Opracowania tematyczne – SZARA STREFA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Determinanty powstawania szarej strefy i jej regionalne zróżnicowanie / Andrzej Buszko, Jarosław Skorwider-Namiotko
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020
Sygnatura 22

Mechanizmy szarej strefy / Andrzej Buszko
Warszawa : CeDeWu, 2016
Sygnatura 22

Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / pod red. Anny Karwińskiej i Aleksandra Surdeja
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 133-135 (Rozdz. 3.2.2 – Szara strefa
i jej ograniczanie
)
Sygnatura 24

DZIAŁ 28 –  PRACA:

Szara strefa rynku pracy : utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny ? / Elżbieta Kryńska
[w:] Przyszłość pracy w XXI wieku / Stanisława Borkowska (red.) ; aut. Stanisława Borkowska
[et al. ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN], Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 345-358
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 –  RYNEK PRACY:

Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 104-116 (Rozdz. IV – Tworzenie miejsc pracy
w szarej strefie
w polskiej gospodarce : fakty, tendencje, mity i nieporozumienia)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / pod red. Zofii Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 118-143 (Rozdz. 6 – Gospodarka nieformalna a wykluczenie społeczne)
Sygnatura 28.1

Szara strefa w gospodarce – realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny ? / Marek Bednarski [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 54-65
Sygnatura 28.1

Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Agnieszka Szulc
[w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne
i regionalne
/ pod red. Zenona Wiśniewskiego i Edwarda Dolnego
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 67-84
Sygnatura 28.1

Zatrudnienie w szarej strefie a dobre rządzenie (good governance) / Marek Bednarski
[w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 46-67
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 114-117 (Rozdz. 1.6 – Praca w szarej strefie gospodarki)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA,  GOSPODARKI, ETC.:

Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard Dyoniziak, Andrzej Słaboń, Wyd. 2 popr.
i uzup.
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 75-77 (Rozdz. 9 – Szara strefa)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 38.3 –  BANKOWOŚĆ – PODSTAWY:

Bank lokalny / Wiesław Żółtkowski
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 20-26 (Rozdz. 1.3.1 – Szara strefa gospodarcza)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Polski Ład : praktyczna analiza zmian
/ Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Stan prawny: grudzień 2021
Warszawa : C. H. Beck, 2022, s. 81-84 (Rozdział VI – Przeciwdziałanie szarej strefie – odpowiedzialność głównie po stronie pracodawcy – abolicja dla osób pracujących na czarno)
Sygnatura 67

DZIAŁ 70.2 – SYSTEMY PODATKOWE – POLSKA, UE, ŚWIAT:

Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Anna Krajewska, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 291-321 (Rozdz. 13 – Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy)
Sygnatura 70.2

DZIAŁ 76.2 –  ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Rachunkowość – szara strefa finansów publicznych / Sławomir Czarnow [w:] Patologie
w administracji publicznej
/ red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 690-701
Sygnatura 76.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Szara strefa” zatrudnienia w branży budowlanej według opinii pracowników przedsiębiorstw budowlanych / Mariola Szewczyk-Jarocka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2009, t. 10, s. 195-205

Analiza wybranych metod bezpośrednich i pośrednich służących do badania szarej strefy / Mariola Szewczyk-Jarocka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 14, s. 31-44

Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 453, s. 13-24

Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem / Konrad Raczkowski // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, tom XIV, zeszyt 8, część II, s. 347–363

Innowacyjność MSP a możliwość tworzenia nowych miejsc pracy  w kontekście szarej strefy / Edward Stawasz // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 47, s. 217-230

Konsumenci i gospodarstwa domowe na nieformalnym rynku pracy w Polsce / Bogdan Mróz // Konsumpcja i Rozwój. – 2012, nr 1(2), s. 24-35

Metody pomiaru „szarej strefy” / Stanisław Cichocki // Gospodarka Narodowa. – 2006, nr 1-2, s. 37-61

Młodzi konsumenci wobec szarej strefy w Polsce / Agnieszka Bretyn // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 401, s. 83-92

Obniżenie limitu płatności gotówkowych jako element efektywnego ograniczania szarej strefy w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2017, nr 480, s. 39-49

Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych jako instrument walki z szarą strefą
w Polsce
/ Anna Wojciechowska // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu. – nr 38 s. 51-70

Poziom szarej strefy w Polsce w kontekście luki podatkowej / Andrzej Buszko // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2017, vol. 51, nr 4, s. 47-54

Pozytywne i negatywne konsekwencje szarej strefy postrzeganej jako „zręczność podatkowa” podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych / Monika Pasternak-Malicka // Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2020, nr 24(73), s. 128-142

Praca „na czarno” w szkolnictwie średnim – badania własne / Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2013, t. 18,
s. 70-80

Prawno karne aspekty funkcjonowania szarej strefy bankowości, tzw. parabanków / Piotr Chorbot, Bartłomiej Gadecki // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2014, nr 10, s. 61-73

