Opracowania tematyczne – KORUPCJA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 20.1 – TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE:

Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej Wojtyna
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 88-112 (Rozdz. 4 – Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik)
Sygnatura 20.1

DZIAŁ 28 – PRACA:

Typ kariery zawodowej a podatność na korupcję / Ireneusz Siudem [w:] Człowiek w środowisku pracy / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem
(Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 121-132
Sygnatura 28

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Przestępstwa „białych kołnierzyków” i korupcja – plagi życia gospodarczego / Andrzej Słaboń
[w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 252-253
Sygnatura 35.1

Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 128-129 (Rozdz. VII.5 – Korupcja, łapownictwo, płatna protekcja), s. 302-303 (Rozdz. XXV.2.5 – Działalność zorganizowanych grup przestępczych
w zakresie korupcji
), s. 315-344 (Rozdz. XXVI – Przestępstwo korupcji w ujęciu społeczno-prawnym),
s. 345-369 (Rozdz. XXVII – Korupcja w Policji), s. 326-329 (Okienko problemowe: Doświadczenia ombudsmana w zwalczaniu korupcji)
Sygnatura 35.1

Socjologia kryminalistyczna. Tom 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 222-225 (Okienko problemowe: Kontrola korupcji w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych), s. 572-573 (Rozdz. XCIV.10 – Znajomość pojęcia „korupcja”), s. 597-598 (Rozdz. XCVII.6 – Łapówki), s. 612-613 (Rozdz. C.1 – Przyjmowanie łapówek), s. 613-615 (Rozdz. C.2 – Wręczanie łapówek), s. 622-643 (Rozdz. CI – Związek przekonań
o rozpowszechnieniu łapówkarstwa w niektórych środowiskach z elementami charakterystyki respondentów
)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard Dyoniziak, Andrzej Słaboń, Wyd. 2
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-73 (Rozdz. 8 – Przestępstwa tzw. białych kołnierzyków)
Sygnatura 35.4

Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński (Seria: Wykłady z Socjologii, T. 3)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2006, s. 290-293 (Rozdz. 12 – Patologie życia publicznego. Korupcja)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 36.2 – ETYKA W BIZNESIE:

Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 187-194 (Korupcja)
Sygnatura 36.2

Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. Barbara Pogonowska, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 248-251 (Rozdz. 15.2 – Korupcja)
Sygnatura 36.2

Etyka gospodarcza i zawodowa : +28 przypadków / Grzegorz Myśliwiec
Warszawa : Almamer Szkoła Wyższa, cop. 2013, s. 38-47 (Rozdz. 2.5 – Korupcja jako patologia relacji biznes – państwo)
Sygnatura 36

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej / Grzegorz Myśliwiec
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007, s. 39-45 (Rozdz. 2.5 – Korupcja jako patologia relacji biznes-państwo)
Sygnatura 36.2

DZIAŁ 36.3 – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA:

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014,
s. 17-24 (Rozdz. 1.2 – Korupcja jako przejaw nieetycznego działania), s. 73-75 (Rozdz. 3.2 – Korupcja
w służbach mundurowych
), s. 125-132 (Rozdz. 5.2 – Korupcja i łapownictwo)
Sygnatura 36.3

DZIAŁ 36.4 – KORUPCJA:

Defraudacja i korupcja : zapobieganie i wykrywanie / Nigel Iyer, Martin Samociuk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Sygnatura 36.4

Korupcja jako problem społeczny / Grzegorz Makowski
Warszawa : „TRIO”, 2008
Sygnatura 36.4

Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie / red. Dylus Aniela, Rudowski Andrzej, Zaborski Marcin
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006
Sygnatura 36.4

Korupcja w nowym kodeksie karnym / Przemysław Palka, Małgorzata Reut (Seria: Skrypt)
Kraków : Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 1999
Sygnatura 36.4

Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica (Seria : Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Sygnatura 36.4

DZIAŁ 40.5 – SPRAWOZDAWCZOŒĆ FINANSOWA:

Nadużycia w firmach – Vademecum : zapobieganie i zwalczanie / Joseph T. Wells
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 271-305 (Cz. II – Przekupstwo i korupcja)
Sygnatura 40.5

DZIAŁ 40.8 – AUDYT:

Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora / Adam Bela, Ewa Bolesławska (Seria : Biblioteka Audytora, Nr 3)
Warszawa : „Info Audit”, 2005, s. 121-140 (Rozdz. 3 – Przekupstwo i korupcja),
s. 156-162 (Rozdz. 5.3 – Problematyka związana ze zwalczaniem korupcji w Unii Europejskiej)
Sygnatura 40.8

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 222-224 (Rozdz. 4.1 – Korupcja)
Sygnatura 40.85

DZIAŁ 54 – PRAWO KONSTYTUCYJNE:

Instytucje bezpieczeństwa narodowego / red. Mariusz Paździor, red. Bogumił Szmulik
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012, s. 152-160 (Rozdz. VI.§24 – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 54

Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2007, s. 290-303 (Rozdz. XVIII – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 54

Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki, Wyd. 5, stan prawny na 15 listopada 2015 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 325-333 (Rozdz. 7.5 – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 54

