Opracowania tematyczne – TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa : teoria i praktyka / Ryszard Żuber
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 210-226 (Rozdz. 6 – Rola transferu
i marketingu nowych technologii w rozwoju przedsiębiorstwa
)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE, ZMIANY:

Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Andrzej H. Jasiński
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006
Sygnatura 5.3

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka
Warszawa : Difin, 2018, s. 87-111 (Rozdz. 2.2 – Transfer wiedzy, controlling, innowacje i wartość
w relacjach B2B
)
Sygnatura  5.3

Przebieg procesów dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w polskich bankach komercyjnych
w latach 2000-2002 : studium przypadków
/ Joanna Wiśniewska [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości
w procesie transformacji : praca zbiorowa
/ red. Władysław Janasz
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2004, s. 216-249
Sygnatura 5.3

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy / Anna Wildowicz-Giedel
[w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech ; Instytut Wiedzy i Innowacji
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s. 56-74
Sygnatura 5.3

System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw / Elżbieta Wojnicka
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004, s. 59-64 (Rozdz. 4.1 – Dyfuzja technologii
– transakcje rynkowe
), s. 82-84 (Rozdz. 1.3.1 – Transfer technologii), s. 106-107 (Rozdz. 2.3.1 – Transfer technologii)
Sygnatura 5.3

Zarządzanie technologiami : ocena i doskonalenie / Jerzy Łunarski
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 100-120 (Rozdz. 5 – Pozyskiwanie
i transfery technologii
)
Sygnatura 5.3

Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław
M. Grudzewski, Irena K.Hejduk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 316-333 (Rozdz. 22 – Strumienie przepływu technologii)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.4 – PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI:

Transfer technologii z ośrodków akademickich do małych przedsiębiorstw innowacyjnych / Wiesław
M. Grudzewski, Irena K. Hejduk [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości : praca zbiorowa / red. Wiesław
M. Grudzewski, Irena Hejduk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2001, s. 257-276
Sygnatura 5.4

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności
w Polsce
/ Marcin Kuzel [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce /
red. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005, s. 513-526
Sygnatura 5.7

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą : praca zbiorowa / pod red. Kazimierz Perechud, Małgorzata Sobińska; [aut. poszczeg. rozdz. Franciszek Danielewski et al.]
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 158-164 (Rozdz. 10 – Proces dyfuzji wiedzy
w trakcie partycypacji pracowniczej
), s. 219-228 (Rozdz. 15 – Dyfuzja wiedzy w trakcie treningów kierowniczych)
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 6 – INFORMACJA:

Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie / Bartosz Wachnik
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016, s. 175-192 (Rozdz. 6 – Transfer wiedzy
w implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
)
Sygnatura 6

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Transfer technologii a kapitał ludzki w dobie techno globalizacji / Robert Rogala [w:] Człowiek
i społeczeństwo w obliczu globalizacji
/ red. Ewa Okoń-Horodyńska (Seria: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Jagielloński)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 99-114
Sygnatura 10

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Wewnątrzpokoleniowy transfer wiedzy między baby boomersami pracującymi zdalnie na przykładzie szkół zawodowych
/ Urszula Jeruszka [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 263-276
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Transfer zagranicznych technologii jako czynnik konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego / Beata Michorowska [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2011 : konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 310-340
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej / Szymon Truskolaski [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, Szymon Truskolaski (Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; Nr 209)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 115-142
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Ewa Oziewicz, red. nauk. Tomasz Michałowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 174-1 (Rozdz. 9 – Międzynarodowy transfer technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 137-146 (Rozdz. 3.3 – Transfer technologii)
Sygnatura 2424

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / red. Ewa Oziewicz Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 147-161 (Rozdz. 8 – Międzynarodowy transfer technologii
i wiedzy naukowo-technicznej
)
Sygnatura 24

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Janusz Świerkocki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 101-103 (Rozdz. 4.4 – Międzynarodowe przepływy technologii)
Sygnatura 2424

DZIAŁ 46.1 – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE:

BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego : buduj, eksploatuj, przekaż / oprac. merytorycznie Marceli K. Król, Wyd. 2
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 76-90 (Rozdz. 5 – Transfer technologii i budowa potencjału za pomocą przedsięwzięć BOT)
Sygnatura 46.1

DZIAŁ 82 – PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Dobra intelektualne : problemy międzynarodowej ochrony / Leonard Łukaszuk
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 242-270 (Rozdz. 4.2 – Problemy transferu nowoczesnych technologii), s. 282-285 (Rozdz. 4.3.2 – Ochrona własności intelektualnej a przepływ informacji o technologiach i transfer technologii)
Sygnatura 82

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza logistycznych aspektów transferu technologii / Zbigniew Skuza, Rafał Prusak, Cezary Kolmasiak // Logistyka. – 2010, nr 4, CD 2

Aspekty międzynarodowe procesu transferu wiedzy (wybrane zagadnienia) / Tomasz Musialik // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 76, s. 251-266

Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP / Danuta Janczewska, Marta Brzozowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 2, s. 151-160

Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacji / Sławomir Ziółkowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 322, s. 243-255

Bariery i dysfunkcje w transferze wiedzy pomiędzy centralą korporacji a filią zagraniczną / Sylwia Przytuła // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 429, s. 163-172

Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy / Roman Tylżanowski, Wojciech Leoński // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 47, t. 1, s. 297-306

Bariery współpracy przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce w ramach procesów transferu technologii / Roman Tylżanowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 300, s. 206-215

Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie / Zofia Gródek-Szostak // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 2, s. 319-330

Bezpieczeństwo transferu wiedzy w logistyce / Zdzisław Długosz // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 2, s. 489-498

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 / Elżbieta Bombińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 172, s. 69-80

Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii / Piotr Dawidko // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2012, nr 20, s. 95-107

Cele zagranicznych misji ekspatriantów oraz transfer wiedzy między obcokrajowcami a lokalną kadrą
– na podstawie studium przypadku w filii niemieckiej korporacji w Polsce
/ Sylwia Przytuła // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 3, cz. 2, s. 205-225

Centra transferu technologii i spółki celowe jako narzędzia komercjalizacji wyników badań naukowych
w polskich uczelniach
/ Gabriela Konopka-Cupiał // Studia BAS. – 2020, nr 1(61), s. 75-86

Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Urszula Grzyb // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2008, t. 4, s. 70-74

Centra transferu technologii w Polsce : analiza, bariery i perspektywy rozwoju / Michał Majczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 306, s. 81-96

Czynniki stymulujące proces dyfuzji wiedzy w mikro przedsiębiorstwie / Danuta Janczewska // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2013, nr 1, s. 127-139

Determinanty międzynarodowego transferu technologii (MTT) w krajach  słabo rozwiniętych / Robert Ciborowski // International Business and Global Economy. –  2018, t. 37, s. 41-52

Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki / redakcja naukowa Tadeusz Leczykiewicz
Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, nr 5

Dyfuzja wiedzy w warunkach przedsiębiorstwa komunalnego – studium przypadku / Anna Pietruszka-Ortyl, Magdalena Prorok // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2018, nr 6, s. 169-188

Dyfuzja wiedzy z sektora przedsiębiorstw do sektora nauki polskiej / Małgorzata Wachowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 228, s. 186-195

Działalność centrów transferu technologii a ko-kreacja wiedzy / Adam Janiszewski, Arkadiusz Szmal // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 4, cz. 3, s. 237-250

Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych / Krzysztof B. Matusiak, Marcin Feltynowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 47,
s. 367-379

Działalność wielokulturowych zespołów projektowych w przedsiębiorstwach MSP w aspekcie transferu wiedzy / Danuta Janczewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 3, s. 7-20

Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+R do sektora MŚP / Danuta Janczewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 16, s. 47-67

Finansowanie procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki
w Polsce
/ Roman Tylżanowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 74, t. 2, s. 415-423

Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce / Anna Lis // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 4, s. 295-311

Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce / Edward Stawasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 13-26

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych / Izabela Bieniek, Bogdan Pliszka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2014, z. 72, s. 9-30

Indywidualne uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze finansowym / Iwa Kuchciak, Justyna Wiktorowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2020, z. 2, s. 67-81

Instytucjonalne i strukturalne uwarunkowania procesu transferu wiedzy między przedsiębiorstwami
w aliansie strategicznym
/ Rafał Drewniak, Robert Karaszewski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów. – 2012, z. 115, s. 18-28

Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach – analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim / Magdalena Rosińska-Bukowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 94, s. 245-262

Kanały i determinanty dyfuzji technologii / Jakub M. Kwiatkowski // Współczesna Gospodarka. – 2015, nr 3,
s. 21-30

Kanały transfery technologii – przegląd głównych koncepcji / Oliwia Sojka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 354, s. 132-145

Kierunki doskonalenia systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – zadania dla rządu
i administracji centralnej
/ Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 27-58

Korporacje transnarodowe i międzynarodowa dyfuzja technologii i wiedzy / Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2019, z. 10, s. 15-33

Kreacja i transfer wiedzy w sieciach organizacji usług profesjonalnych / Sławomir Smyczek // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 2, s. 235-247

Komercjalizacja i transfer technologii z ośrodków naukowych na przykładzie rozwiązań włókninowych
dla przemysłu energetycznego
/ Dariusz M. Trzmielak, Joanna Krzymianowska–Kozłowska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 29, s. 133-146

Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw / Danuta Janczewska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2013, nr 21, s. 225-238

Miasta uniwersyteckie jako obszary przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią / Magdalena Nowak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 79-92

Miejsce e-nauczania w procesie transferu wiedzy / Olga Sobolewska // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2008, T. 14, s. 75-83

Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki / Dariusz Firszt // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, z. nr 18, s. 195-207

Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy / Dariusz Firszt // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 741, s. 103-117

Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach / Anita Richert-Kaźmierska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 81, s. 79-88

Mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy / Małgorzata Wachowska // Ekonomia XXI wieku. – 2014, nr 2, s. 80-92

Model SPIN jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw / Zuzanna Drożdżak, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 183, s. 49-60

Nowe wspólnotowe reguły grupowych wyłączeń umów o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję / Grzegorz Materna // Przegląd Prawa Handlowego. – 2004, nr 6, s. 13-18

Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii / Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Arkadiusz Kwapisz, Dagmara Michta // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2017, nr 4, s. 25-35

Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej / Marek Dziura // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 731, s. 87-106

Partycypacja pracownicza w procesie transferu wiedzy w przedsiębiorstwie / Anna Cierniak-Emerych // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 340, s. 627-636

Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych / Marlena Płonka, Jadwiga Gorączkowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 3, s. 345-356

Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013 / Marlena Płonka // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 2, s. 156-168

Percepcja usług transferu technologii w świetle badań klientów Krajowej Sieci Innowacji / Janusz Kornecki // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 93, s. 121-133

Problemy i wyzwania międzypokoleniowego transferu wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach : wyniki badań / Katarzyna Dziadek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2019, t. 20, nr 2,
s. 73-91

Projektowanie efektywnego transferu wiedzy w organizacji – studium przypadku na podstawie projektów migracyjnych realizowanych w dwóch organizacjach typu SSC / Anna Tomala // e-mentor. – 2022, nr 5, s. 26-35

Przebieg procesu komunikacji wewnętrznej a transfer wiedzy w przedsiębiorstwie / Brygida Smołka-Franke // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 72, s. 175-183

Przedsiębiorczość akademicka i transfer technologii – warunki sukcesu / Maciej Dzierżanowski, Michał Ryżejno, Stanisław Szultka, Dariusz Trzmielak
Gdańsk : IBnGR, 2008

Regionalna Sieć Transferu Technologii / red. Józef Korbicz, Justyna Patalas, Roman Kielec
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie dyfuzji technologii, wiedzy i umiejętności / Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2018, nr 81(4), s. 41-59

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w promowaniu dyfuzji wiedzy w polskiej gospodarce : analiza cytowań patentowych / Małgorzata Wachowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 3, s. 145-156

Rola innowacji w procesach transferu wiedzy w relacjach nauka–biznes / Joanna Kurowska-Pysz // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 19-26

Rola mentoringu w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach rodzinnych / Dorota Nawrat // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 7, s. 319-333

Rola partnerstw biznes-nauka w procesie transferu technologii / Honorata Howaniec, Olga Okrzesik // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 2, s. 167-179

Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw / Magdalena Klimczuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 3, s. 149-168

Rozumienie efektywności w działaniach centrów transferu technologii / Krzysztof Lipiec // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 93, s. 105-120

Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji / Dariusz Firszt // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 9, s. 61-71

Różnorodność metod multigeneracyjnego transferu wiedzy / Filip Maszewski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 28, s. 77-86

Ryzyko występujące w transferze wiedzy / Monika Piśniak // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie.
– 2017, nr 1, s. 157-164

Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii / Robert Panek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 2, s. 43-60

Stymulatory procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki
w Polsce
/ Roman Tylżanowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 450,
s. 594-605

Technologiczne czynniki kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym / Jacek Bendkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 63, s. 517-530

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji / Marek Makowiec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 22, s. 230-245

Transfer innowacji czynnikiem wzrostu wartości przedsiębiorstw / Maria Słomińska-Okła // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 46, s. 625-633

Transfer technologii – wybrane zagadnienia / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr 2, s. 199-208

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym / Dorota Kuder // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2004, nr 6, s. 97-108

Transfer technologii do Polski przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich : wyniki badań ankietowych / Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 5, s. 109-123

Transfer technologii i kooperacja technologiczna w doświadczeniach sieci EEN / Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018,
nr 377, s. 42-51

