Polskie normy – nowości z dn. 10.08.2023

 1.  PN-B-19707:2023 Cement — Cement specjalny — Skład, wymagania i kryteria zgodności
 2. PN-EN 840-6:2020 Ruchome pojemniki na odpady — Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
  i zdrowia pracownika
 3. PN-EN ISO 13370:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt
  — Metody obliczania
 4. PN-EN ISO 19403-2:2020 Farby i lakiery — Zwilżalność — Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania
 5. PN-EN ISO 19403-3:2020 Farby i lakiery — Zwilżalność — Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli
 6. PN-EN ISO 19650-1:2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji
  o obiekcie budowlanym (BIM) — Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym — Część 1: Koncepcje i zasady
 7. PN-ISO 8553:2023 Mleko — Oznaczanie liczby drobnoustrojów — Technika płytkowo-ezowa w temperaturze 30 stopni C
 8. PN-ISO 9624:2023 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów
  pod ciśnieniem — Tuleje kołnierzowe i luźne kołnierze mocujące — Dopasowanie wymiarów
 9. PN-ISO 11865:2023 Mleko pełne w proszku instant — Oznaczanie liczby białych drobin
 10. PN-ISO 26323:2023 Przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich
  za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)