Prosty teoretyczny model szarej gospodarki / Anna Myślińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2007, nr 208, s. 77-89

Przyczyny i społeczne skutki występowania zjawiska „drobnego” przemytu oraz „szarej strefy”
w powiatach woj. podkarpackiego granicz
ących z Ukrainą / Artur Polakiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 4, s. 301-310

Przyczyny istnienia szarej strefy i jej wpływ na podatki / Dorota Klepka // Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2016, nr 9(I), s. 135-145

Rola Kodeksu karnego skarbowego i kontroli administracji skarbowej w walce z szarą strefą
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
/ Monika Pasternak-Malicka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 52, s. 73-94

Sposoby ograniczania szarej strefy / Mariusz Sokołek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 1, s. 205-226

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku wobec problemu szarej strefy
w edukacji
/ Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2012, t. 15, s. 53-62

Szara i czarna strefa gospodarcza a bezpieczeństwo społeczne i finansowe kraju / Elżbieta Mirecka Black // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2012, nr 23, s. 29-44

Szara strefa – definicje, przyczyny, szacunki : polska perspektywa zjawiska / Monika Pasternak-Malicka // Studia BAS. – 2019, nr 2(58), s. 29-56

Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna / Marek Bednarski // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2013, nr 6, s. 45-56

Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej / Bogdan Mróz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2004, nr 4, s. 245-259

Szara strefa a redystrybucja PKB – implikacje, uwarunkowania / Andrzej Buszko // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa. – 2016, nr 2, s. 77-90

Szara strefa edukacji na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu / Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2015, t. 22, s. 33-145

Szara strefa i luka podatkowa w działalności turystycznej / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga, Piotr Ważniewski // Kontrola Państwowa. – 2018, nr 5, s. 87-107

Szara strefa jako skutek polityki podatkowej państwa / Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 149-164

Szara strefa na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce : przyczynek do dyskusji / Maryla Bieniek-Majka // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2021, nr 14, s. 7-22

Szara strefa w Europie / Jakub Kraciuk // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2013, t. 13, z. 1, s. 85-95

Szara strefa w handlu elektronicznym na przykładzie Allegro.pl / Dagmara Zając // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2015, t. XCIV(94),  s. 399–414

Szara strefa w obrocie paliwami ciekłymi / Dariusz Szałkowski // Kontrola Państwowa. – 2017, nr 5,
s. 87-96

Szara strefa w Polsce – wybrane aspekty / Olga Kondzielnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 315, s. 150-163

Szara strefa w polskiej gospodarce 2014 / Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Krzysztof Łapiński
Warszawa : IBnGR, 2014

Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku / Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Krzysztof Łapiński
Warszawa : IBnGR, 2015

Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku / Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz
Warszawa : IBnGR, 2016

Szara strefa w usługach motoryzacyjnych / Jerzy Janczewski // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce
i Biznesie. – 2015, nr 1(20), s. 83-96

Świadomość klientów biura rachunkowego na temat szarej strefy / Mariola Szewczyk-Jarocka, Agata Andrzejewska // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2018, t. 28, s. 221-239

Upowszechnienie płatności elektronicznych a ograniczenie szarej strefy / Mariusz Sokołek, Anna Spoz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 3, s. 265-276

Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na zakres szarej strefy w Polsce / Agnieszka Szulc // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 405, s. 70-82

Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
w szarej strefie
/ Monika Pasternak-Malicka // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 109, s. 148-160

Wpływ szarej strefy i charakterystyki firmy na decyzję przedsiębiorstwa o rozpoczęciu akceptacji kart płatniczych / Marta Jakubowska / Bezpieczny Bank. – 2019, nr 2, s. 92-109

Wpływ szarej strefy na bezpieczeństwo finansowe państwa / Marek Szturo, Joanna Długosz, Karolina Szturo // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2018, z. 165, s. 95-109

Wysokość kosztów pracy i struktura zatrudnienia w MŚP a dynamika szarej strefy w Polsce / Marek Bednarski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 292, s. 20-31

Zagrożenie wykluczeniem społecznym ludzi młodych z rodzin ubogich drogą do szarej strefy – wybrane zagadnienia / Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2018, t. 28, s. 183-195

Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce / Monika Pasternak‑Malicka // Studia BAS. – 2013, nr 4(36), s. 27-56

Zjawisko szarej strefy w gospodarce / Dariusz Pauch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 76, t. 1, s. 247-255

Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania / Sara Franciszkowska, Anna Węgrzyn // Finanse i Prawo Finansowe – 2019, nr 4, s. 33-48

Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej / Grzegorz Gołębiowski // Współczesna Ekonomia. – 2007, nr 1, s. 17-28

Monitor Prawa Pracy:
Zapobieganie zjawisku pracy nierejestrowanej i jego zwalczanie
/ Ewa Hofmańska // Monitor Prawa Pracy. –  2009, nr 10

Zróżnicowanie społeczne, szara strefa i podatki w transformujących się gospodarkach / Anna Krajewska // Annales. Etyka w życiu gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 225-236

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Jeszcze o szarej strefie  / Atest. – 2016, nr 4, s. 16

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Praca nierejestrowana w Polsce – skala zjawiska oraz krajowe regulacje prawne / Jakub Gołaś // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 2, s. 24-37

Gospodarka Narodowa

Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy / Konrad Dymarski // Gospodarka Narodowa.
– 2013, nr 7/8, s. 133-155

Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej / Stanisław Cichocki, Joanna Tyrowicz // Gospodarka Narodowa.
– 2011, nr 3,  s. 1-27

Handel Wewnętrzny

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie / Bogdan Mróz // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 3,
s. 72-81

Szara strefa w Internecie : tendencje i kierunki rozwoju / Bogdan Mróz  // Handel Wewnętrzny. – 2011,
nr 3, s. 11-19

Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce / Piotr Ważniewski // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 6,
s. 8-18

Szara strefa w ocenie przedsiębiorców sektora turystyki / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga // Handel Wewnętrzny . – 2008, nr 2, s. 27-34

Polityka Społeczna

Szara strefa w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw : uwarunkowania ekonomiczno-społeczne : polska perspektywa / Marek Bednarski // Polityka Społeczna. – 2017, nr 11-12, s. 7-10

Możliwości zmniejszania atrakcyjności zatrudnienia nierejestrowanego / Agnieszka Szulc // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 38-41

Zjawisko „szarej strefy” w Polsce / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2012, nr 8, s. 12-16

Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce / Marek Bednarski // Polityka Społeczna.
– 2010, nr 9, s. 24-29

Praca nierejestrowana jako problem polityki społeczno-gospodarczejKrzysztof Pater // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 2

Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej / Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 3-10

Przykłady działań ograniczających szarą strefę w wybranych krajach Unii Europejskiej / Joanna Mirosław // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 10-15

Praca nierejestrowana w Polsce w świetle dotychczasowych badań GUS / Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 15-19

Jak zmierzyć zjawisko pracy nierejestrowanej ?Anna Giza-Poleszczuk // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 20-23

Gospodarstwa domowe jako pracodawcy / Marek Bed­narski, Wik­tor Rutkowski // Polityka Społeczna. – 2009,
nr 10, s. 24-29

Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracowników / Mateusz Walewski // Polityka Społeczna. – 2009,
nr 10, s. 30-33

Życie na szaro : wewnętrzne zróżnicowanie szarej strefy / Paweł Poławski // Polityka Społeczna. – 2009,
nr 10, s. 34-37

Rekomendacje działań ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej Krzysztof Pater // Polityka Społeczna. – 2009, nr 10, s. 38-44

Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce – konferencja w MPiPS / Jan Dzierzgowski // Polityka Społeczna. – 2008, nr 5/6,  s. 35-39

Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2006,
nr 8,  s. 1-5

Zatrudnienie w „szarej strefie” w polskiej gospodarce : fakty, tendencje, mity i nieporozumienia / Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. – 2004, nr 1, s. 1-6

Problemy Jakości

Dualizm zarządzania jakością w szarej strefie / Andrzej Buszko // Problemy Jakości. – 2017, nr 3, s. 21-26

Szara strefa a strategia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych / Andrzej Buszko // Problemy Jakości. – 2015, nr 4, s. 13-17

Przegląd Komunalny

Szara strefa marginesem czy standardem ? / Krzysztof Kawczyński // Przegląd Komunalny. – 2018, nr 5,
s. 8-11

Recykling

Szara strefa pod lupą inspektora : z Markiem Haliniakiem, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, rozmawia Katarzyna Błachowicz // Recykling. – 2017, nr 4, s. 15-17

Szara strefa, czyli co ? / Wojciech Konecki // Recykling. – 2015, nr 2, s. 37-39

Weryfikacja sprawozdań i likwidacja szarej strefy / Marcin Dziedzic // Recykling. – 2010, nr 4, s. 38-40

Szara strefa – problem nie tylko branży recyklingu ZSEE / Wojciech Konecki // Recykling. – 2009, nr 4,
s. 48-49

Szara strefa w recyklingu pojazdów / Jerzy Izdebski // Recykling. – 2008, nr 5, s. 20-21

Odcień szarej strefy / Wojciech Konecki // Recykling. – 2008, nr 4, s. 25

Wpływ szarej strefy na działalność w zakresie recyklingu pojazdów / Jerzy Izdebski  // Recykling. – 2005, nr 11, s. 58

Studia Europejskie (Warszawa)

Rola populizmu w kreowaniu szarej strefy / Andrzej Buszko // Studia Europejskie (Warszawa). – 2019, nr 3, s. 29-48