Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2017-02-09

  1. PN-B-02170:2016 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
  2. PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych — Część 4: Elementy murowe
   z autoklawizowanego betonu komórkowego
  3. PN-EN 1427:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury mięknienia — Metoda Pierścień i Kula
  4. PN-EN 10027-2:2015 Systemy oznaczania stali — Część 2: System cyfrowy
  5. PN-EN 12150-1:2015 Szkło w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe — Część 1: Definicja i opis
  6. PN-EN 13162+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
  7. PN-EN 14303:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
  8. PN-EN 14309:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
  9. PN-EN 14682:2015 Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej — Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej — Specyfikacja
  10. PN-EN 16012+A1:2015 Izolacja cieplna budynków — Wyroby do izolacji refleksyjnej — Określanie deklarowanych cieplnych właściwości użytkowych
  11. PN-EN 16025-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w konstrukcjach budowlanych
   — Podsypki z EPS w postaci związanej — Część 1: Wymagania dotyczące wstępnie przygotowanego
   w zakładzie tynku suchego z EPS
  12. PN-EN ISO 2692:2015 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Tolerancje geometryczne — Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)
  13. PN-EN ISO 6506-3:2014 Metale — Pomiar twardości sposobem Brinella — Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia
  14. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi — Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej — Część 1: Kompletne okna i drzwi
  15. PN-EN ISO 12571:2013 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych — Określanie właściwości sorpcyjnych