Polskie normy – nowości z dn. 12.08.2015

 1. PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 2. PN-M-51024:2015 Sprzęt pożarniczy — Pokrywy nasad
 3. PN-M-51031:2015 Sprzęt pożarniczy — Łączniki do węży pożarniczych
 4. PN-M-51042:2015 Sprzęt pożarniczy — Przełączniki
 5. PN-M-51046:2015 Sprzęt pożarniczy — Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad
 6. PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie — Szkło powlekane — Część 1: Definicje i klasyfikacja
 7. PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
 8. PN-EN 10216-2:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
 9. PN-EN 12606-2:2002 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartości parafiny — Cześć 2: Metoda ekstrakcji
 10. PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów — Korozyjność atmosfer — Klasyfikacja, określanie i ocena
 11. PN-EN ISO 10147:2013 Rury i kształtki wykonane z usieciowanego polietylenu (PE-X) — Oszacowanie stopnia usieciowania przez oznaczanie zawartości żelu
 12. PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczące rur stalowych — Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej
 13. PN-ISO 5765-1:2015 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione — Oznaczanie zawartości laktozy — Część 1: Metoda enzymatyczna wykorzystująca glukozową część laktozy
 14. PN-ISO 6743-15:2015 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) — Klasyfikacja — Część 15: Grupa E (Oleje do silników spalinowych)
 15. PN-ISO 13738:2015 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) — Grupa E (Oleje do silników spalinowych) — Wymagania dla olejów do dwusuwowych silników benzynowych (kategorie EGB, EGC i EGD)
 16. PN-ISO 15648:2015 Masło — Oznaczanie zawartości soli — Metoda potencjometryczna
 17. PKN-ISO/TS 22003:2015 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności — Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 18. PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności — Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów