Opracowania tematyczne – RUCH ROWEROWY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 99.2 – ENCYKLOPEDIE. LEKSYKONY. SŁOWNIKI-TECHNIKA. BUDOWNICTWO:

Rower wczoraj, dziś i jutro / Marek Utkin
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
Sygnatura 99.2

DZIAŁ 103.2 – TRANSPORT, SPEDYCJA – PODSTAWY

Czynniki determinujące występowanie i ciężkość obrażeń rowerzystów w wypadkach drogowych / Elżbieta Macioszek [w:] Problemy transportu : wyzwania XXI wieku : monografia : praca zbiorowa / pod redakcją Konrada Lewczuka, Adama Rosińskiego i Mirosława Siergiejczyka
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022, s. 237-251
Sygnatura 103.2

Transport rowerowy / Dominik Makurat [w:] Innowacje w transporcie : mobilność, ekologia, efektywność / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król ; autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król, Mateusz Szymański, Rafał Szyc, Iwona Okrasińska, Piotr Wulgaris, Aleksandra Gus-Puszczewicz, Wacław Bielawski, Daniel Kaszubowski, Dominik Makurat, Wydanie II rozszerzone
Warszawa : PWN, copyright 2024, s. 353-393
Sygnatura 103.2

Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integracja gałęzi transportu, sztuczna inteligencja / redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Wydanie I
Warszawa : PWN, 2021, s. 245-278 (8 – Transport rowerowy)
Sygnatura 103.2

DZIAŁ 181 – MAŁA  ARCHITEKTURA:

Przechowalnia rowerów i motocykli : projekt typowy / [aut. proj. A. Niwiński et al.]
Warszawa : Centralne Biuro Projektowo- Badawcze Budownictwa Kolejowego, 1983
Sygnatura 181

Typowe stojaki i wiaty na rowery : KB4-4.7.4(3) / aut. proj. E. Wlaź, aktualiz. J. Kołodziejczyk
Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Ogólnego, 1974
Sygnatura 181

DZIAŁ 252.1 – DROGI – PROJEKTOWANIE:

Inżynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s. 426-433 (Rozdz. 13 –  Ruch rowerowy)
Sygnatura 252.1

Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Cz. 2, Zagadnienia techniczne / aut. Tadeusz Sandecki et al. ; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad]
Warszawa : Biuro Projekt.-Bad. Dróg i Mostów „Transprojekt-Warszawa”, 2002, s. 80-87 (Rozdz. 9 – Ścieżki rowerowe)
Sygnatura 252.1

Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych / [monografię oprac. zespół pod kierunkiem Barbary Rymszy ; aut.: Wojciech Bańkowski i in.]
Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, cop. 2014
Sygnatura 252.1

Rower w ruchu drogowym / Tadeusz Kopta
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1984
Sygnatura 252.1

DZIAŁ 252.2 – DROGI – BUDOWA:

Budowa dróg : podstawy projektowania / Wiesław Stanisław Młodożeniec, Wyd. 2
Warszawa : Bel Studio, 2011, s. 157-158 (Rozdz. 4.2.9 – Ścieżki rowerowe)
Sygnatura 252.2

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic / Krzysztof Gradkowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, s. 40-41 (Rozdz. 1.4 – Chodniki i ścieżki rowerowe)
Sygnatura 252.2

Budownictwo drogowe w zarysie / Anna Sieniawska-Kuras
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2010, s. 489-490 (Rozdz. 9.10.2 – Charakterystyka ruchu rowerowego)
Sygnatura 252.2

DZIAŁ 252.3 – NAWIERZCHNIE DROGOWE:

Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych / [opracował zespół pod kierunkiem Barbary Rymszy ; autorzy: Dariusz Bebłacz, Tomasz Gajda, Renata Horodecka, Leszek Kornalewski, Cezary Kraszewski, Jacek Krzysztofowicz, Barbara Rymsza]
Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Dział Wydawnictw i Informacji, 2020
Sygnatura 252.3

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów miejskich we Wrocławiu w latach 2011-2018 / Wiktoria Gołubowska, Tomasz Nowakowski, Mateusz Rydlewski, Agnieszka Tubis // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2020, nr 4, s. 24-32

