Opracowania tematyczne – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI I PRZEDSIĘBIORSTWA

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Nauka o organizacji / Barbara Kożuch
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 268-275 (Rozdz. 10.4 – Społeczna odpowiedzialność organizacji)
Sygnatura 2

Osiąganie wyników społecznych / Greg Parston [w:] Organizacja przyszłości / red. Frances Hesselbein, Marhall Goldsmith, Richard Beckhard ; Fundacja Druckera (Seria: Businessman Book Inspiracje)
Warszawa : „Business Press”, 1998, s. 373-380
Sygnatura 2

Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 117-126 (Odpowiedzialność społeczna a organizacje), s. 127-130 (Władze państwowe a społeczna odpowiedzialność), s. 130-135 (Kierowanie społeczną odpowiedzialnością)
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Budowanie programu odpowiedzialności biznesu / Giles Gibbons [w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 /
[red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 194-196
Sygnatura 5.1

CSR : więcej niż PR – dążenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej / John Surdyk
[w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 197-201
Sygnatura 5.1

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu ? / Jim „Gus” Gustafson [w:] Zarządzanie firmą. Cz. 1 /
[red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 190-193
Sygnatura 5.1

ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility) jako współczesna koncepcja biznesu / Andrzej Chotyński, Adam S. Jabłoński, Marek M. Jabłoński [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania /
red. Andrzej Chodyński; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 183-191
Sygnatura 5.1

Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Halina Chwistecka-Dudek [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 119-127
Sygnatura 5.1

Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki / red. nauk. Monika Kostera
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 447-469 (Rozdz. XXII – Społeczna odpowiedzialność organizacji)
Sygnatura 5.1

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach handlowych jako źródło tworzenia ich przewagi konkurencyjnej w świetle przeprowadzonych badań w województwie lubuskim / Mariola Michałowska, Brygida Cupiał [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 145-154
Sygnatura 5.1

Strategiczna karta wyników jako narzędzie wspomagające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu / Anna Maryniak [w:] Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania /
red. nauk. Adam Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Seria: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 109-118
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016, s. 558-563 (Rozdz. 8.6 – Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.2

Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007,
s. 129-163 (Rozdz. 4 – Odpowiedzialny biznes jako wymóg sprawnego funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Józef Penc
Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2007, s. 277-325 (Rozdz. VII – Społecznie odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych / Anna Barcik [w:] Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Józef Szabłowski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 185-190
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 258-294 (Rozdz. 6 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)
Sygnatura 10

Społeczna odpowiedzialność – nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe / red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Janusz Symonides
Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004, s. 283-298
Sygnatura 10

DZIAŁ 11 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan Szumilak
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004,
s. 78-80 (Rozdz. 2.5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlu detalicznego)
Sygnatura 11

DZIAŁ 13 – MARKETING-PODSTAWY:

Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 30-32 (Rozdz. 2.3.2 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)
Sygnatura 13

Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 44-45 (Rozdz. 2.4 – Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.2 – ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE:

Metody zarządzania marketingowego / red. nauk. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski (Seria: Metody i Techniki Zarządzania)
Warszawa : DIFIN, 2014, s. 60-61 (Rozdz. 3.3 – CSR), s. 106-108 (Rozdz. 5.1 – CSR a marketing społeczny)
Sygnatura 13.2

DZIAŁ 13.7 – PUBLIC RELATIONS:

Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 159-165 (Rozdz. 6.3 – Odpowiedzialność społeczna firm – narzędzie public relations czy coś więcej ?)
Sygnatura 13.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Dobre praktyki w zarządzaniu personelem stosowane w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Brzozowski [w:] Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości /
red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 31)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 523-530
Sygnatura 14

Kompetencje społeczne przedsiębiorców / Ryszard Walkowiak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa / red. Bogusława Urbaniak
Warszawa: DIFIN, 2008, s. 86-90
Sygnatura 14

Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny / Lidia Zbiegień-Maciąg [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
/ red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 124-133
Sygnatura 14

Społeczna odpowiedzialność biznesu : Spedpol Sp. z o.o. / Renata Trochimiuk [w:] Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy Pocztowski ; [aut. Marta Bieryło et al.] (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004, s. 61-81
Sygnatura 14

Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników / Ewa Hope
[w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / redakcja naukowa Michał Tomczak, Beata Krawczyk
Warszawa : Difin, 2017, s. 299-316
Sygnatura 14

Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy / Mirosław Rybak [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa: POLTEXT, 2004, s. 131-146
Sygnatura 14

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Władysław Bibrowski]
(Seria: HR)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 151-157 (Rozdz. 10 – Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 393-403 (Rozdz. 13.4 – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 155-163 (Rozdz. 11 – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 62-66 (Rozdz. 2.3 – Społeczna odpowiedzialność firm (CSR – Corporate Social Responsibility), s. 67-70 (Rozdz. 2.4 – Społeczna odpowiedzialność firm w administracji publicznej),
s. 70-71 (Rozdz. 2.5 – Co nowego w dziedzinie CSR)
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 175-185 (Rozdz. 5.3 – Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich SSE)
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu / Paulina Roszkowska [w:] Migracja kapitału
w globalnej gospodarce
/ red. nauk. Andrzej Szablewski
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 393-418
Sygnatura 24

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości / Karolina Łudzińska
[w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce / red. nauk. Andrzej Szablewski
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 366-392
Sygnatura 24

Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Anna Zielińska-Głębocka
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 225-230 (Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 24

DZIAŁ 27.1 – KONSUMENCI-PRAWO:

Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Włodzimierz Szpringer
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005,
s. 117-134 (Rozdz. VII – Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna) ?
Sygnatura 27.1

DZIAŁ 28 – PRACA:

Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003,
s. 90-98 (Rozdz. 3.2 – Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze zatrudnienia)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28 – RYNEK PRACY:

Wpływ koncepcji CSR na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem na przykładzie współczesnych przedsiębiorstw / Joanna Górniak [w:] Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 161-175
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. e-GOSPODARKA:

CSR 2.0 – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w dobie Web 2.0 / Justyna Szumniak [w:] Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych / red. Mikołaj Pindelski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 103-119
Sygnatura 33

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MŚP:

Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie / Agnieszka Kurczewska
[w:] Mikrokredyty w Europie : sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym / red. nauk. Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 53-61
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 36 – FILOZOFIA I ETYKA:

Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / Elaine Sternberg (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 275-279 (O obowiązkach wobec społeczeństwa
raz jeszcze
)
Sygnatura 36

Etyka gospodarcza / Bożena Klimczak, Wyd. 5 uzup.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006,
s. 73-76 (Rozdz. 4.2 – Społeczna odpowiedzialność firmy), 86-91 (Rozdz. 5.2 – Konflikt między odpowiedzialnością społeczną a lojalnością wobec firmy)
Sygnatura 36

Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, PWN, 2004
Sygnatura 36

Etyka w biznesie / Peter Pratley (Seria: Podstawy Zarządzania)
Warszawa : Wydawnictwo Gebethner i Ska, 1998, s. 110-169 (Rozdz. 4 – Odpowiedzialność moralna
w działalności gospodarczej
)
Sygnatura 36

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia / Danuta Kopycińska [w:] Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl
(Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 186-198
Sygnatura 36

Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu / Janina Filek [w:] Etyka
i ekonomia
/ red. nauk. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka
Kraków : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007, s. 13-31
Sygnatura 36

Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt ; Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
Sygnatura 36

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Harvard Business School Press
Gliwice : Wydawnictwo „Helion”, 2007
Sygnatura 36

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych / Justyna Nakonieczna
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008
Sygnatura 36

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Marcin Żemigała
Kraków : Wolters Kluwer, 2007
Sygnatura 36

Vademecum społecznie odpowiedzialnego biznesu / Ryszard Walkowiak, Marian Oliński
Olsztyn : Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, 2009
Sygnatura 36

Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 233-302 (Rozdz. 5 – Korporacje a odpowiedzialność)
Sygnatura 36

Wstęp do etyki biznesu / Jerzy Konieczny
Warszawa : „Konsalnet”, 1998, s. 25-33 (Rozdz. III – Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Sygnatura 36

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Grzegorz Myśliwiec
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007, s. 94-95 (Rozdz. 6.3 – Dialog społeczny
jako najwyższa forma odpowiedzialności społecznej firm
)
Sygnatura 36

DZIAŁ 37 – KOMUNIKACJA:

Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji  / Piotr Jaworowicz, Magdalena Jaworowicz
Warszawa : Difin, 2017, s. 197-214 (Rozdz. 5 – CSR – zintegrowana komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu)
Sygnatura 37

DZIAŁ 38.13 – RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego / Leszek Dziawgo
[w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. nauk. Jerzy Nowakowki, Teresa Famulska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 119-128
Sygnatura 38.13

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Odpowiedzialność społeczna biznesu w czasach kryzysu / Anna Iwacewicz-Orłowska [w:] Finanse
i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
/ red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010, s. 161-171
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 64.2 – WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa / red. Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek ;
aut. Andrzej Cwynar [et al.]
Warszawa : POLTEXT, 2005, s. 37-42 (Rozdz. 1.5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)
Sygnatura 64.2

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Metody zarządzania relacjami z klientem w świetle odpowiedzialności społecznej / Marie Gabryšová, Halina Starzyczná [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
Z. 9)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 399-404
Sygnatura 68

Niwelowanie nierówności pracowniczej w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw / Magdalena Rojek-Nowosielska [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, Z. 4)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 287-296
Sygnatura 68

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym / Elżbieta Karamalla-Gaiballa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej /
red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 12)
Rzeszów : UR KTE, 2008, s. 235-244
Sygnatura 68

Od zakładowej polityki socjalnej do społecznej odpowiedzialności organizacji ? / Stanisława Borkowska [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria : Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 159-176
Sygnatura 68

Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu / Radosław Ignatowski, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz [w:] Instrumenty polityki społecznej / red. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 124-142
Sygnatura 68

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie kreowania zrównoważonej konsumpcji / Agnieszka Lorek [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 423-431
Sygnatura 68

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle badań młodych dorosłych konsumentów / Ewa Grzegorzewska-Ramocka [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Część 1 / red. Małgorzata Juchniewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 282-289
Sygnatura 86

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej w świetle obowiązujących paradygmatów i w nauczaniu Jana Pawła II / Mirosława Rybak [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. Kazimierz Kuciński (Seria: Materiały i Prace / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T. 95)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 46-55
Sygnatura 86

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Etyczno-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle europejskich dokumentów / Anna Barcik [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 196-203
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UNIA EUROPEJSKA:

Start na rynku Wspólnej Europy : przewodnik przedsiębiorczości dla młodzieży / Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska
Wrocław : Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002, s. 136-139 (Rozdz. VIII – Społeczna odpowiedzialność rganizacji)
Sygnatura 92

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała
Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008, s. 171-214 (Rozdz. 5 – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – szersze ujęcie jakości)
Sygnatura 105.1

DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Jolanta Hałasa, Irena Rumianowska [w]: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa /
red. Andrzej Graczyk
Białystok-Wrocław : Agencja Wydawniczo-Edytorska „EkoPress”, 2007, s. 82-92
Sygnatura 175

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

(Nie)odpowiedzialność społeczna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ? / Luiza Piersiala, Agnieszka Tylec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 102, s. 319-330

Aktywność wewnętrzna organizacji ukierunkowana na budowanie trwałych relacji z pracownikami
z perspektywy społecznej odpowiedzialności
/ Joanna Gajda // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 233, s. 170-180

Analiza sprawozdań społecznej odpowiedzialności w spółkach górniczych – studium przypadku / Anna Bluszcz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 93, s. 41-50

Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji / Beata Glinkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 17-24

Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi / Ewa Wanda Maruszewska, Aleksandra Szewieczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 300, s. 120-128

Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi / Paweł Jamróz // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2,
s. 273-285

Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Magdalena Kaźmierczak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 5, s. 10-13

Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie / Lucyna Witek // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 761-767

Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR / Marta Miszczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 283,
s. 99-109

Cause Related Marketing – biznes z duszą / Magdalena Zawada // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 8,
s. 13-16

Cele społeczne firmy / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 2, s. 55-57

Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem / Iwona Ślęzak-Gładzik // Modern Management Review. – 2013, nr 2, s. 113-125

Corporate Social Responsibility a środowiskowe i społeczne skutki likwidacji kopalń / Izabela Jonek-Kowalska // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2014, nr 16,
s. 27-45

CSR – a co to jest ? / Jarosław Horodecki // Manager Magazin. – 2007, nr 5, s. 44-46

CSR – element strategii wzrostu wartości firmy na przykładzie Grupy Azoty Puławy / Zenon Pokojski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 104, s. 339-349

CSR – najlepsze lekarstwo : rozmowa z Beatą Jurkschat, szefem Biura Komunikacji Grupy LOTOS S.A. // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 1, s. 59-60

CSR – normy etyczne versus normy prawne / Ewa Hope, Ewa Grzegorzewska-Mischka // Zarządzanie
i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 177-191

CSR – odpowiedź na wyzwania współczesnych public relations / Joanna Janowicz-Świderska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 185, s. 98-105

CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć / Justyna Stecko // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2012, z. 3, s. 119-126

CSR 2.0, czyli wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku z rynku polskiego / Anita Proszowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 58-65

CSR a efektywność przedsiębiorstwa / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego
w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2014, nr 16, s. 15-25

CSR a marketing / Eweliba Sobotko, Wojciech Kozłowski // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 387-392

CSR i emocjonalność konsumenta – czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne ? / Barbara Fryzel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 88-98

CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku / Agnieszka Werenowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 4, s. 435-446

CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania / Adrian Pyszka // Współczesne Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 98-108

CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych / Anna Przybylska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 86, s. 343-355

CSR jako przedsięwzięcie biznesowe / Szymon Wierciński // Master of Business Administration. – 2011,
nr 2, s. 54-67

CSR w logistyce – ryzyko ESG i wskaźniki efektywności / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 5 s. 4090-4096

CSR w praktyce : próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor energetyczny w Polsce : studium przypadku / Anna Adamus-Matuszyńska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 171-184

CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 4, s. 12098-12101

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy tylko wielkich przedsiębiorstw ? / Witold Szwajkowski // Master of Business Administration. – 2003, nr 2, s. 36-38

Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim / Anna Żelazna -Blicharz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 349-359

Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym / Angelika Wodecka-Hyjek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265,
s. 35-46

Diagnoza CSR w wybranych spółkach notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie / Magdalena M. Stuss // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 913-925

Dochód–ryzyko w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych na podstawie portfeli pasywnych spółek
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 / Bogna Janik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 177-186

Działania CSR polskich spółek giełdowych / Grażyna Aniszewska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 108, s. 21-27

Działania CSR wobec społeczności lokalnej wdrożone przez spółki z branży paliwowej – studium przypadku / Anna Badura-Mojza // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2017, nr 2,
s. 119-133

Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego / Renata Biadacz, Alfred Szydełko // Modern Management Review. – 2016, nr 2,
s. 7-17

Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników / Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 631-645

Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez KGHM Polska Miedź SA a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Mikucka-Kowalczyk  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 454, s. 239-251

Działania wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) – analiza przypadku / Anna Badura-Mojza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 283, s. 86-98

Edukacja jako instrument kształtowania wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Magdalena Rojek-Nowosielska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 131, s. 42-50

Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie / Magdalena Małkowska-Borowczyk // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 98, s. 141-151

Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji / Teresa Czerwińska // Problemy Zarządzania. – 2012, nr 4, T. 1, s. 129 – 140

Efektywność społecznie odpowiedzialnych inwestycji finansowych europejskiego sektora asset management / Marek Szturo // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 186, Część 2, s. 301-309

Ekogospodarka współczesnych banków jako przejaw realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu / Justyna Zabawa // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 667-678

Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm / Sylwia Słupik // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 3, s. 77-89

Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu / Mirosława Kwiecień  // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 72-82

Ekonomiczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu / Jacek Wychowanek // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 26(1), s. 151-160

Elementy realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie / Monika Chłąd // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 88, s. 63-73

Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy / Dawid Szutowski, Piotr Ratajczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 436-446

Etyczna czy społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu podmiotami leczniczymi / Katarzyna Zadros // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 701-710

Ewolucyjne modele CSR – przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna Witek-Crabb // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 444, s. 541-558

Firma prospołeczna / Katarzyna Gontarczyk // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 1, s. 26-28

Firma społecznie odpowiedzialna / Adam Łaszyn // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 7, s. 38-40

Firma społecznie sympatyczna / Adam Łaszyn // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 38-40

Formalizacja praktyk społecznie odpowiedzialnych w sektorze MŚP – faza przygotowawcza : studium przypadku / Krzysztof Kołodziejczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2015,
nr 4, s. 105-113

