Opracowania tematyczne – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO (TBS)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY

Rola i zadania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (z doświadczeń Miejskiego Towarzystwa Społecznego sp. z o.o. w Płocku) / Agnieszka Lichomska [w:] Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego
i rynku pracy
/ red. Elżbieta Kryńska (seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 207)
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2007, s. 103-123
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 35.3 – SOCJOLOGIA MIASTA

Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych : przypadek Towarzystw Budownictwa Społecznego / Maciej Kowalewski [w:] Socjologia miasta : nowe dziedziny badań / red. Andrzej Majer
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 167-185
Sygnatura 35.3

DZIAŁ 38.14 – KREDYTY:

Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako podmiot na rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego – prognoza średnioterminowa / Jarosław Pawłowski [w:] Uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków w Polsce : praca zbiorowa / red. Leszek Pawłowicz (Seria: Transformacja Gospodarki, nr 97)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1998, s. 191-206
Sygnatura 38.14

DZIAŁ 63.2 – NIERUCHOMOŚCI-RYNEK I GOSPODARKA:

Budownictwo społeczne / Zdzisław Słabkowicz [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 228-240
Sygnatura 63.2

Gospodarka mieszkaniowa gminy / Maciej J. Nowak (Seria: Nieruchomości / C. H. Beck)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, s. 78-95 (Rozdz. 6 – Najem w towarzystwach budownictwa społecznego)
Sygnatura 63.2

Rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych / Wanda Urbańska [w:] Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 241-252
Sygnatura 63.2

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam Nalepka
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007,
s. 118-140 (Rozdz. 6 – Zarządzanie zasobami towarzystw budownictwa społecznego)
Sygnatura 63.2

DZIAŁ 63.3 – NIERUCHOMOŚCI-INWESTYCJE I FINANSOWANIE:

Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego / Agnieszka Szelągowska
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 298-306 (Rozdz. 5.5.2.3 – Towarzystwa budownictwa społecznego)
Sygnatura 63.3

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : Poltext, 2001, s. 101-110 (Rozdz. 3.3 – Towarzystwa budownictwa społecznego i ich rola
w inwestycjach mieszkaniowych
)
Sygnatura 63.3

Rola towarzystw budownictwa społecznego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych / Małgorzata Kędzierska [w:] Usługi finansowe na rynku nieruchomości / red. nauk. Magdalena Kalasińska, Bogusław Półtorak (Seria: Debiuty Studenckie)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 30-42
Sygnatura 63.3

Towarzystwa Budownictwa Społecznego : praca zbiorowa / red. Katarzyna Konisiewicz [i in.] (dodatek
do Tygodnika Budowlanego)
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa P.P., 1999
Sygnatura 63.3

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego : komentarz / Katarzyna Zdun-Załęska
Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 64-108 (Rozdz. 4 – Towarzystwa budownictwa społecznego
(art. 23-33)

Sygnatura 63.3

DZIAŁ 63.4 – NIERUCHOMOŚCI-ZARZĄDZANIE

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi : nowe regulacje ustawowe, wzory umów, wykazy pomocniczych aktów prawnych / Ewa Bończak-Kucharczyk, Wyd. 2 (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : C.H. Beck, 2003, s. 262-270 (Rozdz. V.3.3.1 – Szczególne cechy towarzystw budownictwa społecznego)
Sygnatura 63.4

DZIAŁ 65 – PRAWO LOKALOWE:

Prawo mieszkaniowe : regulacje i praktyka / red. nauk. Helena Kisilowska, Rafał Godlewski, Urszula Legierska [et al.]
Warszawa : DIFIN, 2015, s. 139-141 (Rozdz. 7.2 – Program budownictwa społecznego (TBS)
Sygnatura 65

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego / Izabela Auguściak, Grażyna Rosa // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011,
nr 74, s. 721-732

Budownictwo społeczne z czym do Unii / Matylda Garbolińska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2003, nr 3, s. 27-28

Cztery konkursy towarzystw budownictwa społecznego / Hubert Trammer // Architektura Murator.
– 2004, nr 1, s. 52-63

Czynsze TBS-ów zwolnione z CIT // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2009, nr 6, s. 39-40

Dwa w jednym czyli pierwsza fuzja TBS / Matylda Garbolińska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2003, nr 8,
s. 10-11

Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych / Małgorzata Furmańska-Oćwieja // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2004, nr 649, s. 85-92

Formy popierania budownictwa społecznego / oprac. Na podstawie materiałów Biura Informacji i Promocji UmiRM // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 1, s. 12

Gry z blokiem / Marek Sietnicki // Architektura Murator. – 2004, nr 9, s. 28
Polem. z: Polskie antymieszkalnictwo – o architekturze TBS-ów / Grzegorz Wojtkun // Architektura Murator. – 2004, nr 5, s. 14-15

Jak gminny TBS umowy podpisuje / Zbigniew Marecki // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2007, nr 10, s. 6-7

Komentarz do projektów konkursowych / Piotr Wicha // Architektura. Murator. – 2004, nr 1, s. 67-68

Koszty mieszkań budowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego / Beata Uchman // Sprawy Mieszkaniowe. – 2002 nr 2-3-4 s. 104-113

Ma być ciepło, wygodnie i ładnie / Ewa Wojnowska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 1, s. 10-11

Mieszkania z TBS-ów / Wspólnota Mieszkaniowa. – 2000, nr 7, s. 6

Mieszkanie w towarzystwie / Ryszard Kozłowski // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2007, nr 4, s. 28-29

Model symulacyjny przedsięwzięcia TBS dla potrzeb planowania długookresowego / Jerzy Adamski, Małgorzata Stefańczyk, Marek Węglowski // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 1999, nr 1, s. 53-61

Na marginesie szczecińskich konkursów / Piotr Mync // Architektura. Murator. – 2004, nr 1, s. 64-66

Nowe podmioty w sferze zarządzania zasobem mieszkaniowym / Urszula Słowik // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 636, s. 93-107

Podmiejski TBS / Zbigniew Marecki // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 12, s. 37

Podmiejski TBS przyciąga miastowych / tekst i foto Zbigniew Marecki // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2008, nr 12, s. 24

Polskie antymieszkalnictwo o architekturze TBS-ów / Grzegorz Wojtkun // Architektura. Murator.
– 2004, nr 5, s. 14-15

Potrzeby mieszkaniowe współczesnej rodziny jako istotna kwestia społeczna : na przykładzie Towarzystw Budownictwa Społecznego / Andrzej Frączek // Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej. – 2010, t. 17, s. 253-272

Przeciw zmianom statusu własnościowego mieszkań TBS / Jerzy Bolkowski // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2008, nr 3, s. 34

Przestrzenne rozmieszczenie zasobów towarzystw budownictwa społecznego / Wanda Urbańska // Sprawy Mieszkaniowe. – 2002, z. 2-3-4, s. 83-103

Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w realizacji polityki mieszkaniowej państwa / Stanisław Belniak, Katarzyna Końska // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 614,
s. 107-125

Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności w Polsce / Elżbieta Twardowska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2011, nr 5, s. 43-64

Sektor budownictwa społecznego w Polsce / Artur Polak // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 79, s. 124-143

Stawki czynszu w TBS / Łukasz Sobiech // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2005, nr 11, s. 24

Surogat spółdzielczości ? / Ewa Wojnowska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 3, s. 27

TBS klient komercyjny ? / Jadwiga Bogdanowicz // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 18, s. 21-23

TBS już w Unii ? / MAG // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 1, s. 9

TBS z przyszłością / Zbigniew Marecki // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2003, nr 6, s. 11

TBS zarządza wspólnotą / Dorota Bąbiak-Kowalska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2008, nr 3, s. 30-31

TBS-y w statystyce // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2004, nr 1, s. 7-8

Tendencje architektoniczne i urbanistyczne zespołów mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego / Radosław Barek // Problemy Rozwoju Miast. – 2005, t. 2, nr 3, s. 68-73

Towarzystwa budownictwa społecznego i ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych / Agnieszka Ślesicka // Studia BAS. – 2007, nr 6, s. 69-88

Towarzystwa budownictwa społecznego jako instrument gminnej polityki mieszkaniowej / Artur Polak // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 80, s. 124-141

Ułatwienia dla TBS-ów / Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (IS) // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2000,
nr 8, s. 6

Ułatwienia dla TBS-ów / Wspólnota Mieszkaniowa. – 1999, nr 12, s. 16

W kolejce do TBS / Matylda Garbolińska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2003, nr 3, s. 26-27

Więcej pieniędzy dla TBS-ów // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2001, nr 2, s. 4-5

Zasady rachunkowości Towarzystw Budownictwa Społecznego : artykuł dyskusyjny / Andrzej Błażejewski // Rachunkowość. – 2003, nr 3, s. 59-64

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Nieruchomości C.H. Beck

Czy „opłaca się” zignorować podwyżkę czynszu w TBS ?// Nieruchomości C.H. Beck. – 2020, nr 12, s. 2

Jaki podatek przy wyprowadzce z TBS // Nieruchomości C.H. Beck. – 2020, nr 7, s. 29

Możliwość rezygnacji przez TBS-y z działalności w formule towarzystwa budownictwa społecznego / Tomasz Filipowicz, Mateusz Stawiarz // Nieruchomości C.H. Beck. – 2020, nr 6, s. 18-21

Zbycie przez TBS nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym / Agnieszka Żelazna // Nieruchomości C.H. Beck. – 2016, nr 7, s. 22-26

Spłata kredytu ze środków uzyskanych z czynszu w TBS zwalnia od podatku // Nieruchomości C.H. Beck.
– 2009, nr 8, s. 24

Definicja budownictwa społecznego // Nieruchomości C.H. Beck. – 2007, nr 7, s. 20

Definicja budownictwa społecznego // Nieruchomości C.H. Beck. – 2007, nr 3, s. 16

Przegląd Budowlany

Towarzystwa Budownictwa Społecznego / Nowakowska Joanna // Przegląd Budowlany. – 1998, nr 5,
s. 34-35

Przegląd Komunalny

TBS-Y a środki funduszu dopłat / Alina Muzioł-Węcławowicz // Przegląd Komunalny. – 2020, nr 11, s. 100-101

Nowy program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego / Henryk Gawroński // Przegląd Komunalny. – 2015, nr 2, s. 59-61

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Poczucie własności mieszkania lokatorów Towarzystw Budownictwa Społecznego / Maciej Kowalewski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, z. 3, s. 197-212

Studia Regionalne i Lokalne

„Mieszkam w TBS-ach” : społeczne identyfikacje mieszkańców budownictwa społecznego / Maciek Kowalewski // Studia Regionalne i Lokalne. – 2009, nr 1, s. 95-109