Transfer technologii i usługi proinnowacyjne w parkach technologicznych / Krzysztof B. Matusiak // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2009, nr 28, s. 201-216

Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce / Dariusz Firszt // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 13, s. 337-348

Transfer technologii w Polsce na przykładzie spółek odpryskowych wywodzących się z instytutów badawczych i naukowych / Ewa Osuch-Rak // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 3, s. 131-149

Transfer technologii w strategii produkcyjnej przedsiębiorstwa / Lidia Sobolak [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber
Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 87-95

Transfer wiedzy i innowacji stymulatorem potencjału rozwojowego regionów / Anna Marszałek // Studia BAS.
– 2011, nr 1(25), s. 157-174

Transfer wiedzy i instrumentalizacja jego realizacji w zarządzaniu wiedzą klienta / Bogusz Mikuła // e-mentor.
– 2023, nr 3, s. 12-21

Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 113-120

Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym / Anna Marszałek// Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 3, s. 17-26

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do otoczenia / Andrzej Piotr Wiatrak // Zarządzanie i Finanse. – 2018,
nr 1, cz. 1, s. 247-255

Transfer wiedzy jako sposób przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP / Jarosław Ropęga // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 47, s. 245-255

Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego / Bogusz Mikuła, Renata Oczkowska // Organizacja
i Zarządzanie. – 2009, nr 2, s. 121-137

Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji – aspekty prawne / Tomasz Szewc // Organizacja
i Zarządzanie. – 2014, nr 3, s. 145-162

Transfer wiedzy w ramach relacji nestor-sukcesor jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju / Barbara Rychta // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2021, nr 3, s. 38-55

Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy / Anna Pietruszka-Ortyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 2, s. 20-24

Transfer wiedzy w zakresie nowych nawozów mineralnych / Arkadiusz Piwowar // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2008, T. 14, s. 44-50

Transfer wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw / Krystyna Krzyżanowska, Joanna Kijek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 86, s. 15-27

Transfer wiedzy z wykorzystaniem webinarium / Katarzyna Tubielewicz // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka. – 2012, nr 3, s. 51-61

Transformacja wiedzy i transfer technologii w systemach technicznych / Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2015, T. 73, s. 142-160

Tworzenie i transfer wiedzy w perspektywie ontologiczno-epistemologicznej / Jacek Bendkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85, s. 39-50

Uwarunkowania międzyorganizacyjnego transferu wiedzy w łańcuchu dostaw produktów innowacyjnych / Jacek Bendkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 78,
s. 7-20

Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie / Aneta Michalak, Jarosław Zagórowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 291-301

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny we wspieraniu innowacyjności i transferu wiedzy w społeczeństwie informacyjnym / Piotr Adamczewski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 5,
s. 195-206

Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce / Roman Tylżanowski // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 3, s. 334-344

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii / Ireneusz Drabik // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 23, s. 17-29

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim
w latach 2014–2016
/ Jadwiga Gorączkowska, Marlena Płonka // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 2,
s. 307-317

Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014–2020 / Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2017, T. 83, s. 26-37

Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki / redakcja naukowa Tadeusz Leczykiewicz
Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, nr 6

Wymiar polityczny transferu i kreacji wiedzy w regionie / Adam Janiszewski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 359, s. 270-283

Zagadnienie transferu technologii w odniesieniu do przedsiębiorstw usług logistycznych / Edyta Przybylska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 70, s. 397-408

Zarządzanie i transfer wiedzy w malej firmie rodzinnej / Agnieszka Barańska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 8, s. 283-296

Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle procesów transferu wiedzy / Aleksandra Radziszewska // Studia
i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 2, s. 19-26

Znaczenie transferu wiedzy w procesie rozwoju inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich / Teresa Miś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 57, s. 297-306

Znaczenie transformacji i transferu wiedzy w procesie innowacji / Joanna Kijewska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 62, s. 71-84

Źródła i metody finansowania transferu technologii w Polsce  / Agnieszka Kochel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2012, nr 23, s. 99-112

Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach / Roman Tylżanowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 38, t. 1, s. 229-238

Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym : przykład województwa podlaskiego / Robert Ciborowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 272, s. 21-30

Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / Krzysztof Firlej // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 360, s. 117-125

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy / Małgorzata Kaliczyńska, Bożena Kalinowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 10, s. 52-63

Bariery transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem / Michał Tomczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 7, s. 3-12

Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 6, s. 32-38

Transfer technologii w przedsiębiorstwach akademickich / Wiesław Grudzewski, Zbigniew Chyba // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 5, s. 22-29