Fundacje korporacyjne – podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / Mateusz Rak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 458, s. 33-43

Historyczne i polityczne uwarunkowania realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w Norwegii / Dariusz Wąs // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 411-419

Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime / Elwira Ziółkowska // Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 127, s. 127-148

Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej / Katarzyna Śmietana // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 421-436

Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie / Halina Piekarz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 700, s. 63-77

Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 253, s. 140-150

Identyfikacja wspólnych obszarów w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i CSR / Danuta Kondraciuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85,
s. 203-214

Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw / Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 4, s. 74-81

Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną / Anna Krzysztofek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 3, s. 253-264

Indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie i ich opłacalność ekonomiczna / Krzysztof Przestrzelski / Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – 2010, nr 1, s. 95-104

Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Adam Górny // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 35, s. 156-168

Informacja we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej / Adam Górny // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2013, nr 105, s. 23-31

Innowacje marketingowe – między maksymalizacją zysku a społeczną odpowiedzialnością / Ewa Frąckiewicz // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1459-1463

Innowacje społecznie odpowiedzialne jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa / Dorota Teneta-Skwiercz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 457, s. 9-21

Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera / Katarzyna Olejniczak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 320-327

Innowacyjność odpowiedzialna społecznie, CSR instrumentem wzmacniającym innowacyjność / Lucjan Kowalczyk // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6,
s. 7-25

Innowacyjny model biznesu – sukces oparty na społecznie odpowiedzialnej współpracy biznesu, uczelni
i władz
/ Edyta Spodarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 359-370

Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE / Ewa Gołębiowska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 4, s. 18-25

Inteligencja strategiczna a dążenie do społecznej odpowiedzialności firmy / Alicja Sosnowska // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2014, nr 2, s. 25-33

Inwestycje społecznie odpowiedzialne – motywacja inwestorów / Krzysztof Marcinek// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 286, s. 72-95

Inwestycje społecznie odpowiedzialne jednym z narzędzi realizacji odpowiedzialnego biznesu / Nella Saadi // Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS. – 2010, nr 1,
s. 229-234

Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Dorota Sładkiewicz, Piotr Wanicki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 253-260

Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach / Ewa Stawicka // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 153-162

Klienci i pracownicy jako beneficjenci działań CSR w sektorze bankowym w Polsce / Mariusz Zieliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 451, s. 533-542

Kodeks etyczny w przedsiębiorstwie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Dariusz Pauch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 51, s. 479-486

Komunikowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie środowiskowym / Jagoda Wodzińska-Jabłońska, Jan Królikowski // Logistyka. – 2014, nr 3, CD nr 2, s. 7293-7296

Koncepcja „Zero Odpadów” jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Estera Kowacka, Klaudia Malik // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 60, s. 43-53

Koncepcja Corporate Social Responsibility w turystyce / Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Anna Szalczyk  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2013, nr 26, s. 35-50

Koncepcja CSR a wskaźnik dystansu wobec władzy / Radosław Wolniak // Zarządzanie. Teoria i Praktyka
– 2014, nr 2, s. 47-53

Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym – nurty badawcze / Ewa Różańska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 272, s. 131-142

Koncepcja CSR w działalności przedsiębiorstw branży TSL w odniesieniu do założeń normy ISO 26000 / Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Wiesław Piekarski, Beata Zdybel // Logistyka. – 2015, nr 5, CD,
s. 105-114

Koncepcja CSR w kompozycjach modelowych / Katarzyna Hys // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5,
dod. CD nr 5, s. 365-370

Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 1) / Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2067-2075

Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 2) / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Agnieszka Mościcka-Teske // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2076-2084

Koncepcja CSR w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 229, s. 92-102

Koncepcja CSR w praktyce działania organizacji – komunikat z badania / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 371-380

Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw / Monika Sobczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 349-361

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji / Urszula Janeczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 182, s. 28-39

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej / Marcin Ratajczak // Logistyka. – 2011, nr 6, CD 4, s. 5255-5258

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw / Agata Kaszuba // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 269-278

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych / Bogumił Czerwiński // Problemy Zarządzania. – 2013, nr 2, s. 80-90

Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach / Katarzyna Kazojć // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 38, t. 1, s. 57-69

Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw / Agata Kaszuba // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 19-32

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności / Ewa Stawicka // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 44, t. 2,
s. 315-330

Koncepcja społecznej odpowiedzialności wobec rolnictwa / Ewa Stawicka // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 68, s. 17-27

Koncepcja społecznej odpowiedzialności, wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej / Aleksandra Chlebicka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 4, s. 5-11

Kontrowersje wokół CSR w handlu detalicznym branży FMCG / Katarzyna Kowalska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 252-260

Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Jedynak // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 11, s. 237-252

Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 74, s. 653-663

Koszty bhp w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego / Renata Biadacz, Jolanta Chluska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 201, s. 48-59

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR / Mariusz Sołtysik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74, s. 733-742

Kryteria ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie / Adam Jabłoński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2005, z. 7-2, s. 45-56

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych / Marzena Cichorzewska // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 713-720

Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych – CSR czy PR ? / Katarzyna Zadros // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2013, nr 317,
s. 198-210

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Maria Johann // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2011, nr 1, s. 145-149

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną : studium przypadku / Anna Cierniak-Emerych, Kamil Zięba // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 81-91

Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu – wspólne obszary zainteresowania / Katarzyna Huk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 249, s. 155-163

Lokalna społeczność jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu / Agnieszka Bergunda, Iwona Posadzińska  // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 75-88

Marketing relacji i CSR jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przez franczyzodawców branży gastronomicznej w Polsce / Żaklina Jabłońska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 450, s. 241-250

Marketing społecznie zaangażowany – analiza krytyczna / Iwona Codogni // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 3, s. 107-121

Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility / Arnold Pabian // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 2, s. 337-346

Marketing zrównoważony w kontekście CSR / Anna Maryniak // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD,
s. 121-127

Megamarketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Ewa Baranowska-Prokop // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2005, t. 17, s. 167-17

Misja w firmie społecznie odpowiedzialnej / Anna Witek-Crabb [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 415-424

Model karty oceny procesów zgodnie ze strategią CSR i LSR / Jacek Wawrzynowicz, Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Piotr Sajna // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 6, s. 13895-13900

Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations / Ewa Hope // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 313, s. 87-98

Narodowa strategia CSR w Niemczech / Feliks Marek Stawarczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2,
cz. 6, s. 76-83

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 254, s. 89-98

Nieuświadomione działania społecznie odpowiedzialne pracowników podmiotów leczniczych wpływające na kształtowanie relacji z otoczeniem / Katarzyna Zadros // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 83, s. 765-774

Nowe media w komunikacji marketingowej a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Urszula Janeczek // Marketing w Praktyce. – 2015 nr 8, CD, s. 215-223

Nowe trendy w rachunkowości – rachunkowość społecznej odpowiedzialności / Jan Krysiak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 363-374

Nowoczesne technologie transportowe jako czynnik kształtujący społeczną odpowiedzialność biznesu
i reputację przedsiębiorstwa
/ Władysław Wojan // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 59, s. 255-266

O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych
i przedsiębiorstw społecznych
/ Marzena Starnawska, Magdalena Popowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 116, s. 180-190

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie / Aleksandra Pieloch-Babiarz // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 1, s. 21-37

Ocena realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności na przykładzie wybranych przedsiębiorstw / Jolanta Stec-Rusiecka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 444, s. 451-459

Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności / Helena Kościelniak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 4, s. 373-382

Odpowiedzialne przywództwo w dobie CSR / Joanna Tokar // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka / Sylwia Sysko-Romańczuk, Paulina Roszkowska, Agnieszka Niedźwiecka // Management and Business Administration. – 2012, nr 2, s. 26-40

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 5, s. 3889-3893

Odpowiedzialność społeczna banku na przykładzie BRE Bank SA / Monika Utzig // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 129-140

Odpowiedzialność społeczna biznesu – polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm / Magdalena Popowska, Marzena Starnawska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3,
s. 129-140

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych / Mateusz Rak, Ewa Woźniak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 325-334

Odpowiedzialność społeczna CSR w logistyce wojskowej / Stanisław Oziemski // Logistyka. – 2009, nr 2, CD 2

Odpowiedzialność społeczna instytucji finansowych na przykładzie banków / Agata Jakubowska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 219-229

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw a klasyfikacja korzyści interesariuszy wynikających
z działalności targowej
/ Marek Ossowski, Beata Zackiewicz-Brunke  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 471-481

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora TSL / Anna Jasińska-Biliczak // Logistyka. – 2014,
nr 5, CD nr 1, s. 1860-1866

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich / Agnieszka Żbikowska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 581, s. 145-162

Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji FairTrade / Agata Rudnicka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 258, s. 163-172

Odpowiedzialność społeczna w MSP – wybrane aspekty realizacji wymagań / Adam Górny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 81, s. 41-50

Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Marta Jakóbczak // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2012, nr 12, s. 67-84

Odpowiedzialny biznes polskich przedsiębiorstw – przegląd dobrych praktyk / Anna Gust // Zarządzanie
i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 117-127

Odzwierciedlenie ekologicznego obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w identyfikacji
i prezentacji sprawozdawczej kategorii kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa
/ Beata Dratwińska-Kania // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 253, s. 9-21

Organizacja oparta na wiedzy a CSR / Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 88, s. 141-150

Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród klientów / Honorata Howaniec // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 289-297

Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2008, z. 1,
s. 151-165

Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika ? / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2013, nr 4, s. 57-73

Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie / Ewa Stawicka // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 1, cz. 4, s. 485-494

Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Rafał Tarasewicz // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 2, s. 78-84

Pomiar zachowań społecznie odpowiedzialnych / Zygmunt Mietlewski // Zarządzanie i Edukacja.
– 2011, nr 76/77, s. 51-64

Portfelowe społecznie odpowiedzialne strategie inwestycyjne / Bogna Janik // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 2, cz. 4, s. 193-205

Postawy wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przyszłej kadry  zarządzającej,
na przykładzie studentów WOIZ PŚL
/ Remigiusz Kozubek // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 98, s. 81-93

Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR – perspektywa nabywców / Magdalena Stefańska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 733-747

Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów : perspektywa ekologiczna / Justyna Zabawa // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2015, nr 239, s. 181-196

Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wyniki badań pilotażowych / Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 72, s. 147-160

Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 78, s. 119-134

Prakseologiczne i etyczne ograniczenia wykorzystania CSR w przedsiębiorstwach / A. Figiel, M. Michalski // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1448-1451

Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska
w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych
/ Renata Biadacz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 52-60

Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu / Mikołaj Niedek, Anna Hoffmann-Niedek // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 4, s. 46-60

Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne – nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje / Anetta Pukas // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 1229-1235

Prospołeczna firma / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 11, s. 44-46

Przedsiębiorstwo – przedmiot czy podmiot odpowiedzialności ? : instytucjonalne uwarunkowania CSR / Marta Strumińska-Kutra // Master of Business Administration. – 2011, nr 4, s. 69-83

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) / Anna Kozłowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 24, s. 274-29

Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Piotr Mazur // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2010, nr 1, s. 149-152

Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji / Robert Karaszewski, Andrzej Lis / Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 1056-1062

Public relations jako filozofia komunikacji z otoczeniem firmy społecznie odpowiedzialnej / Mariusz Opaliński // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 72, s. 123-146

Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Marta Stępień // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 633, s. 33-50

Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych
w Wielkiej Brytanii : wyniki badań empirycznych
/ Jan Michalak  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 186-198

Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym / Cezary Kochalski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2012, nr 267, s. 21-27

Raportowanie danych CSR w Polsce / Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436,  s. 55-63

Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych
w świetle niektórych koncepcji teoretycznych
/ Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 284, s. 140-149

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem GRENELLE II / Radosław Wolniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 651-661

Raporty CSR a employer branding / Jolanta Rubik, Łukasz Szydełko // Modern Management Review.
– 2016, nr 2, s. 91-100

Realizacja formalizującego wymiaru odpowiedzialności społecznej / Michał Kapias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 232, s. 81-90

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w rzemiośle / Aurelia Bielawska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 48-54

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółdzielni mleczarskiej / Edward Majewski, Anna Kłoczko-Gajewska, Anna Milewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2007, z. 1, s. 123-132

Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu / Małgorzata Lotko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 309-316

Rentowność aktywów i kapitału własnego banków społecznie odpowiedzialnych / Justyna Zabawa // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 186,
Część 1, s. 293-303

Rescpect Index – inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym / Anna Krzysztofek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 481-494

Rola fundacji korporacyjnych w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu / Krystyna Kietlińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 198, s. 97-108

Rola komunikacji wewnętrznej w propagowaniu idei CSR w obszarze funkcji personalnej / J. Gieraga // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1472-1478

Rola koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji
w procesie tworzenia i wdrażania eko-innowacji
/ Elżbieta Jedrych, Justyna Berniak-Woźny // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 102, s. 129-141

Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu / Izabela Marzec, Maria Kotas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014,
nr 199, s. 176-185

Rola państwa i instytucji rządowych w promowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
w Polsce
/ Wojciech Leoński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 449, s. 350-357

Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR / Arleta Szadziewska // Zarządzanie i Finanse.
– 2013, nr 4, cz. 4, s. 257-277

Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) / Leszek Borowiec // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 129, s. 53-68

Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce / Marzena Syper-Jędrzejak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2011, nr 3, s. 59-71

Rozwój społecznie odpowiedzialnych instrumentów finansowych jako czynnik konkurencyjności regionu / Justyna Kłobukowska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 10, CD, s. 104-111

Sankcje karne w Kościele jako wymiar odpowiedzialności społecznej / Grzegorz Suchta // Zarządzanie
i Edukacja. – 2014, nr 96, s. 163-182

Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 85, s. 557-567

Skuteczna edukacja w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR ) jako wyzwanie dla szkół biznesu / Justyna Berniak-Woźny  // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2017, nr 1, s. 22-34

Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba ? / Marzena Feldy // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 101-118

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a kampania odbudowywania wizerunku (na przykładzie koncernu BP) / Ryszard Ławniczak, Rafał Porzucek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 157-170

Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości / Przemysław Banasik// Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2015, nr 3, s. 61-69

Społeczna odpowiedzialność (C)SR i jej zastosowanie w logistyce publicznej / Sabina Kauf // Logistyka.
– 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1900-1906ność w organizacjach / Agnieszka Kwiatek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 152-161

Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach / Agnieszka Kwiatek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180, s. 152-161

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynku kapitałowym / Karolina Łudzińska // Problemy Zarządzania. – 2017, nr 1, t. 2, s. 207-220

Społeczna odpowiedzialność banków jako katalizator postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych /
K. Świeszczak, M. Świeszczak // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1602-1608

Społeczna odpowiedzialność banków jako katalizator postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych /
K. Świeszczak, M. Świeszczak // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1602-1608

Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w Polsce wobec środowiska naturalnego / Monika Szafrańska, Renata Matysik-Pejas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 559-572

Społeczna odpowiedzialność biznesu – ewolucja koncepcji i jej znaczenia / Michał Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 234-245

Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa / Magdalena Dołhasz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 677, s. 103-112

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – aktualny stan normalizacji / Małgorzata Lotko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74, s. 709-720

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw branży TSL w Polsce / Aleksandra Grabińska, Joanna Nowakowska-Grunt // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1850-1853

Społeczna odpowiedzialność biznesu (csr) w turystyce, czyli na marginesie upadku biur podróży / Stanisław H. Kaj // Przegląd Ekonomiczny. – 2012, nr 6, s. 45-49

Społeczna odpowiedzialność biznesu (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) / Kazimierz W. Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela, Pavlo Skotnny // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113,
s. 243-252

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) w instytucjach finansowych w Polsce : część I : zarys teoretyczny koncepcji Model SOB dla instytucji finansowych / Radosław Kitala // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2009, z. 96, s. 133-148

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) w instytucjach finansowych w Polsce : część II : polskie instytucje finansowe na tle krajowych i światowych inicjatyw z zakresu SOB / Radosław Kitala // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 97,
s. 177-194

Społeczna odpowiedzialność biznesu : moda czy powinność ? / Jan Krysiak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 31(1), s. 63-76

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy / Wioletta Klimaszewska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2005, nr 12, s. 7-10

Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy / Wioletta Ocieczek, Teresa Lis, Tomasz Małysa // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 2, s. 658-662

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw / Bogusław Plawgo // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 51, s. 495-504

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Adam Laska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 1, s. 103-110

Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku / Iwona Wilk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74,
s. 743-758

Społeczna odpowiedzialność biznesu a teoretyczno-aplikacyjne zagadnienia innowacyjności przedsiębiorstw / Beata Skowron-Grabowska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 2085-2090

