Polskie normy – nowości z dn. 10.09.2021

 1. PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu — Część 8: Ciepło hydratacji — Metoda rozpuszczania
 2. PN-EN 1279-6:2018 Szkło w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe
 3. PN-EN 10217-5:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy
  — Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami
  w temperaturze podwyższonej
 4. PN-EN 12735-1:2020 Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 1: Rury do instalacji rurowych
 5. PN-EN 14276-1:2020 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła — Część 1: Zbiorniki — Wymagania ogólne
 6. PN-EN 14276-2:2020 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła — Część 2: Przewody rurowe — Wymagania ogólne
 7. PN-EN 17177:2019 Opakowania szklane — Zamknięcie koronowe — Zamknięcie koronowe o średnicy 26 mm, o wysokości 6 mm
 8. PN-EN 17194:2020 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 i B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS
 9. PN-EN 17256:2020 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS
 10. PN-EN ISO 9013:2017 Cięcie termiczne — Klasyfikacja cięcia termicznego — Specyfikacja geometrii wyrobu
  i tolerancje jakości
 11. PN-ISO 15885:2021 Tłuszcz mleczny — Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej
 12. PN-ISO 15884:2021 Tłuszcz mleczny — Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych