Polskie normy – nowości z dn. 22.05.2015

  1. PN-C-81914:2002/Az1:2015 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz (Zmiana Az1)
  2. PN-M-51501:2015 Sprzęt pożarniczy — Toporek strażacki lekki
  3. PN-M-51270:2015 Sprzęt pożarniczy — Działka
  4. PN-M-51510:2015 Sprzęt pożarniczy — Linki strażackie
  5. PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
  6. PN-EN ISO 9308-2:2014 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
  7. PN-EN ISO 11295:2010 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji
  8. PN-EN ISO 11731-2:2008 Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella — Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii
  9. PN-EN ISO 14031:2014 Zarządzanie środowiskowe — Ocena efektów działalności środowiskowej — Wytyczne
  10. PKN-CEN/TR 16227:2015 Ciekłe przetwory naftowe — Biośrodki smarowe — Zalecenia dotyczące terminologii i charakterystyki biośrodków smarowych i biobazowych środków smarowych