Opracowania tematyczne – PARKI NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa : teoria i praktyka / Ryszard Żuber
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 107-111 (Rozdz. 3.4 – Parki nauki, parki technologiczne, centra transferu technologii)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Działalność, powstanie i zadania Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) / Paweł Brzuzan, Andrzej Krankowski, Wojciech Samulowski [w:] Wybrane ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – działalność
i znaczenie dla gospodarki Polski : opracowanie zbiorowe
/ pod redakcją naukową Romana Kisiela i Mileny Gierwiatowskiej
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 59-66
Sygnatura 5.3

Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Andrzej H. Jasiński
Warszawa : DIFIN, 2006, S. 167- 170 (Rozdz. 7.2.1 – Parki naukowo-technologiczne)
Sygnatura 5.3

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka
Warszawa : Difin, 2018, s. 68-86 (Rozdz. 2.1 – Rola i znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie działania polskich parków technologicznych)
Sygnatura  5.3

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie
/ Jacek Rybicki, Beata Pawłowska [w:] Innowacyjność
w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów
/ red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech; Instytut Wiedzy i Innowacji
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s. 299-307
Sygnatura 5.3

Parki naukowo-technologiczne w Europie i na świecie / Wiesława Lizińska [w:] Wybrane ośrodki innowacji
i przedsiębiorczości – działalność i znaczenie dla gospodarki Polski : opracowanie zbiorowe
/ pod redakcją naukową Romana Kisiela i Mileny Gierwiatowskiej
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 47-58
Sygnatura 5.3

Parki technologiczne / Grzegorz Krzos [w:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań / red. nauk. Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan ; [aut. Barbara Bojewska et al.]
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 256-262
Sygnatura 5.3

Parki technologiczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności regionu / Daniel Kozdęba, Grzegorz Budzik [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 468-472
Sygnatura 5.3

Przedsiębiorczość i innowacje / Bogdan Rogoda
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 60-63 (Rozdz. 7.1 – Parki naukowo-techniczne)
Sygnatura 5.3

Wdrażanie innowacji : struktury organizacyjne / Beata Kowalczyk, Adam Mazurkiewicz, Magdalena Trzos
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 29-33 (Rozdz. 2.1 – Park technologiczny)
Sygnatura 5.3

Wybrane ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – działalność i znaczenie dla gospodarki Polski : opracowanie zbiorowe / pod redakcją naukową Romana Kisiela i Mileny Gierwiatowskiej
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 33-37 (2.1 – Parki naukowo-technologiczne)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. e–GOSPODARKA:

E-przedsiębiorczość : zasady i praktyka / pod redakcją naukową Małgorzaty Bednarczyk, Marty Najdy-Janoszki, Sebastiana Kopery, Wydanie I
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, s. 215-227 (Rozdz. IX – Parki technologiczne
i inne centra innowacji
)
Sygnatura 33

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MSP:

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku : znaczenie, ewidencja, raportowanie / Halina Waniak-Michalak
Warszawa : DIFIN, 2015, s. 102-111 (Rozdz. VI – Inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne i parki technologiczne)
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Konkurencyjność gospodarcza gmin : koncepcje, instrumenty, praktyka / redakcja Wojciech Dziemianowicz
Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, copyright 2021, s. 174-189 (Rozdz. 10 – Park naukowo-technologiczny)
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Parki naukowo-technologiczne – pomorska perspektywa / Andrzej Poszewiecki [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 297-310
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast / Wojciech Pęski
Warszawa : „Arkady”, 1999, s. 159-191 (Rozdz. 12 – Parki nauki i technologii)
Sygnatura 77.4

Znaczenie parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa podkarpackiego / Marek Kiczek [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 285-297
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2009
Sygnatura 89.2

Stargardzki Park Przemysłowy jako element rozwoju regionu zachodniopomorskiego / Krzysztof Małachowski [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 / red. nauk. Beata Filipiak (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 471; Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 11)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 145-155
Sygnatura 89.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Badanie potrzeb klientów parku technologicznego / Marcin Haberla // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 526, s. 171-180

Bechmarking parków technologicznych w Polsce : raport 2010 / Bronisława Kowalak
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010

Czy firmy parkowe są bardziej innowacyjne ? : przegląd badań empirycznych w Polsce i na świecie / Joanna Rudawska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2021, nr 2, s. 58-70

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park w Szczawnie-Zdroju jako przykład instytucji otoczenia biznesu / Agata Buczak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015,
nr 6, s. 241-259

Efektywność działania specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych i parków przemysłowych w świetle zapotrzebowania przedsiębiorstw na kadry na przykładzie województwa śląskiego
i podkarpackiego / Paweł Czapliński, Piotr Klimczak // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2010, t. 6, s. 236-251

Elbląski Park Technologiczny możliwością rozwoju gospodarczego miasta Elbląga / Anetta Waśniewska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 3, s. 419-427

Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionu / Małgorzata Sosińska-Wit // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 265-274

Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polityki przestrzennej prowadzonej w gminie / Maciej J. Nowak // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2009, nr 14, s. 95-103

Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych – wybrane wyniki badań terenowych / Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński // Ekonomia XXI Wieku. – 2016, nr 3(11), s. 259-274

Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego / Janina Pach // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2014, nr 26, s. 132-144

Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii / Tomasz Tylec, Grzegorz Wałęga // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 81-108

Logistyczne aspekty konkurencyjności parków technologicznych (na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego) / Artur Waśniewski // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. – 2011,
nr 10, s. 349-366

Marketing i budowanie marki parku technologicznego na przykładzie Wrocławskiego Parku
Technologicznego SA
/ Marcin Haberla // Ekonomia XXI Wieku. – 2021, nr 1(24), s. 141-151

Metodologia badań relacji w parkach naukowych i technologicznych z wykorzystaniem teorii sieci / Piotr Kwiatek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 237, s. 161-167

Metodyki zarządzania projektami w parkach naukowo-technologicznych : wyniki badań własnych / Przemysław Wysmyk // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2020, t. 117, s. 377-393

Miasto jako optymalne środowisko parku technologicznego : istotne elementy parku naukowo-technologicznego a środowisko miejskie / Marcin Spyra // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 47, s. 395-403

Miejsce parków naukowo-technologicznych w innowacyjnym środowisku regionalnym / Anna Marszałek // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2019, nr 45,
s. 41-57

Model współpracy uczelni technicznej z parkiem naukowo-technologicznym / Dawid Kowalczyk, Arkadiusz Małek // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. – 2016, nr 2(12), s. 157-169

Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków / Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 55, s. 237-258

Modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym / Alicja Sosnowska // Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie. – 2017, nr 4, s. 43-54

Niekomercyjne instytucje wspomagające procesy innowacyjne na Dolnym Śląsku / Andrzej Stefanowski // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2005, nr 3, s. 105-115

Park przemysłowy wybrane zagadnienia prawne / Justyna Kownacka // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2005, nr 12, s. 22-30

Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego / Magdalena Nowak // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2011, nr 2, s. 26-33

Parki i inkubatory technologiczne w Polsce / Jacek Krzak // Studia BAS. – 2011, nr 1(25), s. 97-116

Parki naukowo-technologiczne – miejsce wsparcia innowacyjnego biznesu / Michał Staszków // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 315, t. 2, s. 269-277

Parki naukowo-technologiczne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Marian Huczek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2007, z. 2, s. 47-60

Parki naukowo-technologiczne jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa podlaskiego / Katarzyna Łyszczarz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 6, vol. 1, s. 231-244

Parki naukowo-technologiczne jako odpowiedź na pojawiające się wyzwania ekonomiczne / Anna Marszałek // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. – 2018, nr 42, s. 49-66

Parki naukowo-technologiczne jako projekt pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego / Paulina Pukin // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2019, nr 23, s. 61-71

Parki technologiczne jako element otoczenia innowacyjnego miasta / Anna Rutkowska-Gurak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2011, nr 3, s. 79-86

Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy / Dorota Pelle, Magdalena Bober, Maciej Lis
Warszawa : Instytut badań Strukturalnych, 2008

Parki technologiczne korzyści i ograniczenia / Marek Krannich

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny – projekt pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej / Janusz Machowski // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2007, t. 3, s. 101-107

Polskie parki technologiczne – w stronę IV generacji parków technologicznych : wstępne wyniki badań terenowych / Leszek Kwieciński // Zarządzanie Publiczne. – 2018, nr 43(1), s. 38-53

Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce / Krystyna, Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 538, s. 244-261

Przestrzeń parku technologicznego / Matylda Wdowiarz-Bilska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług/Uniwersytet Szczeciński. – 2009, nr 28, s. 217-230

Rezultaty działania parków i inkubatorów technologicznych w kontekście oceny ich funkcjonowania / Anna Tórz, Jacek Kotra // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 93, s. 89-103

Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem / Paweł Sobkowicz // Marketing i Rynek. – 2014, nr 3, CD, s. 375-392

