Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2022-08-08

  1. PN-EN 1130:2020 Meble dla dzieci — Łóżeczka — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  2. PN-EN 1443:2019 Kominy — Wymagania ogólne
  3. PN-EN 10216-5:2021 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
  4. PN-EN 13598-2:2020 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych
  5. PN-EN 13614:2021 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
  6. PN-EN 13623:2021 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych wobec Legionella — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
  7. PN-EN 17298:2019 Pasze — Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie kwasu benzoesowego
   i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  8. PN-EN ISO 2409:2021 Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć
  9. PN-EN ISO 4947:2021 Stal i żeliwo — Oznaczanie zawartości wanadu — Metoda miareczkowania potencjometrycznego
  10. PN-EN ISO 6145-7:2019 Analiza gazu — Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych — Część 7: Termiczne regulatory przepływu masy
  11. PN-EN ISO 12966-3:2016 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych — Część 3: Przygotowanie estrów metylowych z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH)
  12. PN-ISO 2962:2022 Sery i sery topione — Oznaczanie całkowitej zawartości fosforu — Metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej
  13. PN-ISO 9836:2022 Właściwości użytkowe w budownictwie — Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
  14. PN-ISO 12078:2022 Bezwodny tłuszcz mleczny — Oznaczanie zawartości steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda odniesienia)
  15. PN-ISO 27105:2022 Mleko i ser — Oznaczanie zwartości lizozymu białka jaja kurzego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  16. PKN-ISO/TS 11007-2:2022 Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych — Część 2: Metoda z wymywaniem wodą
  17. PKN-ISO/TS 17996:2022 Ser — Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą jednoosiowego ściskania przy stałej prędkości przemieszczania
  18. PKN-CEN/TS 17481:2022 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartości soli w asfalcie — Metoda konduktometryczna
  19. PKN-CEN/TS 17482:2022 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie liczby kwasowej asfaltów — Metoda potencjometryczna
  20. PN-B-12012:2022 Metody badań wyrobów budowlanych ceramicznych — Określanie odporności
   na zamrażanie-odmrażanie metodą badania całych wyrobów