Polskie normy – nowości z dn. 21.11.2018

  1. PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-46: Ochrona
   dla zapewnienia bezpieczeństwa — Odłączanie izolacyjne i łączenie
  2. PN-EN 1504-8:2016 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych — Część 8: Sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
  3. PN-EN 10028-2:2017 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
  4. PN-EN 14209:2017 Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania
   i metody badań
  5. PN-EN 14216:2015 Cement — Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji
  6. PN-EN 14353:2017  Narożniki metalowe i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badań
  7. PN-EN ISO 16120-1:2017 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu — Część 1: Wymagania ogólne