Analiza i ocena wybranych problemów ruchu rowerowego w Szczecinie / Małgorzata Mrozik, Krzysztof Danilecki, Piotr Smurawski // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2016, nr 8,
s. 20-23

Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa / Lesław Bichajło, Mateusz Szarata // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
– 2012, z. 59, nr 3, t. 4, s. 159-166

Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych / Grzegorz Koralewski, Jan Wrona, Rafał Wrona // Logistyka. – 2015, nr 4, CD 2, s. 4144-4150

Bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych – porównanie / Tomasz Biczel // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2013, nr 3, CD, s. 2017-2026

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu w Bydgoszczy na przykładzie ruchu rowerowego : zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2007-2011 / Łukasz Juszczak // Logistyka. – 2012,
nr 6, CD, s. 804-820

Bezpieczeństwo rowerzystów / Michał Sujkowski // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2021, nr 2(101), s. 167-180

Bezpieczeństwo ruchu rowerowego w Polsce a koncepcja zrównoważonego transportu / Barbara Miłaszewicz, Monika Wengel // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 2, s. 1116-1123

Dedykowane ścieżki rowerowe / Ceri Woolsgrove // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2016, nr 6, s. 62

Dostosowanie organizacji ruchu drogowego i przestrzeni ulic do nowej funkcji na obszarach objętych procesami rewitalizacji / Mateusz Szarata, Lesław Bichajło // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Architektury. – 2017, z. 64, nr 3/II, s. 335-348

Geoinżynieryjne aspekty projektowania i eksploatacji tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych / Marcin Gorączko, Andrzej Olchawa, Aleksandra Gorączko // Logistyka. – 2015, nr 3,
CD 1, s. 1554-1561

Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia / Marzenna Dębowska-Mróz, Michał Kacprzak, Paweł Zięba // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2016, nr 12,
s. 573-580

Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa / Adam Senetra // Problemy Rozwoju Miast. – 2010, t. 7, nr 4, s. 55-67

Infrastruktura transportu rowerowego na terenach miejskich / Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel // Logistyka. – 2012, nr 5, CD, s. 34-38

Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry / Sebastian Fórmanowicz, Andrzej Greinert // Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski. – 2011, nr 142(22), s. 44-53

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej a komfort i bezpieczeństwo użytkowników / Wojciech Bańkowski // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2017, nr 6, CD, s. 55-58 

Kontrowersyjne sposoby obsługi ruchu rowerowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną / Agnieszka Pawlak, Gad Stanisław // Logistyka. – 2014, nr 5, CD nr 2, s. 1227-1232

Logistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta Krakowa / Aleksandra Radziejowska, Michał Betlej, Maciej Bartos // Logistyka. – 2015, nr 4, CD 2, s. 5440-5448

Mapowanie percepcji użytkowników systemów rowerów miejskich / Ewa Dobrzyńska, Maciej Dobrzyński // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2018, nr 1, s. 29-36

Metoda oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych / Justyna Maćkowska, Tomasz Podciborski // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2013, t. 12, nr 3, s. 35-47

Modele ruchu rowerowego w miastach i aglomeracjach / Andrzej Zalewski // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. – 2009, nr 90, s. 263-275

Nawierzchnie dróg rowerowych / Wojciech Bańkowski // Inżynier Budownictwa. – 2016, nr 6, s. 108-113

Nawierzchnie ścieżek rowerowych – asfalt versus betonowa galanteria drogowa / Grzegorz Śmiertka, Dominika Kaczmarek Kalisz // Przegląd Komunikacyjny. – 2012, nr 9, s. 64-68

Ocena efektywności funkcjonowania wrocławskiego roweru miejskiego / Paulina Drużyńska, Jan Kazak, Joanna, Knysak, Małgorzata Świąder // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. – 2016, t. 15, nr 2, s. 33-45

Ocena infrastruktury rowerowej w Radomiu w świetle badań ankietowych / Marzenna Dębowska-Mróz, Andrzej Rogowski, Elżbieta Szychta // Logistyka. – 2014, nr 3, CD, s. 1284-1291

Ocena rozmieszczenia przejazdów dla rowerzystów w aspekcie widoczności / Grzegorz Bogusławski, Marek Buda, Paweł Chrobot, Tomasz Krukowicz // Logistyka. – 2014, nr 3, CD, s. 615-623

Popularność systemu roweru miejskiego w wybranych dzielnicach Poznania wobec cech środowiska zabudowanego / Bartosz Doszczeczko // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2022, nr 59, s. 117-132

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych i rowerzystów / Małgorzata Górczewska // Inżynier Budownictwa. – 2016, nr 12, s. 71-76

Prędkości rowerzystów na wydzielonych drogach rowerowych / Marek Buda, Olga Bronowska, Anna Górka, Tomasz Krukowicz // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2017, nr 12, CD,
s. 46-50

Prędkość rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją / Stanisław Gondek // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2016, nr 6, s. 176-184

Problemy w szkoleniu i egzaminowaniu rowerzystów w Polsce / Alicja Jarczewska, Joanna Wachnicka // Przegląd Komunikacyjny. – 2022, nr 8-9, s. 5-14

Proces zarządzania infrastrukturą jako czynnik determinujący rozwój turystyki rowerowej w Lubartowie i okolicach / Andrzej Soroka, Bogusław Sawicki, Anna Mazurek-Kusiak // Logistyka. – 2015, nr 4, CD 2,
s. 5738-5743

Prognozowanie turystycznego ruchu rowerowego / Andrzej Zalewski // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. – 2012, nr 2(98), s. 239-249

Przykład analizy wyboru rodzaju nawierzchni do budowy dróg rowerowych i pieszych w terenie
o charakterze rekreacyjnym
/ Paweł Szczuraszek // Przegląd Komunikacyjny. – 2016, nr 6, s. 4-12

Przykłady rozwiązań w zakresie transportu publicznego oraz ruchu rowerowego i pieszego wdrożonych
w Krakowie
/ Katarzyna Nosal, Tomasz Kulpa // Logistyka. – 2014, nr 2, CD, s. 242-247

Rower elektryczny – nowy pojazd w przestrzeni miejskiej
/ Janusz Rogula, Marcin Bieganowski // Logistyka. – 2015, nr 4, CD 2, s. 5477-5483

Rower elektryczny jako przyszłość ekotransportu / Ewa Wasik, Piotr Czech, Tomasz Figlus, Katarzyna Turoń, Robert Kałuża // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2018, nr 6, CD,
s. 771-779

Rower w mieście – polskie doświadczenia /  Anna Golędzinowska // Czasopismo Techniczne. Architektura.
– 2010, z. 6-A/2, s. 87-93

Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia / Monika Kozłowska-Święconek, Daniel Chojnacki // Przegląd Komunikacyjny. – 2012, nr 12, s. 29-33

Rowery jako środek realizacji przemieszczeń i forma rekreacji na terenie Lublina / Magdalena Pieniążek, Jerzy Koproń, Agata Bornikowska // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2016, nr 12, s. 365-370

Ruch rowerowy jako integralna część ekologicznego transportu miejskiego – polityka rowerowa miasta Poznania na tle najlepszych praktyk europejskich / Anna Liszka // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 60, s. 75-88

System roweru publicznego (Bike Sharing System – BSS) jako element polityki zrównoważonej mobilności na przykładzie Francji i Polski / Dagmara Jankowska-Karpa,  Aneta Wnuk // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 4803-4812

Ścieżki i trasy rowerowe na terenie Raciborza, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego jako elementy zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji miejskiej / Dariusz Ryszka, Katarzyna Jęczmionka // Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. – 2020, nr 1(98), s. 129-137

Ścieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej – główne problemy lokalizacji i konstrukcji / Andrzej Greinert, Sebastian Fórmanowicz  // Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski. – 2011, nr 141(21), s. 28-41

Transport rowerowy w systemie komunikacyjnym Lublina / Jacek Caban, Krzysztof Jóźwik, Michał Kozłowski // Logistyka. – 2015, nr 3, CD 1, s. 635-642

Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – propagowanie aktywnych form wypoczynku / Urszula Dziedzic, Andrzej Trojanowski // Kontrola Państwowa. – 2021, nr 3, s. 141-156

Warszawska infrastruktura rowerowa w opinii jej użytkowników / Karolina Posytek, Bogdan Klepacki // Ekonomika i Organizacja Logistyki. – 2021, nr 1, s. 59-68

Warszawski system roweru publicznego w opinii jego użytkowników / Bogdan Klepacki, Piotr Sakowski // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 4, s. 3562-3569

Warunki oświetlenia wybranych stref ścieżek rowerowych / Krzysztof Baran, Marcin Leśko, Antoni Różowicz, Henryk Wachta // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 1670-1679

Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach / Marta Mroczek // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2018, nr 10, s. 20-30

Wpływ nawierzchni drogi rowerowej na zużycie energii rowerzysty / Czesław Wolek, Sebastian Kowerski, Jacek Grosel // Przegląd Komunikacyjny. – 2017, nr 8, s. 24-29

Wrocławski rower miejski – krokiem w dobrą stronę… / Sebastian Kowerski // Przegląd Komunikacyjny.
– 2011, nr 11-12, s. 40-45

Wybrane zasady projektowania tras rowerowych w miastach i ich okolicach / Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska // Inżynier Budownictwa. – 2022, nr 7-8, s. 36-42

Wykorzystanie funkcji oporu przestrzeni w programowaniu rozbudowy sieci dróg rowerowych
w Krakowie
/ Łukasz Kowalski, Anna Łobodzińska, Gergő Szabó // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. – 2012, nr 2(98), s. 121-131

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu drogowego : podręcznik / Maria Dąbrowska-Loranc i in. [zespół autorski]
Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2018

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Budownictwo, Technologie, Architektura

Rowerem wzdłuż Rudawy po betonie wodoprzepuszczalnym / Piotr Piestrzyński // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2023, nr 4, s. 52-53

Rowerem po betonie ? : fenomenalnie ! / Piotr Piestrzyński // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2022, nr 4, s. 46-49

Powiat trzebnicki i gmina Żmigród – 10,6 km ścieżek rowerowych z betonu wałowanego / Piotr Piestrzyński // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2021, nr 3, s. 42-44

Rowerem po betonie / Piotr Piestrzyński // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2021, nr 2, s. 38-39

Nawierzchnie dróg rowerowych z betonowych kostek i płyt brukowych w porównaniu z nawierzchniami asfaltowymi / Grzegorz Śmiertka // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2015, nr 2, s. 42-47

Drogownictwo

Aspekty projektowe urządzania ciągów pieszo-rowerowych w kontekście tłumienia hałasu i roli roślinności / Marzena Suchocka, Paulina Semeniuk // Drogownictwo. – 2019, nr 7-8, s. 222-226

Ścieżki rowerowe i chodniki w systemach korzeniowych drzew / Marzena Suchocka, Karolina Góźdź // Drogownictwo. – 2019, nr 1, s. 14-17

Koncepcja przebudowy dróg rowerowych w Stargardzie Gdańskim / Julia Słowy // Drogownictwo. – 2017, nr 7-8, s. 253-261

Ruch rowerowy w pasie drogowym / Karol Rożek // Drogownictwo. – 2016, nr 11, s. 339-346

System transportu rowerowego w miastach / Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz // Drogownictwo. – 2007, nr 7-8, s. 231-237

Energia i Recykling

Rowerem w stronę ekomobilności / Krystyna Lewińska // Energia i Recykling. – 2024, nr 2, s. 12-15

Handel Wewnętrzny

„Bike S Szczeciński Rower Miejski” jako przedsięwzięcie prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców / Marta Stępień-Słodkowska, Przemysław Ustianowski, Anna Krajewska-Pędzik // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 4, t. 2, s. 233-242

Inżynieria i Budownictwo

O badaniach bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym / Piotr Olszewski, Paweł Dąbkowski, Beata Osińska, Piotr Szagała, Paweł Włodarek // Inżynieria i Budownictwo. – 2017, nr 8,
s. 448-451

Ewolucja technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych na przykładzie Gdańska / Romanika Okraszewska // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 2, s. 88-90

Izolacje

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych / Maciej Rokiel // Izolacje. – 2009, nr 2, s. 64-65

Logistyka

Poznański producent rowerów optymalizuje dostawy ostatniej mili / Marcin Ciesielski // Logistyka. – 2023, nr 5, s. 38-43

Rowery cargo w logistyce miejskiej : efemeryda czy przyszłość ? / Tomasz Janiak // Logistyka. – 2021, nr 3,
s. 26-29

Magazyn Autostrady

Niemieckie doświadczenia w budowie tras rowerowych z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych / Bartosz Budziński, Adam Czuchnicki // Magazyn Autostrady. – 2015, nr 11-12, s. 68-70

Materiały Budowlane

Nowe tendencje w organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów – velostrady / Andrzej Zalewski // Przegląd Budowlany. – 2019, nr 5, s. 52-55

Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane. – 2014, nr 4, s. 40-42

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych / Maciej Rokiel // Materiały Budowlane. – 2009, nr 7, s. 62-63

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Komfortowe i trwałe nawierzchnie asfaltowe w przestrzeni publicznej i na ciągach pieszo-rowerowych / tekst Agnieszka Kędzierska // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2020, nr 6, s. 17

Przegląd Budowlany

Protected Bike Lane – jako nowy element w projektowaniu infrastruktury rowerowej w Berlinie / Daria Charysz-Kuncewicz // Przegląd Budowlany. – 2018, nr 4, s. 16-17

Przegląd Komunalny

Słabości i błędy infrastruktury rowerowej / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 10, s. 82-85

Rowery zaplątane w gąszczu paragrafów / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2023, nr 6, s. 80-83

Boom na elektryczne rowery / Dominik Szymański // Przegląd Komunalny. – 2022, nr 4, s. 36

Wiślana Trasa Rowerowa / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2021, nr 12, s. 44-46

Początki roweru i przepisów drogowych dla cyklistów / Marek Skowron // Przegląd Komunalny. – 2021, nr 10,
s. 92-95

Kryzys rowerów miejskich / Barbara Krawczyk // Przegląd Komunalny. – 2021, nr 5, s. 64-67

Rower i seniorzy / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2021, nr 5, s. 68-70

Rowerowa rewolucja / Artur Kowalczyk // Energia i Recykling. – 2019, nr 11, s. 34-37

Turystyczny ruch rowerowy na Green Velo / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2019, nr 10, s. 75-77

Ułatwienia dla rowerzystów na drogach i pasach / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2019, nr 6,
s. 76-77

Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2018, nr 9,
s. 77-79

Odpowiednia infrastruktura dla rowerzysty / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2017, nr 10, s. 90-92

Miasta otwarte na rowerzystów potrzebują oficerów / Barbara Krawczyk // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 11, s. 8-11

Trasy rowerowe w Polsce / Barbara Krawczyk // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 11, s. 12-13

W strefach nie potrzeba dróg rowerowych / rozm. Piotr Talaga // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 11,
s. 14-15

Drogi rowerowe – co do poprawki ? / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2016, nr 7, s. 64-65

Sieć tras rowerowych obejmująca obszar województwa / Wanda Nowatorska // Przegląd Komunalny.
– 2015, nr 9, s. 48-51

Jak Radom wprowadzał na ulicach kontra ruch dla rowerów / Michał Rejczak // Przegląd Komunalny.
– 2015, nr 9, s. 52-54

Polityka rowerowa Lublina / Michał Przepiórka // Przegląd Komunalny. – 2015, nr 9, s. 55-56

Tramwaj szansą dla roweru, rower szansą dla tramwaju / Olivier Schneider // Przegląd Komunalny. – 2015, nr 9, s. 57-59

Co się dzieje z ruchem rowerowym na drogach ? Cz. II / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2013, nr 5, s. 92-96

Co się dzieje z ruchem rowerowym na drogach ? Cz. I / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2013, nr 4, s. 78-82

Rowerzyści i piesi – zagrożenie czy koegzystencja ? / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2011, nr 12,
s. 66-69

Ruch rowerowy w miastach Europy : najlepsza praktyka / Marcin Hyla // Przegląd Komunalny. – 2008, nr 8, s. 62-64

Pogoda dla rowerzystów / Katarzyna Terek // Przegląd Komunalny. – 2008, nr 5, s. 52-57

Miasta dla rowerów / Radosław Gawlik // Przegląd Komunalny. – 2004, nr 6, s. 66

Szał na pedał / Agnieszka Dąbrowska // Przegląd Komunalny. – 2002, nr 11, s. 98-99

Komunikacja rowerowa w polityce transportowej i przestrzennej / Andrzej Rudnicki // Przegląd Komunalny. – 2000, nr 7, s. 36-39

Planowanie i projektowanie dróg rowerowych / Tadeusz Kopta, Wiktor Nowotka, Zygmunt Użdalewicz // Przegląd Komunalny. – 2000, nr 7, s. 39-46

Infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu rowerowego / Andrzej Zalewski // Przegląd Komunalny. – 2000,
nr 7, s. 46-50

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Identyfikacja przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń związanych z użytkowaniem roweru / Maciej Jakubowski // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2018, nr 4, s. 37-55

Transport Miejski i Regionalny

Lubelski Rower Miejski jako element systemu zrównoważonego transportu pasażerskiego / Sławomir Juściński, Anna Stankiewicz // Transport Miejski i Regionalny. – 2023, nr 11-12, s. 3-10

Transport rowerowy w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku / Andrzej Mielcarek // Transport Miejski i Regionalny. – 2023, nr 4, s. 23-27

Dystrybucja ładunków rowerami towarowymi w miastach / Jakub Starczewski // Transport Miejski i Regionalny. – 2022, nr 11-12, s. 29-36

Modelowanie wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowników rowerów miejskich / Krystian Banet // Transport Miejski i Regionalny. – 2021, nr 12, s. 31-37

Analiza satysfakcji i preferencji osób korzystających z wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie
wraz z porównaniem do wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo
/ Zofia Bryniarska, Krzysztof Jarosiński // Transport Miejski i Regionalny. – 2021, nr 12, s. 38-52

Konkurencyjność roweru jako środka transportu na przykładzie miasta Konin / Aleksandra Adamek // Transport Miejski i Regionalny. – 2021, nr 4, s. 23-26

Projekt wytycznych planowania dróg dla rowerów / Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow-Mosakowska // Transport Miejski i Regionalny. – 2020, nr 9, s. 6-14

Projekt wytycznych planowania dróg dla rowerów / Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska // Transport Miejski i Regionalny. – 2020, nr 9, s. 15-20

Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych
w Krakowie i Nowym Jorku
/ Krystian Banet // Transport Miejski i Regionalny. – 2019, nr 8, s. 3-7

Badania ruchu pieszego i rowerowego – przykład analizy konfliktów / Agnieszka Rogala, Bartłomiej Wiertel // Transport Miejski i Regionalny. – 2019, nr 8, s. 8-14

Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich w Katowicach / Ewelina Kołkowska // Transport Miejski
i Regionalny. – 2019, nr 7, s. 12-16

Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności / Krystian Banet // Transport Miejski
i Regionalny. – 2019, nr 7, s. 17-20

Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie / Zofia Bryniarska, Natalia Wilk // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 10, s. 22-27

Zeroemisyjna mobilność miejska na przykładzie systemu rowerowego w aglomeracji górnośląskiej / Robert Tomanek // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 10, s. 28-33

Współdzielenie rowerów w Polsce / Jacek Malasek // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 4-5

Ocena prędkości rowerzystów na różnych typach infrastruktury rowerowej z wykorzystaniem danych GPS / Mariusz Kieć, Sylwia Pogodzińska // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 4, s. 20-24

Analiza wielkości opisujących ruch rowerowy na podstawie wyników badań zachowań transportowych
w miastach niemieckich „Mobilität in Städten”
/ Mariusz Dudek, Hendrik Weiss // Transport Miejski
i Regionalny. – 2018, nr 4, s. 15-19

Szacowanie natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych z systemu rowerów miejskich / Sylwia Pogodzińska // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 1, s. 5-11

System Roweru Metropolitalnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta / Aleksandra Zdanowska, Izabella Bojke // Transport Miejski i Regionalny. – 2017 nr 3, s. 29-33

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego / Sylwia Pogodzińska // Transport Miejski
i Regionalny. – 2016, nr 12, s. 6-12

Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 / Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Piotr Gołębiowski // Transport Miejski i Regionalny. – 2016, nr 10, s. 5-11

Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie skrzyżowań / Tomasz Kulpa, Sonia Kulas // Transport Miejski i Regionalny. – 2016, nr 10, s. 25-29

Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach / Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska // Transport Miejski i Regionalny. – 2016, nr 9, s. 19-25

Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi / Michał Beim // Transport Miejski
i Regionalny. – 2016, nr 3, s. 3-10

Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie / Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska // Transport Miejski i Regionalny. – 2015, nr 8, s. 4-10

Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym / Irena Fryc // Transport Miejski i Regionalny. – 2015, nr 8, s. 16-20

Analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie / Angelika Łastowska, Zofia Bryniarska // Transport Miejski i Regionalny. – 2015, nr 3, s. 30-35

Wyniki badań dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych oraz wdrożenia śluz dla rowerów na skrzyżowaniach / Łukasz Franek, Tomasz Kulpa // Transport Miejski i Regionalny. – 2014,
nr 12, s. 31-37

Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie / Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek // Transport Miejski i Regionalny. – 2014, nr 9, s. 10-14

Euro Velo : sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski / Katarzyna Goch, Jacek Malasek // Transport Miejski i Regionalny. – 2013, nr 9, s. 4-8

Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej / Wit Hubert, Łukasz Kowalski // Transport Miejski i Regionalny. – 2013, nr 9, s. 9-13

Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych / Łukasz Kowalski, Anna Łobodzińska, Gergő Szabó // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 9, s. 35-39

Zgodność zachowań rowerzystów z organizacją ruchu w świetle warszawskich badań ruchu rowerowego / Aleksander Buczyński // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 3, s. 31-37

Ruch pieszy i rowerowy jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze / Adam Radzimski // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 2, s. 12-20

Polityka rowerowa Fryburga Bryzgowijskiego / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 1, s. 30-38

Polityka rowerowa Bolzano / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 11, s. 11-17

Polityka rowerowa Mannheim / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 10, s. 11-20

Polityka rowerowa Monachium / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 9, s. 13-23

Polityka rowerowa Wiednia / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 7/8, s. 45-51

Pilotażowe badania ruchu rowerowego w Toruniu / Michał Beim, Paweł Wiśniewski // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 6, s. 2-7

Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania ruchu / Michał Beim // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 4, s. 7-13

Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej / Ryszard Rakower, Jakub Łabędzki, Jędrzej Gadziński // Transport Miejski i Regionalny. – 2011, nr 2, s. 31-38

Kształtowanie systemu ruchu rowerowego na przykładzie Wrocławia / Czesław Wolek // Transport Miejski i Regionalny. – 2010, nr 11, s. 35-39

System bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie / Hubka, Malinowski // Transport Miejski i Regionalny. – 2010, nr 7-8, s. 36-41

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu / Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski // Transport Miejski i Regionalny. – 2008, nr 10, s. 2-8

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – sygnalizacja świetlna / Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski// Transport Miejski i Regionalny. – 2008, nr 5, s. 22-29

Integracja transportu zbiorowego z rowerowym jednym z czynników zrównoważonego transportu / Andrzej Kopta // Transport Miejski i Regionalny. – 2007, nr 6, s. 8-12

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome / Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski // Transport Miejski i Regionalny. – 2006, nr 11, s. 2-12

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych / Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski // Transport Miejski i Regionalny. – 2006, nr 1, s. 31-37

Zieleń Miejska

Po co komu ciągi pieszo-rowerowe ? / Wojciech Sajewicz // Zieleń Miejska. – 2020, nr 7-8, s. 28-30

Polskie miasta na początku rowerowej drogi / Beata Matuszek // Zieleń Miejska. – 2014, nr 6, s. 45

Czas na rowerowy odpoczynek / Renata Domańska // Zieleń Miejska. – 2008, nr 6, s. 28-29