Polskie normy – nowości z dn. 27.04.2023

 1. PN-EN 54-7:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 7: Czujki dymu — Czujki punktowe działające
  z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
 2. PN-EN 12850:2022 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
 3. PN-EN ISO 7010:2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
 4. PN-EN ISO 14050:2021 Zarządzanie środowiskowe — Terminologia
 5. PN-ISO 6707-1:2023 Budynki i budowle — Terminologia — Część 1: Terminy ogólne
 6. PN-ISO 16245:2023 Informacja i dokumentacja — Pudła, okładki na akta i inne opakowania, wykonane
  z materiałów celulozowych przeznaczone do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych
 7. PN-Z-04544:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 1-naftyloaminy i jej soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną
 8. PN-Z-04545:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie furanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
 9. PN-Z-04546:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie trietyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
 10. PN-Z-04548:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie nadtlenku wodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną