Opracowania tematyczne – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Branżowe zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / red. Hanna GabrielaAdamkiewicz-Drwiłło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 65-71
Sygnatura 5.2

Poziom techniki a innowacyjność przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Małgorzata Juchniewicz [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / red. Hanna Gabriela Adamkiewicz-Drwiłło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 58-64
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim / Małgorzata Juchniewicz [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 450-457
Sygnatura 5.3

Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 74-81
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Zjawisko nielegalnego zatrudnienia a bezrobocie na Warmii i Mazurach / Andrzej J. Kozłowski, Iwona Czaplicka-Kozłowska [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 189-197
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy / Roman Przybyszewski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 186-190 (Rozdz. V – Analiza czynników kształtujących potencjał kadrowy hoteli w regionie warmińsko-mazurskim)
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) [w:] Dobre praktyki polskie gospodarki rynkowej / Anna Ciepielewska
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 121-130
Sygnatura 22

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Czynniki różnicujące poziom wynagrodzeń w regionach : studium przypadku województwa łódzkiego
i warmińsko-mazurskiego
/ Mariusz Nyk, Halina Sobocja-Szczapa [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 120-130
Sygnatura 28.1

Ekonomiczne uwarunkowania zmian stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim / Dorota Klembowska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 46-67
Sygnatura 28.1

Elastyczne formy pracy w podmiotach ekonomii społecznej Warmii i Mazur / Magdalena Wysocka, Ryszard Walkowiak [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 92-104
Sygnatura 28.1

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warmii i Mazur i jej wpływ na poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Jerzy Kawa [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy /
red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 99-119
Sygnatura 28.1

Zatrudnienie wspomagane – teoria i praktyka / Krzysztof Grablewski
Elbląg : PWSZ w Elblągu, 2022, 147-177 (Rozdział 5 – Zatrudnienie wspomagane w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki badań własnych)
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie lokalne bezrobocia długotrwałego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2010 / Adrian Kozak [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 189-201
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 38.14 – KREDYTY:

Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności : z praktyki stosunków między bankami
a małymi firmami w regionie warmińsko-mazurskim
/ Andrzej Sołoma
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005
Sygnatura 38.14

DZIAŁ 41 – ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA:

Analiza wyników finansowych przedsiębiorstw rejonu warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2006 / Piotr Bórawski [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. nauk. Stefan Wrzosek (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 9)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 35-40
Sygnatura 41

DZIAŁ 63.2 – NIERUCHOMOŚCI-RYNEK I GOSPODARKA:

Analiza i ocena istniejącego stanu zasobu lokalowego miasta Olsztyna / Andrzej Muczyński, Adelajda Turbaczewska [w:] Gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości / red. Ryszard Źróbek
(Seria: Nieruchomości)
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, 115-130
Sygnatura 63.2

Zasady gospodarowania gminnymi zasobami lokali użytkowych na przykładzie miasta Olsztyna / Andrzej Muczyński [w:] Gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości / red. Ryszard Źróbek
(Seria: Nieruchomości)
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 33-45
Sygnatura 63.2

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Środowisko a konkurencyjność gmin : na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Katarzyna Chrobocińska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Natalia Świdyńska, Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2021
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 77.2.1FINANSE GMINY:

Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Anna Wichowska
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020
Sygnatura 77.2.1

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską : województwo warmińsko-mazurskie / red. Marcin Nowicki
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003
Sygnatura 77.3

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w województwie warmińsko-mazurskim / Magdalena Wojarska, Lucyna Szczebiot-Knoblauch [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 217-230
Sygnatura 77.3

Szanse rozwoju turystyki w regionie warmińsko-mazurskim / Anna Okraska [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 203-213
Sygnatura 77.3

Województwo warmińsko-mazurskie. II edycja / red. Wojciech Dziemianowicz (Seria: Profile Regionalne, Nr 14)
Gdańsk-Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / red. nauk. Marek Szturo
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 80.2 – KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.:

Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach : na przykładzie podmiotów z regionu Warmii i Mazur / Małgorzata Juchniewicz (red.), Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk
Olsztyn : Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, 2009
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 83.2 – GEOGRAFIA TURYSTYCZNA:

Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. Cz. 2 / red. Stanisław Czachorowski, Żaneta Kostyk, Agata Zielińska
Olsztyn : Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym : Akademicki Klub Turystyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
Sygnatura 83.2

DZIAŁ 83.8 – TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA:

Możliwości wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego regionu w procesie jego rozwoju
(na przykładzie Warmii i Mazur)
/ Ewa Piekarska [w:] Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski / pod red. Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2003, s. 263-282
Sygnatura 83.8

Rola planu zagospodarowania przestrzennego województwa w równoważeniu rozwoju regionu
na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
/ Ewa Piekarska [w:] Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski / pod red. Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2003, s. 31-41
Sygnatura 83.8

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Etniczność jako forma kapitału społecznego na przykładzie Warmii i Mazur / Bożena Domagała [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ;
współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 355-361
Sygnatura 84

Europejskie standardy prawa mniejszości narodowych do edukacji a praktyka w regionie Warmii i Mazur / Teresa Astramowicz-Leyk [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. Barbara Fijałkowska, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział (Olsztyn), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 504-516
Sygnatura 84

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Analiza i ocena zarządzania wartością spółek drobiarskich z woj. warmińsko-mazurskiego / Ryszard Stulich [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Część 1 / red. Małgorzata Juchniewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 213-217
Sygnatura 86

Analiza zasilania finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w woj. warmińsko-mazurskim
w latach 2000-2003
/ Włodzimierz Zawieska [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Część 1 / red. Małgorzata Juchniewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 207-212
Sygnatura 86

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne czynnikiem rozwoju i konkurencyjności „ściany wschodniej” (województwo lubelskie) / Ewa Bojar [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 583-618
Sygnatura 89.2

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Piotr Bórawski, Katarzyna Brodzińska [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego
i regionalnego. T. 2
(Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 79-87
Sygnatura 89.2

Paradyplomacja regionów : studium województw Polski Wschodniej / Wojciech Tomasz Modzelewski
Olsztyn : [Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego], 2016,
s. 229-252 (Rozdział 4.3.1 – Paradyplomacja regionów Polski Wschodniej. Praktyka współpracy. Warmińsko-mazurskie), s. 318-322 (Rozdział 5.2.1 – Regiony Polski Wschodniej a paradyplomacja samorządów – wymiar europejski i pozaeuropejski. Utworzenie biur województw Polski Wschodniej. Warmińsko-mazurskie)
Sygnatura 89.2

Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Rafał Warżała
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012
Sygnatura 89.2

Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych / pod redakcją Wojciecha Tomasza Modzelewskiego
Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
Sygnatura 89.2

Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie / red. Danuta Rucińska, Henryk Gawroński,
współaut. Henryk Gawroński i in. ; Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
Sygnatura 89.2

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych jako ważny element strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego / Janusz Jasiński [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 189-200
Sygnatura 89.2

Rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim jako element współpracy transgranicznej / Tomasz Bajerowski, Adam Senetra, Jerzy Suchta [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski / red. Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002, s. 121-133
Sygnatura 89.2

Stan i kierunki rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim / Piotr Bórawski [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Mieczysław Adamowicz (Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007, s. 59-66
Sygnatura 89.2

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego / Andrzej Ryński [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 119-124
Sygnatura 89.2

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego / Zbigniew Brodziński [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 (Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 88-97
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 90.1 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA-KORZYŚCI I KOSZTY:

Rok w Unii Europejskiej : kto zyskał, a kto stracił ? / red. Wojciech K. Szalkiewicz ; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn : Wydawnictwo OWSIiZ, 2005
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 91 – FUNDUSZE POMOCOWE:

Fundusze europejskie w rozwoju infrastruktury transportowej Warmii i Mazur / Stanisław Ejdys
[w:] Fundusze europejskie w regionach : dotychczasowe doświadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Edyta Małecka-Ziembińska
Poznań : Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 134-148
Sygnatura 91

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 / Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn : Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2007
Sygnatura 91

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa : studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego / Małgorzata Juchniewicz, Zbigniew Nasalski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020
Sygnatura 93

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich / pod red. Renaty Marks-Bielskiej i Romana Kisiela
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013,
s. 137-142 (Rozdz. 7.3 – Uwarunkowania postępu technicznego w gospodarstwach rolnych na terenie
woj. warmińsko-mazurskiego na przykładzie produkcji mleka
)
Sygnatura 93

DZIAŁ 93.2 – ROLNICTWO A UNIA EUROPEJSKA:

Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego / Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
Sygnatura 93.2

DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA:

Równoważenie rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego / Teresa Maria Łaguna [w]: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa / red. Andrzej Graczyk
Białystok-Wrocław : Agencja Wydawniczo-Edytorska „EkoPress”, 2007, s. 177-186
Sygnatura 175

DZIAŁ 177 – ODPADY-GOSPODARKA:

Racjonalne metody zagospodarowania i utylizacji odpadów w regionie Warmii i Mazur : konferencja naukowo-techniczna, Olsztyn 25-26.05.1999 r. / Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska
i Rybactwa ART-Olsztyn
Olsztyn : AR-T [Akademia Rolniczo-Techniczna], 1999
Sygnatura 177

DZIAŁ 178.2 – PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Zróżnicowanie struktury użytkowania gruntów w gminach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Mariusz Dacko, Janusz Chełtowski [w:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej / red. Teresa Łaguna
Białystok : Wydawnictwo „&Ekonomia i Środowiskordquo;, 2004, s. 240-248
Sygnatura 178.2

BROSZURY:

Bariery zatrudnienia, możliwości i kierunki kreowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
w województwie warmińsko-mazurskim
/ pod redakcją Dariusza Śledzia
Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2007
Sygnatura 28.1

Bierni czy aktywni : sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego : raport końcowy z badań zrealizowanych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie / Marzena Sochańska-Kawiecka. Zuzanna Kołakowska ; Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Warszawa : 2008
Sygnatura 28.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Absorpcja funduszy Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa branży turystycznej w regionie Warmii
i Mazur
/ Krzysztof Krukowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing.
– 2010, z. 1, s. 233-240

Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) / Elżbieta Subocz // Rozprawy Społeczne. – 2017, t. 11, nr 3, s. 35-43

Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny : przykład województwa warmińsko-mazurskiego / Joanna Zielińska-Szczepkowska, Alina Źróbek-Różańska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 3, s. 315-323

Analiza finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Bórawski, Zbigniew Brodziński // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2006,
nr 5(2), s. 17-24

Analiza porównawcza potencjału turystycznego wybranych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego (Mikołajki-Mrągowo) / Magdalena Warmińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 52, s. 127-135

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej : niektóre konstatacje
z badań w regionie warmińsko-mazurskim
/ Andrzej Sołoma // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2009, nr 1(50),
s. 227-238

Barometr innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego 2007 / redaktor: Stanisław Szultka, autorzy: Aleksandra Borowicz, Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Grzegorz Milewski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka
Olsztyn : Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 2007

Bezrobocie młodych – strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży – rozwiązania Unii Europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie / Katarzyna Siewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 192-201

Bierni czy aktywni : sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego : raport końcowy z badań zrealizowanych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie / Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska ; Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Warszawa : 2008

Budżet zadaniowy w gminach województwa warmińsko-mazurskiego / Jolanta Dynowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 471, s. 126-134

Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MMŚP w województwie warmińsko-mazurskim : wprowadzenie w problematykę badań / Zygmunt Mietlewski // Zarządzanie i Edukacja.
– 2013, nr 86, s.193-233

Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MŚP w województwie warmińsko-mazurskim : sposób identyfikacji i propozycja rozwiązania problemu / Zygmunt Mietlewski // Zarządzanie i Edukacja.
– 2013, nr 87, s. 129-149

Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach / Iwona M. Batyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 83, s. 155-164

Determinanty rozwoju innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim / Magdalena Wysocka // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 4, cz. 1, s. 233-244