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Dagmara K. Zuzek // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2012, nr 2, s. 197-207

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie / Bartłomiej Zinczuk // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 65-76

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw / Bożenna Kromer // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 180,
s. 131-140

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy / Anita Proszkowska // Ekonomia Menedżerska. – 2007, nr 1, s. 31-41

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny czynnik budowania dobrego wizerunku i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego / Piotr Dominik // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA . – 2016, nr 3, s. 93-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP / Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 299, s. 207-221

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys finansowy / Monika Wilewska // Master of Business Administration. – 2010, nr 3, s. 105-116

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie sieci franczyzowej Galileusz  / Maja Żychlewicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2015, t. 22, s. 17-25

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa górniczego / Katarzyna Gryga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016,
nr 454, s. 229-238

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna Szymańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 315-323

Społeczna odpowiedzialność biznesu kreatorem równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym / Bogdan Tchórz // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 33-50

Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstw sektora TSL w regionie łódzkim / Agnieszka Kubus, Joanna Górniak // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1950-1959

Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw / Maria Zuba, Anna Spoz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 81, s. 105-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka / Tomasz Siudek // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 115-127

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży ubezpieczeniowej / Patrycja Piechowiak // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2012, nr 2, s. 107-125

Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Ewa Bojar, Małgorzata Kwietniewska-Sobstyl // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 156, s. 35-50

Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – plan działania dla przedsiębiorstw / Joanna Oleśków-Szłapka // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 101, s. 173-185

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście rozwoju zrównoważonego : studia przypadków
z rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii
/ Marek Grzybowski // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 92,
s. 69-81

Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach : praca zbiorowa /
red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk
Warszawa : IBnDiPP, EQUAL, 2008

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze niepełnosprawności (CSR+D)  / Wojciech Leoński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 100, s. 253-262

Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na podstawie aktywności w ramach Global Compact / Marcin Żemigała // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 1131-1142

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce / Aleksandra Lubańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 103-113

Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Konstytucji RP i praw człowieka / Iwona Wrońska // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 313-331

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników / Katarzyna Gadomska-Lila // Management
and Business Administration. – 2012, nr 2, s. 41-52

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju : analiza podstaw etycznych / Magdalena Kiełkowicz // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2016, nr 2, s. 37-45

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju : analiza podstaw etycznych / Magdalena Kiełkowicz // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. – 2016, nr 2, s. 37-45

Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych / Beata Skowron-Grabowska, Iga Kott // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 76, s. 179-188

Społeczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej / Maria Janina Broniewska // Management and Business Administration. – 2013 nr 1, s. 71-84

Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej  / Dominik Hryszkiewicz // Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo. – 2012, nr 1(4), s. 261-274

Społeczna odpowiedzialność islamskich i konwencjonalnych instytucji finansowych – ujęcie porównawcze / Tomasz Boczarski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 6, s. 83-99

Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych / Aneta Onufer // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2006, nr 4, s. 93-104

Społeczna odpowiedzialność łańcuchów dostaw i ich systemów logistycznych (założenia koncepcyjne) / Danuta Kisperska-Moroń // Logistyka. – 2012, nr 4, CD 1, s. 371-378

Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Kaczmarek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 63, s. 108-116

Społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji / Katarzyna Kowalska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2012, nr 20, s. 196-202

Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych / Teresa Czerwińska // Wiadomości Ubezpieczeniowe. – 2009, nr 3, s. 11-27

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu / Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2011, T. 11(26), z. 2, s. 146-155

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Katarzyna Czerwińska, Krystyna Krzyżanowska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2010, nr 9(2), s. 101-109

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej / Anna Czubała // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 41-48

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce – perspektywa klienta / Dorota Teneta-Skwiercz, Paulina Sarnowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 2, s. 309-324

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce / Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 3, s. 1228-1236

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i inwestorów jako element europejskiej strategii wychodzenia z kryzysu / Bożena Ryszawska-Grzeszczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 106, s. 202-211

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako rynkowy mechanizm nadzoru korporacyjnego /Adam Samborski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 4, s. 303-313

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw lotniczo-transportowych w Polsce i na Ukrainie / Galyna Zhavoronkova, Tetiana Shkoda // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie.
– 2014, z. 71, s. 347-357

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w firmach spedycyjnych / Bartosz Samp, Żaneta Jabłońska // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 90, s. 57-74

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w stosunku do pracowników przemysłu elektromaszynowego w Polsce i w Bułgarii – komunikat z badania / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 91, s. 251-268

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw działających w Polsce / Piotr Wachowiak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2012, z. 118, s. 47-60

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – narzędzie kształtowania reputacji firmy / Małgorzata Koszembar-Wiklik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing.
– 2006, nr 1, s. 71-78

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa tworzy nową jakość kultury przedsiębiorstwa / Janusz Żurek // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2013, nr 10, s. 137-150

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa usługowego / Eugeniusz Michalski // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 429-438

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec konsumentów : studia przypadków / Edyta Spodarczyk // Zarządzanie i Edukacja. – 2011, nr 76/77, s. 5-18

Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008 / Stanisław Adamczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2014, nr 3,
s. 183-209

Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen) / Agnieszka Grzędzińska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 46, s. 81-92

Społeczna odpowiedzialność uczelni / Katarzyna Kowalska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 1, s. 289-300

Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej / Maria Janina Broniewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 115-123

Społeczna odpowiedzialność w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa logistycznego / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 1497-1505

Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica / Inga Mizdrak, Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 130, s. 53-77

Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa / Anna Krzysztofek // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 85-100

Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach sektora TSL – analiza postaw w świetle badań / Izabela Dembińska // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1773-1785

Społeczna odpowiedzialność w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility / Iwona Ślęzak-Gładzik // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 279-288

Społeczna odpowiedzialność warunkiem sukcesu współczesnej organizacji / Krystyna Serafin // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 229, s. 169-179

Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń / Beata Wieteska-Rosiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 274, s. 129-140

Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej : kreowanie nowoczesnej polityki personalnej / Katarzyna Burda-Świerz // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, T. 25, s. 42-51

Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego / Daniel Gach // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 747, s. 101-116

Społeczne aspekty zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Elżbieta Karaś // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 11, s. 267-274

Społeczne zaangażowanie biznesu na przykładzie firmy PricewaterhouseCoopers / Dorota Yeneta-Skwiercz [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 396-403

Społeczne zaangażowanie firm na przykładzie producentów napojów alkoholowych / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Optimum. – 2011, nr 3, s. 21-32

Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw – uwarunkowania europejskie / Adam Laska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 157-166

Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako instrument kreowania wizerunku marki / Jolanta Polakowska-Kujawa [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki / red. A. Grzegorczyk
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji, 2005

Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza − odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania / Anna Orchel-Szeląg // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 299, s. 251-259

Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw podejmowane wobec społeczeństwa – wybrane aspekty / Ewa Mazur-Wierzbicka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 242-249

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce / Magda Wolska, Monika Czerwonka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 126, s. 9-22

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część I : czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2011, z. 112, s. 99-115

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część II : rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk // Zeszyty Naukowe. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2012, z. 113, s. 154-178

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki : część III : efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) / Waldemar Rogowski, Agnieszka Ulianiuk // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2012, z. 114,
s. 64-81

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości / Krzysztof Marcinek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 104, s. 163-185

Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych / Magdalena Stefańska // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 679-689

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie placówką ochrony zdrowia / Izabela Mendel, Tomasz Holecki // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 96, s. 35-58

Spór wokół społecznej odpowiedzialności biznesu / Jarosław Sempryk // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 29(4), s. 195-202

Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw / Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3,
s. 141-151

Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce – ocena stanu obecnego / Patrycja Hąbek, Radosław Wolniak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2014, z. 73, s. 225-238

Standardy raportowania danych CSR – wyniki badania ankietowego / Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 284,
s. 66-75

Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego / Dorota Bargieł // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, z. nr 20, s. 70-77

Strategia społecznej odpowiedzialności a praktyka public relations / Anna Adamus-Matuszyńska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 185, s. 106-117

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce / Sylwia Słupik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 136, s. 257-265

Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Leon Jakubów [w:] Zarządzanie strategiczne
w badaniach teoretycznych i w praktyce
/  red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20)
Wrocław : Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 117-121

Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM – Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych / Magdalena Stefańska, Bogna Pilarczyk // Marketing w Praktyce. – 2015, nr 8, CD, s. 690-698

Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Agata Rudnicka [w:] Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku // Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 19, s. 239-245

