Opracowania tematyczne – E-LEARNING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

E-learning – nowoczesne podejście do zarządzania wiedzą w gospodarce / Katarzyna Chrościcka
[w:] Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej / red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski
Warszawa : ALMAMER. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009, s. 95-108
Sygnatura 5.1

Rola e-learningu jako metody zdobywania wiedzy / Bernard Maj, Marta Woźniak [w:] Społeczne
i ekologiczne aspekty zarządzania
/ red. Andrzej Chodyński
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 129-136
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE:

Innowacje w edukacji na przykładzie nauczania na odległość i edukacji inżynierów / Izabela Maleńczyk, Bartłomiej Gładysz [w:] Innowacje w wybranych sektorach gospodarki / praca zbiorowa pod redakcją Bartłomieja Gładysza, Stanisława Marciniaka i Zbigniewa Chyby, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019, s. 117-140
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 6 – INFORMACJA:

Nowe narzędzia komunikacji w społeczeństwie informacyjnym : charakterystyka i ocena efektywności projektu e-learning’owego / Adam Stecyk
[w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / red. Henryk Babis ; Uniwersytet Szczeciński (Seria: Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, Nr 519 ; Ekonomiczne Problemy Usług,
Nr 27)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 215-229
Sygnatura 6

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Negatywne skutki zdalnego kształcenia studentów w dobie COVID-19 / Paweł Łuczak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / redakcja naukowa Iwona Mendryk, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, copyright 2021, s. 338-348
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 324-327 (Rozdz. 11.12.3 – E-learning i Rapid e-learning)
Sygnatura 14

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. e-GOSPODARKA:

E-learning jako forma szkolenia pracowników – zarys problemu, wyniki badań / Klaudia Smoląg
[w:] Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Leszek Kiełtyka
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 229-235
Sygnatura 33

ROI z e-learningu / Patrycja Wiśniewska [w:] Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Leszek Kiełtyka
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 250-258
Sygnatura 33

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

E-learning jako narzędzie wspomagające procesy reorganizacyjne w przedsiębiorstwach / Bizon Wojciech [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 435-442
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SPOŁECZNA:

E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013]
Sygnatura 68.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza oczekiwań studentów wobec e-edukacji / Agata Berdowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 100, s. 133-143

Analiza systemowa rozwoju teleedukacji / Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość ? T. 1
II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 387-398

Aplikacje telewizyjne wykorzystywane w procesie edukacji na odległość – wybrane aspekty / Artur Wrzalik [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość ? T. 1
II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 399-406

Bariery i czynniki rozwoju elektronicznych form kształcenia / Piotr Betlej // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 113, s. 327-339

Benchmarking w procesie doskonalenia zajęć z zakresu wykorzystania e-learningu /  Daniel Zwierzchowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 127,
s. 341-351

Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników / Mariusz Andreasik // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2021, nr 2, s. 89-105

Co decyduje o sukcesie e-learningu / Jarosław Łukasiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 44-46

Co w sieci siedzi ? : zastosowanie intranetu w doskonaleniu i rozwoju pracowników (2) / Janusz Tworzyński // Personel i Zarządzanie. – 2000, nr 22, s. 32-34

Controlling wiedzy w e-learningu / Andrzej Polak // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. – 2008, nr 6,
s. 46-49

Dekada e-learningu w Polsce / Marlena Gęborska // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy. – 2012, t. 4, nr 4, s. 10-27

Dobór platformy e-learningowej dla działalności kursowej / Waldemar Wolski // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, T. 28, s. 301-310

Edukacja na odległość w szkolnictwie wyższym – interpretacje pojęć, trendy, opinie / Hanna Hall // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – 2007, nr 244, s. 83-93

E-edukacja w strategii rozwoju przedsiębiorstwa / Marcin W. Mastalerz // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 100, s. 94-102

e-edukacja.net : materiały z III ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, www.e-edukacja.net / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007

Efektywność e‑nauczania z perspektywy szkoły wyższej / Agata Adamska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2017, nr 2, s. 83-95

Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learningu / Jadwiga Bakonyi // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie. – 2008, z. 2, s. 157-163

Ekonomiczny aspekt e-learningu w szkole wyższej / Jerzy Mischke [w:] Polskie doświadczenia
w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe

[materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber
Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 353-366

E-Learnig w nauczaniu problematyki zintegrowanych systemów informatycznych / Jakub Kanik, Mieczysław Jagodziński // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2004, T. 2,
s. 87-95

E-Learning – kierunki rozwoju oraz główne strategie zastosowania / Janusz Nowak // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 52, s. 27-48

E-learning – możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych / Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012,
nr 88, s. 184-193

E-Learning – narzędzie społeczeństwa informacyjnego / Włodzimierz Roszczynialski [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość ? T. 1 II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 53-58

E-learning – nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji w transporcie / Bogusław Madej, Jarosław Kobryń, Marek Ziemian Czuba // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
– 2015, nr 17, s. 199-214

E-learning – nowoczesna forma edukacji / Martyna Konieczek // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 1, s. 36-40

e-learning – synergia wiedzy i technologii / Mariusz Bednarko // e-Fakty. Wszystko o Gospodarce Elektronicznej. – 2004, nr 3, s. 7-9

E-learning – technologia w edukacji / Katarzyna Kolasińska-Morawska, Monika Pytel // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 275-294

E-learning – zalety i wady z punktu widzenia studenta / Artur Hermanowicz, Agnieszka Molga, Patrycja Sito // Dydaktyka Informatyki. – 2018, t. 13, s. 10

E-learning / Piotr Bołtuć, Szymon Janicki, Marlena Plebańska // Business Applications Review. – 2008, nr 5, s. 20-23

E-learning : narzędzie dla organizacji uczącej się / Katarzyna Gęba // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2,
s. 54-55

E-learning 2.0 jako narzędzie wspierające kreatywność / Joanna Wójcik// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 113, s. 315-326

E-learning a kwalifikacje absolwentów kierunku zarządzanie / Justyna M. Bugaj [w:] Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007

E-learning a umiejętności studentów w kontekście przedsiębiorczości akademickiej / Agnieszka Faron // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2013, nr 6, s. 179-195

E-learning akademicki moda czy konieczność / Urszula Ordon, Wioletta Sołtysiak // Edukacja – Technika
– Informatyka. – 2013, t. 4 , nr 2, s. 229-235

E-learning bez odwrotu : czyli szkolenia w epoce digitalnej / Maria Lunderius // Personel i Zarządzanie.
– 2000, nr 23, s. 34-36

E-learning jako dyfuzja innowacji na obszarach wiejskich Unii Europejskiej / Andrzej Kaleta // Kultura
i Edukacja. – 2014, nr 2, s. 134-145

E-learning jako element e-biznesu / Tomasz Ordysiński // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 68,
s. 267-275

E-learning jako element lifelong learning : przykład społeczeństwa polskiego / Katarzyna Włodarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3,
s. 397-409

E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych / Justyna Kozłowska // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 1, s. 41-48

E-learning jako innowacyjna forma edukacji finansowej / Bożena Frączek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 239, s. 36-50

E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsiębiorstw / Łukasz Żołędziewski // Studia
i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2011, T. 57, s. 327-336

E-learning jako metoda doskonalenia pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach / Waldemar Bojar, Katarzyna Radecka, Wojciech Żarski, Marta Nietz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18,
z. 10, cz. 2, s. 21-31

E-learning jako metoda kształcenia pracowników / Agnieszka Grzelczak // Logistyka. – 2009, nr 2, CD 1

E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich / Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymańska // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 49, s. 129-138

E-learning jako narzędzie wspomagające proces uczenia / Dorota Górska // Forum Bibliotek Medycznych.
– 2014, t. 7, nr 2(14), s. 303-317

E-learning jako pożądana forma kształcenia w dobie INDUSTRY 4.0 / Sandra Grabowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 118, s. 171-180

E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji / Anna Izabela Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-31

E-learning krok po kroku : od tablicy informacyjnej do złożonych systemów zarządzania procesami nauczania / Piotr Rypson // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 12, s. 21-22

E-learning na obszarach wiejskich Polski / Marcela Kościańczuk // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 3,
s. 119-139

E-learning na specjalne zamówienie / Piotr Rypson // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 47-49

E-learning narzędziem wspomagającym współczesną edukację / Julianna Bartosewicz // Zarządzanie
i Edukacja. – 2012, nr 82, s. 89-116

E-learning oraz elektroniczne platformy wspomagające administrację publiczną w kontekście społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Ulfik, Stefan Nowak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 113, s. 301-312

E-learning w edukacji akademickiej / Anna Drzewicz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 3, s. 411-423

E-learning w kontekście tworzenia wartości dla studenta / Angelika Pabian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 64, t. 1, s. 385-393

E-learning w ksztaceniu LLL / Jolanta Chęć // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, T. 29, s. 5-16

E-learning w kształceniu akademickim : materiały z II ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji
w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
/ red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2006

E-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych / Jolanta Chęć [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. Magdalena Gawrońska-Garstka
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 296-306

E-learning w likwidacji barier edukacyjnych / Aleksandra E. Adamczyk // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy. – 2012, t. 4, nr 4, s. 77-90

E-learning w niepublicznej szkole wyższej : ludzie, konkurencja, koszty : przykład Wyższej Szkoły Gospodarki / Joanna Buczyńska-Nazderko [et al.] [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007

E-learning w organizacjach wojskowych : doświadczenia sojusznicze i wnioski dla sił zbrojnych RP / Andrzej Lis // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 199, s. 133-145

E-learning w organizacji szkolenia kandydatów na kierowców / Paweł Żuraw // Logistyka. – 2011, nr 6,
CD 1, s. 4185-4191

E-learning w politechnice śląskiej z perspektywy autora kursów i e-nauczyciela / Sandra Grabowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 132, s. 253-261

E-Learning w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2005, t. 3-4 (28-29), s. 38-48

E-learning w szkole wyższej w aspekcie logistyki / Joanna Rosak-Szyrocka // Logistyka. – 2014, nr 6,
CD nr 6, s. 14644-14651

E-learning w świetle RODO / Stefan Rozmus // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2018, nr 130, t. 1,
s. 303-313

E-learning w zarządzaniu kadrami : praktyczne doświadczenia z wdrożenia elektronicznego systemu edukacji w Raiffeisen Bank Polska S.A. (3) / [wywiad przeprowadzony przez Halinę Guryn] // Personel
i Zarządzanie. – 2003, nr 12, s. 6-9

E-learning we współczesnej dydaktyce akademickiej : ujęcie konstruktywistyczne / Danuta Morańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2018, t. 19, nr 4, s. 193-204

E-learning wymaga współpracy : praktyczne doświadczenia z wdrożenia elektronicznego systemu edukacji w Raiffeisen Bank Polska S.A. (2) / [wywiad przeprowadzony przez Halinę Guryn] // Personel
i Zarządzanie. – 2003, nr 11, s. 6-9

E-learning z gwarancją : czyli jak uniknąć niebezpieczeństw podczas wdrażania w firmie systemów
e-learningowych
/ Adam Nowicki, Kevin Kruse // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 20, s. 46-50

E-learningowy kurs inżynierii wiedzy / Bogumiła Mrozek, Sławomir Oleksy // Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe. – 2010, z. 1, s. 93-110

Identyfikacja i ocena obszarów wykorzystania narzędzi e-learningu na poziomie akademickim / Zygmunt Drążek, Tomasz Komorowski // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą – 2010,
nr 36, s. 17-27

Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku e-learning / Anna Kępińska-Jakubiec, Rafał Szymański // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński – 2007, nr 8,
s. 75-84

Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy
e-lerningowej EduBridge
/ Mariusz Jedliński, Justyna Maria Myszak, Mariusz Sowa // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 121, s. 327-334

Internet i e-learning w procesie kształcenia – w opinii użytkowników / Agnieszka Molga // Dydaktyka Informatyki. – 2014, t. 9, s. 235-249

Istota i formy e-learningu oraz czynniki wpływające na jego efektywność / Piotr Głowicki, Gabriel Jasiński // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 105, s. 615-622

Kiedy szkolenie elektroniczne ma szansę na sukces ? / red. Halina Guryn [rozmowa z Jeenem de Boer] // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 8, s. 108-109

Kilka słów o e-learningu / Katarzyna Dajczak // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2007, nr 6, s. 32-39

Komputerowe wspomaganie edukacji personalizowanym e-learningiem / Jan Studziński, Jan Ziółkowski // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2008, nr 17, s. 199-212

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych / Michał Woźniak, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2012, nr 2, s. 181-195

Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym / Krystian Tuczyński // Edukacja
– Technika – Informatyka. – 2017, nr 4(22), s. 341-346

Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich / Dobromir Dziewulak // Analizy BAS.
– 2012, nr 18(85)

Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych / Klaudia Smoląg, Edyta Kulej-Dudek // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 118, s. 633-642

Media społecznościowe w e-learningu akademickim / Urszula Ordon, Wioletta Sołtysiak // Edukacja
– Technika – Informatyka. – 2017, nr 1(19), s. 217-221

Metoda doboru platformy e-learningowej w kształceniu na odległość / Mateusz Piwowarski // Edukacja Humanistyczna. – 2012, nr 1, s. 207-218

Metodyka zarządzania projektami e-learningowymi / Piotr Głowicki, Gabriel Łasiński // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, nr 28, s. 83-93

Miejsce dla e-learningu / [rozmawiała] Anna Włudarczyk // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 42-43

Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą / Elżbieta Skrzypek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 44, cz. 2, s. 239-251

Miejsce e-nauczania w procesie transferu wiedzy / Olga Sobolewska // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2008, nr 14, s. 75-83

Modele projektowania kursów e-learningowych / Renata Lis // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2013, t. 4, nr 2, s. 273-278

Możliwości zastosowania wirtualizacji zasobów informatycznych w e-learningu / Marek Bolanowski, Andrzej Paszkiewicz, Przemysław Zapała // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2016, nr 4(18), s. 297-303

Narzędzia informatyczne wspomagające e-learning w sektorze administracji publicznej / Anna Bąkała // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2015, T. 76, s. 18-31

Narzędzie komplementarne : o zastosowaniu e-learningu mówi Paul MacEke / [rozmawiał Paweł Kopijer] // Personel i Zarządzanie. – 2002, nr 11, s. 8-9

Nauczanie na ekranie // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 60-63

Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy / Zbigniew Zieliński // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 641, s. 123-131

Nauczanie zdalne (e-learning) w polskich szkołach wyższych / Marek Nahotko [w:] E-włączenie
czy e-wyobcowanie ?

Kraków : IINiB UJ, 2006, s. 62-66

Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji zdalnej // Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Joanna Łukasiew

Nauka musi być potrzebą / Małgorzata Lenart, Kevin Kruse // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 40-41

Nauka z myszką : kryteria efektywności szkoleń on-line / Grzegorz Płaczek // Personel i Zarządzanie.
– 2001, nr 22, s. 38-39

Nauka z sieci, czyli e-learning / Michalina Jaworek // Manager. – 2001, nr 6, s. 44-47

Nowe media w edukacji : zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu : konferencja, Wrocław, 22 września 2008 / oprac. red. Hanna Jurek
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008

Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej / Dominik Sankowski // Automatyka. – 2007, T. 11/3, s. 459-472

Ocena kursów e-learningowych / Dorota Gawrońska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 127, s. 59-66

Ocena oferty e-learningowej poznańskich uczelni publicznych / Krzysztof Hankiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88, s. 156-164

Oczekiwania studentów wobec technik e-learningowych / Joanna Kwiecień, Paweł Wołoszyn // Automatyka. – 2007, T. 11/3, s. 453-458

Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość / Krzysztof Hauke // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 118, s. 675-684

Platformy e-learning / Tomasz Szetyński // e-Fakty. Wszystko o Gospodarce Elektronicznej. – 2006, nr 4,
s. 11-13

Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym / Agnieszka Molga // Dydaktyka Informatyki. – 2015, t. 10, s. 140-146

Platformy e-learningowe / Łukasz Piecuch // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2010, t. 1, nr 2,
s. 236-241

Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne / Agnieszka Molga // Dydaktyka Informatyki. – 2015, t. 10,
s. 147-153

Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia / Agnieszka Molga // Dydaktyka Informatyki. – 2015, t. 10, s. 133-139

Polska e-edukacja i światowy e-learning / Agnieszka Molga, Marek Wójtowicz // Edukacja – Technika
– Informatyka. – 2012, t. 3, Numer 2, s. 72-81

Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych / Aleksandra Fijałkowska, Bartosz Grancow // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 254, s. 187-198

Potrzebny czas / Marek Hyla // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 56-58

Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu / Wojciech Walat // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2014, t. 5, nr 2, s. 290-300

Problem wyboru : porównanie systemów elearningowych MOODLE i LAMS / Adam Stecyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 245-252

Projektowanie treści elearningowych – Model ADDIE / Adam Stecyk // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług/Uniwersytet Szczeciński – 2007, nr 8, s. 277-283

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS / Zbigniew E. Zieliński // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 22, s. 170-180

Przyszłość e-learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego / Grzegorz Szymański // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2011, nr 6, s. 297-308

Rola kształcenia zdalnego w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego / Michał Krupski, Andrzej Cader // Automatyka. – 2006, T. 10/3, s. 641-652

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : [IV konferencja 22 listopada 2007] / [organizatorzy] Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych [et al.]
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007

Rozwój technologii e-learningu / Agnieszka Molga, Marek Wójtowicz // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2015, nr 4(14), s. 105-110

Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu : wybrane aspekty / Urszula Ordon, Wioletta Sołtysiak // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2016, nr 1(15), s. 39-43

Stan i perspektywa kształcenia na odległość w polskich uczelniach / Hanna Hall // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – 2007, nr 244, s. 95-104

Strategia informatyzacji uczelni wyższej podstawą skutecznego wdrożenia systemu e-learningu / Marcin W. Mastalerz // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2010, nr 28, s. 199-207

System e-learning do wspomagania szkoleń normalizacyjnych / Kazimierz Waćkowski, Jacek
M. Chmielewski // Normalizacja. – 2007, nr 1, s. 23-34

Systemy e-learning w społeczeństwie wiedzy / Jolanta Chęć // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2009, nr 3, s. 50-62

Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność / Łukasz Żołędziewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 23, s. 312-318

Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 74, s. 581-594

Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich / Maria Parlińska, Anna Pomaska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 4(19), s. 344-349

Szkolenia elektroniczne – przejściowa moda czy konieczność ? / [rozmawiała] Halina Guryn // Personel
i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 36-39

Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym / Adam Stecyk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 1, t. 2, s. 417-426

Teorie nauczania a projektowanie rozwiązań eLearningowych / Aneta Anna Wiktorzak, Eugenia Busłowska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 11079-11087

To działa ! / Dariusz Gościniak // e-Fakty. Wszystko o Gospodarce Elektronicznej. – 2004, nr 3, s. 13

Tutoriale i trenażery umiejętności w nauczaniu zdalnym / Krzysztof Przybyszewski // Automatyka. – 2005, T. 9/3, s. 799-809

Typy danych i stopień wykorzystania ich w systemach e-learningowych / Zbigniew E. Zieliński // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 68, s. 291-298

Uwarunkowania implementacji e-learningu do procesu doskonalenia pracowników administracji publicznej / Jarosław Szandurski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 12, cz. 2, s. 265-280

Wdrażanie z sukcesem e-learningu / Iwona Dmochowska // Manager. – 2003, nr 6, s. 19-21

Wiedza w Sieci / Piotr Cyplik, Ryszard Świekatowski // e-Fakty. Wszystko o Gospodarce Elektronicznej.
– 2004, nr 3, s. 10-11

Wielokryterialna ocena użyteczności systemów e-learningowych / Wirginia Doryń, Karol Korczak // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2014, nr 71, s. 29-40

Wpływ rodzaju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badanych / Ewelina Kosicka, Renata Lis // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2016, nr 3(17), s. 197-203

Wspomaganie podejmowania decyzji w procesie doboru platformy e-learnigowej / Mateusz Piwowarski // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2009, nr 21, s. 79-88

Współczesny E-learning na wyższych uczelniach w opinii osób studiujących / Rafał Sadłowski // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2017, nr 1, s. 49-53

Wybrane aspekty ekonomiki e-learningu / Izabela Maleńczy, Bartłomiej Gładysz, Stanisław Marciniak // e-mentor. –  2019, nr 1(78), s. 25-38

Wybrane metody kształcenia stosowane w e-learningu akademickim / Wioletta Sołtysiak // Podstawy Edukacji. – 2014, t. 7, s. 381-396

Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów / Karolina Chrabąszcz // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2011, nr 1(17), s. 55-66

Wykorzystanie modelu Kirkpatricka do oceny efektywności szkoleń e-learningowych / Adam Stecyk // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 68, s. 276-282

Wykorzystanie narzędzi marketingu relacji w działalności elearningowej uczelni wyższej / Robert Seliga // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 2, s. 199-214

Wykorzystanie platform e-learningowych w strategii edukacyjnej uczelni niepublicznej jako szansa
na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym
/ Krzysztof Szaflarski, Anna Sobczyk-Kolbuch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88,
s. 203-212

Wykorzystanie teorii małych światów w e-learningu / Marek Bolanowski, Franciszek Grabowski, Andrzej Paszkiewicz // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2014, t. 5, nr 2, s. 245-251

Z lektorem czy bez ? / Alina Łukawska // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 2, s. 50-53

Zaprząc sieć do e-nauczania : zastosowanie intranetu w doskonaleniu i rozwoju pracowników (1) / Janusz Tworzyński // Personel i Zarządzanie. – 2000, nr 21, s. 42-46

Zarys strategii wdrażania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w latach
2008-2009
/ Jacek Unold // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 57, s. 707-716

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa infromacji na platformie e-learningowej / Marta Woźniak-Zapór // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka.
– 2016, t. 10, nr 4, s. 87-97

Zarządzanie procesowe jako narzędzie tworzenia wartości w systemach e-learningowych organizacji edukacyjnej / Adam Stecyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88, s. 194-202

Zarządzanie usługami e-learningowymi w świetle uregulowań normalizacyjnych / Tomasz Marcin Komorowski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113, s. 41-50

Zastosowanie e-learningu w edukacji pracowników / Renata Tomaszewska-Lipiec // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 2, s. 173-186

Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej / Marek Horyński, Jacek Majcher // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 4535-4544

Zastosowanie metody PROMETHEE II do wyboru kursu e-learningowego w przedsiębiorstwie / Adam Stecyk // e-mentor. –  2019, nr 1(78), s. 39-45

Zastosowanie nowoczesnego e-learningu i multimediów w edukacji / Jerzy Korczak, Dariusz Woźniak // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2008, nr 2, s. 76-90

Zastosowanie systemów e-learning w edukacji osób niepełnosprawnych / Jolanta Chęć // Studia
i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2011, T. 53, s. 30-41

Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie / Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2017, nr 2, s. 83-98

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Wokół jakości kształcenia na odległość / Kazimierz Dendura // ABC Jakości. – 2015, nr 1, s. 20-32

Analiza jakości nauczania w szkole wyższej w aspekcie e-learningu / Joanna Rosak-Szyrocka // ABC Jakości. – 2014, nr 3-4, s. 53-60

E-learning : standaryzacja platform a jakość aplikacji / Jacek M. Chmielewski // ABC Jakości. – 2006, nr 2-3, s. 77-83

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Rola e-learningu w rozwoju zasobów ludzkich mikroprzedsiębiorstw turystycznych / Anna Tokarz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr specj. 5, s. 86-89

E-learning współczesną formą zdobywania wiedzy / Ewa Starbała-Maksymiuk, Urszula Wodzińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 1, s. 73-80

Wykorzystanie internetu w szkoleniach pracowników / Agnieszka Izabela Baruk // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 2, s. 80-86

Handel Wewnętrzny

Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim / Piotr Blicharz, Anna Jędruszak // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 3, s. 5-14

Nieruchomości

E-learning – nowa forma doskonalenia zawodowego rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości / Małgorzata Rucińska-Wagemann // Nieruchomości. – 2009, nr 12, s. 32-33

Personel i Zarządzanie

Edukacja w sieci : zarządzanie projektem e-learningowym z perspektywy menedżera HR / Marek Vogt-Goliasz // Personel i Zarządzanie. – 2013 nr 3 s. 44-47

Sklep z wiedzą : zastosowanie platformy e-learningowej w sieci Real – opis praktyki / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 7, s. 73-76

Współczesna edukacja : e-learning jako nowoczesna forma kształcenia studentów / Gregory Ward // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 8, s. 52-57

N@ odległość : wykorzystanie e-learningu w biznesie / Jarosław Bobulski // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 6, s. 64-67

Klucz do (e-) sukcesu : jak wdrażać e-learning – polskie i zagraniczne doświadczenia i rady praktyków / Halina Góryn // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 3, s. 54-58

E-learning bez barier : o najlepszych praktykach szkoleń elektronicznych – na konferencji w Warszawie / Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 11, s. 104-105

Konwersacje z komputerem : kształcenie wymowy i wypowiadania się podczas e-learningowego kursu języka obcego / Dorota Czos // Personel
i Zarządzanie. – 2006, nr 9, s. 50-52

Narzędzie do zadań specjalnych : przydatność e-learningu w kursach językowych i szkoleniach umiejętności miękkich – w opinii specjalistów // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 2, s. 62-66

Tradycyjna nauka – elektroniczne sprawdziany : e-learning jako efektywne uzupełnienie programów szkoleniowych / Bartłomiej Antczak // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 2, s. 60-61

I korzyści, i atrakcje : nowoczesne rozwiązania multimedialne w programach e-learningowych // Personel
i Zarządzanie. – 2006, nr 2, s. 58-59

Alternatywa dla tradycyjnych szkoleń : o światowych tendencjach rozwoju e-learningu mówi Bartłomiej Piotrowski, główny specjalista w biurze zarządzania kadr w BISE SA / red. Halina Guryn // Personel
i Zarządzanie. – 2005, nr 6, s. 98-100

Polityka Społeczna

Dydaktyka kształcenia i szkolenia zdalnego / Urszula Jeruszka //  Polityka Społeczna – 2023, nr 10, s. 1-8

Jak uczyć i być uczonym ? – wyzwania edukacji zdalnej w świetle badań IPISS / Anna Jawor-Joniewicz //  Polityka Społeczna – 2023, nr 10, s. 8-15

Zdalne kształcenie akademickie w opinii nauczycieli / Zdzisław Czajka //  Polityka Społeczna – 2023, nr 10,
s. 15-22

Nauczanie dialogiczne w edukacji na odległość : przegląd narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas pandemii COVID-19 / Agnieszka Dwojak-Matras, Joanna Rabiega-Wiśniewska, Katarzyna Kalinowska //  Polityka Społeczna – 2023, nr 10, s. 23-30

Praca Socjalna

E-learning – potencjał możliwości / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 96-100

Problemy Jakości

Problemy jakości e-nauczania w Polsce / Joanna Rosak-Szyrocka // Problemy Jakości. – 2015, nr 2, s. 26-30

System ekspercki w e-learningu / Andrzej S. Polak // Problemy Jakości. – 2009, nr 8, s. 26-29

Zastosowanie e-learningu w uczelni / Andrzej S. Polak // Problemy Jakości. – 2008, nr 11, s. 27-30

Przegląd Organizacji

Postrzeganie e-learningu przez nauczycieli na przykładzie Politechniki Białostockiej / Joanna Ejdys // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 9, s. 27-39

Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej : perspektywa studentów / Joanna Ejdys, Aleksandra Gulc // Przegląd Organizacji. – 2021, nr 7, s. 27-37

Szczupłe zarządzanie w akademickich jednostkach e-learningowych – ramy koncepcyjne / Bartłomiej Gładysz, Izabela Maleńczyk // Przegląd Organizacji. – 2019, nr 8, s. 25-33

Studia Europejskie

Zajęcia internetowe w Centrum Europejskim / Ika Jarzyńska // Studia Europejskie. – 2006, nr 3, s. 261-268

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Grywalizacja w e-learningu : gra strategiczna on-line Akademii PARP „Gwiezdne szkolenia” / Krzysztof Hejduk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, nr 2, s. 77-89

Samorządowa platforma edukacyjna – e-learning w administracji publicznej / Maciej Ławrynowicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 3/4, s. 72-76

Nowy paradygmat doskonalenia menedżerów / Agnieszka Sitko-Lutek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2006, nr 3/4, s. 65-74

E-learning w szkoleniu kadr – raport z badań / Olga Sobolewska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 3/4, s. 100-107

E-learning a wiedza korporacyjna / Iwona Grabara // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 3/4, s. 119-132

Amerykański sen o e-dukacji / Anna Kubczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2002, nr 2, s. 39-53