Opracowania tematyczne – ABORCJA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Prawo karne / autorzy Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek, Wyd.12 zmienione i uaktualnione
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 191-194 (§36.2 – Warunki legalności aborcji)
Sygnatura 74

Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek, 5. wydanie, stan prawny
na 1 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 326-327(Rozdział II.3 – Przestępstwa polegające na przerywaniu ciąży)
Sygnatura 74

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Aborcja : przyczyny, następstwa, terapia / red. nauk. Bogdan Chazan, Witold Simon ; tł. Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński ; [aut. Daniel Allott et al.]
Wrocław : Wydawnictwo „Wektory”, cop. 2009
Sygnatura 80

Aborcja : spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne / Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, Andrzej Muszala
Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2010
Sygnatura 80

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro, kara śmierci : wybrane problemy / Iwona Latkowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae. – 2013, t. 5, s. 213-2243

Aborcja – wyzwolenie czy zbrodnia ? / Mariusz Brakoniecki // Studia Ełckie. – 2010, t. 12, s. 379-390

Aborcja : problem religijno-filozoficzno-społeczny / Julian Andrzej Kultys // Słupskie Studia Filozoficzne.
– 2005, nr 5, s. 95-114

Aborcja – problem etyczno-moralny współczesnego świata / Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jarosław Sak [w:] Filozofia wobec dylematów współczesności / redakcja Kamil Maciąg, Przemysław Wiatr
Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 7-20

Aborcja : przyczyny, następstwa, terapia / Paulina Grabowska, Agnieszka Pietrzak

Aborcja a integralne dobro istoty ludzkiej jako podmiot zainteresowania zawodowego położnej / Ewa Dmoch-Gajzlerska // Warszawskie Studia Pastoralne. – 2013, nr 21, s. 11-24

Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II stopnia na kierunku pedagogika specjalna : raport z etnograficznego studium przypadku / Beata Borowska-Beszta // Przegląd Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 182-204

Aborcja i jej aspekty karne / Grzegorz Leszczyński // Łódzkie Studia Teologiczne. – 2001, t. 10, s. 57-65

Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej / Marek Starowieyski // Warszawskie Studia Teologiczne. – 2009, t. 22, cz. 1, s. 117-147

Aborcja jako problem moralno-społeczny / Paweł Zakrzewski // Warszawskie Studia Pastoralne. – 2013,
nr 21, s. 209-224

Aborcja jako ważny problem współczesnych społeczeństw / Ewa Kucharska // Przegląd Lekarski. – 2012, nr 11, s. 1235-1238

Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego / Anna Słowikowska // Journal of Modern Science.
– 2017, nr 4(35), s. 33-50

Aborcja w dyskursie publicznym : monografia zjawiska // Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012

Aborcja w perspektywie kanoniczno prawnej : zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki / Piotr Lewandowski // Teologia Praktyczna. – 2016, nr 17, s. 269-281

Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja o upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce / Iza Desperak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – 2003, nr 30, s. 193-207

Antykoncepcja i aborcja w ocenie św. Jana Chryzostoma / Stanisław Longosz // Roczniki Teologiczne.
– 2007, t. 54, z. 10, s. 279-301

Bezpieczna aborcja ? : etyczne aspekty stosowania pigułki aborcyjnej RU-486 / Andrzej Kobyliński // Studia Ecologiae et Bioethicae. – 2017, t.15, [nr 4], s. 79-89

Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz // Opuscula Sociologica. – 2014, nr 2, s. 31-41

Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej / Małgorzata Stefaniuk // Studia Iuridica Lublinensia. – 2013, t. 19, s. 309-329

Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu / Tadeusz Kołosowski // Seminare. – 2013, t. 33, s. 251–262

Geneza współczesnego abortyzmu i jego przejawy / Janusz Królikowski // Sympozjum. – 2017, nr 1(32),
s. 87-104

In vitro, aborcja, eutanazja – zagadnienia bioetyczne w dyskursie „Gościa Niedzielnego” / Kinga Przybysz // Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. – 2016,  t. 12, nr 1, s. 45-60

Kontrowersyjna „polityka” kontroli urodzeń za pomocą aborcji / Adam Gwiazda // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 52, s. 220-234

Kryterium genetyczne w sporze o aborcję / Mirosław Rutkowski // Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne. – 2013, nr 22, s. 33-66

Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalności aborcji – konteksty filozoficzne i edukacyjne / Łukasz Chodorowski // Kultura – Przemiany – Edukacja. – 2017, t. 5, s. 134-153

Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia / Wojciech Stankiewicz // Studia Gdańskie. – 2010, nr 27, s. 203-222

Macierzyństwo a aborcja – społeczny obraz sztuki kobiet / Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – 2007, nr 32, s. 75-91

Między nakazem a wyborem : antykoncepcja i aborcja w opinii licealistów i studentów : na podstawie badań własnych / Józef Baniak // Konteksty Społeczne. – 2015, t. 3, nr 2(6), s. 63-86

Normatywne ujęcia antyprokreacji / Roman Tokarczyk // Roczniki Socjologii Rodziny. – 2000, t. 12,
s. 213-236

O niemoralności aborcji : koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy / Mateusz Klinowski // Diametros. – 2008, nr 16, s. 10-40

Obowiązek wobec zasad czy rachunek konsekwencjalny ? – etyczny kontekst uwarunkowań decyzji aborcyjnych uczestniczek forum internetowego / Dorota Inglik-Dziąg // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. – 2012, nr 40 s. 275-298

Obywatelski projekt „Stop Aborcji” ─ prawne i doktrynalne uzasadnienie inicjatywy oraz ocena jej przebiegu / Joanna Banasiuk, Aleksander Stępkowski // Teologia i Moralność. – 2017, nr 22, s. 179-190

Odmowa przerwania ciąży a klauzula sumienia lekarza / Gałązka Małgorzata // Studia z Prawa Wyznaniowego. – 2013, nr 16, s. 23-42

Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011) / Krzysztof Kowalczyk // Opuscula Sociologica. – 2014, nr 2, s. 19-29

Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej : casus niewolenia kobiet
czy ich emancypacji ?
/ Agnieszka Budnik // Ard Educanti. – 2016, nr 13, s. 81-95

Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego : próba określenia
oraz konsekwencje etyczn
e / Tadeusz Zadykowicz // Rocznik Teologii Katolickiej. – 2014, t. 13, nr 1,
s. 241-250

Poglądy na temat aborcji wśród podopiecznych NZOZ Alicja Nobis w Kolnie / Joanna Święszkowska, Ewa Falkowska-Pijagin // Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. – 2009, nr 40, s. 37-52

Poglądy osób różnego wieku dotyczące etyczno-prawnych zagadnień aborcji / Halyna Tkachenko, Paulina Gralak, Katarzyna Żółcińska, Natalia Kurhaluk // Słupskie Prace Biologiczne. – 2013, nr 10, s. 161-182

Postawy wobec aborcji i eutanazji / Mirosława Czerniawska // Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 4(50),
s. 133-148

Postawy wobec aborcji i niektóre ich wyznaczniki : przegląd badań / Anna Bokszczanin // Czasopismo Psychologiczne. – 1998, t. 4, nr 1, s. 59-64

Prawne uregulowanie wyrażania zgody na przerwanie ciąży (kwestie wybrane) / Grzegorz Kowalski // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. – 2009, nr 6, s. 40-53

Prawo do ochrony zdrowia kobiety a możliwość przerwania ciąży / Joanna Magdalena Czesak // Acta Eresmiana. – 2015, t. 8, s. 237-251

Problem wewnętrznej spójności medycznej klauzuli sumienia w kontekście sporu o aborcję / Krzysztof Jaworski // Diametros. – 2016, nr 47, s. 84-97

Problematyka niechcianej ciąży i aborcji w filmie polskim : ideologia, polityka, rzeczywistość / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz // Sztuka i Dokumentacja. – 2018, nr 18, s. 259-272

Produkty lecznicze i preparaty niewiadomego pochodzenia stosowane nielegalnie jako preparaty poronne / Adam Mazurek, Piotr Baran, Agata Błażewicz, Paweł Januszewicz, Krzysztof Jop, Jan Maurin // Medical Review. – 2012, nr  2, s. 238–244

Przesłanki dopuszczalnego przerwania ciąży w prawie i orzecznictwie polskim / Magdalena Debita // Ogrody Nauk i Sztuk. – 2016, nr 6, s. 90-97

Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych / Dorota Kornas-Biela // Roczniki Psychologiczne. – 2006, t. 9, nr 1, s. 159-180

Publiczne protesty antyaborcyjne w świetle orzecznictwa sądów kanadyjskich / Grzegorz Maroń // Zeszyty Prawnicze. – 2016, t. 16, nr 3, s. 97-135

Religia w dyskursie polityki – polski spór o aborcję / Magdalena Kozub-Karkut // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia. – 2017, t. 24, nr 2, s. 237-255

Sprawca aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK / Piotr Skonieczny // Annales Canonici. – 2015, nr 11, s. 195-216

Teologiczno-moralne aspekty aborcji w kontekście tak zwanego „kompromisu aborcyjnego”/ Tomasz Czura // Pedagogika Katolicka. – 2016, nr 19, s. 71-78

Walka z „babkami” o zdrowie kobiet: medykalizacja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku
/ Sylwia Kuźma-Markowska // Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały.
– 2017, nr 15, s. 189-215

Wolność sumienia i odpowiedzialność Kościoła : problem argumentacji moralnej w katolicko-protestanckich dialogach na temat aborcji / Marcin Składanowski // Forum Teologiczne. – 2014, t. 15,
s. 55-65

Wpływ aborcji na relację małżeńską i rodzinną / Monika Szuryga-Kołacz // Rozprawy Społeczne. – 2013, t. 7, nr 2, s. 126-136

Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i przerywania ciąży / Krzysztof Kamiński // Rocznik Teologii Katolickiej. – 2014, t. 13, nr 2, s. 101-114

Wykładnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny prawa / Urszula Drozdowska // Miscellanea Historico-Iuridica. – 2016, t. 15, z. 1, s. 301-316

Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach do religii / Adam Bielinowicz // Studia Warmińskie. – 2015, t. 52, s. 151-161

Założenia aksjologiczne oraz warianty dyskursu aborcyjnego / Małgorzata Król // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2014, t. 92, s. 103-127

Życie dziecka kontra prawo do samostanowienia, czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnego / Angelika Ciżyńska // Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. – 2017, nr 2, s. 22-35

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM:

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rozum publiczny w praktyce – kwestia legitymacji moralnej wniosku grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki aborcyjnej / Wojciech Ciszewski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2018, nr 3, s. 17-31