Strategie społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw – główne założenia / Agnieszka Sokołowska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 101, s. 213-223

Sukces przedsiębiorstwa a społecznie odpowiedzialne zarządzanie : kontekst pracowniczy / Zbigniew Malara // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 4, cz. 1, s. 183-199

Szerzej patrzeć / Grażyna Garlińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2008, nr 5/6, s. 27

Świadomość idei CSR wśród polskich przedsiębiorców oraz korzyści z jej wdrożenia dla praktyki gospodarczej na przykładzie firmy Ringier Axel Springer Polska / Elwira Maślanka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2012, z. 121, s. 96-105

Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wyniki badań / Anna Losa-Jonczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 199, s. 146-155

Teoria a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie / Ewa Stawicka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2010, nr 83, s. 5-15

Ubezpieczenia jako komponent i narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu / Maria Gasińska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2014, nr 1, s. 56-78

Udział pracowników w podejmowaniu decyzji jako przykład działań społecznie odpowiedzialnych
– komunikat z badania
/ Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 95,
s. 136-154

Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy / Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec, Artur Bator // Marketing i Rynek. – 2017, nr 7, CD, s. 583-594

Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu (specyfika wymagań
dla przedsiębiorstw grupy MŚP)
/ Adam Górny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 62, s. 347-354

W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe / Monika Sobczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 261-269

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMSP) – analiza doświadczeń praktycznych / Jacek Dymowski // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2014, z. 141, s. 125-143

Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – wyniki badania ankietowego / Jolanta Wiśniewska, Ewa Chojnacka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 284, s. 97-107

Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań / Hanna Sikacz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 241-252

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki / Honorata Howaniec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 32-40

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rozwój innowacji / Jolanta Stec-Rusiecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 3, s. 365-370

Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa / Jolanta Stec-Rusiecka // Modern Management Review. – 2013, nr 2, s. 85-91

Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna / Jan Koleśnik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 437, s. 222-229

Współpraca międzysektorowa jako narzędzie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Dorota Teneta-Skwiercz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 455,
s. 30-43

Współpraca przedsiębiorstw z fundacjami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku / Anna Zienkiewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2015, nr 225, s. 232-240

Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności / Janusz Reichel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261,
s. 359-369

Współpraca z interesariuszami w zakresie CSR w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa / Danuta Szwajca // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 79,
s. 324-335

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku pracodawcy / Anna Dewalska-Opitek, Joanna Strzelczyk-Łucka // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 310-316

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych
na rynku polskim
/ Bogumił Czerwiński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 275-284

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem skarbu państwa na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. / Agata Kaszuba // Współczesna Gospodarka. – 2014, nr 2, s. 87-96

Wykorzystanie mediów społecznościowych w CSR / Wojciech Leoński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 300, s. 109-119

Wykorzystanie nowych mediów w komunikowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / K. Stopczyńska // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1588-1592

Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni / Jerzy Gołuchowski, Anna Losa-Jonczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 157, s. 66-78

Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa / Bartłomiej Zinczuk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 97, s. 533-544

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego w świetle społecznej odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej / Agnieszka Sokołowska, Wojciech Topczewski // Współczesne Zarządzanie.
– 2010, nr 2, s. 150-162

Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych w kształceniu odpowiedzialnych społecznie spedytorów i transportowców / Ewa Stawiarska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 80, s. 238-251

Wynagrodzenia pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Stachowska // Zarządzanie i Edukacja. – 2010, nr 68/69, s. 135-160

Wytyczne i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu / Grażyna Broniewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 265, s. 7-16

Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności / Jolanta Rubik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 442, s. 379-387

Zaangażowanie polskich firm w społeczną odpowiedzialność biznesu : determinanty zmian na polskim rynku / Katarzyna Kowalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, z. 1, s. 276-286

Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce / Grażyna Wolska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 236, s. 85-95

Zachowania konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa / Agnieszka Zielińska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 500-506

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy w obliczu wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna Fryca // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego.
– 2012, nr 9, s. 137-149

Zakres stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach małej i średniej skali branży budowlanej / Maria Grzybek // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 444-449

Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR / Marlena Ciechan-Kujawa // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 129, s. 85-96

Zakupy i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu / Teresa Magdalena Dudzik // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2008, nr 12, s. 7-12

Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego / Dariusz Urban // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 261, s. 495-507

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie
w przedsiębiorstwach
/ Zofia Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 11, s. 19-21

Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście zmian demograficznych i zasad CSR / Marcin Janusz // Zarządzanie i Edukacja. – 2013, nr 87, s. 31-52

Zarządzanie konkurencyjnością a CSR i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // Logistyka. – 2012, nr 6, CD nr 1, s. 190-196

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną / Paula Grzegrzółka // Zarządzanie i Edukacja. – 2010,
nr 68/69, s. 111-134

Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski / Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 1040-1053

Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji / Tomasz Dąbrowski // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2016, nr 2, s. 47-59

Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu / Justyna Stecko // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2012, z. 2, s. 153-161

Znaczenie CSR w warunkach rynku pracownika / Mariusz Zieliński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 95, s. 567-576

Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sebastian Saniuk, Justyna Szczanowicz // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 2, s. 5812-5817

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013,
nr 278, s. 173-184

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie kryzysu / Kinga Ćwigoń-Szymczak // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 46, s. 49-58

Znaczenie społecznego aspektu bankowości dla funkcjonowania banków w niestabilnym otoczeniu / Iwona Dorota Czechowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012,
nr 105, s. 25-32

Znaczenie społecznej odpowiedzialności banku w teorii i praktyce bankowej / Dorota Korenik // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 1, s. 308-320

Znaczenie społecznej odpowiedzialności dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego / Agnieszka Zielińska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 790-795

Znaczenie zasad CSR w zarządzaniu zieloną gospodarką UE w warunkach zrównoważonego rozwoju / Cezary Tomasz Szyjko // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 3,
s. 74-90

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako element wdrażania społecznej odpowiedzialności / Anna Krzysztofek // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 1, s. 1939-1949

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej / Katarzyna Gadomska-Lila, Justyna Wasilewicz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 46, t. 1, s. 299-309

Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu / Dariusz Kiełczewski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2011, nr 6, s. 21-31

Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Bożena Kołosowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 91, s. 39-48

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Społeczna odpowiedzialność w reklamie / Agnieszka Tkaczyk // ABC Jakości. – 2014, nr 1-2, s. 83-90

Auditor i menedżer systemu społecznej odpowiedzialności organizacji / Wojciech Henrykowski, Marta Kalinowska // ABC Jakości. – 2013, nr 3-4, s. 31-36

Certyfikacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Olejniczak // ABC Jakości. – 2013, nr 1-2, s. 37-44

Społeczna odpowiedzialność organizacji w systemach zarządzania / Anna Wyroba // ABC Jakości. – 2013, nr 1-2, s. 48-51

Kierunki społecznej odpowiedzialności biznesu / Danuta Orleańska // ABC Jakości. – 2011, nr 1/2, s. 10-20

S.A. 8000:2001 : standard odpowiedzialności społecznej drogą do zrównoważonego rozwoju organizacji / Danuta Orleańska // ABC Jakości. – 2007, nr 3/4, s. 36-43

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw podstawą zrównoważonego rozwoju / Joanna Tkaczyk // ABC Jakości. – 2005, nr 4, s. 17-26

Builder

Dialog społecznie odpowiedzialny / Olga Widerszal-Piotrowska // Builder. – 2013, nr 8, s. 34-35

Czysta Energia

Społecznie odpowiedzialny PSE Operator // Czysta Energia. – 2012, nr 3 s. 11

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Odpowiedzialne społecznie innowacje / Edyta Gwarda-Gruszczyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 3, s. 62-69

Determinanty sukcesu projektu „Wdrożenie strategii CSR” realizowanego w mikroprzedsiębiorstwie
– studium przypadku
/ Rafał Szymański // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 1,
s. 110-117

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych z branży usług hotelarskich / Izabela Koszczyńska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 10, s. 110-118

Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów / Agata Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8, s. 41-53

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – stadium przed dialektyczne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 2, s. 114-123

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 1, s. 99-108

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – okres operacji konkretnych / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 12, s. 100-107

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – okres wyobrażeń przedoperacyjnych / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 11, s. 111-117

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu – okres sensoryczno-motoryczny / Katarzyna Hys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 10, s. 107-114

Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Elżbieta Szczepankiewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 5, s. 71-82

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako idea zrównoważonego rozwoju / Anna Krzysztofek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 4, s. 11-21

Pozycjonowanie marki oparte na idei CSR / Iwona Mendyk, Bartosz Zdunek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 9, s. 3-12

Wymiar ekologiczny CSR / Ewa Mazur-Wierzbicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012,
nr 7, s. 42-49

Społeczna odpowiedzialność biznesu / Katarzyna Hys, Liliana Hawrysz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 4, s. 3-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 9, s. 21-31

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów / Szymon Cyfert, Grzegorz Hoppe // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 8, s. 13-21

Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności / Agata Lulewicz-Sas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 5, s. 75-83

Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Wiesław Łukasiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 10, s. 10-18

Strategie społecznej odpowiedzialności / Marcin Geryk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2010, nr 6, s. 3-11

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora spożywczego / Tomasz Andrysiak // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 7, s. 69-77

Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu / Agata Lulewicz, Joanna Ejdys // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 6, s. 66-74

Społeczna odpowiedzialność biznesu w łańcuchach dostaw / Agata Rudnicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 6, s. 75-82

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście Strategii Lizbońskiej / Krzysztof Nowakowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 4, s. 3-11

Misja, wizja i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Andrzej Wilk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 8, s. 19-24

Standard S.A. 8000 w biznesie / Joanna Ejdys, Agata Lulewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 12, s. 3-9

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Renata Gabryszak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 4, s. 3-7

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności w działalności firmy / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 10, s. 33-39

Wpływ kultury organizacyjnej na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa / Magdalena Rojek-Nowosielska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 6, s. 70-78

Społeczna odpowiedzialność firmy / Magdalena Kandefer // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 5, s. 82-87

Nauka o przedsiębiorstwie i społeczna odpowiedzialność: 66. doroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Profesorów w Zakresie Nauk o Przedsiębiorstwie / Maria Sławińska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 10, s. 100-103

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania / Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 3, s. 3-11

Ekonomista

Środowiskowe efekty społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie instytucjonalne / Robert Kudłak, Wojciech Kisiała // Ekonomista. – 2017, nr 3, s. 243-263

Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego / Paweł Drobny // Ekonomista. – 2016, nr 3,
s. 383-402

Gospodarka Narodowa

Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 7/8, s. 59-78

Handel Wewnętrzny

Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów / Alicja Kozyra // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 5, s. 347-358

CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw : korzyści i bariery / Katarzyna Bachnik // Handel Wewnętrzny.
– 2017, nr 3, t. 2, s. 202-213

Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami / Wojciech Leoński // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 3, t. 1,  s. 234-242

Możliwości zastosowania koncepcji CSR w terytorialnym partnerstwie wielosektorowym / Robert Romanowski // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 5, s. 258-275

Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniu konsumentów / Maria Grzybek, Wiesław Szopiński // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 252-262

Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu : uwarunkowania zachowań polskich konsumentów / Zofia Zgodek // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 286-295

Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Ewa Mazur-Wierzbicka // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 4, s. 296-306

Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa / Magdalena Wróbel // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 1, s. 302-313

Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes ? : segmentacja Polaków ze względu na postawy
i zachowania wobec CSR
/ Dominika Maison, Małgorzata Greszta // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 4,
s. 171-188

Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją / Wiesław Łukasiński // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 1, s. 70-79

Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji / Wiesław Łukasiński, Mariusz Sołtysik // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 2, s. 5-12

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie / Piotr Dominik // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 2, s. 46-55

Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu / Grzegorz Zasuwa // Handel Wewnętrzny. – 2011, nr 4, s. 35-41

Cele społeczne przedsiębiorstwa a kierunki inwestowania / Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5, s. 75-82

Marketing i Rynek

Zarządzanie różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści / Ewa Jastrzębska // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 8, s. 12-18

Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta / Anna Lewicka-Strzałecka // Marketing i Rynek. – 2015,
nr 10, s. 4-9

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło lojalności klienta / Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2014, nr 12, s. 37-39

Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego / Dominika Mirońska, Piotr Zaborek // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 1, s. 32-41

Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej / Stanisław Brzeziński // Marketing i Rynek. – 2012, nr 11, s. 11-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy marketingu / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2012, nr 3, s. 37-38

Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing i Rynek. – 2011, nr 3, s. 2-8

Polityka CSR jako element umacniania reputacji : przykład banków / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing
i Rynek. – 2011, nr 2, s. 2-9

CSR a kultura organizacyjna / Grażyna Aniszewska // Marketing i Rynek. – 2010, nr 12, s. 2-8

Elementy strukturalne inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa a postrzegane motywy jej podejmowania / Grzegorz Zasuwa // Marketing i Rynek. – 2010, nr 11, s. 28-32

Marketing odpowiedzialny społecznie / Iga Szeszycka // Marketing i Rynek. – 1998, nr 6, s. 2-5

Organizacja i Kierowanie

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR / Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 2, s. 253-267

O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań europejskich / Robert Kudłak // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 1, s. 71-86

Rola i znaczenie efektywnego zarządzania społeczną sferą biznesu dla przedsiębiorców w świetle badań autorskich / Joanna Gajda // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 4, s. 71-83

Instytucjonalne „wpychanie” i „wypychanie” społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Robert Kudłak // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 3, s. 11-21

Metamorfozy modnych koncepcji zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności biznesu / Alicja Balcerak // Organizacja i Kierowanie. – 2015, nr 3, s. 23-45

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Organizacja i Kierowanie. – 2012, nr 1, s. 11-22

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa / Waldemar Rogowski, Emilia Olszewska-Brzezińska // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 4, s. 209-224

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni w marketingu komunikacyjnym / Marcin Geryl // Organizacja i Kierowanie. – 2010, nr 5, s. 37-46

Marketing w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Aniela Styś // Organizacja i Kierowanie.
– 2009, nr 3, s. 27-39

Podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych (na przykładzie Wielkopolski) / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Organizacja i Kierowanie. – 2009, nr 3, s. 125-134

Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność / Małgorzata Rozkwitalska // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 2, s. 33-50

Personel i Zarządzanie

CSR z myślą o kobietach : dlaczego warto prowadzić działania na rzecz kobiet ? / Katarzyna Klimek-Michno // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 9, s. 42-44, 46

Społeczna odpowiedzialność biznesu : jak to robią najlepsi ? // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 6, s. 18-23

CSR krok po kroku : jak edukować pracowników w obszarze CSR ? // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 6,
s. 24-25

Odpowiedzialny biznes w polskich realiach : przegląd praktyk CSR z 2016 roku // Personel i Zarządzanie.
– 2017, nr 6, s. 26-29

CSR dla kilku pokoleń / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 11, s. 48-52

Czy opracowywać raporty CSR ? // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 5, s. 12-15

CSR po polsku – czy działamy wspólnie ? / Joanna Bartnik // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 5, s. 16-18

CSR na firmowym gruncie / Paulina Zarębska // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 4, s. 33-35

Środowisko, społeczność, pracownicy : odpowiedzialność społeczna a zaangażowanie pracowników
w Whirlpool – studium przypadku
/ Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 11, s. 47-49

Deklaracje to nie wszystko : jak rozumiana jest idea CSR w polskich organizacjach ? / Katarzyna Klimek-Michno // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 6, s. 46-48

Ewolucja CSR : rozmowa z Wayne’em Visserem, międzynarodowym ekspertem CSR, założycielem
i dyrektorem CSR International
/ Hanna Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 50-51

Aktywny biznes : przykłady globalnych programów CSR / Hanna Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 53-56

Odpowiedzialność w DNA : strategiczne rozumienie zrównoważonego rozwoju w firmie Henkel – studium przypadku / Sylwia Wachowicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 1, s. 58-62

Zrównoważony rozwój firmy : zarządzanie wiekiem jako element strategii CSR / Sandra Kobus, Patrycja Woszczyk // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 7, s. 46-49

Społeczny dialog czyli odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój – opis praktyk / Małgorzata Rzewuska // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 12, s. 46-49

Odpowiedzialne zarządzanie : CSR jako budowanie relacji z pracownikami / Paulina Gadomska-Dzięcioł, Sylwia Szmalec // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 8, s. 40-43

Nieodwracalny trend : wpływ projektów społecznej odpowiedzialności biznesu na postawy
i zaangażowanie pracownicze
/ Piotr Żołądkowski // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 30-33

Lider(ka) CSR : społeczna odpowiedzialność menedżerów według badania „Menedżerowie 500/Lider CSR – Spowiedź Praktyków” / Marcin Grzybek // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 2, s. 18-21

Społeczne zaangażowanie : sonda „Personelu i Zarządzania” / oprac. Ewa Walenda // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 6, s. 16-21

Nowy wymiar CSR / Paulina Szadkowska-Mazur // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 6, s. 110-111

CSR-owa przewaga : jak odpowiedzialny biznes poradził sobie z kryzysem / Dorota Wojnar // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 13-15

Dialog społeczny : czyli relacje z interesariuszami w trudnych czasach / Natalia Ćwik // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 12, s. 46-49

Czy opłaca się być św. Mikołajem ? : prawne aspekty pomocy charytatywnej / Michał Rżysko // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 12, s. 86-88

Odpowiedzialność na przyszłość / Irena Pichola, Maria Ibisz // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 3, s. 34-36

Zrealizowana idea / Agnieszka Zyśk-Pożoga // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 12, s. 24-26

Wspierać dla zysku : społeczna odpowiedzialność biznesu w praktykach polskich firm (2) // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 12, s. 20-23

Wspierać dla zysku : społeczna odpowiedzialność biznesu w praktykach polskich firm (1) // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 11, s. 32-37

Strategia CSR : rozmowa z Markiem Metryckim, prezesem Deloitte Polska, o miejscu odpowiedzialności społecznej w działaniach przedsiębiorstw / rozm. Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 9,
s. 47-51

Polityka Społeczna

Społeczna odpowiedzialność organizacji – instrument rozwiązywania problemów społecznych ? / Paweł Szwiec // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 6-9

Problemy Jakości

Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego / Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba // Problemy Jakości. – 2016,
nr 9, s. 20-27

Unikanie niepewności a implementacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Organizacjach / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2016, nr 5, s. 17-23

CSR a efektywna komunikacja w funkcjonowaniu publicznych zakładów medycznych / Katarzyna Olejniczak, Benedykt Bober // Problemy Jakości. – 2015, nr 7-8, s. 32-36

Jakość w karcie wyników CSR / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2015, nr 5, s. 15-21

Systemy komputerowe raportowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu / Radosław Wolniak, Patrycja Hąbek // Problemy Jakości. – 2014, nr 9, s. 32-36

Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane w oparciu o normę ISO 26000 : z prasy zagranicznej / oprac. Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2014, nr 2, s. 34

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2013, nr 9, s. 2-5

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w procesach zakupu dóbr i usług / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2013, nr 9, s. 16-20

CSR – strategiczne konstytuowanie koncepcji / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2012 nr 3 s. 23-27

CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji / Marek Bachorski-Rudnicki, Janusz Kroik // Problemy Jakości. – 2012, nr 1, s. 2-6

Pracownicy wiedzy a strategia CSR / Marek Bachorski-Rudnicki, Janusz Kroik // Problemy Jakości. – 2011, nr 8, s. 10-14

Przedsiębiorstwo jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2011, nr 3, s. 4-8

Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Janusz Kroik, Marek Bachorski-Rudnicki // Problemy Jakości. – 2010, nr 10, s. 14-18

Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Elżbieta Skrzypek // Problemy Jakości.
– 2010, nr 4, s. 3-7

Czy kryzys gospodarczy może wpłynąć na rozwój koncepcji CSR ? / Patrycja Hąbek // Problemy Jakości.
– 2009, nr 7, s. 13-17

Standard AA1000 nowoczesnym narzędziem zarządzania z zakresu CSR / Marcin Żemigała // Problemy Jakości. – 2007, nr 11, s. 9-12

Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Patrycja Hąbek / Problemy Jakości. – 2007, nr 10, s. 24-28

Zarys społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle zarządzania jakością / Katarzyna Szczepańska // Problemy Jakości. – 2007, nr 9, s. 4-8

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji / Maciej Urbaniak // Problemy Jakości. – 2007, nr 6, s. 11-19

Polityka Unii Europejskiej w promowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR / Patrycja Hąbek // Problemy Jakości. – 2006, nr 12, s. 20-24

Odpowiedzialność społeczna jako wyznacznik nowoczesnego podejścia do zarządzania / Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2006, nr 5, s. 4-6

Zarządzanie jakością a koncepcja społecznej odpowiedzialności / Patrycja Hąbek, Paweł Szewczyk // Problemy Jakości. – 2006, nr 1, s. 9-12

Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu / Andrzej Brzozowski // Problemy Jakości. – 2003, nr 2,
s. 24-28

Przegląd Komunalny

Parki krajobrazowe a idea CSR / Magdalena Maćkowiak // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 2, s. 55-57

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze komunalnym / Rafał Janowicz // Przegląd Komunalny.
– 2014, nr 9, s. 58-59

Przegląd Organizacji

Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Anna Czubała // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 1, s. 16-22

Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem konsumenckim / Grzegorz Zasuwa // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 1, s. 22-28

Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw / Agata Lulewicz-Sas // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 5, s. 37-42

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań – wyniki analizy bibliometrycznej / Joanna Ejdys // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 4, s. 36-44

Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR / Danuta Szwajca, Tomasz L. Nawrocki // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 4,
s. 44-52

Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego / Bogusław Fiedor // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 1, s. 23-28

Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości – pożądany kierunek zmian / Przemysław Banasik // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 12, s. 35-42

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a zjawisko greenwashingu / Radosław Wolniak // Przegląd Organizacji. – 2015, nr 2, s. 8-14

Etyczne aspekty działalności marketingowej banków jako element strategii CSR / Barbara Wojsznis, Izabela Stalończyk // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 8, s. 21-26

Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu Warmii i Mazur / Marcin Ratajczak // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 12, s. 14-19

Ekologiczny wymiar CSR w sektorze MSP w Polsce / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przegląd Organizacji.
– 2013, nr 6, s. 25-30

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 4, s. 8-13

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne na przykładzie norweskiego funduszu majątkowego / Dariusz Urban // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 8, s. 20-24

Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych / Mikołaj Pindelski // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 2,
s. 6-10

Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności / Adam Samborski // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 14-17

Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach – propozycja metodologiczna / Marcin Pawłowski, Aleksandra Wąsowska // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 18-20

Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu / Andrzej Chodyński // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 21-25

Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego / Marcin Geryk // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 1, s. 31-34

Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Jadwiga Adamczyk // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 12, s. 22-26

Systemowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością organizacji / Piotr Jedynak // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 12, s. 27-30

Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd literatury / Aleksandra Wąsowska, Marcin Pawłowski // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 11, s. 14-17

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – przegląd badań / Monika Marcinkowska // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 12, s. 3-6

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne / Monika Marcinkowska // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 10, s. 7-10

Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów / Patrycja Hąbek, Elżbieta Pawłowska // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 2, s. 17-20

Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności / Piotr Wachowiak // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 10, s. 35-37

Biznes odpowiedzialny społecznie / Bożena Gajdzik // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 7/8, s. 17-20

Aktualności teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Mirela Jurek, Dorota Kornacka // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 5, s. 18-20

Przemysł Drzewny

CSR, czyli jak odpłacić się przyrodzie i kolejnym pokoleniom // Przemysł Drzewny. – 2016, nr 1, s. 66-68, 70-71

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Joanna Iwko // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2013, z. 14, s. 72-94

Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej / Michał Litwiński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 3, s. 205-212

Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza / Magdalena Rojek-Nowosielska  // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 3, s. 213-224

Samorząd Terytorialny

Odpowiedzialne praktyki w urzędach gmin i starostwach powiatowych na przykładzie regionu łódzkiego / Beata Wieteska-Rosiak // Samorząd Terytorialny. – 2014, nr 1-2, s. 122-129

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Odpowiedzialność społeczna biznesu a inwestycje w kapitał ludzki w DHL Express (Poland) / Magdalena Chabińska-Rossakowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 2, s. 76-80

CSR w Polsce – forum UNDP / Magdalena Sikorska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2007, nr 6,
s. 115-120

Corporate Social Responsibility: A New HRM Dimension // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 6,
s. 47-65

CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne / Stanisława Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 9-29

Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych / Kazimierz Doktór // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 31-46

System społecznej odpowiedzialności w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. / Jacek Wolski, Artur Kornberg // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 47-53

Odpowiedzialność społeczna w Tesco Polska / Agnieszka Suszko // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2005, nr 6, s. 54-62

Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna organizacji : (wybór literatury polskiej 2000-2005) /
oprac. Ewa Wyglądała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 6, s. 87-89