Opracowania tematyczne – POCZTA POLSKA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Profile kompetencyjne pracowników jako skuteczne narzędzia zarządzania organizacją na przykładzie PPUP Poczta Polska / Kazimierz Piotrkowski, Małgorzata Cichorska [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania / red. nauk. Stanisław Marciniak, Janusz Ostaszewski ; Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Seria: Przyszłość Zarządzania)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 123-128
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 6 – INFORMACJA:

Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / red. Henryk Babis ; Uniwersytet szczeciński (Seria: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, Nr 519; Ekonomiczne Problemy Usług,
Nr 27)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 313-362 (Funkcjonowanie
i regulacja rynku pocztowego
), s. 445-528 (Strategiczne spojrzenie na restrukturyzację i efektywność funkcjonowania Poczty Polskiej), s. 531-679 (Operacyjne aspekty restrukturyzacji i poprawy efektywności działania Poczty Polskiej)
Sygnatura 6

DZIAŁ 12 – LOGISTYKA:

Elementy logistyki w ppup Poczta Polska / Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska [w:] Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich : praca zbiorowa / red. Izabela Dembińska-Cyran
Warszawa : DIFIN, 2004, s. 168-191
Sygnatura 12

DZIAŁ 27.1 – KONSUMENCI-PRAWO:

Ochrona konsumenta usług finansowych świadczonych przez Pocztę Polską / Jerzy Gospodarek
[w:] Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia / red. Bogusława Gnela
(Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 63-79
Sygnatura 27.1

DZIAŁ 38.10 – MARKETING I JAKOŚĆ W BANKU:

Marketing bankowy / Małgorzata Kolasa (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 62-64 (Rozdz. 3.3.3 – Poczta Polska i bankowość pocztowa)
Sygnatura 38.10

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski, Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, 2007, s. 277-281 (Rozdz. 5 – Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”)
Sygnatura 60

DZIAŁ 83 – USŁUGI:

Czynniki produkcji pocztowej / Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak, Anna Tokarz
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005
Sygnatura 83

Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce / Teresa Gądek-Hawlena
(Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Sygnatura 83

Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Roman Czaplewski (Seria: Rozprawy i Studia, nr 478)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
Sygnatura 83

Usługi pocztowe / Jacek Buko i In. [w:] Współczesna ekonomika usług / red. Stanisław Flejterski [i in.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 278-305
Sygnatura 83

Z tradycją w nowoczesność : Rok Poczty Polskiej w Unii Europejskiej
Warszawa : Poczta Polska, 2005
Sygnatura 83

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Liberalizacja rynku usług pocztowych a strategia rozwoju poczty polskiej / Krzysztof Zabłocki
[w:] Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki / red. Jerzy Bieliński
Warszawa : CeDeWu, 2005, s. 147-159
Sygnatura 86

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza czynników warunkujących rolę kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. / Weronika Toszewska-Czerniej // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 385-396

Droga Poczty Polskiej do komercjalizacji / Sebastian Graczkowski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 35, cz. 2, s. 379-388

Dynamika występowania wybranych chorób wśród pracowników Poczty Polskiej / Gabriela Henrykowska, Ewa Gardyńska-Ziemba, Jacek Buczyński, Małgorzata Lewicka, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 10, cz. 3, s. 59-68

E-commerce w Poczcie Polskiej w świetle rozwiązań wybranych zagranicznych operatorów pocztowych / Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 96, s. 373-384

Egzogeniczne determinanty dominacji rynkowej na przykładzie Poczty Polskiej SA / Tomasz Bernat // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 305, s. 37-49

Ewolucja prawa wspólnotowego w zakresie regulacji rynku pocztowego / Krzysztof Kruszyński // Prawo
i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. – 2007, nr 5, s. 47-51

Informacja i wiedza jako czynniki poprawy konkurencyjności Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych / Krystyna Stańczak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 35, cz. 2, s. 439-451

Jakość logistycznej obsługi klienta w firmie Poczta Polska S.A. w opinii klientów / Marcin Wysokiński, Katarzyna Lengiewicz // Ekonomika i Organizacja Logistyki. – 2016, nr 3, s. 81-95

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego / Marek Drwal // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 694, s. 177-191

Normalizacja w Poczcie Polskiej / Andrzej Netzel // Normalizacja. – 1997, nr 5, s. 9-15

Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA / Weronika Toszewska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 96, s. 533-543

Operator publiczny PPUP „Poczta Polska” oraz operatorzy alternatywni na rynku przesyłek pocztowych w latach 2003-2008 / Anna Stolarczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 58, s. 561-570

Operatorzy pocztowi w sieciowym środowisku współczesnej gospodarki na przykładzie Poczty Polskiej S.A. / Teresa Gądek-Hawlena, Marek Wróbel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
– 2015, nr 7, s. 81-94

Ostatni etap liberalizacji krajowego rynku usług pocztowych : porównanie działalności Poczty Polskiej
i wybranych operatorów alternatywnych
/ Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 96, s. 505-517

Perspektywy rozwoju usługi zagraniczny przekaz pocztowy oferowanej przez Pocztę Polską SA / Aleksandra Górska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2010, nr 58, s. 635-640

Poczta Polska w relacjach z tzw. grupą kapitałową / Ewa Spychaj // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 6,
s. 95-108

Poczta wybiera ekspansję / Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 12, s. 13

Postępowanie Poczty Polskiej w warunkach liberalizacji i postępującej e-substytucji rynku pocztowego / Roman Czaplewski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113, s.461-469

Powiązanie procesu logistycznego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej z innymi procesami operatora / Konrad Michalski // Logistyka i Transport. – 2008, nr 1, s. 35-48

Prace Poczty Polskiej w zakresie wdrażania systemów logistycznych w kontekście obsługi klienta kluczowego / Michał Kuściński // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 46,
s. 163-174

Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty / Krzysztof Kruszyński // Prawo i Podatki Unii Europejskiej.
– 2007, nr 7/8, s. 71-74

Prowadzenie działalności gospodarczej w nowym prawie pocztowym na tle prawa wspólnotowego / Marek Szydło // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2004, nr 10, s. 12-21

Prywatyzacja Poczty Polskiej jako warunek wprowadzenia innowacyjności na polskim rynku usług pocztowych / Grażyna Wolska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2007, nr 8, s. 317-325

Przewagi i luki konkurencyjne Poczty Polskiej / Tomasz Sondej // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2014, nr 33, s. 51-61

Restrukturyzacja i komercjalizacja Poczty Polskiej – uwolnienie rynku pocztowego / Leszek Korczak // Kontrola Państwowa. – 2012, nr 6, s. 41-49

Rozwój usług kurierskich kierunkiem restrukturyzacji przedsiębiorstwa Poczta Polska SA / Ludosław Drelichowski, Dawid Wiktorowski // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 5, s. 12642-12650

Sieć placówek Poczty Polskiej a nowe możliwości ich efektywnego wykorzystania / Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 67, s. 724-731

Standard GS1 i jego rola w generowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Poczty Polskiej / Marek Wróbel, Maciej Lewandowski // Ekonomika i Organizacja Logistyki. – 2017, nr 3, s. 103-114

Wars i Poczta Polska : alegoreza w znakach / Aleksandra Sosnowska // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 11, s. 42-43

Warunki wzrostu efektywności przedsiębiorstwa „Poczta Polska” w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / Sławomir Czarniewski [w:] Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory  / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 69-76

Współpraca sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań / Grzegorz Chodak, Łukasz Latus, Ewa Prałat // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2010, nr 6, s. 18-26

Wybrane aspekty pośrednictwa Poczty Polskiej w wykonywaniu działalności bankowej / Marcin Olszak // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2003, nr 11, s. 2-10

Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim w opinii pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska SA / Weronika Toszewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 248, s. 135-145

Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej (na przykładzie PPUP „Poczta Polska”) / Bernard Ziębicki // Folia Oeconomica Bochniensia. – 2005, z. 3,
s. 133-148

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Jakość na poczcie (historia jednej przesyłki) / Rafał Kalinowski // ABC Jakości. – 2010, nr 1/2, s. 84-85

Bank i Kredyt

Bankowość pocztowa / Jarosław Chudecki // Bank i Kredyt. – 1998, nr 7/8, dod. „Bankowe ABC”, s. 1-15

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Poprawa efektywności Poczty Polskiej / Sławomir Czarniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 8, s. 70-75

Stan ochrony konsumenta w polskim prawie pocztowym / Bożena Pawluk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 11, s. 70-74

Strategia przedsiębiorstwa „Poczta Polska” / Maciej Cieślicki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 2, s. 76-80

Logistyka

Przesyłki Poczty Polskiej SA pod nadzorem RFID / Michał Grabia, Tomasz Markowski // Logistyka. – 2022, nr 1,
s. 30-33

Poczta Polska wprowadza SSCC celem usprawnienia procesów nadawania i doręczania przesyłek poleconych / Jakub Lewandowski // Logistyka. – 2012, nr 2, s. 68-69

Poczta Polska liderem we wdrażaniu standardów globalnych. Cz. I / Anna Kosmacz-Chodorowska // Logistyka. – 2008, nr 1, s. 75-78

P.U.P. „Poczta Polska” przed 2009 rokiem : konieczność zmian. Cz. 2 / Magdalena Olender-Skorek // Logistyka. – 2007, nr 4, s. 75-76

P.U.P. „Poczta Polska” przed 2009 rokiem : konieczność zmian. Cz. 1 / Krzysztof Kruszyński, Magdalena Olender // Logistyka. – 2007, nr 2, s. 64-66

Debata : skutki pełnego otwarcia polskiego rynku usług pocztowych / Iwo Nowak // Logistyka. – 2006,
nr 4, s. 64-66

Kto przejmie usługi pocztowe : rozwój konkurencji na rynku usług pocztowych w świetle postępu procesu liberalizacji / Arkadiusz Kawa // Logistyka. – 2006, nr 3, s. 78-81

E-biznes na poczcie po polsku / Zbigniew Pastuszak, Konrad Michalski // Logistyka. – 2003, nr 4, s. 50-51

Personel i Zarządzanie

Apogeum rekrutacyjne : jak Poczta Polska pozyskała 5 tys. pracowników w okresie świątecznym / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 5, s. 58-62

Powołanie HR biznes partnerów w Poczcie Polskiej SA : studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel
i Zarządzanie. – 2014, nr 12, s. 32-35

Problemy Jakości

Wskaźniki kształtujące jakość usług pocztowych / Bożena Skotnicka // Problemy Jakości. – 2005, nr 8,
s. 51-53

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Komputerowe wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w poznańskim okręgu Poczty Polskiej / Magdalena Nowicka, Piotr Szostok // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2002, nr 5, s. 45-55

Prace nad strategią Poczty Polskiej / Antoni Ludwiczyński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2001,
nr 3/4, s. 69-74