Opracowania tematyczne – MOLESTOWANIE SEKSUALNE MIEJSCU PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / red. Henryk Bieniok
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 284-285 (Rozdz. 10.6.3 – Molestowanie seksualne)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001, s. 691-693 (Molestowanie seksualne)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.4 – MOBBING:

Dyskryminacja w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy i pracownika / Agata Lankamer, Patrycja Potocka-Szmoń
Gdańsk : ODDK, 2006, s. 18 (Rozdz. 1.2.6 – Molestowanie seksualne),
s. 31-35 (Rozdz. 2.1.2 – Molestowanie seksualne)
Sygnatura 14.4

DZIAŁ 28 – PRACA:

Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018, s. 62-64 (Rozdz. II.3 – Zjawisko molestowania jako forma zachowań o charakterze dyskryminacyjnym w stosunkach pracy)
Sygnatura 28

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna : teoria i praktyka śledczo-sądowa. T. 1, Sprawcy i ofiary przestępstw / Brunon Hołyst, Wydanie V rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 456-476 ( Rozdział 24 – Mobbing i molestowanie seksualne)
Sygnatura 29

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 423-443 (Rozdz. XXVI – Przestępczość i patologia w miejscu pracy
– mobbing i molestowanie seksualne
)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Wydanie III, stan prawny na 1 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4  SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.

Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, s. 46-48 (Rozdz. 2.1.3 –  Molestowanie seksualne), s. 78-80 (Rozdz. 2.3.3 –  Molestowanie seksualne), s. 144-149 (Rozdz. 3.4 –  Molestowanie seksualne w prawie obcym i polskim), s. 177-179 (Rozdz. 4.2.2 –  Sprawcy mobbingu i molestowania seksualnego), s. 259- (Rozdz. 5.3.3 –  Skutki molestowania seksualnego), s. 320-330 (Rozdz. 6.7 –  Reakcja na mobbing i molestowanie seksualne)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 36.3 – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA:

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014,
s. 138-141 (Rozdz. 5.4 – Mobbing i molestowanie)
Sygnatura 36.3

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2007, s. 89-98, 283-306 (Rozdz. 3 – Molestowanie i molestowanie seksualne w zatrudnieniu a godność osobista)
Sygnatura 67

Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak (Seria: Monografie Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2005, s. 203-234 (Rozdz. V§6 – Integralność seksualna -swoboda życia seksualnego)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021, s. 391-395 (Rozdział 6.3.6 – Molestowanie seksualne)
Sygnatura 68.3

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Eugenia Mandal // Palestra. – 2002, t. 46, nr 1-2(529-530),
s. 79-83

Niemoralne propozycje : molestowanie seksualne pracowników diagnoza i zapobieganie nieakceptowanym zachowaniom w firmie / Renata Kaczyńska -Maciejowska // Personel i Zarządzanie.
– 2004, nr 3, s. 44-47

Obowiązek przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w zakładzie pracy / Marzena Szabłowska // Studia Prawnoustrojowe. – 2013, nr 19, s. 63-72

Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski // Monitor Prawniczy. – 2003, nr 13

Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy / Monika Szaraniec // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 2,
s. 153-168

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Molestowanie seksualne / Michał Podsiedlik // Atest. – 2016, nr 5, s. 14-16

Do molestowania jeden krok… / Marta Tyrka // Atest. – 2014, nr 5, s. 4-6

Marketing i Rynek

Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy – wyniki badań / Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka // Marketing i Rynek. – 2017, nr 11, s. 29-36

Personel i Zarządzanie

Miedzy płcią a godnością : molestowanie seksualne w pracy. Cz. 2 / Romuald Romański // Personel
i Zarządzanie. – 2007, nr 8, s. 70-73

W pionie i poziomie : molestowanie seksualne w pracy. Cz. 1 / Romuald Romański // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 7, s. 76-78

Nie nękaj pracownika swego… : prawne działania pracodawcy zapobiegające molestowaniu w miejscu pracy // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 11, s. 57-59

Polityka Społeczna

Polski model ochrony prawnej przed molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu / Mateusz Gajda // Polityka Społeczna. – 2018, nr 4, w. 25-30

Standard prawnej ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w USA / Marta Otto // Polityka Społeczna. – 2008, nr 4, s. 22-26

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Modele ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w wybranych krajach / Marta Otto // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2007, nr 10, s. 10-15

Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem / Dominika Dörre-Nowak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 11, s. 8-15

Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu / Irena Boruta // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 8, s. 2-9

Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 6, s. 2-12

Praca i Zdrowie

Molestowanie seksualne w pracy / Dorota Merecz-Kot // Praca i Zdrowie. – 2016, nr 1, s. 30-34

Biurowy flirt czy seksualne molestowanie / Anna Balik, Katarzyna Orlak // Praca i Zdrowie. – 2010, nr 5,
s. 44-48

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki / Baha Kalinowska-Sufinowicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2020, nr 3, s. 179-196

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Paweł Szwiec // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, nr 5,
s. 25-37