Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2023-04-27

  1. PN-EN 54-7:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 7: Czujki dymu — Czujki punktowe działające
   z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
  2. PN-EN 12850:2022 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
  3. PN-EN ISO 7010:2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
  4. PN-EN ISO 14050:2021 Zarządzanie środowiskowe — Terminologia
  5. PN-ISO 6707-1:2023 Budynki i budowle — Terminologia — Część 1: Terminy ogólne
  6. PN-ISO 16245:2023 Informacja i dokumentacja — Pudła, okładki na akta i inne opakowania, wykonane
   z materiałów celulozowych przeznaczone do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych
  7. PN-Z-04544:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 1-naftyloaminy i jej soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną
  8. PN-Z-04545:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie furanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
  9. PN-Z-04546:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie trietyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  10. PN-Z-04548:2023 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie nadtlenku wodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną