Opracowania tematyczne – LOBBING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 13 – MARKETING:

Lobbing / Henryk Mruk [w:] Komunikowanie się w marketingu : praca zbiorowa / red. Henryk Mruk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 135-139
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.7 – PUBLIC RELATIONS:

Public relations / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 111-127 (Rozdz. 7 – Lobbing jako narzędzie public relations)
Sygnatura 13.7

Public relations/ Anthony Davis
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 189-192 (Lobbing)
Sygnatura 13.7

Public relations / Sam Black, Wyd. 3
Kraków : Oficyna Ekonomiczna; Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001, s. 92-94 (Lobbying
i kontakty parlamentarne
)
Sygnatura 13.7

Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku / Wojciech Budzyński (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : POLTEXT, 2008, s. 144-146 (Rozdz. 11.3 – Wizerunek a działania lobbingowe)
Sygnatura 13.7

Public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość / Wojciech Budzyński
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018, s. 230-233 (Rozdz. 12.3 – Kreowanie wizerunku w wyniku działań lobbingowych)
Sygnatura 13.7

Public relations w praktyce / Fraser P. Seitel
Warszawa : FELBERG SJA, 2003, s. 477-481 (Lobbing jako sposób oddziaływania na rząd)
Sygnatura 13.7

Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 262-265 (Rozdz. 10.1.5 – Sponsoring i lobbing w public relations finansowym)
Sygnatura 13.7

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Budowanie lobbingu przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych / Mieczysław Stępień
[w:] Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku / red. Jędrzej Chumiński (Seria: Prace Doktorantów AE)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 213-222
Sygnatura 22

Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu / Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006, Wyd. 2
Sygnatura 22

DZIAŁ 25 – HANDEL ZAGRANICZNY:

Lobbing przedsiębiorstw a teoria strategicznej polityki handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski [w:] Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski
(Seria: Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Z. 63)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-70
Sygnatura 25

DZIAŁ 36.2 – ETYKA W BIZNESIE:

Lobbing – etyka komunikacji środowiska biznesu ze sferą władzy / Jan Sikora [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. Barbara Pogonowska, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 159-165
Sygnatura 36.2

DZIAŁ 52 – PRAWOZNAWSTWO:

Kompendium techniki legislacyjnej / Magdalena Frańczuk
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 42-49 (Rozdz. 2.4 – Lobbing)
Sygnatura 52

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej : kompendium dla gmin wiejskich / Artur Nowak-Far
Poznań : Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej, Polskiej 2002, s. 89-114 (Rozdz. 2 – Nieformalny wpływ gmin na proces decyzyjny we Wspólnocie Europejskiej)
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Działalność lobbistyczna w Polsce – przejaw czy zagrożenie wolności obywatelskich ? / Małgorzata Augustyniak, Joanna Słyszewska [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 490-501
Sygnatura 80

DZIAŁ 87.4 – INTEGRACJA EUROPEJSKA-PODSTAWY:

Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej / Sylwia Mrozowska [w:] Od starej do nowej Europy ? : kierunki integracji europejskiej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska (Seria: Problemy Współczesnego Świata, Nr 3)
Toruń : Wydawnictwo MADO, cop. 2005, s. 132-144
Sygnatura 87.4

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Lobbing europejski a reprezentacje interesów z nowych państw członkowskich / Magdalena Sapała-Gazda [w:] Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka, regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa / red. nauk. Ewa Małuszyńska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 241-271
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.6 – UNIA EUROPEJSKA-PODSTAWY INSTYTUCJONALNO-PRAWNE. LOBBING:

Lobbing w Unii Europejskiej / Urszula Kurczewska, Małgorzata Molęda-Zdziech
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002
Sygnatura 87.6

Lobbing w Unii Europejskiej : reprezentowanie interesów gospodarczych po akcesji / Radosław Zubek
Warszawa : PRESSPUBLICA, 2003
Sygnatura 87.6

Władze lokalne a lobbing w Unii Europejskiej / Cathryn Ross, współaut. P. Bongers i J. Jordan
(Seria: Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej, Z. 3)
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000
Sygnatura 87.6

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Polski lobbing w Unii Europejskiej – nadzieje i obawy / Małgorzata Molęda-Zdziech
[w:] Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej : nadzieje i obawy / red. nauk. Joachim Osiński; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002, s. 119-132
Sygnatura 90

DZIAŁ 138.1 – ENERGETYKA:

Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki / red. Paweł Ruszkowski, Andrzej Wójtowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
Sygnatura 138.1

DZIAŁ 155 – ENERGIA ODNAWIALNA:

Zielona energia w Polsce / red. Dorota Niedziółka
Warszawa : CeDeWu, 2012, s. 90-94 (Rozdz. 4.3 – Lobbing obywatelski na rzecz wykorzystania OZE)
Sygnatura 155

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aspekty współdziałania i lobbingu grup i organizacji w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej / Marta Domagalska-Grędys // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 90, s. 41-58

Dobry start, ale nadal daleko do podium, czyli o pierwszych ustawowych regulacjach lobbingu w Niemczech
na poziomie federalnym i krajowym
/ Marcin M. Wiszowaty // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. – 2022, nr 6(70), s. 87-99

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa : zasady i procesy obowiązujące w Ministerstwie Gospodarki

Etyczny wzór lobbingu : analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2012, t. 15, nr 1, s. 109-119

Ewolucja działalności lobbingowej korporacji transnarodowych – znaczenie zachodzących zmian
dla oceny etyczności
/ Magdalena Rosińska-Bukowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 209, s. 170-178

Geografia lobbingu – przestrzenne zróżnicowanie postrzegania działalności lobbingowej / Magdalena Rosińska-Bukowska, Józef Bukowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. – 2014, nr 16, s. 35-55

Grupy nacisku a Parlament Europejski / Krystyna Michałowska-Gorywoda // Nowe Życie Gospodarcze.
– 2001, nr 18, s. 44-45

Grupy nacisku a proces decyzyjny w UE / Krystyna Michałowska-Gorywoda // Nowe Życie Gospodarcze.
– 2001, nr 5, s. 20-22

Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach / Jacek Srokosz // Studia Erasmiana Wratislaviensa = Wrocławskie Studia Erazmiańskie. – 2007, cz. I, s. 123-135

Informacja w działalności lobbingowej / Małgorzata Molęda-Zdziech [w:] Społeczeństwo informacyjne
– wizja czy rzeczywistość ? T. 2

II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 147-165

Instytucjonalizacja lobbingu w Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara; Kolegium Europejskie
w Natolinie // Państwo i Prawo. – 2009, nr 2, s. 55-67

Kilka uwag o lobbingu – na marginesie polskiej ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa / Halina Zięba-Załucka

Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jarosław Filip Czub, Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018

Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych a ochrona interesu publicznego / Aneta Jakubiak-Mirończuk // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 12, s. 166-182

Lobbing – problem jedynie do uregulowania ? / Krzysztof Zalega // Kontrola Państwowa. – 2003, nr 6,
s. 40-59

Lobbing / Jan Król // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 3, s. 18

Lobbing jako element systemu legislacyjnego w Polsce : fikcja ustawy o działalności lobbingowej z 2005 roku / Alicja Bartuś // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 415-428

Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego / Marzena Barańska // Przegląd Politologiczny. – 2012, nr 4, s. 185-198

Lobbing jako instrument wspierania biznesu / Krzysztof Jasiecki // Master of Business Administration.
– 2003, nr 3, s. 20-22

Lobbing jako mechanizm kształtowania otoczenia polityczno-prawnego organizacji / Michał Chomicki // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 274-279

Lobbing jako narzędzie biznesu / Krzysztof Jasiecki // IFiS PAN

Lobbing kolejowy w strukturach Unii Europejskiej / Magdalena Garlikowska // Problemy Kolejnictwa.
– 2013, z. 159, s. 125-151

Lobbing na forum głównych organów UE / Krystyna Michałowska-Gorywoda // Nowe Życie Gospodarcze.
– 2001, nr 12, s. 42-43

Lobbing polskiego biznesu w Brukseli dziesięć lat po akcesji / Magdalena Sapała // Studia BAS. – 2015,
nr 1(41), s. 71-86

Lobbing rośnie w siłę / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 3, s. 53-56

Lobbing w biznesie / Małgorzata Grzenkowska, Henryk Mruk // Manager. – 2001, nr 2, s. 42-44, 61

Lobbing w pigułce / Artur Maciorowski // Manager. – 2004, nr 9, s. 23-26

Lobbing w polskim prawie i praktyce / Anna Kubiak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2013, t. 16, nr 1, s. 131-144

Lobbing w relacjach biznes–administracja publiczna : teoria, praktyka, rekomendacje / Andrzej Stanisław Wójtowicz // Studia BAS. – 2015, nr 1(41), s. 51-69

Lobbing w Unii Europejskiej / Urszula Kurczewska // Biuletyn PISM. – 2001, nr 15, s. 139-157

Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2011, t. 14, nr 1, s. 205-213

Pod presją : wpływ lobbingu na kształtowanie standardów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 390, s. 160-172

Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej / Aldona Zawojska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2011, z. 3,
s. 63-72

Polski lobbing w Unii Europejskiej / Agnieszka Kołodziejska, Wojciech Bąba // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 701, s. 115-139

Polskiego lobbingu portret własny / Artur Maciorowski // Manager. – 2004, nr 6, s. 57-59

Postrzeganie lobbingu przez polskich przedsiębiorców – wyniki badań / Michał Chmielecki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 2, s. 67-78

Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów / Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek // Marketing i Zarządzanie. – 2018, nr 1, s. 51-61

Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2010

Próby regulacji lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej : zarys problematyki / Ewa Nowak // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2007, nr 3,
s. 58-78

Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej / Marcin Kalinowski // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2013, t. 16, nr 1, s. 145-157

Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej / Szczepan Figiel, Justyna Kufel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2011, z. 3, s. 42-52

Reprezentacja interesów na poziomie UE : logika członkostwa i logika wpływu / Katarzyna Tarnawska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 633-647

Rola lobbingu w konstytuowaniu wizerunku grup interesu / Paweł Kocoń, Renata Maćkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 75, s. 587-596

Rola lobbingu w polskich stosunkach przemysłowych / Mariusz Piestrak, Karolina Kichewko // Przegląd Politologiczny. – 2011, nr 4, s. 121-137

Rola lobbingu w zarządzaniu instytucjami integracji i pomocy społecznej województwa śląskiego / Joanna Dzieńdziora // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 3, s. 39-49

Ustawa o działalności lobbingowej / Aneta Garbacik // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 1-2

Warunki i formy skutecznego lobbingu / Krystyna Michałowska-Gorywoda // Nowe Życie Gospodarcze.
– 2001, nr 7, s. 18-19

Wolność gospodarcza i lobbing w etyce biznesu / Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. – 2017, t. 17, s. 199-206

Zawiły problem / Monika Zakrzewska // Gazeta Bankowa. – 2009, nr 10, s. 34-35

Zawód lobbysta w świetle krajowych standardów kwalifikacji zawodowych / Joanna Dzieńdziora // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 57-65

Znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa  / Piotr Burczaniuk // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 12, s. 156-165

Znaczenie lobbingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem : studia przypadków / Emilia Zakrzewska-Koszel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 3, s. 125-139

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Polskie Lobby Przemysłowe // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1996, nr 7, s. 8-10

Ekonomista

Działania grup interesu w okresie transformacji – teoria i zastosowanie / Bożena Klimczak // Ekonomista.
– 2002, nr 4, s. 495-524

Zorganizowane grupy interesu w procesie kształtowania systemu celnego w Polsce / Gerard Mosiej // Ekonomista. – 2001, nr 3, s. 335-355

Marketing i Rynek

Lobbing – sztuka wywierania nacisku / Bogdan Mróz // Marketing i Rynek. – 1998, nr 3, s. 2-6

Lobbying – element demokracji czy partykularnych interesów ? / Jan Mazurkiewicz // Marketing i Rynek.
– 1996, nr 3, s. 31-32

Personel i Zarządzanie

Lobby – jak to działa ? : vademecum dla rzeczników i agentów grup interesów / Andrzej Budzyk // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 2, s. 106-107

Przegląd Europejski

Lobbing biznesowych grup interesu w Unii Europejskiej / Olga Zakrzewska  // Przegląd Europejski. – 2005, nr 1, s. 145-158

Działalność lobbingowa przedstawicielstw regionalnych przy UE / Wojciech Zieliński // Przegląd Europejski. – 2004, nr 1, s. 115-124

Prawny wymiar lobbingu w Unii Europejskiej / Olga Mazur // Przegląd Europejski. – 2004, nr 1, s. 169-185

Lobbing – idea i proces w praktyce / Wioletta Michalczyk, Artur Knapik // Przegląd Europejski. – 2003, nr 1, s. 210-217

Grupy interesu w rolnictwie Unii Europejskiej / Marcin Małecki // Przegląd Europejski. – 2002, nr 2,
s. 92-100

Regiony jako europejskie grupy interesu / Krzysztof Tomaszewski // Przegląd Europejski. – 2002, nr 2,
s. 101-112

Grupy interesu w Europie Środkowowschodniej / Jacek Wojnicki // Przegląd Europejski. – 2002, nr 2,
s. 113-125

Pro- oraz antyunijne lobby w Turcji i ich konfrontacja / Adam Szymański // Przegląd Europejski. – 2002,
nr 2, s. 126-134

Grupy interesu w systemie politycznym Unii Europejskiej / Paweł Stępka // Przegląd Europejski. – 2001,
nr 2, s. 175-191

Studia Europejskie (Warszawa)

Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce : podobieństwa i różnice / Krzysztof Jasiecki // Studia Europejskie (Warszawa). – 2002, nr 4, s. 117-134

Lobbing w Unii Europejskiej – zarys problematyki / Urszula Kurczewska, Małgorzta Molęda-Zdziech // Studia Europejskie (Warszawa). – 1999, nr 2, s. 49-71

Wspólnoty Europejskie

Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej / Michał Piechowicz // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 6,
s. 8-15

Lobbing w Unii Europejskiej i w Polsce / Joanna Knast // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 5, s. 3-8

Lobbing biur regionalnych w Unii Europejskiej / Magdalena Sapała // Wspólnoty Europejskie. – 2001, nr 4, s. 4-7