Opracowania tematyczne – WSPARCIE RODZINY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 65-67 (Rozdz. 1.6 – Świadczenia rodzinne),
s. 244-258 (Rozdz. VI – Świadczenia rodzinne), s. 450-459 (Rozdz. VI – Świadczenia rodzinne)
Sygnatura 67.1

Ubezpieczenia społeczne 2009 / [red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Ewa Dziubińska-Lechnio et al.] (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 423-500 (Rozdz. V – Świadczenia rodzinne z budżetu państwa)
Sygnatura 67.1

Ubezpieczenia społeczne : podręcznik akademicki / Wojciech Muszalski (Seria: FFF)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 152-153 (Rozdz. 12.1 – Zasiłki rodzinne)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 67.2 – ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI:

Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska [i in.]
Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 14-24, 48-84 (Świadczenia rodzinne)
Sygnatura 67.2

Świadczenia rodzinne / Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Bieniasz, Hanna Perło, Anna Rezik
[w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce : problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości /
red. nauk. Gertruda Uścińska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 63-82
Sygnatura 67.2

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Instytucje pomocy społecznej dla rodzin biologicznych z dziećmi / Izabela Krasiejko [w:] Pomoc społeczna : idea – rozwój – instytucje / redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska, Wydanie I
Warszawa : PWN, 2022, s. 205-222
Sygnatura 68

Instytucje pomocy społecznej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Izabela Krasiejko [w:] Pomoc społeczna : idea – rozwój – instytucje / redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska, Wydanie I
Warszawa : PWN, 2022, s. 223-242
Sygnatura 68

Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Europa ? / Piotr Szukalski [w:] Międzynarodowa polityka społeczna : aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2010, s. 159-167
Sygnatura 68

Polityka rodzinna / Witold Turnowiecki [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa /
red. Renata Gabryszak i Dariusz Magierek (Seria: Engram)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 165-180
Sygnatura 68

Polityka rodzinna w Polsce wobec „starych” i „nowych” wyzwań / Bożena Balcerzak-Paradowska
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 201-219
Sygnatura 68

Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : [zarys wykładu] / Tadeusz Kowalak
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000, s. 68-86 (Rozdz. VI – Problemy rodziny, kobiet i dzieci)
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Warszawa)
Warszawa : Wydawnictwo. WSP TWP, 2001, s. 183-197 (Rozdz. 17 – Kwestia rodziny),
s. 198-212 (Rozdz. 18 – Kwestia przemocy w rodzinie)
Sygnatura 68

Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006, s. 177-209 (Rozdz. 8 – Opieka nad rodziną i dzieckiem)
Sygnatura 68

Prawo socjalne / Wojciech Muszalski, Wyd. 4 zm., 1 dodruk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 187-191(Rozdz. XXII – Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne)
Sygnatura 68

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński
Warszawa : DIFIN, 2003, s. 281-580 (Cz. 6 – Polityka rodzinna)
Sygnatura 68

Realizacja zadań pomocy społecznej po reformie administracji publicznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie jędrzejowskim i przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w powiecie jędrzejowskim, ostrowieckim i miechowskim / Marianna Sodel [w:] Pomoc społeczna : od klientyzmu
do partycypacji
/ red. Ewa Leś
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002/2003, s. 191-212
Sygnatura 68

Rodzina w kryzysie : prewencja i interwencja kryzysowa / Mariola Kordas-Surowiec [w:] Polityka społeczna w kryzysie / red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 333-344
Sygnatura 68

Rola sieci społecznych we wspomaganiu rodziny / Dorota Bartosińska [w:] Międzynarodowa polityka społeczna : aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ;
[aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2010, s. 336-345
Sygnatura 68

„Swoi” czy „obcy” ? : praca socjalna i pracownicy socjalni wobec problemów reintegracji rodzin / Dobroniega Trawkowska [w:] Polityka aktywizacji w Polsce : nowy paradygmat zmiany społecznej
czy działania pozorne ?
/ red. Arkadiusz Karwacki, Hubert Kaszyński (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 165-185
Sygnatura 68

Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Iwona Sierpowska, Stan prawny na 1 lipca 2007
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 263-357 (Rozdz. 4 – Opieka nad rodziną i dzieckiem)
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej / Ewa Kantowicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001, s. 162-188 (Rozdz. 6 – Praca socjalna na rzecz dziecka i rodziny), s. 189-218 (Rozdz. 7 – Organizacja opieki nad dzieckiem i rodziną
w Polsce i w niektórych krajach Zachodu
)
Sygnatura 68.1

Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 75-140 (Rozdz. II – Wsparcie rodziny
– potrzeby i możliwości
)
Sygnatura 68.1

Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013, s. 191-246 (Rozdz. 8 – Opieka nad rodziną i dzieckiem jako element systemu pomocy społecznej)
Sygnatura 68

Poradnie rodzinne / Danuta Kowalczyk [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora ; Uniwersytet Opolski
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 152-163
Sygnatura 68.1

Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej ? / Dobroniega Trawkowska [w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (Seria: Problemy Pracy Socjalnej)
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2008, s. 95-108
Sygnatura 68.1

Rodzina jako szczególny podmiot opieki pielęgniarskiej / Zofia Kawczyńska-Butrym [w:] Koncepcje opieki
i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki
/ red. Zofia Kawczyńska-Butrym, Dodruk do wyd.
z 2001 r.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, s. 139-149
Sygnatura 68.1

Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun [w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Joanna Kędzior, Andrzej Ładyżyński
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 69-80
Sygnatura 68.1

Rodzina w prawodawstwie Unii Europejskiej – zagrożenia i nadzieje / Ks. Stanisław Paszkowski
[w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Joanna Kędzior, Andrzej Ładyżyński
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 91-108
Sygnatura 68.1

Wspieranie rodzin dotkniętych bezrobociem ważną powinnością we współczesnym świecie / Anna Śniegulska [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 216-224
Sygnatura 68.1

Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej / Beata Maj [w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Joanna Kędzior, Andrzej Ładyżyński
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 81-90
Sygnatura 68.1

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Jakość życia rodzin w województwie śląskim – komunikat z badań socjologicznych / Dominika Błasiak
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 223-241
Sygnatura 68.2

Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego : tendencje i ocena skuteczności / Bożenna Balcerzak-Paradowska i Stanisława Golinowska red. ;
[aut.] Katarzyna Piętka [et al.] (Seria: Opracowania PBZ)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009, s. 83-195 (Cz. II – Polityka rodzinna a ubóstwo
i wykluczenie społeczne
)
Sygnatura 68.2

Rodzina jako źródło zasobów zdrowia w zmaganiu się z zadaniami codziennego życia / Maria John-Borys [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 267-278
Sygnatura 68.2

Rodzina wobec wykluczenia społecznego / Bożena Balcerzak-Paradowska [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 207-222
Sygnatura 68.2

System pomocy rodzinom i dzieciom jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach lokalnych / Mariola Racław-Markowska [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 317-327
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Rodziny niepełne i wielodzietne / Maria Trawińska (Seria: Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej) Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009
Sygnatura 68.3

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009
Sygnatura 68.3

Wybrane formy wsparcia i pomocy rodzinie – aspekty ekonomiczne / Ewa Dziawgo [w:] Rodzina i rodzicielstwo : trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety / redakcja naukowa Monika Lewicka
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 73-109
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 68.4 – POLITYKA ZDROWOTNA:

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 161-182 (Rozdz. V – Świadczenia rodzinne)
Sygnatura 68.4

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego / Mirosław Karpiuk ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014, s. 86-94 (Rozdz. 2.3 – Miejsce samorządu terytorialnego w sferze wspierania rodziny i pieczy zastępczej jako obszarach bezpieczeństwa społecznego)
Sygnatura 84.1

Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego / Mirosław Karpiuk ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014, s. 95-104 (Rozdz. 2.4 – Właściwość samorządu terytorialnego w sferze świadczeń rodzinnych) Sygnatura 84.1

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejskie prawo socjalne. T. 3, Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000, s. 397-432 (Rozdz. IX – Zasiłki rodzinne)
Sygnatura 88.1

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej / Teresa Bińczycka-Majewska
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 1999, s. 432-483 (Rozdz. IX – Świadczenia rodzinne
i świadczenia na dzieci pozostające na utrzymaniu uprawnionych do rent lub emerytur oraz dla sierot
)
Sygnatura 88.1

Zatrudnienie i ochrona socjalna / Zdzisław Brodecki [et al.] ; red. Zdzisław Brodecki (Seria: Acquis Communautaire)
Warszawa : Wydawnicze Prawnicze „LexisNexis”, 2004, s. 427-432 (Rozdz. VII.2.5.8 – Świadczenia rodzinne)
Sygnatura 88.1

BROSZURY:

Wszystko o zasiłkach // Poradnik Gazety Prawnej. – 2009, nr 36, s. 26-29 (Zasiłek rodzinny)
Sygnatura 67.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna jako instrumenty wsparcia rodzin / Maria Gagacka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 239, s. 24-40

Nieformalne formy wsparcia rodzin w środowisku lokalnym / Maria Gagacka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 456, s. 69-85

Usługi opiekuńcze i społeczne jako wsparcie rodzin osób niesamodzielnych / Mateusz Błaszczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 239, s. 253-267

Wsparcie rodzin przez ośrodki pomocy społecznej : analiza statystyk z lat 2001-2010 / Beata Ziębińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 239, s. 105-119

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Alternatywne rozwiązania podatkowo-zasiłkowe wspierające rodziny z dziećmi / Horacio Levy, Leszek Morawski, Michał Myck // Bank i Kredyt. – 2009, nr 4, s. 89-111

Praca Socjalna

Zadania lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji wsparcia społecznego / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 14-29

System opieki nad dzieckiem i rodziną – założenia i stan realizacji / Joanna Szymanowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 30-41

Asystent rodzinny – proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 3-13

Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny / Józef Młyński // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 24-46

Realizator, organizator, superwizor – PCPR w pierwszej dekadzie / Andrzej Więckowski // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 120-128

Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny niepełnej / Waldemar Hetmanek, Wojciech Bielecki // Praca Socjalna. – 2008, nr 5, s. 68-87

Weryfikacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych / Dorota Jaworska // Praca Socjalna.
– 2008, nr 5, s. 99-113

Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż// Praca Socjalna. – 2008, nr 1,
s. 102-114

Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej / Mirosław Przewoźnik, Ewa Kloc // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 63-82

Pakiet socjalny „Nie jesteś sama” / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 100-109

Polityka Społeczna

Systemowy i pozasystemowy potencjał wsparcia rodzin w Polsce / Edyta Sielicka // Polityka Społeczna. – 2023, nr 11-12, s. 2-8

Wsparcie rodziny w Centrum Usług Społecznych / Edyta Sielicka // Polityka Społeczna. – 2023, nr 11-12, s. 8-14

Zasiłki rodzinne jako „odrzucone” dziedzictwo komunistycznego welfare state w Polsce (1947-2003) / Tomasz Inglot // Polityka Społeczna. – 2010, nr 9, s. 13-17

Ulga podatkowa z tytułu wychowywania dzieci – efekty i propozycje zmian / Leszek Morawski // Polityka Społeczna. – 2010, nr 1, s. 8-14

Polityka rodzinna w gminie : założenia a rzeczywistość / Bożena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. – 2009, nr 11/12, s. 36-40

Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym / Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. – 2009, nr 11/12, s. 40-44

Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz dzieci i rodzin / Elwira Gross-Gołacka // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 34-39

Dziecko w polityce rodzinnej : ocena działań dotychczasowych : wzorce z innych krajów / Bożena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 39-45

Działania i strategie samorządów lokalnych na rzecz dzieci i młodzieży / Bożena Kołaczek, Aneta Wójcik // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 58-61

Rola PCPR w realizacji zadań lokalnej polityki rodzinnej : funkcja prewencyjna i naprawcza / Dorota Głogosz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 62-65

Praca z rodziną – alternatywa opieki zastępczej / Marek Liciński // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9,
s. 71-74

Lokalna polityka rodzinna – założenia a praktyka w świetle badań : konferencja IPISS / Aneta Wójcik // Polityka Społeczna. – 2009, nr 3, s. 34-38

Ustawa o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur // Polityka Społeczna. – 2008, nr 10, s. 6-10

Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej / Bożena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna.
– 2007, nr 8, s. 2-7

Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa : głos w debacie o polityce rodzinnej
w Polsce
/ Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 8-13

Płaca rodzinna / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 22-25

Godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi wyzwaniem dla polityki rodzinnej / Dorota Głogosz // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 26-31

Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 31-38

Koordynacja świadczeń rodzinnych w regulacjach wspólnotowych / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 8, s. 44-49

Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie : (na wsi i w małym mieście) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 45-48

Frimhurst Family House : alternatywna forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Nawrocka // Polityka Społeczna. – 2006, nr 8, s. 26-30

Koordynacja świadczeń rodzinnych: międzynarodowe seminarium IPiSS Małgorzata Rusewicz // Polityka Społeczna. – 2006, nr 7, s. 38-41

Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rodzinnej : konferencja w Warszawie / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 5/6, s. 33-36

Ochrona socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych / Wiesław Koczur // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 26-31

Pomoc społeczna wobec dziecka / Halina Misiewicz // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 31-35

Niedoceniona koncepcja prorodzinnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych / Tomasz Wołowiec // Polityka Społeczna. – 2004, nr 8, s. 9-12

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej państwa / Teresa Liszcz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 6, s. 2-10

Praca Socjalna

O gminnym systemie wsparcia rodziny / Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. – 2012, nr 6, s. 78-89

Wsparcie instytucjonalne dla rodzin dysfunkcyjnych w Chorzowie / Piotr Gierek // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 15-37

Nowoczesne formy wsparcia rodziny – asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej / Izabela Krasiejko, Jarosław Przeperski // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 3-22