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Nepotyzm i klientelizm jako przykłady przestępstw łapownictwa gospodarczego, godzących w zasady uczciwej konkurencji / Aleksandra Urbanowicz [w:] Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego / redakcja Agnieszka Kilińska-Pękacz, Anita Kubanek ; [recenzent Jerzy Duży], Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2019 r.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019, s. 121-131
Sygnatura 60

Prawo karne gospodarcze / Inga Skowrońska, Stan prawny na dzień 1 stycznia 2023 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 14.03.2023 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, s. 71-83 (Rozdział 3 – Łapownictwo gospodarcze – art. 296a k.k.),
s. 140-148 (Rozdział 9 – Faworyzowanie wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu upadłościowym
– art. 302 k.k.
)
Sygnatura 60

Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 1] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski
Warszawa : Difin, 2020, s. 13-45 (Rozdz. I – Przestępczość korupcyjna)
Sygnatura 60

Przestępstwo korupcji w sporcie / Agnieszka Dalecka-Werpachowska, Mateusz Jaremczuk [w:] Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 2] / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2021, s. 92-102
Sygnatura 60

Spillover –korupcja – nieuczciwa konkurencja / Sandra Baranowska [w:] Przestępczość gospodarcza
w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego
/ redakcja Agnieszka Kilińska-Pękacz, Anita Kubanek ; [recenzent Jerzy Duży], Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2019 r.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019, s. 159-68
Sygnatura 60

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Eksplozja nierówności ? / Maria Jarosz, Marek W. Kozak
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Naukowa, 2015, s. 130-153 (Rozdz. 6 – Korupcja
w społeczeństwie i środowiskach władzy
)
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka
Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2021, s. 362-373 (Rozdział 6.3.3 – Korupcja),
s. 496-498 (Rozdział 7.5.4 – Korupcja jako problem globalny)
Sygnatura 68.3

Patologie społeczne i problemy społeczne / Irena Pospiszyl, Wydanie pierwsze
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 441-450 (Rozdział 14 – Patologia instytucji: Korupcja; Prawne regulacje i skala zjawiska; Uwarunkowania; Skutki; Przeciwdziałanie)
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminalistyka / Brunon Hołyst,Wyd. 11 zm.
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 277-292 (Rozdz. XIV – Korupcja)
Sygnatura 74

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd.13 zmienione, zaktualizowane i uzupełnione
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018, s. 1401-1408 (Rozdz. XLVI.6 – Zapobieganie korupcji)
Sygnatura 74

Prawo karne / Andrzej Marek, Wyd. 6 zm. (Seria: Studia Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2005, s. 618-624 (Rozdz. XIV.§128 – Łapownictwo i płatna protekcja)
Sygnatura 74

Prawo karne / autorzy Andrzej Marek, Violetta Konarska-Wrzosek, Wyd.12 zmienione
i uaktualnione
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 625-627 (§117.2 – Przestępstwa korupcyjne),
s. 680-685 (§130 – Łapownictwo i płatna protekcja)
Sygnatura 74

Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek, 5. wydanie, stan prawny
na 1 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 426-428 (Rozdział XIII.3 – Korupcja gospodarcza)
Sygnatura 74

Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / red. Marek Bojarski
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 469-471
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 935-943 (Rozdz. LI – Korupcja)
Sygnatura 74

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : LexixNexis, 2004, s. 1340-1347 (Okienko problemowe – Korupcja w policji i jej zapobieganie)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 75 – PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Prawo administracyjne / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [autorzy] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Dorota Pudzianowska, Joanna Róg-Dyrda, Ewa Stefańska, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Dawid Ziółkowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 622-624 (Rozdz. XXI.1.E – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 75

DZIAŁ 76 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk (Seria: Prawo i Administracja. Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 148-153 (Rozdz. 6.2 – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 76

DZIAŁ 76.1 – ADMINISTRACJA – HISTORIA, NAUKA, ORGANIZACJA:

Etyka urzędnika / Andrzej Zwoliński
Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012, s. 58-73 (Rozdz. 4 – Korupcja – przestępstwa biurowe)
Sygnatura 76.1

Przykłady działań antykorupcyjnych / Barbara Kudrycka [w:] Etyczne administrowanie : wyzwanie
dla samorządu terytorialnego
/ Barbara Kudrycka, Marek Dębicki (Seria: Jak Rządzić : podręczna biblioteka samorządowa)
Warszawa : „Twigger” : „Municipium”, 2000, s. 35-43
Sygnatura 76.1

Zwalczanie korupcji – koncepcje i strategie / Marek Dębicki [w:] Etyczne administrowanie : wyzwanie
dla samorządu terytorialnego
/ Barbara Kudrycka, Marek Dębicki (Seria: Jak Rządzić : podręczna biblioteka samorządowa)
Warszawa : „Twigger” : „Municipium”, 2000, s. 18-34
Sygnatura 76.1

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym / Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 292-314
Sygnatura 76.2

Lokalne strategie antykorupcyjne / Wiesława Borczyk, Marek Wójcik [w:] Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod redakcją CezaregoTrutkowskiego
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2006, s. 215-237
Sygnatura 76.2

Międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji w administracji publicznej / Tomasz Grzegorz Grosse [w:] Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod redakcją CezaregoTrutkowskiego
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2006, s. 21-38
Sygnatura 76.2

Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego / Dominik J. Kościuk [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 827-833
Sygnatura 76.2

Prawne aspekty zjawisk korupcyjnych / Anna Wojciechowska-Nowak [w:] Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod redakcją CezaregoTrutkowskiego
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2006, s. 55-72
Sygnatura 76.2

Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji / Monika Porwisz [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 874-886
Sygnatura 76.2

Przeciwdziałanie korupcji w Polsce – doświadczenia działań / Piotr Koryś [w:] Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod redakcją CezaregoTrutkowskiego
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2006, s. 39-54
Sygnatura 76.2

Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją – wybrane przykłady działań w Polsce / Marta
B. Rękawek-Pachwicewicz [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz
R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 152-161
Sygnatura 76.2

Vademecum skutecznego działania w samorządzie / Michał Kulesza, Ludwik Węgrzyn (Seria: Biblioteka Samorządowa)
Warszawa : „TWIGGER”, 2006, s. 86-96 (Rozdz. X – Patologie w zarządzaniu publicznym – przepisy antykorupcyjne)
Sygnatura 76.2

Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej / Helena Szewczyk [w:] Patologie
w administracji publicznej
/ red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 499-517
Sygnatura 76.2

Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym / Karol Kiczka
[w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 254-264
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 77 – SAMORZĄD TERYTORIALNY:

Rozwiązania o charakterze antykorupcyjnym / Patrycja Joanna Suwaj [w:] Prawo samorządu terytorialnego / red. Piotr Sitniewski
Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009, s. 207-224
Sygnatura 77

Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki, Wydanie 7, Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019, s. 313-354 (Rozdz. 10 – Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych)
Sygnatura 77

Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki, Wyd. 6, stan prawny na 1 września 2016 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 289-330 (Rozdz. 10 – Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych)
Sygnatura 77

Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki, Wyd. 3 (Seria Akademicka / Zakamycze)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006,
s. 222-249 (Rozdz. 10 – Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych)
Sygnatura 77

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 182-192 (Rozdz. 3.3.2.7 – Przepisy antykorupcyjne – zarys problematyki)
Sygnatura 77.2

Status prawny rady gminy / red. nauk. Marek Chmaj
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 172-183 (Rozdz. 7.4 – Przepisy antykorupcyjne)
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 84.1 –  BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Strategie i metody przeciwdziałania korupcji / Zbysław Dobrowolski [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki / redakcja naukowa Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Warszawa : “CeDeWu”, 2017, s. 113-128
Sygnatura 84.1

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 136-138 (Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Korupcja w działalności zorganizowanych struktur przestępczych / Wiesław Mądrzejowski
[w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil
W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2005, s. 459-474
Sygnatura 84.2

Korupcja w polskich sądach powszechnych – zagrożenia i fakty / Michał Laskowski [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2005, s. 367-393
Sygnatura 84.2

Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – symptomy i kulisy / Anna Wesołowska [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2005, s. 707-729
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana / red. nauk. Emil Pływaczewski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 s. 195-196 (Część 2. Rozdz. III.§5.B – Walka z korupcją),
s. 287-288 (Część 3. Rozdz. II.§2.5 – Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2022, s. 268-289 (Rozdział 17 – Przestępczość korupcyjna)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski (Seria: Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Podręcznik Akademicki)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2008,
s. 57-65 (Rozdz. 2.3.8 – Korupcja jako metoda oddziaływania zorganizowanych grup przestępczych),
s. 112-113 (Rozdz. 3.2.7 – Centralne Biuro Antykorupcyjne)
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 94.2 – PRAWO GOSPODARCZE UE:

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T. 2, Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji / Marian Zdyb (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 311-321 (Cz. IV.4 – Działalność gospodarcza funkcjonariuszy publicznych : prawo antykorupcyjne w kontekście służby publicznej)
Sygnatura 94.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Korupcja”, „klientelizm” i „kapitalizm politycznym” – jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego w Polsce / Piotr Solarz // Kontrola Państwowa. – 2007, nr 3, s. 114-118

Algorytmy antykorupcyjne / Marek Działoszyński // Kwartalnik Policyjny. – 2007, nr 2

Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym / Zbysław Dobrowolski // Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie

Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego (2004-2006) / Tomasz Grzegorz Grosse // Studia Regionalne i Lokalne. – 2006, nr 4, s. 19-41

Analiza zjawiska korupcji na podstawie raportów Banku Światowego / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Antykorupcyjne rozwiązania w polskim prawodawstwie / Aneta Garbacik // Służba Pracownicza. – 2000, nr 5, s. 1-7

Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju / Alina Hussein // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2017, vol. 51, nr 6, s. 117-127

Centralne Biuro Antykorupcyjne jako instytucja kontroli / Przemysław Szustakiewicz // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 3, s. 74-84

Czy globalizacja wspiera korupcję ? / Anna Maria Pluskota // Ekonomia Międzynarodowa. – 2017, nr 17, s.39-48

Definicja korupcji w nauce prawa administracyjnego / Agnieszka Piskorz-Ryń // Kontrola Państwowa.
– 2012, nr 5, s. 65-79

Definiowanie korupcji w kontekście różnic kulturowych / Agata Stachowicz-Stanusch, Anna Sworowska // Organizacja i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 97-115

Demaskacja jako narzędzie do walki z korupcją / Robert Dąbrowski // Kwartalnik Policyjny. – 2011, nr 3,
s. 38-43

Dwadzieścia lat antykorupcyjnej działalności NIK – rola Izby w zwalczaniu korupcji / Alina B. Hussein // Kontrola Państwowa. – 2019, nr 5, s. 27-37

Działalność Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania korupcji / Alina Hussein // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 4, s. 65-77

Działania analityczno-informacyjne identyfikujące mechanizmy korupcyjne w procesach zarządzania / Waldemar Walczak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2017, nr 16, s. 55-72

Ekonomiczne i kulturowo-polityczne przyczyny korupcji w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Piotr Solarz // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2013, nr 4, s. 5-14

Ekonomiczne i instytucjonalne determinanty przeciwdziałania korupcji / Marcin Brol // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2017, nr 2(15), s. 57-65

Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji / Waldemar Walczak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.
– 2019, vol. 22, nr 1, s. 31-51

Ekonomiczno-społeczna analiza przyczyn i skutków występowania mechanizmów korupcyjnych
w gospodarce
/ Radosław Bochan // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2013, nr 9, s. 105-128

Elity a korupcja / Maria Jarosz // Nowe Życie Gospodarcze. – 2005, nr 6, s. 5-9

Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych – na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji / Łukasz Dawid Dąbrowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2010/2011, t. 5, s. 77-96

Klauzula czynnego żalu i przerwanie solidarności sprawców przestępstwa korupcji wyborczej / Marcin Berent, Waldemar Kurkowski // Studia Prawnoustrojowe. – 2021, nr 54, s. 21-33

Kolaboratywne zarządzanie środkami publicznymi : nowe wytyczne INTOSAI / Zbysław Dobrowolski // Kontrola Państwowa. – 2016, nr 6, s. 162-166

Kontrowersje wokół ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym / Krzysztof Karsznicki // Prokuratura
i Prawo. – 2010, nr 3, s. 82-93

Korupcja : analiza prawno-karna i jej wykrywanie / Krystian Bartosz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 181-191

Przestępstwa korupcyjne a legalna korupcja – aspekty ekonomiczne i prawne / Waldemar Walczak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2019, nr 21, s. 44-81

Korupcja : wybrane konsekwencje prawne / Tomasz Szewc // Organizacja i Zarządzanie. – 2015, nr 1,
s. 115-125

Korupcja a rola państwa w rozwoju gospodarczym / Maciej Mindur // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2006, z. 74, s. 75-84

Korupcja formą współczesnego zepsucia czy przyzwolenia społecznego ? : analiza wybranych badań ankietowych / Piotr Budzyń // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 4, s. 203-214

Korupcja i architekci / Piotr Wicha, Krzysztof Mycielski, Przemysław Wierzbicki, Paweł Jasica // Architektura. Murator. – 2003, nr 4, s. 60-65

Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) / Piotr Wiatrowski // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 690, s. 95-112

Korupcja i zaufanie / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2007,  t. 10, nr 1,
s. 211-219

Korupcja jako element oceny samorządów terytorialnych w Polsce / Danuta Miłaszewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2018, t. 17, nr 2, s. 143-155

Korupcja jako problem i wyzwanie dla współczesnej administracji / Józef Zabielski // Kontrola Państwowa. – 2010, nr specj. styczeń, s. 133-146

Korupcja jako problem zarządzania publicznego / Krzysztof Skowron  // Organizacja i Zarządzanie. – 2015, nr 2, s. 117-133

Korupcja jako przejaw crony capitalismu na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich / Renata Pęciak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 139, s. 187-198

Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności / Waldemar Walczak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2018, nr 19, s. 11-41

Korupcja w administracji podatkowej w Polsce / Leszek Syguła // Finanse Komunalne. – 2006, nr 3, s. 50-59

Korupcja w biznesie jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / Jacek Bil // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. – 2014, nr 15, s. 28-39

Korupcja w biznesie międzynarodowym a zachowania przedsiębiorstw – przegląd wybranej literatury / Katarzyna Mroczek, Piotr Trąpczyński, Agata Więcek // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2013, t. 1, nr 5, s. 34-41

Korupcja w reklamie farmaceutycznej / Leszek Wilk // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 10, s. 21-36

Korupcja w sektorze prywatnym w Estonii / Ernest Szczęch // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2016, nr 29,
vol. XIX, s. 55-66

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Piotr Sulowski // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. – 2012, t. 8, s. 57-81

Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w kodeksie karnym / Piotr Wiatrowski // Prokuratura i Prawo. – 2008, nr 7-8, s. 56-68

Łączenie funkcji publicznej z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki w świetle ustawowych ograniczeń : naruszenia ustawy antykorupcyjnej i ustawy kominowej / Waldemar Walczak // Kontrola Państwowa. – 2014,
nr 6, s. 131-150

Miejsce organów kontroli w walce z korupcją – identyfikacja i eliminacja mechanizmów korupcjogennych / Ryszard Szyc // Kontrola Państwowa. – 2015, nr 6, s. 37-53

Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych / Łukasz Dawid Dąbrowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2009/2010, t. 4, s. 170-179

Młodzież wobec korupcji / Maria T. Ślimkowska [w:] Badania problemów społecznych / red. nauk. Jerzy Kwaśniewski ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (Seria: Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, T. VI)
Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2003, s. 58-77

Na marginesie (głównego nurtu) : nepotyzm i korupcja także w sektorze prywatnym / JJT // Przegląd Ekonomiczny. – 2018, nr 17, s. 35-36

Nadużycie władzy publicznej elementem korupcji / Waldemar Walczak // Kontrola Państwowa. – 2019,
nr 2, s. 109-125

Nastawienia prokuratorów wobec korupcji / Anna Kubiak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2007, t. 10, nr 2, s. 37-36

Nieetyczny wymiar korupcji / Karolina Pięta // Rozprawy Społeczne. – 2019, t. 13, nr 4, s. 25-36

Nieliniowy wpływ korupcji na PKB per capita – konsekwencje dla gospodarki / Anna Maria Pluskora // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 499, s. 202-212

Nieliniowy wpływ korupcji na poziom rozwoju gospodarczego / Anna Pluskota // Studia Prawno-Ekonomiczne.
– 2019, t. 113, s. 281-297

Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296a § 1 k.k.) / Mikołaj Iwański // Państwo
i Prawo. – 2009, nr 10, s. 70-82

Nowe rozwiązania kodeksu karnego przeciw korupcji / Wiesław Jasiński // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2003, nr 11, s. 10-15

Nowe środki prawne w zakresie przeciwdziałania przestępstwom korupcyjnym / Waldemar Jaroch // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2004, nr 1, s. 23-26

O korupcji urzędniczo-komercyjnej w Polsce : wyniki badań empirycznych / Anna Kubiak // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2005, t. 8, nr 1, s. 287-300

O potrzebie rzeczywistej kryminalizacji korupcji w sektorze prywatnym / Celina Nowak // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2021, nr 3, s. 10-16

O potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego / Oktawia Górniok // Prokuratura i Prawo. – 2007, nr 6, s. 5-10

O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie
przed odpowiedzialnością karną
/ Leon Tyszkiewicz // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 11-12, s. 35-50

Oblicza korupcji : formy i typy zachowań / Agata Stachowicz-Stanusch, Anna Sworowska // Organizacja
i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 117-133

Obszary zagrożenia korupcją / Alina Hussein // Kontrola Państwowa. – 2017, nr 5, s. 50-60

Ochrona interesów finansowych UE – działalność Europejskiego Biura ds. Zwalczania Oszustw (OLAF) / Justyna Łacny // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2003, nr 2, s. 5-26

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy „antykorupcyjnej” / Marcin Jachimowicz// Prokuratura i Prawo. – 2006, nr 10, s. 103-109

Odpowiedzialność karna za pranie pieniędzy pochodzących z korupcji (w świetle ustawodawstwa polskiego i australijskiego) / Janusz Bojarski, Stanisław Leszczyński // Państwo i Prawo. – 2009, nr 5,
s. 107-117

Ograniczenia antykorupcyjne członków samorządowych kolegiów odwoławczych / Jakub Jan Zięty // Studia Prawnoustrojowe. – 2022, nr 55, s. 323-339

Ograniczenia antykorupcyjne radnych jednostek samorządu terytorialnego / Patrycja Biernat, Ewa Kwaczyńska // Rocznik Samorządowy. – 2016, t. 5, s. 41-51

Patologie okresu transformacji / Janusz Grabowski // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 67-80

Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym / Janusz Bojarski, Tomasz Oczkowski // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 4, s. 81-92

Penalizacja korupcji w sporcie – uwagi krytyczne / Jacek Potulski // Prokuratura i Prawo. – 2012, nr 3,
s. 67-78

Pochwała korupcji i nepotyzmu w systemach totalitarnych… ale co teraz ? / Marek Gniazdowski // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 2, s. 123-129

Polski trójkąt korupcyjny / Janina Filek // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. – 2006, t. 9, nr 1,
s. 157-171

Pomiar korupcji i jego ograniczenia / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.
– 2018, vol. 21, nr 1, s. 7-20

Posłowie popierają antykorupcyjne działania Najwyższej Izby Kontroli // Kontrola Państwowa. – 2008,
nr 5, s. 95-100

Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej / Waldemar Jaroch // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2003, nr 4, s. 12-18

Prawne instrumenty zapobiegania korupcji / Elżbieta Jarzęcka-Siwik / Kontrola Państwowa. – 2006, nr 2,
s. 29-53

Prawno-historyczne aspekty przeciwdziałania ryzykom korupcyjnym / Vasyl Franchuk // Współczesne Problemy Zarządzania. – 2020, t. 8, nr 2(17), s. 97-104

Problem korupcji na Ukrainie / Piotr Kościński, Daniel Szeligowski // Biuletyn PISM. – 2017, nr 3

Problem optymalnego poziomu korupcji na przykładzie wybranych państw Europy / Anna Maria Pluskota // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 9, cz. 1, s. 269-281

Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy zagrożonych ryzykiem korupcji / Marcin Klimek, Piotr Łebkowski // Logistyka. – 2012, nr 2, CD nr 2, s. 737-736

Problematyka korupcji w polskim kodeksie karnym na tle klarownych regulacji japońskich / Maciej Błotnicki // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2016, nr 29, vol. XIX, s. 9-20

Przeciwdziałanie korupcji / Aneta Garbacik // Służba Pracownicza. – 2005, nr 5, s. 13-14

Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym : rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji / Zbysław Dobrowolski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 5, cz. 2, s. 113-127

Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych / Michał Cyrankiewicz // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 4,
s. 49-60

Przepisy antykorupcyjne w ustawach samorządowych / Olga Kocot // Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka / Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. – 2002, rok III, s. 14-28

Przesłanki odwołania członka zarządu spółki gminnej : art. 5 ust. 2 ustawy antykorupcyjnej / Jakub Jan Zięty // Kontrola Państwowa. – 2013, nr 1, s. 191-199

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym w sporcie / Cezary Kąkol // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 11,
s. 112-139

Przestępstwa urzędnicze w kodeksie karnym : (sprzedajność i nadużycie władzy) / Jerzy Skorupka // Finanse Komunalne. – 2005, nr 10, s. 5-15

Przestępstwo korupcji – uwarunkowania karnoprawne i społeczne / Paweł Falenta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2016, nr 1, s. 147-163

Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.) / Ryszard A. Stefański // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 3, s. 50-68

Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.) / Ryszard A. Stefański // Prokuratura
i Prawo. – 2004, nr 2, s. 60-70

Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.)/ Ryszard A. Stefański // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 4, s. 68-80

Przewalczyć pokusę korupcji : o metodach sprawdzania lojalności pracowników rozmawiamy
z detektywem Rafałem Rutkowskim, szefem firmy Systemy Bezpiecznego Biznesu / rozm. Renata Kaczyńska-Maciejowska
// Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 17, s. 26-30

Przyczyny i metody zwalczania zjawiska korupcji w samorządach lokalnych / Izabella Dąbrowska-Mikuta // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2013, nr 11, s. 71-81

Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku / Piotr Wiatrowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 725, s. 119-134

Regulacje antykorupcyjne publicznego prawa gospodarczego a ubieganie się o pozwolenia administracyjne na wykonywanie działalności gospodarczej / Jan Gola // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 362, s. 109-120

Regulacje w gospodarce a zjawisko korupcji / Zbysław Dobrowolski // Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. – 2005, nr 1, s. 69-79

Rola najwyższych organów kontroli w walce z korupcją/ Alina Hussein // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 4, s. 4-7, 15

Rozerwanie solidarności sprawców korupcji wyborczej i referendalnej / Paweł Bachmat // Prokuratura
i Prawo. – 2011, nr 12, s. 104-129

Rozwój przedsiębiorczości urzędów samorządowych w procesie kształtowania praktyk antykorupcyjnych / Barbara Pytko // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2010, t. 6, s. 280-293

Rządowy program przeciwdziałania korupcji – kształtowanie polityki antykorupcyjnej w latach
2014-2019
/ Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2014, nr 5, s. 95-113

Samorządowe przepisy antykorupcyjne – postulaty de lege ferenda / Anna Wierzbica // Administracja Publiczna. – 2010, nr 2, s. 99-115

Schengen za walkę z korupcją ? : zamiast podwójnych standardów czas na szczerą dyskusję o Rumunii / Anita Sobják // Biuletyn PISM. – 2015, nr 19

Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce / Daniel Lampart // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2015, nr 3, s. 81-92

Społeczne skutki korupcji politycznej / Marcin Brol // Nauki Społeczne. – 2011, nr 2(4), s. 163-175

Strategia walki z korupcją – teoria i praktyka / Helena Sutch // Zeszyty BRE Bank-CASE. – 1999, nr 43,
s. 1-27

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w doskonaleniu zarządzania organizacją / Janusz Chełchowski, Brygida Kondracka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 4, s. 248-258

Systemowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych na tle rozwiązań prawa niemieckiego / Michał Kania // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2017, nr 497, s. 128-147

Ściganie przestępczości White Collar Crime w Polsce i Japonii/ Jakub Łukasz Pacławski // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2016, nr 29, vol. IXX, s. 47-54

Typy uprzywilejowane przestępstwa korupcji wyborczej / Jacek Michał Wojciechowski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2021, t.13, nr 25, s. 279-292

Urynkowienie gospodarki a korupcja – doświadczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej / Marcin Brol // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2019, nr 378, s. 147-157

W zamian za korzyści : działania nieetyczne i korupcja w organizacji / Marek Bugdol // Personel
i Zarządzanie. – 2003, nr 9, s. 22-23

Wpływ korupcji na inwestycje w wybranych państwach Europejskich / Anna Maria Pluskota // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 7, cz. 2, s. 223-235

Wpływ korupcji na poziom wczesnej przedsiębiorczości / Anna Maria Pluskota // Studia Prawno-Ekonomiczne.
– 2018, t. 107, s. 359-371

Wpływ korupcji na przedsiębiorczość / Anna Maria Pluskota // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2018, nr 334, vol. 2, s. 201-212

Wpływ wolności gospodarczej na korupcję na przykładzie wybranych państw europejskich / Anna Maria Pluskota // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2017, nr 328, vol. 2, s. 151-162

Wobec korupcji / Władysław Stasiak // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 2, s. 118-126

Współpraca międzynarodowa w walce z korupcją / Zbysław Dobrowolski // Kontrola Państwowa. – 2006, nr 6, s. 127-139

Współpraca Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy ze służbami specjalnymi innych państw
a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
/ Mateusz Jaremczuk // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
– 2018, nr 19, s. 42-57

Zachowania korupcyjne w świetle prawa karnego islamu : przyczynek do dyskusji / Przemysław Palka // Studia Prawnoustrojowe. – 2012, nr 15, s. 119-128

Zagrożenia korupcyjne w informatyzacji przestrzeni publicznej / Jacek Buko // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 112, s. 221-228

Zagrożenia korupcyjne w polskim samorządzie terytorialnym / Mateusz Bartoszewicz // Rocznik Samorządowy. – 2016, t. 5, s. 21-40

Zagrożenie zjawiskiem korupcji ze strony członków zorganizowanych grup przestępczych z perspektywy funkcjonariuszy Służby Więziennej / Monika Kotowska // Studia Prawnoustrojowe. – 2015, nr 27,
s. 139-151

Zakres bezprawności „korupcji urzędniczej” – przyjmowanie korzyści a pełnienie funkcji publicznej / Agnieszka Liszewska // Kontrola Państwowa. – 2015, nr 5, s. 149-158

Zalety nowych przepisów przeciw korupcji / Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2003, nr 6, s. 60-71

Zapobieganie korupcji / dyskusję oprac. Sławomir Trzaskowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 1,
s. 12-15

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji osób na eksponowanych stanowiskach / Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2011, nr 5, s. 73-92

Zasoby i wiedza w organizacji a korupcja / Krzysztof Nowakowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2005, z. 7-2, s. 69-82

Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej wobec osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Mariusz Czyżak // Finanse Komunalne. – 2012, nr 9, s. 41-48

Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych
i antykorupcyjnych
/ Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka // Organizacja i Zarządzanie. – 2016, nr 2,
s. 143-156

Zjawiska korupcyjne jako podstawowa kategoria zagrożeń bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP – perspektywa Służby Kontrwywiadu Wojskowego / Maciej Ciesielski // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2015, nr 13, s. 209-218

Zjawisko korupcji oraz jej wpływ na funkcjonowanie organizacji / Rafał Grupa, Marcin Łączek // Organizacja i Zarządzanie. – 2015, nr 3, s. 79-90

Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej : przypadek Finlandii / Bartosz Czepil // Przegląd Politologiczny. – 2017, nr 2, s. 113-127

Zjawisko korupcji w działalności gospodarczej / Edward Szczepanik // Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo. – 2011, nr 1(2), s. 111-139

Zjawisko korupcji w policji polskiej / Mirosław Bednarski // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2011,
nr 1, s. 87-115

Zjawisko korupcji w Polsce i Norwegii – zarys charakterystyki prawnoporównawczej / Paulina Małgorzata Grabarz // Studenckie Zeszyty Naukowe. – 2016, nr 29, vol. IXX, s. 37-45

Zwalczanie i zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych – uwagi w ujęciu komparatystycznym / Michał Kania // Kontrola Państwowa. – 2022, nr 1, s. 149-167

Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych / Jolanta Pacian, Anna Pacian // Studia Prawnoustrojowe. – 2010, nr 11, s. 255-266

Zwalczanie korupcji z perspektywy USA / Emilia Justyna Powell // Prokuratura i Prawo. – 2007, nr 1,
s. 27-35

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

a&s Polska

Korupcja – wyzwanie najbliższych miesięcy / Michał Czuma // a&s Polska. – 2018, nr 2, s. 99-101

ABC Jakości

Certyfikat Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dla Agencji Rynku Rolnego / Elżbieta Stefaniak // ABC Jakości. – 2011, nr 1-2 (65-66), s. 73-75

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym // ABC Jakości. – 2007, nr 3-4 (51-52), s. 30-35

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym / Jerzy Kowalczyk, Mirosław Recha // ABC Jakości.
– 2007, nr 1-2 (49-50), s. 10-14

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Część 1 – Zasady i wymagania systemu / Jerzy Kowalczyk, Tomasz Kloze, Witold Modliński, Mirosław Recha // ABC Jakości. – 2006, nr 2-3 (46-47), s. 26-37

Wdrażanie systemu antykorupcyjnego w organizacji / Jerzy Kowalczyk // ABC Jakości. – 2004, nr 2 (38),
s. 4-7

Aura

Korupcja w gospodarce wodnej / Agnieszka Thier // Aura. – 2015, nr 3, s. 8-11

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej / Agata Pierścieniak, Mariola Grzebyk // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 6, s. 22-30

Korupcja w biznesie / Krzysztof Nowakowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 11,
s. 24-31

Korupcja w organizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 7, s. 5-10

Zachowania korupcyjne menedżerów / Katarzyna Cieślińska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 7, s. 37-44

Sposoby walki z korupcją / Jerzy Matejuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 11,
s. 39-45

Gospodarka Narodowa

Percepcja korupcji na poziomie przedsiębiorstw w krajach postkomunistycznych / Andrzej Cieślik, Łukasz Goczek // Gospodarka Narodowa. – 2015, nr 2, s. 55-77

Przyczyny korupcji w krajach postkomunistycznych / Łukasz Goczek // Gospodarka Narodowa. – 2010,
nr 4, s. 67-87

Inżynieria i Budownictwo

Globalna bolączka budownictwa : korupcja / Zbigniew Cywiński // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 2,
s. 70-72

Organizacja i Kierowanie

Zaufanie kontra korupcja – wybór strategiczny / Wiesław Maria Grudzewski i in. // Organizacja
i Kierowanie. – 2009, nr 2, s. 133-144

Normalizacja korupcji w organizacji jako zagrożenie dla zarządzania zaufaniem / Wiesław Maria Grudzewski, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz // Organizacja i Kierowanie.
– 2008, nr 1, s. 7-21

Problemy Jakości

Transparentność zarządzania – system zapobiegania korupcji / Centrum Certyfikacji Jakości // Problemy Jakości. – 2022, nr 3, s. 30

Czy dysfunkcjonalność systemu może być przyczyną korupcji ? / Anna Pacian, Jolanta Pacian // Problemy Jakości. – 2010, nr 8, s. 24-27

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym /Jerzy Kowalczyk, Mirosław Recha // Problemy Jakości. – 2009, nr 5, s. 6-8

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym /Jerzy Kowalczyk // Problemy Jakości. – 2007, nr 4,
s. 7-14

Przegląd Europejski

Kraje Unii Europejskiej w walce z korupcją / Włodzimierz Fechler // Przegląd Europejski. – 2002, nr 1,
s. 57-71

Przegląd Organizacji

Amerykańska walka z korupcją na rynkach zagranicznych – „Journal of Business Ethics” / opr. Maria Aluchna // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 12, s. 45-48

Kierunki, sposoby i narzędzia walki z korupcją / Jerzy Matejuk // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 9, s. 28-30

Korupcja – istota, źródła, zakres i zagrożenia / Jerzy Matejuk // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 5, s. 7-101

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego / Magdalena Kowalewska-Łukuć, Lucyna Staniszewska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2019, nr 3, s. 87-99

Ryzyko zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP : założenia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych / Jan Burzyński, Tomasz Burzyński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2013, nr 2, s. 217-229

Samorząd Terytorialny

Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych / Tomasz Szewc // Samorząd Terytorialny.
– 2016, nr 4, s. 45-54

Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Helena Szewczyk // Samorząd Terytorialny. – 2012, nr 11, s. 62-74

Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa antykorupcyjnego / Dawid Sześciło // Samorząd Terytorialny. – 2009, nr 1-2, s. 63-71

The European Anti-Fraud Office (OLAF) – sprzymierzeniec w walce z korupcją [ref. ] / Marta Rękawek // Samorząd Terytorialny. – 2001, nr 5, s. 49-53

Wpływ zachowań korupcyjnych na prawidłowość aktu administracyjnego / Robert Gałęski // Samorząd Terytorialny. – 2000, nr 7/8, s. 78-87

Etyczne obowiązki radnych i urzędników w przeciwdziałaniu korupcji / Barbara Kudrycka // Samorząd Terytorialny. – 2000, nr 4, s. 3-13

Analiza stanu prawnego w zakresie problematyki antykorupcyjnej na poziomie gminy / Robert Suwaj // Samorząd Terytorialny. – 2000, nr 4, s. 25-31

Ocena stanu prawnego w zakresie ścigania i wykrywalności korupcji w administracji publicznej w Polsce / Mirosław Wincenciak // Samorząd Terytorialny. – 2000, nr 4, s. 51-57

Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych / Joanna Jagoda // Samorząd Terytorialny. – 1998, nr 6,
s. 33-40

Wspólnoty Europejskie

Korupcja w polskim systemie celnym / Gerard Mosiej // Wspólnoty Europejskie. – 2007, nr 1, s. 14-21

Zwalczanie zjawiska korupcji w prawie Unii Europejskiej / Agnieszka Grzelak, Filip Jasiński // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 1, s. 55-60

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wirusowy charakter korupcji – czy organizacja może zarazić się korupcją ? / Agata Stachowicz-Stanusch // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 1, s. 51-62