Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2023-08-10

  1.  PN-B-19707:2023 Cement — Cement specjalny — Skład, wymagania i kryteria zgodności
  2. PN-EN 840-6:2020 Ruchome pojemniki na odpady — Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
   i zdrowia pracownika
  3. PN-EN ISO 13370:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt
   — Metody obliczania
  4. PN-EN ISO 19403-2:2020 Farby i lakiery — Zwilżalność — Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania
  5. PN-EN ISO 19403-3:2020 Farby i lakiery — Zwilżalność — Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli
  6. PN-EN ISO 19650-1:2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji
   o obiekcie budowlanym (BIM) — Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym — Część 1: Koncepcje i zasady
  7. PN-ISO 8553:2023 Mleko — Oznaczanie liczby drobnoustrojów — Technika płytkowo-ezowa w temperaturze 30 stopni C
  8. PN-ISO 9624:2023 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów
   pod ciśnieniem — Tuleje kołnierzowe i luźne kołnierze mocujące — Dopasowanie wymiarów
  9. PN-ISO 11865:2023 Mleko pełne w proszku instant — Oznaczanie liczby białych drobin
  10. PN-ISO 26323:2023 Przetwory mleczne — Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich
   za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)