Dialog z tradycją – interpretacja lokalnej tradycji budowlanej na Warmii i Mazurach / Iwona Liżewska // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje. – 2012, nr 2, s. 82-89

Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie warmińsko-mazurskim : ograniczenia i możliwości w świetle relacji społecznych / Agnieszka Żyta // Niepełnosprawność. – 2009,
nr 2, s. 85-92

Dotychczasowe wykorzystanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013)
na rozwój agroturystyki w woj. warmińsko-mazurskim
/ Renata Marks-Bielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska [w:] Polityka ekonomiczna / red. Jerzy Sokołowski, red. Michał Sosnowski (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu ; Nr 166)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 446-455

Działalność inwestycyjna oraz innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich z Warmii i Mazur / Marcin Ratajczak// Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2010, z. 4, s. 193-199

Działania operacyjne gmin na rzecz pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Zbigniew Brodziński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 317, s. 98-106

Działania samorządu lokalnego wspierające małą i średnią przedsiębiorczość przygraniczną – studium przypadku województwa warmińsko mazurskiego / Izabela Zabielska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2017, t. 18, z. 2, cz. 3, s. 158-172

Dzierżawa nieruchomości rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w opiniach dzierżawców / Renata Marks-Bielska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 4(19), s. 291-299

Efekty wspierania przedsiębiorczości społecznej na przykładzie warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych / Marian Oliński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 13, cz. 3, s. 191-201

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2005-2014
/ Magdalena Wysocka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 371-385

Efektywność dialogu społecznego z uwzględnieniem aktywności jednostek i wpływu nowoczesnych technologii – analiza przypadku : region Warmii i Mazur / Marcin Kowalczyk, Klaudia Skowron // Studia Prawnoustrojowe. – 2014, nr 26, s. 271-280

Efektywność ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Bórawski, Adam Pawlewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540, s. 91-97

Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 4,
s. 103-120

Funkcje społeczne rodziny i jej zagrożenia na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego / Jacek Marek Nogowski // Seminare. Poszukiwania naukowe. – 2014, t. 35, nr 4, s. 57-68

Innowacja wartości jako forma realizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego
na przykładzie przedsiębiorstwa turystyczno-szkoleniowego „Natangia”
/ Alicja Karasek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 79, s. 475-485

Innowacyjność i konkurencyjność IOB jako stymulant rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego / Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska // Ekonomia. – 2012, nr 2, s. 103-113 

Innowacyjność jako element konkurencyjności w turystyce na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim / Katarzyna Karbowiak // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias. – 2015, t. 9, s. 133-145

Inspiracje i pomysły aranżacyjne w projektowaniu terenów zieleni na przykładzie wybranych obiektów turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach / Iwona Polucha // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje. – 2012, nr 1, s. 4-11

Jak poprawić sytuację na „trudnym” rynku pracy ? : analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego / Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2006, nr 1, s. 37-63

Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim / Adam Pawlewic, Wojciech Gotkiewicz // Logistyka. – 2012, nr 4, CD 2,
s. 1168-1174

Kierunki aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi w województwie warmińsko-mazurskim / Monika Borawska, Zbigniew Brodziński // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2012, t. 11, nr 3,
s. 17-28

Klastry jako podmioty strategii innowacji – warmińsko-mazurski klaster „Razem cieplej” / Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 411-430

Klastry turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich – studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego / Łukasz Menart // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 89, s. 178-193

Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Małgorzata Juchniewicz, Łukasz Menart // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2009, nr 45, s. 423-431

Koła gospodyń wiejskich jako przestrzeń do rozwoju edukacji i przedsiębiorczości społecznej opartej na tradycji lokalnej na Warmii i Mazurach / Kinga Lisowska, Majka Łojko // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2022,
t. 18, nr 2, s. 82-97

Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur / Marcin Ratajczak // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(2), s. 163-172

Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego na przykładzie Warmii i Mazur / Stanisław Pilarski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 75, s. 115-130

Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego / Joanna Dynowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 252, s. 104-114

Migracje zarobkowe młodzieży akademickiej województwa warmińsko-mazurskiego / Joanna Machnis // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 259-270

