Polskie normy – nowości z dn. 12.10.2015

 1. PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
 2. PN-EN 12597:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Terminologia
 3. PN-EN 13924-2:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych — Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
 4. PN-EN 16247-2:2014 Audity energetyczne — Część 2: Budynki
 5. PN-EN 16247-3:2014 Audity energetyczne — Część 3: Procesy
 6. PN-EN 16247-4:2014 Audity energetyczne — Część 4: Transport
 7. PN-EN ISO 20483:2014 Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych — Oznaczanie zawartości azotu i przeliczanie na zawartość białka — Metoda Kjeldahla
 8. PN-ISO 2911:2015 Mleko zagęszczone słodzone — Oznaczanie zawartości sacharozy — Metoda polarymetryczna
 9. PN-ISO 5765-2:2015 Mleko w proszku, mieszanki lodziarskie w proszku i sery topione — Oznaczanie zawartości laktozy — Część 2: Metoda enzymatyczna wykorzystująca galaktozową część laktozy
 10. PN-ISO 9622:2015 Mleko i płynne przetwory mleczne — Wytyczne do stosowania spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni
 11. PN-Z-04468:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie selenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 12. PN-Z-04470:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie tlenku magnezu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 13. PN-Z-04471:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 14. PN-Z-04472:2015 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej