. 13-21

Rola platform handlu elektronicznego w rozwoju start-upów na rynku mody w Polsce / Bartosz Targański // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, s. 31-37

Personel i Zarządzanie

Dolina Krzemowa nad Wisłą : dlaczego firmy powinny współpracować ze start-upami ? / Sylwia Duchna // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 12, s. 46-49

Przegląd Organizacji

Zarządzanie projektami w startupach – przegląd literatury / Tomasz Swałdek // Przegląd Organizacji. – 2022,
nr 6, s. 19-29

Modele biznesu a cykl życia startupów internetowych – studium przypadku / Hanna Nowak, Krzysztof Łuczak // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 9, s. 39-46

Wpływ nowych technologii na zarządzanie – startupy jako biznesowe, organizacyjne i technologiczne wyzwania współczesnego zarządzania / Agnieszka Skala // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 6, s. 66-72

Spiralna definicja startupu / Agnieszka Skala // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 9, s. 33-39

Dysfunkcyjność przekazu informacji z otoczenia jako potencjalne ograniczenie tworzenia innowacyjnych
start-upów w obszarze ICT
/ Michał Baran // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 2, s. 43-49

Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznych / Michał Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 7, s. 41-45

Recykling

Modele biznesowe dla start-upów / Izabella Ewa Cech // Recykling. – 2014, nr 12, s. 17-19