Opracowania tematyczne – RODZINA 500 PLUS

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 19.4 –  EKONOMIA – PODSTAWY:

Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego : wybrane problemy ekonomiczne
i socjologiczne
/ Iwona Mendryk, Zofia Kawczyńska-Butrym, Bożena Oleszko-Kurzyna, Tamara Galbarczyk
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Sygnatura 19.4

Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych : wybrane problemy / Michał Michorowski, Rafał Sieradzki, Bogumił Szopa
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020, s. 15-52 (Rozdz. 1 – Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+”)
Sygnatura 19.4

Wpływ programu “Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych / Agnieszka Samsel, Wydanie I
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 28.1 –  RYNEK PRACY:

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej wobec rodzin w układzie lokalnym / Tadeusz Kowalewski
[w:] Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 351-352 (4. Skala wypłat świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” w Łomży), s. 352-354 (5. Wpływ świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” na sytuację socjalną rodzin)
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 130-134 (Rozdz. 4.2.2 – Aktywność zawodowa kobiet a dostępność świadczenia 500+)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 63.2 – NIERUCHOMOŚCI – RYNEK  I GOSPODARKA:

Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+
/ Maria Płonka, Jolanta Stanienda, Ewelina Pawłowska-Szawara, Tomasz Jedynak, Wydanie I
Warszawa : Poltext, 2021
Sygnatura 63.2

DZIAŁ 67.2 –  ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI:

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach / Michał Bochenek, Stan prawny na 1 lipca 2019 r.
(Seria: Biblioteka Pomocy Społecznej)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Sygnatura 67.2

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Ekonomia polityki rodzinnej : wybrane zagadnienia / pod redakcją Joanny Szczepaniak-Sienniak
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021, s. 79-89 (5 – Program
„Rodzina 500+” a dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 84.1 –  BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Wpływ programu rządowego „Rodzina 500 plus” na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce  / Adrianna Trzaskowska-Dmoch [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki / redakcja naukowa Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Warszawa : „CeDeWu”, 2017, s. 279-301
Sygnatura 84.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Bierność zawodowa a program Rodzina 500+ : analiza sytuacji na rynku pracy / Elżbieta Dawid // Zarządzanie i Edukacja. – 2018, nr 120, s. 49-69

Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy ? / Anna Ruzik-Sierdzińska
Analiza 2017/15
Warszawa : Instytut Obywatelski

Dwa lata z programem „Rodzina 500 plus” – ocena oraz uwarunkowania ekonomiczne programu / Małgorzata Gajewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 528,
s. 76-87

Jakość życia w ujęciu teoretycznym oraz w badaniu gospodarstw domowych korzystających
ze świadczenia „Rodzina 500+”
/ Agnieszka Wiśniewska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2018, nr 4, s. 105-121

Kilka uwag o programie „Rodzina 500 plus” / Ewa Kabza [w:] Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Ewa Kabza, Katarzyna Krupa Lipińska
Toruń : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016, s. 27-48

Mentalne budżetowanie gospodarstw domowych na przykładzie programu Rodzina 500+ /
Joanna Węgrzyn // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 267-278

Minusy programu Rodzina 500 Plus / Ewa Dziwosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja
i Zarządzanie. – 2017, z. 104, s. 209-216

Ocena programu socjalnego „Rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta / Tomasz Brzęczek // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2019, z. 80, s. 7-17

Ocena skuteczności programu „Rodzina 500+” w zakresie ograniczenia ubóstwa i zwiększenia dzietności
w Polsce
/ Paulina Kucharska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2020, nr 5, s. 83-100

Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu “Rodzina 500+” : (propozycja metody kalkulacji finansowej na przykładzie województwa podkarpackiego) / Krzysztof Opolski, Agata Gemzik-Salwach // Bezpieczny Bank. – 2016, nr 2, s. 90-118

Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus / Damian Puślecki // Przegląd Politologiczny. – 2016, nr 3, s. 79-91

Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego
w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów
/ Joanna Podgórska-Rykała, Aneta Zasuń // Roczniki Administracji i Prawa. – 2018, t. 1, nr XVIII, s. 89-105

Program „RODZINA 500 PLUS” a gospodarka Polski / Anna Kułakowska // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2018, nr 2, s. 138-141

Program „Rodzina 500+” – próba jego oceny po trzech latach funkcjonowania / Krzysztof Osiński // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2019, nr 2, s. 23-38

Program „Rodzina 500+” w opinii mieszkańców województwa lubelskiego / Wioleta Kuflewska, Martyna Lichaczewska-Ziemba // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2020, z. 14, s. 65-75

Program 500 plus : nowa forma pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / Anna Nowicka-Skóra // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 4, s. 294-310

Program Rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych / Anna Franielczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 528, s. 68-75

Program Rodzina 500 plus w ocenie związków zawodowych i organizacji pracodawców : powszechne poparcie, ale z poprawkami / Anna Grabowska // Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. – 2016, nr 2, s. 56-61

Program Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych / oprac. Rajmund Morawski i in.
Warszawa ; Siemianowice Śląskie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im J. Korczaka w Warszawie, 2016

Realizacja i skutki programu „Rodzina 500+” w Polsce / Dorota Śmigielska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna.
– 2020, nr 2, s. 72-89

Rodzina 500+ jako polityka publiczna / Anna Gromada
Seria:  Analizy Instytutu Studiów Zaawansowanych
Warszawa : Instytut Studiów Zaawansowanych, 2018, s. 1-25

Rola Programu Rodzina 500 plus na obszarach wiejskich / Damian Puślecki // Przegląd Prawa Rolnego.
– 2016, nr 1, s. 123-144

Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w Polsce
/ Małgorzata Gasz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 528, s. 88-101

Społeczne skutki wykorzystania nowego świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500 Plus”
w opinii mieszkańców subregionu płockiego
/ Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński // Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – 2017, nr 4, s. 40-44

Symulacja efektów ex ante programu „Rodzina 500+” / Mariola Chrzanowska, Joanna Landmesser // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 468, s. 38-46

Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu „Rodzina 500+” / Adriana Politaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 248-257

Sytuacja materialno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce oraz znaczenie wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus” w ramach kompleksowej rodzinnej polityki społecznej / Dariusz Prokopowicz // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2017, nr 18 (1), s. 57-75

Świadczenie 500 plus jako transfer międzypokoleniowy / Beata Świecka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 3, s. 59-70

Wpływ programu „Rodzina 500+” na poziom dochodów rozporządzalnych / Michał Wojciuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 529, s. 412-422

Wpływ programu 500 plus na ewolucję demograficzną polskiego społeczeństwa / Alina Błaszczyk, Justyna Sawicka // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2018, nr 4, s. 7-25

Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 51, t. 3, s. 123-137

Wpływ projektu rządowego Rodzina 500 plus na problemy demograficzne w Polsce / Adrianna Trzaskowska-Dmoch // Pieniądze i Więź. – 2016, nr 3, s. 132-146

Wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet / Paulina Radzik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018,
nr 353, s. 59-72

Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrostymulacji / Ryszard Szarfenberg

Wydatki gospodarstw domowych w świetle programu „Rodzina 500+” / Karolina Barbara Doczyk, Katarzyna Elżbieta Kuśmierz // Marketing i Rynek. – 2018, nr 4, CD, s. 122-130

Wydatki na żywność w polskich gospodarstwach domowych z uwzględnieniem świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” / Agnieszka Wiśniewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 346, s. 112-122

Zmiany na rynku pracy w aspekcie realizacji programu „Rodzina 500+” / Grzegorz Maciejewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 171-187

Znaczenie programu rodzina 500 + w kontekście zaspokajania potrzeb konsumenckich na rynku nieruchomości / Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka // Miasto Przyszłości. – 2018, t. 1, nr 7, s. 5-20

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM:

Polityka Społeczna

Ekonomiczne efekty programu „Rodzina 500+” w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
w Polsce
/ Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak // Polityka Społeczna. – 2019, nr 10, s. 16-24

Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna rodzin w kontekście wdrożenia programu „Rodzina 500 plus” / Ryszard Szafenerg // Polityka Społeczna. – 2018, nr 1, s. 11-17

Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrostymulacji / Ryszard Szafenerg // Polityka Społeczna. – 2017, nr 4, s. 1-6

Praca Socjalna

(R)ewolucja wyobrażona : o propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu „Rodzina 500 plus” / Krzysztof Chaczko // Praca Socjalna. – 2016,
nr 3, s. 87-100

Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus : „cała wstecz czy wiatr
w żagle ?”
/ Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. – 2016, nr 3, s. 65-86

Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny

Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE / Rumiana Górska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2020, nr 3, s. 249-266

Czemu służy program Rodzina 500 plus ? : analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej / Anna Gromada // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, nr 3, s. 231-244