Opracowania tematyczne – BIUROKRACJA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Organizacja i zarządzanie / Jan Zieleniewski
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 420-426 (Rozdz. 4.4.5 – Przerosty biurokratyzmu)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 19.4 – EKONOMIA-PODSTAWY:

Ekonomia sektora publicznego / Joseph E. Stiglitz ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 221-252 (Rozdz. 8 – Produkcja publiczna i biurokracja)
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 324-326 (Biurokracja)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC:

Narodziny biurokracji z ducha nihilizmu : Weber i Nietsche / Tomasz Maślanka [w:] Wokół socjologii polityki Maxa Webera : praca zbiorowa / pod red. Pawła Woronieckiego i Cezarego Olbromskiego.
Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003,
s. 81-93
Sygnatura 35.4

Socjologia gospodarki / Juliusz Gardawski [i in.]
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 137-142 (Rozdz. 3.5 – Administracja publiczna – biurokracja)
Sygnatura 35.4

Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Musiał Ewa Masłyk
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 102-107 (Rozdz. 8.2 – Biurokracja jako zjawisko społeczne), s. 107-112 (Rozdz. 8.3 – Postweberowskie modele biurokracji),
s. 112-114 (Rozdz. 8.4 – Dynamizm Biurokratyczny)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 76.1 – ADMINISTRACJA-HISTORIA, NAUKA, ORGANIZACJA:

Etyka urzędnika / Andrzej Zwoliński
Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012, s. 9-24 (Rozdz. 1 – Wzrost biurokracji – mnożenie problemów)
Sygnatura 76.1

Socjologia administracji : zarys wykładu / Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski
Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2008, s. 62-70 (Rozdz. VI – Biurokracja)
Sygnatura 76.1

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Zarządzanie publiczne : [podręcznik akademicki] / Jerzy Hausner
Warszawa : Wydawnictw Naukowe SCHOLAR, 2009, 13-15 (Rozdz. I.1 – Model idealnej biurokracji),
s. 15-17 (Rozdz. I.2 – Funkcjonowanie modelu idealnej biurokracji)
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Politologia / Andrew Heywood
Warszawa : Wydawnictw Naukowe PWN, 2006, 440-464 (Rozdz. 17 – Biurokracja)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton, Klaus Armingeon
Warszawa : Wydawnictwo “Książka i Wiedza”, 1999, s. 352-359 (Rozdz. 12.3 – Ministerstwa oraz aparat biurokratyczny), s. 359-365 (Rozdz. 12.4 – Hierarchia biurokratyczna czy biurokratyczny pluralizm ?),
s. 365-369 (Rozdz. 12.5 – Rewolucja w biurokracji)
Sygnatura 87.5

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Administracja na rozdrożu : służba czy biurokracja ? / Adam Gołuch // Zeszyt Naukowy. – 2011, t. 5,
s. 143-151

Bezdroża biurokracji / Krzysztof Prendecki // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia
i Nauki Humanistyczne. – 2004, z. 14, s. 143-152

Bezpieczeństwo a biurokracja : organizacja biurokratyczna jako organizacja idealna wg Maxa Webbera, czyli „armia pokoju” oraz dysfunkcje organizacji biurokratycznej wg Roberta Kinga Mertona, czyli „armia misyjna” / Joanna Kuźba, Adam Świętochowski // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje.
– 2017, nr 27, s. 212-221

Biurokracja a wolność społeczna w systemie rynkowym / Lucyna Drenda // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 130, s. 11-18

Biurokracja jako dylemat / Stanisław Mazur // Zarządzanie Publiczne. – 2007, nr 2(2), s. 99-112

Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujęciu Maksa Webera / Edyta Sokalska // Studia Prawnoustrojowe. – 2003, nr 2, s. 115-124

Biurokracja po komunizmie : jakość i patologie systemu administracyjnego w Polsce i Republice Czeskiej / Błażej Choroś, Ewa Skrabacz

Cicha wojna administracji z biurokracją / Andrzej W. Przybylski // Elektroniczna Administracja. – 2007,
nr 5/6, s. 50-58

Elektronizacja sposobem na ograniczenie biurokracji zamówień publicznych ? / Adrian Przepiórka // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2017, nr 2, s. 27-31

Od biurokracji do nowego zarządzania publicznego / Magdalena Zalewska-Turzyńska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 270, s. 359-369

Przedsiębiorczość a biurokratyzm w zarządzaniu uczelnią / Włodzimierz Sitko, Elena Mieszajkina // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 861-866

Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych / Marcin Brol // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 1, s. 46-56

Technokracja czyli nowa biurokracja / Aneta Jakonis // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 4,
s. 45-57

Teoria politycznej kontroli biurokracji : (zarys wykładu) / Jerzy Supernat

Usługi e-administracji dla przedsiębiorstw a biurokracja w krajach UE / Natalia Mańkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 487, s. 177-187

W obronie biurokracji / Dariusz Jemielniak // Master of Business Administration. – 2010, nr 2, s. 72-79

Wpływ biurokracji na aparat administracyjny we współczesnej Polsce / Piotr Solarz // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2013, nr 1(16), s. 121-129

Zmiana w organizacji biurokratycznej / Elżbieta Inglot-Brzęk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2009, nr 15, s. 375-387

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest. Ochrona Pracy

Pożegnanie z biurokracją ? / Maria Schumann // Atest. Ochrona Pracy – 2003, nr 2, s. 4-7

Bank i Kredyt

Ekonomiczna teoria biurokracji / Wojciech Pacho // Bank i Kredyt. – 2001, nr 9, s. 46-51

Praca Socjalna

O biurokracji w systemie pomocy społecznej / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. – 2011, nr 6, s. 24-42

Przegląd Budowlany

Przyczyny budowlanej biurokracji / J. Kubiszewski // Przegląd Budowlany. – 2001, nr 2, s. 38-40

Studia Europejskie

Biurokracja unijna : klasa rządząca w Unii Europejskiej ? / Artur Adamczyk, Olga Barburska, Dariusz Milczarek // Studia Europejskie. – 2011, nr 1, s. 63-77

Zarządzanie Publiczne

Biurokracja jako dylemat / Stanisław Mazur // Zarządzanie Publiczne. – 2007, nr 2, s. 99-112