Polskie normy – nowości z dn. 24.03.2017

 1. PN-EN 459-3:2015 Wapno budowlane — Część 3: Ocena zgodności
 2. PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
 3. PN-EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej — Definicje, wymagania i metody badań
 4. PN-EN 16618:2015 Analiza żywności — Oznaczanie akryloamidu w żywności metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-ESI-MS/MS)
 5. PN-EN 16619:2015 Analiza żywności — Oznaczanie benzo[a]pirenu, benz[a]antracenu, chryzenu
  i benzo[b]fluorantenu w artykułach żywnościowych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS)
 6. PN-EN 16620:2015 Analiza żywności — Oznaczanie furanu w kawie i produktach kawowych w fazie nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS GC-MS)
 7. PN-EN ISO 4833-1:2013 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów — Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C
 8. PN-EN ISO 4833-2:2013 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów — Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C
 9. PN-EN ISO 13788:2013 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku — Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej — Metody obliczania
 10. PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego (Zmiana A1)
 11. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
 12. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Układy uziemiające i przewody ochronne