Opracowania tematyczne – CENY TRANSFEROWE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN podejście strategiczne / Aleksander Sulejewicz
[w:] Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa / red. nauk. Anna Zorska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2002, s. 197-218
Sygnatura 10

DZIAŁ 11.1 – CENY:

Ceny transferowe : analiza regulacji prawnych : przykłady dokumentacji podatkowej / Andrzej Dmowski
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006
Sygnatura 11.1

Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sławomir Sojak ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
(Seria: Przedsiębiorczość/Wydawnictwo Naukowe PWN)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Sygnatura 11.1

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Problematyka cen transferowych w opodatkowaniu przedsiębiorstw / Michał Sosnowski [w:] Tworzenie
i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I
/
red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 309-323
Sygnatura 22

DZIAŁ 25 – HANDEL ZAGRANICZNY:

Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego / Klemens Budzowski
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 2008,
s. 40-44 (Rozdz. 2.3 – Ceny transferowe)
Sygnatura 25

Handel międzynarodowy : zarządzanie ryzykiem, rozliczenia finansowe / Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s.30-32 (Rozdz. 3.7 – Ryzyko cen transferowych (transfer pricing)
Sygnatura 25

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MSP:

Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe / Radosław Witczak [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw : z uwzględnieniem sektora MSP / red. nauk. Bożena Mikołajczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 354-362
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 40.2 – RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, BUDŻETOWA, ETC:

Aspekty ryzyka podatkowego w stosowaniu cen transferowych / Paulina Bzymek [w:] Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Sławomir Sojak, Piotr Kozak
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, s. 39-52
Sygnatura 40.2

Dokumentacja cen transferowych w transakcjach usługowych / Aleksandra Sulik-Górecka
[w:] Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji / red. Wiesława Caputa
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 261-276
Sygnatura 40.2

DZIAŁ 45 – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Ceny transferowe / Jan śliwa [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych /
red. Jan Turyna, Wiesław Szczęsny
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2004, s. 179-195
Sygnatura 45

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych a sankcje karne skarbowe jako następstwo uszczelniania systemu podatkowego / Ireneusz Ledzion, Ireneusz Nowak [w:] Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 2] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2021, s. 293-310
Sygnatura 60

DZIAŁ 70.3 – PRAWO PODATKOWE:

Podatki 2009 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Stella Brzeszczyńska et al.]
(Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 615-688 (Rozdz. III – Ceny transferowe)
Sygnatura 70.3

BROSZURY:

Ceny transferowe – dokumentacja podatkowa w 2023 r. // Poradnik Gazety Prawnej. – 2023, nr 2
Sygnatura 11.1

Ceny transferowe – nowa dokumentacja w 2021 r. // Poradnik Gazety Prawnej. – 2021, nr 4
Sygnatura 11.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza polskich uregulowań o APA w kontekście przepisów i praktyki wybranych krajów Unii Europejskiej / Aneta Błażejewska-Gaczyńska, Alicja Nowak // Przegląd Podatkowy. – 2005, nr 12, s. 30-38

Analiza porównawcza – narzędzie analizy cen transferowych / Adam Kosmala, Mikołaj Michalski, Joanna Pietrasik // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 11

Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości
jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
/ Michał Piechocki // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 2, s. 211-218

Benchmarking w dokumentacji cen transferowych – wybrane aspekty / Małgorzata Rzeszutek, Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 472, s. 354-363

Cena transferowa usługi wsparcia w zakresie zarządzania w grupie kapitałowej – ujęcie teoretyczne
i praktyczne
/ Grzegorz Menet // Nauki o Finansach. – 2012, nr 2(11), s. 106-116

Ceny transferowe – analiza porównawcza jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w procesie sporządzania dokumentacji podatkowych / Wojciech Komer // Monitor Rachunkowości i Finansów. – 2007, nr 6

Ceny transferowe – ustalanie dochodu zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa / Iwona Georgijew-Ciastoń, Rafał Sadowski // Monitor Podatkowy. – 2003, nr 2

Ceny transferowe a agresywna optymalizacja podatkowa / Marian Grzegorz Podstawka // Studia Ekonomiczne
i Regionalne. – 2019, nr 3, s. 242-253

Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transnarodowych / Marek Marian Jabłoński, Adam Jabłoński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2006,
nr 1, s. 57-63

Ceny transferowe a system informacyjny rachunkowości / Paulina Bzymek-Iwanowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 70, s. 27-36

Ceny transferowe a zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach powiązanych / Renata Burchart // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 389, s. 41-49

Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania finansami grup kapitałowych / Joanna Rzempała, Artur Rzempała // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 43, s. 303-308

Ceny transferowe i wybrane problemy związane z ich implementacją / Edyta Jóźwiak, Piotr Herman // Studia Iuridica Lublinensia. – 2018, vol. 27, nr 2

Ceny transferowe jako innowacja procesowa / Danuta Langer, Mariusz Zieliński // Zarządzanie i Edukacja.
– 2011, nr 76/77, s. 129-141

Ceny transferowe jako innowacyjne narzędzie planowania podatkowego w grupie kapitałowej / Artur Rzempała, Joanna Rzempała, Zdzisław Paweł Wojdyła // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2007, nr 8, s. 233-239

Ceny transferowe jako narzędzie oceny efektywności outsourcingu / Joanna Rzempała, Artur Rzempała // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 87-92

Ceny transferowe oraz spółki offshore jako narzędzie unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych / Teresa Kamieńska-Blichowska // Folia Oeconomica Bochniensia. – 2003, z. 1, s. 7-18

Ceny transferowe w instytucjach finansowych / Andrzej Paczuski, Piotr Wiewiórka // Monitor Podatkowy. – 2003, nr 3

Ceny transferowe w polskim ustawodawstwie / Kinga Śliwańska // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 30, s. 23-43

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny między jednostką strefową a pozastrefową / Paweł Sancewicz // Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. – 2015, nr 4, s. 82-98

Ceny transferowe w zarządzaniu podmiotami powiązanymi – zmiany w przepisach prawa od 1 stycznia 2017 roku / Iwona Franczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2017, nr 343, s. 38 -47

Ceny transferowe we współczesnym świecie –- wprowadzenie / Iwona Georgijew // Monitor Podatkowy.
– 2010, nr 11

Dane utajnione dla celów kontroli cen transferowych – czy można się bronić przed ich użyciem ? / Iwona Georgijew-Ciastoń, Rafał Goła // Monitor Podatkowy. – 2002, nr 9

Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty ceny transferowej / Jarosław Kujawski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 399, s. 295-305

Drugostronna korekta cen transferowych. Cz. 1 / Mariusz Gumola // Przegląd Podatkowy. – 2006, nr 10,
s. 20-27

Drugostronna korekta cen transferowych. Cz. 2 / Mariusz Gumola // Przegląd Podatkowy. – 2006, nr 12,
s. 35-46

Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje / Jarosław Kujawski  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 349-362

Europejski kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych / Rafał Lipniewicz // Prawo
i Podatki Unii Europejskiej. – 2007, nr 6, s. 17-22

Gwarancje i poręczenia z perspektywy przepisów z zakresu cen transferowych – wybrane zagadnienia / Marta Bereznowska, Piotr Wiewiórka // Monitor Podatkowy. – 2009, nr 9

Karnoprawna doniosłość oszacowania dochodu (podatku) podatnika przez organ podatkowy
w następstwie zastosowania przez podatnika cen transferowych
/ Robert Zawłocki // Monitor Rachunkowości i Finansów. – 2007, nr 6

Kryteria porównywalności transakcji a wybór metody analizy cen transferowych / Rafał Sadowski // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 4

Metody zysku transakcyjnego (podziałów zysków, marży transakcyjnej netto) w budowie cen transferowych / Katarzyna Świetla // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005,
nr 674, s. 173-190

Międzynarodowe regulacje dotyczące wyceny transferów dokonywanych między przedsiębiorstwami powiązanymi / Katarzyna Świetla // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002,
nr 591, s. 105-113

Możliwość eliminacji podwójnego opodatkowania w zakresie cen transferowych / Janusz Wachowski, Sławomir Wajda // Przegląd Podatkowy. – 2010, nr 2, s. 27-33

Nowe przepisy o cenach transferowych / Rafał Sadowski // Przegląd Podatkowy. – 2010, nr 2, s. 12-18

Objawy i konsekwencje manipulacji cenami transferowymi w aspekcie podatkowym – próba wstępnej diagnozy / Elżbieta Chmiel // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2015, z. 142, s. 67-85

Ocena kierunków zmian regulacji prawnych w zakresie cen transferowych w Polsce / Aleksandra Sulik-Górecka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2019,
nr 386, s. 95-107

Ocena zmian w zakresie cen transferowych w Polsce i ich wpływ na obowiązki podatników /  Karol Przydatek // Finanse i Prawo Finansowe. – 2018, nr 3, s. 55-65

Ochrona dochodów publicznych poprzez regulacje prawne dotyczące cen transferowych / Elżbieta Kotowska // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2010, nr 1, s. 120-125

Podatkowa polityka cen transferowych w zakresie dóbr niematerialnych w kontekście BEPS / Marcin Jamroży // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 1,
s. 487-496

Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi. [Cz.] 3 / Hanna Szarpak // Przegląd Podatkowy. – 2006, nr 3, s. 35-41

Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi. [Cz.] 2 / Hanna Szarpak // Przegląd Podatkowy. – 2006, nr 2, s. 23-29

Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi. [Cz.] 1 / Hanna Szarpak // Przegląd Podatkowy. – 2006, nr 1, s. 20-26

Podstawowe metody szacowania cen transferowych / Katarzyna Świetla // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 633, s. 117-131

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej / Dariusz Sarnowski // Monitor Rachunkowości
i Finansów. – 2007, nr 6

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej na przykładzie koncernu Bosch / Alicja Jaruga
[w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji / red. nauk. Edward Nowak (Seria: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 15)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 105-112

Potrójna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje / Jarosław Kujawski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 2017, nr 471, s. 288-299

Problem cen transferowych – dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi / Agnieszka Zbudniewek // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 81, s. 133-151

Proponowane zmiany w Wytycznych w sprawie cen transferowych / Joanna Kubińska, Piotr Niewiadomski // Przegląd Podatkowy. – 2009, nr 12, s. 30-34

Racjonalizacja regulacji podatkowych z zakresu cen transferowych w Polsce / Grzegorz Matysek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 1,
s. 477-485

Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców / Aurelia Bielawska, Michał Piechocki // Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2019, nr 21(70), s. 22-32

Rola cen transferowych w optymalizacji podatkowej / Katarzyna Kocoń // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2020, nr 13, s. 81-98

Ryzyko cen transferowych w działalności przedsiębiorstw powiązanych / Sylwia Grenda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 271, t. 1, s. 191-201

Seminarium MoPod – Ceny transferowe / oprac. Justyna Bielik // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 6

Stosowanie cen transferowych / Katarzyna Świetla // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2000, nr 535, s. 85-92

Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku doszacowania cen transferowych / Magdalena Zub, Rafał Sadowski // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 11

Wiążące porozumienia cenowe – bezpieczeństwo w zakresie cen transferowych / Iwona Georgijew-Ciastoń, Joanna Pietrasik // Monitor Podatkowy. – 2005, nr 9

Wielokrotna cena transferowa / Jarosław Kujawski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 513, s. 253-264

Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych / Danuta Kozłowska-Makóś // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2016, nr 4, s. 65-73

Wpływ stopnia ryzyka na wysokość cen transferowych w przypadku pożyczek między podmiotami powiązanymi / Radosław Witczak, Artur Zimny // Ekonomia Międzynarodowa. – 2020, nr 30, s. 222-249

Wykorzystanie analizy porównawczej do obrony cen transferowych / Rafał Sadowski, Joanna Pietrasik // Monitor Podatkowy. – 2004, nr 8

Wykorzystanie cen transferowych w rachunku efektywności jednostek banku odpowiedzialnych za zyski / Jarosław Lesiński // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 26,
s. 65-93

Wyzwania w rozliczaniu kosztów na potrzeby dokumentacji cen transferowych / Aleksandra Sulik-Górecka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 417-427

Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych / Michał Piechocki // Ekonomiczne problemy usług. – 2015, nr 120, s. 79-90

Zaniżenia obrotu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w ustawie o podatku od towarów
i usług : autonomia przepisów dotyczących cen transferowych w podatku od towarów i usług
oraz podatkach dochodowych
/ Waldemar Olichwer // Monitor Rachunkowości i Finansów. – 2007, nr 6

Zarządzanie strategią gospodarczą w aspekcie dokumentacji cen transferowych / Marcin Stępień // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 127, s. 255-262

Zasada ceny rynkowej – podstawowe kryterium analizy cen transferowych / Mariusz Kozłowskie, Justyna Jóźwiak // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 11

Zastosowanie przepisów o cenach transferowych do wynagrodzenia za umorzone udziały : umorzenie udziałów objętych w części za wkład pieniężny i w części za aport / Anna Pęczyk-Tofel, Marcin Stanisław Tofel // Monitor Podatkowy. – 2009, nr 9

Znaczenie polityki cen transferowych dla sprawozdawczości w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi / Aleksandra Sulik-Górecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2018, nr 30,
s. 268-278

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Ceny transferowe oraz błędne fakturowanie w handlu zagranicznym Polski z krajami Unii Europejskiej / Marcin Gruszczyński, Katarzyna Dąbrowska // Bank i Kredyt. – 2002, nr 7, s. 60-71

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Ceny transferowe w podmiotach powiązanych branży budowlanej / Wiesława Olkowska, Joanna Yaridiz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 6, s. 83-88

Pozafiskalne aspekty cen transferowych / Janusz Kroik, Małgorzata Matusiak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 7, s. 53-59

Ceny transferowe jako narzędzie konkurencji / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 5, s. 29-36

Ceny transferowe w podatkowej grupie kapitałowej / Małgorzata Kotula // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 6, s. 28-34

Ceny transferowe i motywy ich stosowania / Małgorzata Kotula // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 1, s. 20-27

Ceny transferowe w przedsiębiorstwach powiązanych kapitałowo / Romuald Poliński // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1997, nr 1, s. 16-18

Przegląd Komunalny

Ceny transferowe stosowane przez spółki komunalne / Anna Derdak // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 4,
s. 50-52

Przegląd Organizacji

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w obsłudze informatycznej grup kapitałowych / Jerzy Auksztol, Piotr Mielcarek // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 12, s. 27-32

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczania ryzyka podatkowego / Sylwia Grenda // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2010, nr 2, s. 197-213