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Adam Pawlewicz, Katarzyna Pawlewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2012, t. 11, nr 2, s. 165-175

Obrót ziemią rolniczą w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego / Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Emilia Bojkowska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 18(67),
s. 113-122

Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur / Wiesława Olkowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 44, cz. 2, s. 77-84

Ocena potencjału inwestycyjnego energetyki wiatrowej przez pryzmat uwarunkowań środowiskowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Waldemar Kozłowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 409, s. 228-238

Ocena potencjału rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody taksonomicznej – studium województwa warmińsko-mazurskiego / Patrycja Szarek-Iwaniuk // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2018, t. 17, nr 2, s. 181-193

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Agnieszka Żołądkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437,
s. 513-523

Ocena różnic między wartością a ceną nieruchomości na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Katarzyna Kobylińska, Ryszard Źróbek // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2016, t. 15, nr 4, s. 87-98

Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Bórawski // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 64, s. 215-225

Ograniczenia prawne i uwarunkowania przyrodnicze działalności rolniczej na obszarach natura 2000
w województwie warmińsko-mazurskim / Elżbieta Zębek
// Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2017, t. 16, nr 2, s. 125-142

Organizacja dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w woj. warmińsko-mazurskim / Alicja Szczepaniak // Kontrola Państwowa. – 2004, nr 3, s. 97-106

Otoczenie instytucjonalne w województwie warmińsko-mazurskim – przykład regionalnego systemu usług / Paweł Zasadzki // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2018, nr 377, s. 163-175

Parki naukowo-technologiczne jako projekt pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego / Paulina Pukin // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2019, nr 23, s. 61-71

Perspektywa finansowa z Unii Europejskiej dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 / Izabela Seredocha // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 115, s. 205-220

Perspektywa rozwoju sieci miast Cittaslow w regionie Warmii i Mazur na przykładzie Morąga / Agnieszka Szczepańska, Katarzyna Pietrzyk // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2018, nr 17(3),
s. 259-272

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego – wyniki badań ankietowych / Joanna Dynowska, Anna Łapińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 38, s. 397-404

Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia.
– 2007, nr 6(2), s. 5-14

Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Iwona Pomianek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2010, nr 4(53), s. 42-49

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Iwona Pomianek // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(3), s. 227-239

Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim / Marcin Janusz // Ekonomia i Zarządzanie. – 2014, vol. 6, no. 4, s. 169-184

Prężność rozwoju lokalnego w województwie warmińsko-mazurskim / Magdalena Markiewicz // Przestrzeń i Forma. – 2018, nr 34, s. 195-210

Priorytety współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej / Wojciech Tomasz Modzelewski // Europa Regionum. – 2014, t. 19, s. 33-50

Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską : województwo warmińsko-mazurskie / red. Marcin Nowicki ; [zespół aut. Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003

Propozycja wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Stawiguda w woj. warmińsko-mazurskim / Jadwiga Konieczna // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 250, s. 167-181

Przestępstwo nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji w województwie warmińsko-mazurskim / Wojciech Piłat // Studia Prawnoustrojowe. – 2013, nr 19, s. 137-145

Przygraniczne sąsiedztwo (na przykładzie sąsiedztwa między województwem warmińsko-mazurskim
i obwodem kaliningradzkim FR)
/ Izabela Zabielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska // Ekonomia. – 2013,
nr 2, s. 92-103 

Rachunek kosztów w praktyce badanych przedsiębiorstw województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego / Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 514, s. 20-30

Raport o innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w 2007 roku / red. nauk. Tadeusz Baczko
Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2008

Realizacja współpracy zagranicznej w świetle dokumentów strategicznych województw (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) / Izabela Zabielska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015,
t. 16, z. 4, cz. 1, s. 147-160

Rodzina – jej funkcje i zagrożenia : studium na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego / Jacek Marek Nogowski // Studia Ełckie. – 2015, t. 17, nr 2, s. 159-171

Rola agencji nieruchomości rolnych w zakresie aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim / Dorota Klembowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008,
t. 8, s. 129-135

Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu / Jerzy Suchta, Anna Drońska, Anna Cellmer // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2007, nr 6,
s. 5-20

Rola i znaczenie finansowania rozwoju MŚP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie warmińsko-mazurskim / Magdalena Wiśniewska // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 2, s. 477-487

Rola lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Szamrowski, Adam Pawlewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 299-308

Rola lokalnych grup rybackich we wspieraniu przedsiębiorstw sektora żywnościowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Szamrowski, Adam Pawlewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 1, s. 23-33

Rola nieruchomości rolnych skarbu państwa w kształtowaniu struktury agrarnej w województwie warmińsko-mazurskim / Marcin Bąk // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2019, t. 18, nr 2, s. 141-152

Rola społeczeństwa informacyjnego w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego / Grzegorz Górski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007,
z. 79, s. 158-172

Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach / Eugeniusz Niedzielski, Mirosław Gornowicz // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych.
– 2011, z. 2, s. 64-73

Rozwój produktów turystyki aktywnej województwa warmińsko-mazurskiego jako przykład wykorzystania potencjału regionu / Marzena Wanagos // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 52, s. 271-280

Rynek pracy na Warmii i Mazurach – strategie i działania lokalne / Majka Łojko // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 286, s. 56-71

Samorząd lokalny jako beneficjent funduszy unijnych (na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego) / Magdalena Wojarska, Izabela Zabielska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2015, nr 380, s. 266-275

Samowola budowlana w regionie warmińsko-mazurskim / Elżbieta Szafranko // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 2002, nr 1, s. 28-31

Spójny i zrównoważony system transportowy Warmii i Mazur / Stanisław Ejdy // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 4, s. 199-212

Srebrna gospodarka w ramach zmian demograficznych na Warmii i Mazurach / Majka Łojko, Anna Leszczyńska-Rejchert // Rozprawy Społeczne. – 2019, t. 13, nr 4, s. 96-111

Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Anna Wichowska, Aleksandra Ostrowska // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 109, s. 339-354

Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko-mazurskiego / Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska,  Magdalena Wojarska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2018, nr 1, s.  69-75

Struktura demograficzna a dochody gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010–2014 / Mirosław Gornowicz, Anna Wichowska // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2017, nr 1, s. 61-72 

Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich w strefie przygranicznej województwa warmińsko
-mazurskiego w 2009 r.
/ Marta Gwiaździńska-Goraj // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2012, t. 11, nr 1, s. 73-83

Szanse regionalnego wzrostu gospodarczego na tle strategii zaopatrzeniowo-handlowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
(na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego)
/ Alina Źróbek-Różańska, Sabina Źróbek // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(1), s. 149-156

Środowisko przyrodnicze filarem gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w warunkach integracji z Unią Europejską / Janusz Jasiński, Ewa Kostyak-Wodzińska, Jerzy Suchta // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2004, t. 3, nr 2,
s. 5-16

Świadomość klienta a manipulacje w reklamie na przykładzie mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego / Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska // Marketing i Rynek.
– 2017, nr 10, CD, s. 413-424

Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego / Janusz Jasiński, Jerzy Suchta // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. – 2013, nr 15, s. 127-138

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim : stan obecny i perspektywy rozwoju / Katarzyna Karbowiak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2008, z. 3-4, s. 91-100

Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach
PROW 2007
2013 / Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska // Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2012, nr 8(57), s. 36-46

Uwarunkowania bezrobocia popegeerowskiego na Warmii i Mazurach / Jarosław Koral // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2013, nr 8, s. 32-40

Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim / Roman Kisiel, Donata Sawulska // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2015, nr 3, s. 41-52

Uwarunkowania rozwojowe lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim / Janusz Hochleitner // Studia Ełckie. – 2011, t. 13, s. 545-567

Uwarunkowania wdrożenia i wykorzystania budżetowania w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego / Małgorzata Cygańska, Joanna Dynowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4,
T. 3, s.185-195

Wabienie inwestorów / Jan Wyganowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2007, nr 9, s. 18-19

