Opracowania tematyczne – OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 13.6 – REKLAMA:

Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim / Robert Grochowski
Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010, s. 232-239 (Rozdz. VI.2 – Dobra osobiste
w reklamie
)
Sygnatura 13.6

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk (Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
Sygnatura 67

Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak (Seria: Monografie Prawnicze)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005
Sygnatura 67

Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego / Marzena Szabłowska
[w:] Europeizacja polskiego prawa pracy / red. Walerian Sanetra
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004, s. 173-193
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka ; red. Anna Hara (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2009, s. 45-50 (Rozdz. 2.3 – Ochrona godności i dóbr osobistych)
Sygnatura 67

DZIAŁ 82 – PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Prawo mediów / red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 198-199 (Rozdz. 6.1.5 – Prywatność i inne dobra osobiste w prasie internetowej), s. 441-488 (Rozdz. 11.1 – Ochrona powszechnych dóbr osobistych)
Sygnatura 82

Prawo prasowe : podręcznik / Izabela Dobosz (Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006, s. 224-225 (Rozdz. 7.2.4 – Obowiązek ochrony cudzych dóbr osobistych), s. 233-243 (Rozdz. 8.1 – Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych)
Sygnatura 82

Wolność wypowiedzi prasowej / Ewa Nowińska (Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 76-78 (Rozdz. 2.3 – Ochrona dóbr osobistych oraz interesów informatorów i osób, które zaufały dziennikarzowi), s. 139-178 (Rozdz. IV – Problem ochrony dóbr osobistych a materiały prasowe)
Sygnatura 82

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w świetle założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Justyna Matys // Administracja Publiczna. – 2009, nr 2, s. 77-84

Dobra osobiste pracownika (opinia o pracy) : (orzecznictwo SN) / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2003, nr 9, s. 22

Granice dopuszczalnej krytyki osób publicznych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz // Przegląd Prawa Handlowego. – 2004, nr 3, s. 52-54

Kiedy pracodawca narusza dobra osobiste pracownika / Ryszard Sadlik // Służba Pracownicza. – 2008, nr 6, s. 5-8

Kiedy pracodawca płaci pracownikowi odszkodowanie / Ewa Drzewiecka // Poradnik Gazety Prawnej.
– 2009, nr 28, s. 12-13 (Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych)

Kontrola pracowników w miejscu pracy / Katarzyna Dulewicz // Prawo Przedsiębiorcy. – 2009, nr 27,
s. 16-18

Naruszenie dóbr osobistych osoby zmarłej a forma wypowiedzi krytycznej / Maciej Ozga // Glosa. – 2011, nr 2, s. 22-26

Obowiązek szanowania godności pracownika przez pracodawcę / Rafał Golat // Służba Pracownicza.
– 2008, nr 5, s. 27-28

Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego / Marek Safjan // Przegląd Prawa Handlowego. -1997, nr 1, s. 10-14

Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz // Państwo i Prawo.
– 2007, z. 6, s. 19-34

Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku / Joanna Sieńczyło-Chlabicz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2003, nr 8, s. 17-24

Przeprosiny w gazecie czy na tablicy ? ; Ocena kwalifikacji nie narusza godności ; Ochrona dóbr naruszonych przez innego pracownika : (orzecznictwo SN) / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza.
– 2008, nr 8, s. 11-14

Reklama a ochrona dóbr osobistych : (naruszenie praw osobistych wykorzystanych w reklamie żyjących osób fizycznych) / Teresa Grzeszak // Przegląd Prawa Handlowego. – 2000, nr 2, s. 7-13

Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz // Przegląd Prawa Handlowego. – 2003, nr 9, s. 39-45

Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych – węzłowe problemy z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego / Tomasz Młynarski // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2015, nr 1, s. 43-54

Uchwała Sądu Najwyższego:

Naruszenie dóbr osobistych pracownika a sprawy z zakresu prawa pracy // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 1, s. 2

Wyrok Sądu Najwyższego:

Otwarty katalog dóbr osobistych // Monitor Prawa Pracy. – 2010 nr 3 s. 143

Naruszenie przez pracodawcę dóbr osobistych pracownika // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 11, s. 560

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Ochrona dóbr osobistych / oprac. J. Sendor // Atest. – 2012, nr 3, s. 57

Opinia o pracowniku a problem naruszenia dóbr osobistych / Piotr Wąż // Atest. – 2011, nr 12, s. 13-14

Personel i Zarządzanie

Bez naruszania dóbr osobistych : co mówi prawo o dopuszczalności stosowania testów psychologicznych w firmie / Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Personel i Zarządzanie – 2005, nr 4, s. 54-562

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) – cz. 2 / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 2, s. 6-14

Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) – cz. 1 / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 1, s. 2-9

Ochrona dóbr osobistych pracownika – najnowsze orzecznictwo : z orzecznictwa Sądu Najwyższego /
oprac. Monika Nieznańska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9, s. 38-41

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych – węzłowe problemy z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów / Tomasz Młynarski // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2015, z. 1, s. 43-54

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Kryterium prawdziwości wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych / Krystyna Święcka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2011, nr 4, s. 53-69

Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników / Helena Szewczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2011, nr 3, s. 227-240

Samorząd Terytorialny

Jawność wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności / Agnieszka Piskorz-Ryń // Samorząd Terytorialny. – 1997, nr 12, s. 61-68