Rola parków naukowo-technologicznych w modelu Triple Helix na przykładzie parków Polski Wschodniej / Anna Maria  Lis, Ewa Romanowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 421, s. 360-373

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Aleksander Surdej, Krzysztof Wach // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2008, t. 4, s. 75-81

Rola parków technologicznych w kształtowaniu przedsiębiorczego rozwoju przedsiębiorstw / Anna Wójcik-Karpacz, Szymon Mazurkiewicz // Marketing i Rynek. – 2015, nr 5, CD, s. 575-590

Rola parków technologicznych w kształtowaniu przestrzeni / Emilia Drzewiecka-Mazur // Zarządzanie
i Edukacja. – 2014, nr 94, s. 7-22

Rola parków przemysłowych we wspieraniu regionalnej przedsiębiorczości / Jan Boguski // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2006, nr 1, s. 77-80

Rola parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie Parku Technologicznego w Warszawie / Adam Oleksiuk // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2008, nr 1, s. 49-62

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju lokalnym – przykład Gdyni / Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2016, nr 30(2), s. 142-154

Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania parkiem naukowo-technologicznym / Justyna Adamska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2009, nr 28, s. 231-240

Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa // Rafał Morawczyński, Bogdan Rogoda // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 622,
s. 29-46

Wpływ orientacji rynkowej na wyniki finansowe : badania empiryczne w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) działających w parkach technologicznych w Polsce / Anna Wojcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Joanna Rudawska // e-mentor. –  2020, nr 1(83),
s. 51-60

Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju na rozwój regionu oraz perspektywy utworzenia polskiego inkubatora naukowo -technologicznego i polskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Chinach / Tomasz Copp, Krzysztof B. Matusiak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 219-236

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego / Krzysztof Wach // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2005, nr 671, s. 117-133

Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych / Marcin Nowak, Arkadiusz Borowiec // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 61, s. 109-119

Zmiany w funkcjonowaniu rosyjskich parków naukowo-technologicznych / Urszula Grzyb // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2009, nr 12, s. 145-151

Znaczenie fazy rozwoju w ocenie efektywności parku technologicznego / Michał Staszków // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 499, s. 264-272

Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla generowania innowacji przełomowych na przykładzie parków technologicznych / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 2, s. 207-216

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Pierwszy park technologiczny w Polsce / Witold Miecznikowski // ABC Jakości. – 2013, nr 3-4, s. 77-78

Dwa nowe najnowocześniejsze parki technologiczne / Witold Miecznikowski // ABC Jakości. – 2013, nr 3-4, s. 78-79

Elektroniczny dokument medyczny oparty na bazie Internetu – innowacją technologiczną
w nowoczesnym przedsiębiorstwie non-profit
/ Joanna Rosak-Szyrocka, Przemysław Rosak, Marian Rosak // ABC Jakości. – 2013, nr 1-2, s. 74-79

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Parki naukowe w świetle doświadczeń polskich / Marek Loose // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 4, s. 88-95

Parki naukowe na świecie / Marek Loose // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 1,
s. 94-101

Parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości / Małgorzata Golińska-Pieszyńska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2001, nr 1, s. 52-56

Jak i gdzie tworzyć parki technologiczne ? / Janusz Kazimierz Ocipka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 8, s. 7-9

Parki naukowe i technologiczne w Polsce / Jacek Guliński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 1998, nr 5, s. 15-16

Gospodarka Narodowa

Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy / Mateusz Błaszczyk, Leszek Kwieciński, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski // Gospodarka Narodowa. – 2017,
nr 1, s. 69-94

Marketing i Rynek

Parki przemysłowe a marketing regionalny / Eva Hanuláková, Ferdinand Daňo // Marketing i Rynek. – 2004, nr 9, s. 9-14

Organizacja i Kierowanie

Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm / Jerzy Baruk // Organizacja i Kierowanie. – 2001, nr 2,
s. 47-61

Problemy Jakości

Innowacyjność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i jego lokatorów / Małgorzata
Z. Wisniewska, Michalina Szupieńko // Problemy Jakości. – 2016, nr 1, s. 2-9

Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) a wzrost produktywności innowacyjnej w parkach technologicznych / Władysław R. Pawlak // Problemy Jakości. – 1999, nr 10, s. 50-52

Przegląd Organizacji

Parki naukowe w Europie / Jarosław Witkowski // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 2, s. 11-12

Wspólnoty Europejskie

Parki naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Marek Loose // Wspólnoty Europejskie. – 2003, nr 5, s. 57-62