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i perspektywy jej prawidłowego rozwoju / Ewa Mazanowska // Współczesna Gospodarka. – 2014, nr 3, s. 71-82

Województwo warmińsko-mazurskie : plan zagospodarowania przestrzennego / zesp. aut. Kazimierz Grządka i in.
Olsztyn: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2002

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
/ Arkadiusz Świadek, Jadwiga Gorączkowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 1, s. 163-176

Województwo warmińsko-mazurskie na tle regionów sąsiadujących – wybrane zagadnienia // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 9, s. 321-330

Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Karolina Babuchowska, Roman Kisiel // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2006, nr 5(2), s. 5-15

Współpraca jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Paweł Zasadzki // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2019, nr 4, s. 61-68

Współpraca regionalna województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie rozwoju turystyki / Iwona M. Batyk // Europa Regionum. – 2013, t. 16, s. 217-228

Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko-mazurskim / Iwona Michalina Batyk // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. – 2010, nr 1, s. 57-64

Wybrane aspekty wzrostu innowacyjności regionu w opinii mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego / Mariusz Czupach, Aranka Ignasiak-Szulc // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 269, s. 70-81

Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Iwona Pomianek // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 2, s. 66-75

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego / Anna Łapińska, Joanna Dynowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 38, s. 435-442

Zamki jako źródło przewag konkurencyjności turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego / Agata Balińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 379, s. 176-184

Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim / Wiesława Lizińska, Roman Kisiel // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2012, nr 8(57), s. 289-298

Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi
– na przykładzie gmin Warmii i Mazur
/ Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 2, cz. 1, s. 279-290

Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego / Jacek Michalak, Dariusz Waldziński, Magdalena Wojarska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. – 2006, nr 3, s. 115-133

Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Iwona Pomianek // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 2, s. 141-150

Zmiany struktur zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim / Ryszard Walkowiak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 245-252

Zmiany w potencjale społeczno-ekonomicznym małych miast regionu Warmii i Mazur / Jerzy Suchta, Janusz Jasiński [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2008, s. 177-190

Znaczenie czynników lokalizacji przedsiębiorstw a aktywność władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego / Izabela Serocka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 450, s. 524-537

Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego / Jolanta Rosłon // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 102, s. 177-186

Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego / Katarzyna Maria Bartnik// Społeczeństwo i Ekonomia. – 2015, nr 2, s. 7-23

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego / Katarzyna Chronocińska, Kamil Decyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 2, s. 85-92

Kadra kierownicza przedsiębiorstw Warmii i Mazur / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Andrzej Skonieczek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 10, s. 73-79

Promocja przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Bórawski // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 1, s. 47-53

Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Andrzej Skonieczek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 11, s. 65-73

Wykorzystanie funduszy PHARE na Warmii i Mazurach / Wiesława Olkowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 5, s. 15-21

Przedsiębiorstwa w regionie warmińsko-mazurskim / Roman Przybyszewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 1, s. 92-97

Specjalne strefy ekonomiczne – sukcesy i porażki : (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) / Andrzej Sołoma // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 11, s. 22-29

Magazyn Autostrady

System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych : doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego / Waldemar Królikowski, Sławomir Heller // Magazyn Autostrady.
– 2016, nr 11-12, s. 50-53

Marketing i Rynek

Ocena strategii kształtowania wizerunku miast województwa warmińsko-mazurskiego / Agnieszka Stanowicka-Traczyk // Marketing i Rynek. – 2010, nr 9, s. 29-34

Materiały Budowlane

Czas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Jolanta Harasimiuk, Zdzisław Kowalczyk // Materiały Budowlane. – 2016, nr 6,
s. 149-151

Organizacja i Kierowanie

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko-mazurskim / Andrzej Buszko, Wioletta Wierzbicka // Organizacja i Kierowanie. – 2008, nr 1, s. 111-126

Polityka Społeczna

Strategia zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i jej powiązania z regionalną polityką społeczną / Anna Organiściak-Krzykowska, Ryszard Walkowiak // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12,
s. 20-24

Programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009 / Marlena Cicha // Polityka Społeczna. – 2012, nr 1, s. 20-25

Dynamika rynku pracy i rozwój regionu : województwo warmińsko-mazurskie / Agnieszka Jeran // Polityka Społeczna. – 2011, nr 2, s. 15-20

Sytuacja mieszkaniowa w miastach na prawach powiatu woj. warmińsko-mazurskiego w latach
2005-2008
/ Marcin Janusz // Polityka Społeczna. – 2010, nr 11/12, s. 18-23

Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 20-24

Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach w świetle ofert pracy / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2007, nr 7, s. 12-16

Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 19-24

Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego / Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 24-28

Postawy młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposób zdobywania środków do życia (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) / Elżbieta Czapka // Polityka Społeczna.
– 2005, Nr 7, s. 22-26

Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy / Renata Lasmanowicz, Henryk Lelusz // Polityka Społeczna. – 2004, Nr 4, s. 21-23

Praca Socjalna

Polityka senioralna na Warmii i Mazurach : założenia i kierunki działań / Anna Leszczyńska-Rejchert // Praca Socjalna. – 2019, nr 2, s. 67-89

Instrumenty wsparcia warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych / Renata Burchart // Praca Socjalna.
– 2012, nr 3, s. 94-107

Przegląd Budowlany

BHP w przedsięwzięciach budowlanych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Piotr Bogacz, Jacek Zabielski // Przegląd Budowlany. – 2016, nr 7-8, s. 73-77

Kruszywa regionu warmińsko-mazurskiego rozwiązaniem dla drogownictwa / Natalia Ciak, Marek J. Ciak, Ireneusz Dyka // Przegląd Budowlany. – 2016, nr 6, s. 34-36

Przegląd Komunalny

Gospodarka odpadami na Warmii i Mazurach / oprac. Sebastian Petrus // Przegląd Komunalny. – 2006, nr 9, s. 54-55

Przegląd Organizacji

Poziom działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w inteligentnych specjalizacjach – perspektywa województwa warmińsko-mazurskiego / Kamil Decyk // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 1, s. 35-42

Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu Warmii i Mazur / Marcin Ratajczak // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 12, s. 14-19

Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 5, s. 26-30

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Próba klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia ich sytuacji finansowej / Anna Wichrowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 3, s. 225-239

Samorząd Terytorialny

Wybrane aspekty ustawy o pracownikach samorządowych w ocenie urzędów na Warmii i Mazurach
– raport z badań
/ Izabela Seredocha // Samorząd Terytorialny. – 2010, nr 12, s. 25-34

Ocena świadczenia e-usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach / Izabela Seredocha // Samorząd Terytorialny. – 2009, nr 1/2, s. 42-48

Strategie samorządów lokalnych w zakresie prywatyzacji (na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego) / Magdalena Wojarska // Samorząd Terytorialny. – 2006, nr 1/2, s. 45-60

Studia Europejskie (Warszawa)

Nowe regiony peryferyjne w rozszerzonej Unii Europejskiej : problemy polityczne i społeczne
na przykładanie województwa warmińsko-mazurskiego
/ Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2014, nr 1, s. 75-90

Studia Regionalne i Lokalne

Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast województwa warmińsko-mazurskiego / Marcin Bogdański // Studia Regionalne i Lokalne. – 2019, nr 3, s. 103-132

Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego / Agnieszka Stanowicka // Studia Regionalne i Lokalne. – 2017, nr 1, s. 65-80

Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim / Dominika Wojtowicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2014, nr 2, s. 28-51

Cykle koniunkturalne na rynku pracy Warmii i Mazur / Rafał Warżała // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2014, nr 2, s. 119-136

Regionalizm na Warmii i Mazurach / Jacek Poniedziałek // Studia Regionalne i Lokalne. – 2011, nr 4,
s. 51-67

Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Rafał Warżała // Studia Regionalne i Lokalne. – 2011, nr 3, s. 81-99

Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach / Jacek Poniedziałek // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2010, nr 4, s. 23-42

Transport Miejski i Regionalny

Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / Leszek Rafalski // Transport Miejski i Regionalny. – 2008, nr 12, s. 2-8