Bariery transferu technologii z ośrodków naukowych do uniwersyteckich przedsiębiorstw spin-off
w Polsce
/ Wiesław Grudzewski, Zbigniew Chyba // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 7,
s. 29-36

Rozwój i transfer technologii przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Irena Hejduk, Radosław Mokrzecki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 9, s. 21-27

Bariery transferu technologii na rynkach regionalnych na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego / Izabela Orzoł // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 4, s. 33-39

Uniwersyteckie firmy spin-off / Wiesław Grudzewski, Zbigniew Chyba // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 1, s. 9-15

Zagraniczne inwestycje a transfer technologii do Polski / Magdalena Kolarz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 10 s. 18-27

Transfer technologii w Wietnamie / Hoang Tien Nguyen, Bolesław Rafał Kuc // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 6, s. 90-96

Technologie a konkurencyjność małych i średnich firm / Zbigniew Chyba // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 11, s. 23-30

Bariery w transferze technologii / Marian Krasowski, Marek Witczak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 9, s. 5-11

Transfer technologii w przedsiębiorstwach niemieckich / Robert Rogala // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 9, s. 27-30

Ekonomista

Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów / Dorota Ciołek, Stanisław Umiński // Ekonomista.
– 2007, nr 2, s. 221-234

Gospodarka Narodowa

Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Mariusz Sagan, Piotr Zalewa, Oleg Gorbaniuk, Bartosz Jóźwik // Gospodarka Narodowa. – 2011, nr 4, s. 85-98

Handel Wewnętrzny

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu – determinanty współpracy przedsiębiorstw
i naukowców
/ Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 5, s. 294-306

Marketing i Rynek

Głowni aktorzy uczestniczący w transferze technologii towarzyszącym komercjalizacji wiedzy / Anna Marszałek // Marketing i Rynek. – 2017, nr 3, s. 12-23

Transfer wiedzy, innowacyjność i wartość w polskich firmach / Ryszard Kłeczek // Marketing i Rynek. – 2017,
nr 1, s. 2-10

Organizacja i Kierowanie

Elementy architektury powiązania warunkujące skuteczny transfer wiedzy – ujęcie koncepcyjne / Aleksandra Hauke-Lopes // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 2, s. 329-341

Bariery transferu wiedzy wewnątrz korporacji transnarodowych i sposoby ich pokonywania / Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 1, s. 11-26

Bariery transferu technologii z krajowych jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw / Marian Krasowski // Organizacja i Kierowanie. – 2003, nr 2, s. 95-112

Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński // Organizacja i Kierowanie. – 2000, nr 4, s. 43-69

Personel i Zarządzanie

Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności : czyli o łączeniu potrzeb rozwojowych pracowników
z różnych generacji
/ Patrycja Woszczyk, Justyna Wiktorowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, wydanie specjalne, s. 30-34

Problemy Jakości

Transfer wiedzy jako jeden z procesów zarządzania wiedzą w organizacji funkcjonującej w warunkach GOW / Sylwia Sagan // Problemy Jakości. – 2020, nr 1, s. 8-16

Transfer technologii oraz narodowy system innowacji / Dariusz Sobczak // Problemy Jakości. – 2005, nr 7, s. 7-14

Przegląd Organizacji

Model konwoju jako skuteczny mechanizm transportu wiedzy z gniazd innowacji do gospodarki Polski / Wojciech Rokosz // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 5, s. 16-25

Regionalne uwarunkowania transferu technologii / Robert Blażlak, Andrzej Pomykalski // Przegląd Organizacji.
– 2015, nr 1, s. 11-17

Wybrane formy transferu technologii i możliwości ich wykorzystania przez MŚP / Irena Łącka, Leszek Siwek // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 7, s. 4-10

Zaufanie organizacyjne a transfer wiedzy / Anna Sankowska // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 7, s. 3-5

Festiwal nauki jako międzynarodowy instrument dyfuzji wiedzy / Tomasz Malczyk // Przegląd Organizacji.
– 2010, nr 12, s. 6-9

Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność / Joanna Paliszkiewicz // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 2,
s. 15-18

Mechanizmy transferu wiedzy i technologii / Franciszek Krawiec // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 7/8, s. 26-31

Koncepcje luki technologicznej w teorii międzynarodowego transferu technologii / Dorota Kornacka // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 10, s. 17-20

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii / Dorota Kornacka // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 10, s. 15-18

Procesy dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów / Władysław Janasz // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 2,
s. 9-13

Transfer wiedzy w aliansach strategicznych szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw / Włodzimierz Sroka // Przegląd Organizacji. – 1998, nr 12, s. 21-23