Opracowania tematyczne – STYLE KIEROWANIA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Organizacje : istota, struktury, procesy / Marcin Bielski, Wyd. 2
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, s. 271-281 (Rozdz. 5.3.2 – Style kierowania)
Sygnatura 2

Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami / Augustyn Wajda
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2003, s. 89-115 (Rozdz. III – Style kierowania organizacjami)
Sygnatura 2

Sprawne zarządzanie organizacją : zarys teorii i praktyki / Witold Kieżun
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 1997, s. 149-187 (Rozdz. 7 – Indywidualne style kierowania)
Sygnatura 2

Style kierowania w opiniach klasyków i na tle współczesnych poglądów / Elżbieta Kowalczyk
[w:] Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządzaniu/ red. Piotr Banaszyk; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 94-113
Sygnatura 2

Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz Potocki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2005, s. 204-246 (Rozdz. 6 – Przywództwo i style kierowania)
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania : zarządzanie w sferze publicznej / Zbysław Dobrowolski, Wydanie I
Warszawa : PWN, copyright 2024, s. 203-208 (Rozdział IV.1.2 – Style kierowania)
Sygnatura 5.1

Organizacja, zarządzanie i elementy marketingu / Czesław Linczowski (Seria: Monografie, Studia, Rozprawy ; 14)
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999, s. 195-199 (Rozdz. 10.3 – Style kierowania)
Sygnatura 5.1

Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / pod redakcją Adama Stabryły, Wydanie 2, uzupełnione
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 216-221 (Rozdz. 12.5 – Style zarządzania)
Sygnatura 5.1

Style kierowania w organizacji / Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz [w:] Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 184-202
Sygnatura 5.1

Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski, Wydanie II
Warszawa : PWN, 2022, s. 243-246 (Rozdział 10.2 – Style przewodzenia)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Kierowanie zespołami ludzi / Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy BELLONA, 2000, s. 67-71 (Rozdz. 6.5 – Style przywództwa
oraz determinanty ich wyboru
)
Sygnatura 14

Podstawy organizacji pracy i kierowania : próba kompleksowego ujęcia / Paweł Żukowski
Szczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 224-244 (Rozdz. 9 – Podstawowe style kierowania)
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem : zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom / Aurelia Polańska
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 71-77 (Rozdz. 5.3 – Style i modele zarządzania personelem)
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie / Waldemar Bańka, Wyd. 2
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 1998, s. 47-49 (Rozdz. III.6 – Style kierowania ludźmi
w przedsiębiorstwie
)
Sygnatura 14

Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej / red. Kazimierz Makowski
Warszawa : POLTEXT, 2001, s. 115-118 (Rozdz. IV.8 – Podstawowe style kierowania a efektywność zespołów)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy Pocztowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018, s. 209-227 (Rozdz. 7.2 –  Przywództwo)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie procesy metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 186-202 (Przywództwo)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Kształtowanie potencjału i organizacja pracy współczesnego menedżera / Tadeusz Mendel, Wyd. 2 zm. (Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 187)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, 30-52 (Rozdz. 2 – Style zarządzania menedżerskiego)
Sygnatura 14.5

Menedżer : metody i techniki pracy / Jolanta Bieda
Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 1998, s. 53-62 (Rozdz. 6.2 – Style kierowania)
Sygnatura 14.5

Profesjonalny menedżer : umiejętność pełnienia ról kierowniczych / Piotr Wachowiak
Warszawa : DIFIN, 2001, s. 23-32 (Rozdz. 1.2 – Style kierowania menedżerów)
Sygnatura 14.5

DZIAŁ 14.6 – KIEROWANIE:

Kierownik w organizacji / Stefan Tokarski
Warszawa: DIFIN, 2006, s. 86-121 (Rozdz. 4.3 – Styl jako funkcja nastawienia)
Sygnatura 14.6

Kreatywne kierowanie : organizacja i kierownik jutra: rozwiązywanie problemów kadrowych / Józef Penc (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2000, s. 147-174 (Rozdz. 5 – Style i techniki kierowania)
Sygnatura 14.6

Style kierowania i zarządzania : wybrane koncepcje / Marian Mroziewski
Warszawa : DIFIN, 2005
Sygnatura 14.6

Sytuacyjno-kooperatywny styl kierowania / Karl Kälin [w:] Kierować sobą i innymi : psychologia dla kadry kierowniczej / Karl Kälin i Peter Müri
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996 (Seria: Biblioteka Menedżera), s. 21-31
Sygnatura 14.6

DZIAŁ 28.3 – MOTYWOWANIE:

Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji / Grażyna Gajdek
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 32-38 (Rozdz. 1.4 – Style zarządzania)
Sygnatura 28.3

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 251-254 (Style przywództwa)
Sygnatura 29.1

Psychologia organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak
Warszawa : DIFIN, 2005, s. 117-128 (Rozdz. 3.1.3 – Style kierowania i autorytet władzy),
245-248 (Rozdz. 5.2.2.1 – Style kierowania i autorytet władzy jako źródła stresu)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 3 zaktualizowane
i rozszerzone
Warszawa : Difin, 2023, s. 196-201 (Style kierowania – definicja, charakterystyka, zróżnicowanie),
s. 202-206 (Style kierowania – wybrane propozycje teoretyczne)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 127-131 (Style kierowania – definicja, charakterystyka, zróżnicowanie), s. 131-134 (Style kierowania – wybrane propozycje teoretyczne
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska
Warszawa : DIFIN, 2008, s. 54-56 (Style kierowania – definicja, charakterystyka, zróżnicowanie),
s. 56-59 (Style kierowania – wybrane propozycje teoretyczne)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : wybrane zagadnienia / red. Xymena Gliszczyńska, Wyd. 2
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 89-106 (Rozdz. III – Czynności kierownicze)
Sygnatura 29.1

Psychologia w pracy menedżera / red. Barbara Kożusznik (Seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, nr 492)
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994, s. 30-53
Sygnatura 29.1

Style kierowania stosowane przez przełożonych wojskowych i cywilnych : badania empiryczne / Michał Janson, Dorota Świetlicka [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu / red. Stanisław
A. Witkowski (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2035; Prace Psychologiczne XLVII, Tom IV)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, s. 91-100
Sygnatura 29.1

Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Jerzy Stępień (Seria: Materiały
i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo „eMPi2”, 2000, s. 82-87 (Rozdz. 7.4 – Style kierowania)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 114-120 (Rozdz. 8.5 – Zarządzający i ich style kierowania)
Sygnatura 35.4

BROSZURY:

Leadership Tool Box : ludzki kontekst przywództwa / Robert St. Bokacki
Warszawa : Kontekst HR Polska, 2009, s. 29-32 (Style przewodzenia)
Sygnatura 14.6

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Badanie zależności między stylem kierowania, a efektywnością pracy oraz samooceną pracownika / Marzena Mieczkowska, Joanna Zioło // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2015, nr 2, s. 178-190

Być kierownikiem : role, style zarządzania i formy sprawowania władzy menedżerskiej // Personel
i Zarządzanie. – 2003, nr 7, s. 28-30

Innowacyjne podejście do określania stylów kierowania / Monika Dondela, Krzysztof Foszmanowicz // Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement. – 2015, nr 1(2), s. 94-104

Kobiety i stereotypy oraz różne style zarządzania zasobami ludzkimi / Magdalena Byczkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2009, t. 11, z. 3, s. 82-97

Motywacja i style kierowania, jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksandra Ścibisz, Joanna Ścibisz // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2013, nr 1, s. 393-405

Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny / Elena Mieszajkina // Organizacja
i Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 37-49

Postawy rodziców i płeć psychologiczna a preferencja stylu kierowania / Joanna Tylka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2011, t. 15, s. 65-78

Przywództwo i style kierowania w organizacjach podległych Caritas Diecezji Gliwickiej / Jolanta Adamczyk, Mateusz Bajer, Sabina Gajda // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2018, nr 18, s. 13-29

Reguły matriarchatu w stylach kierowania kobiet – właścicielek firm rodzinnych / Nicoletta Baskiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 3, s. 179-189

Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów / Ireneusz Żuchowski // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 51, t. 3, s. 347-363

Styl kierowania a satysfakcja pracowników / Małgorzata Roślak-Olczyk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 163-178

Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym / Zofia Wyszkowska, Anna Jakubczak, Marek Doering // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. – 2015,  z. 9, s. 111-121

Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników / Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2011, nr 1, s. 10-13

Style kierowania – ile ich jest ? / Zbigniew Piskorz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2012, nr 249, s. 193-204

Style kierowania : menedżer a lider / Lucyna Smyk // Manager. – 2003, nr 4, s. 8-10

Style kierowania a przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie / Zofia Wyszkowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2014, nr 39, s. 282-293

Style kierowania firmą rodzinną a postawy rodzicielskie / Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Małgorzata Klimka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 231-242

Style kierowania i relacje przełożony–podwładny w praktyce działalności przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego i kierunki zmian w przyszłości / Ireneusz Żuchowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 357, s. 20-35

Style kierowania menadżera służby zdrowia zgodnie z modelem inwentarza stylów kierowania ludźmi WERK / Aleksandra Czarska-Bonanaty // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2020, t. 21, nr 3,
s. 147-163

Style kierowania menedżerów na przykładzie firmy pożyczkowej Partner Pożyczki Sp. z o.o. / Magdalena Olechnowicz-Czubińska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2014,
z. 62, s. 115-126

Style kierowania polskich menedżerów – uwarunkowania organizacyjne / Beata Bajcar, Jolanta Babiak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 79, s. 21-40

Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją / Ryszard Galla, Paweł Żukowski // Problemy Profesjologii. – 2009, nr 1, s. 21-40

Style kierowania trenerów i instruktorów sportowych / Jan Kosendiak, Katarzyna Hyjek, Agnieszka Nowak, Maria Kosendiak, Kazimierz Witkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 3, s. 193-206

Style kierowania w projektach realizowanych w organizacjach – ujęcie modelowe a wyniki badań empirycznych / Katarzyna Grzesik, Katarzyna Piwowar‑Sulej // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.
– 2018, nr 1, s. 109-123

Style kierowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Anna Michalska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008, t. 8, s. 253-258

Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych / Zofia Wyszkowska, Anna Jakubczak // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2008, z. 1, s. 57-66

Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu w przedsiębiorstwie / Anna Walecka // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2013, z. 49, s. 139-148

Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy / Maciej Karwowski, Karolina Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 4, s. 16-19

Wielość i zmienność władzy a stosowany styl kierowania – w poszukiwaniu współzależności  / Janusz Marek Lichtarski  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 463,
s. 310-320

Wpływ transakcyjnego i transformacyjnego stylów przywództwa na motywację pracowników / Natalia Boichuk  // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2017, nr 17, s. 117-134

Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników w procesie decyzyjnym uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania / Katarzyna Szelągowska-Rudzka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. –2014, nr 350, s. 360-370

Zarządzanie firmą / Justyna Szwej // Personel. – 1996, nr 10, s. 18

Znaczenie stylu kierowania dla efektywności na poziomie kadrowym w przedsiębiorstwach handlowych / Agata Blimel, Oliwia Fierlej // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2018, nr 18,
s. 51-69

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Heterarchia w strukturze projektowej a styl kierowania / Janusz Marek Lichtarski // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 12, s. 303-318

Style zarządzania a style negocjowania / Joanna Moczydłowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 4, s. 9-13

Dziesięć stylów kierowania według D. Chalvina / Zbigniew Martyniak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 8, s. 85-88

Styl zachowania a efektywność kierowania / Anna Wziątek-Staśko // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2001, nr 10, s. 58-64

Style kierowania w przedsiębiorstwie // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1997, nr 9, s. 29

Siatka stylów kierowania / Zygmunt Zbichorski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1995, nr 12, s. 3-5

Organizacja i Kierowanie

Osobiste wartości menedżerów a styl kierowania / Maciej Brzozowski, Paweł Bartkowiak // Organizacja
i Kierowanie. – 2015, nr 2, s. 107-124

Personel i Zarządzanie

Elastyczny szef : jak ocenić własny styl kierowania ? / Mariusz Grzywiński // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 11, s. 81-83

Podziel się władzą : najpopularniejsze role kierownicze i style zarządzania polskich szefów (2) / Rafał Szczepanik // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 8, s. 59-61

Stratedzy nie gaszą pożarów : najpopularniejsze role kierownicze i style zarządzania polskich szefów (1) / Rafał Szczepanik // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 7, s. 62-65

Kierowanie z partycypacją : udział pracowników w podejmowaniu decyzji – z wykorzystaniem skali Tannenbauma i Schmidta / Rafał Muster // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 5, s. 39-42

Problemy Jakości

Style kierowania a motywacja pracowników : z prasy zagranicznej / opracował Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2017, nr 9, s. 61

Przegląd Organizacji

Kobiecy a męski styl kierowania w kontekście różnic osobowościowych / Magdalena Kraczla // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 9, s. 46-52

Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych / Janusz T. Hryniewicz, Karol Olejniczak, Łukasz Widła-Domaradzki // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 12, s. 31-35

Zachowania marketingowe małych i średnich firm a styl kierowania ich właścicieli / Anna Sibińska // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 4, s. 39-41

Czynniki kształtujące styl kierowania w szpitalach / Ryszard Rutka // Przegląd Organizacji. – 2000, nr 9,
s. 15-18

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach / Wojciech Dyduch // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 1, s. 9-20

Style zarządzania a sposoby wykorzystania potencjału społecznego / Marian Mroziewski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 1, s. 21-37