Opracowania tematyczne – MARKETING POLITYCZNY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 13 – MARKETING-PODSTAWY:

Blog jako element marketingu politycznego / Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz [w:] Język w marketingu /
red. Kazimierz Michalewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 s. 259-270
Sygnatura 13

Językowe mechanizmy marketingu politycznego w dyskursie politycznym (na przykładzie wybranych programów Co z tą Polską ? z 2005 roku) / Elwira Kukieła, Barbara Kudra [w:] Język w marketingu /
red. Kazimierz Michalewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 s. 422-431
Sygnatura 13

Kreowanie wizerunku w ramach marketingu politycznego / Edyta Pałuszyńska [w:] Język w marketingu / red. Kazimierz Michalewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 s. 444-450
Sygnatura 13

Marketing polityczny : kreowanie wizerunków polityków w sloganach reklamowych / Magdalena Steciąg [w:] Język w marketingu / red. Kazimierz Michalewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 s. 451-458
Sygnatura 13

Marketing polityczny : szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji ? : praca zbiorowa /
red. Piotr Pawełczyk
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
Sygnatura 13

Marketing polityczny w kampanii wyborczej : studium wyborów samorządowych w Bytomiu w 2006 roku / Marta Obrębska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Sygnatura 13

Strategie marketingowe na rynku politycznym / Michał Jaśniok
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.6 – REKLAMA:

Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński, Wyd. 2
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, s. 240-266 (Rozdz. 8 – Reklama polityczna
i społeczna
)
Sygnatura 13.6

Reklama : techniki perswazyjne / Anna Kozłowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2011,
s. 441-472 (Rozdz. 14 – Reklama polityczna: socjotechnika oddziaływania)
Sygnatura 13.6

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Praktyczna psychologia poznawcza : marketing i reklama / Andrzej Falkowski (Seria: Postępy Psychologii)
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 67-89 (Rozdz. 4.1 – Konstrukcja reklamy
w marketingu politycznym
)
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Socjotechnika w komunikowaniu politycznym / Piotr Pawełczyk, Dorota Piontek
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM [Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza], 1999, s. 84-119 (Rozdz. 4 – Marketing polityczny czyli zmierzch ideałów)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 37 – KOMUNIKACJA:

Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / Bogusława Dobek-Ostrowska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Sygnatura 37

Media masowe : władza, rozrywka i biznes / Maciej Mrozowski, Wyd 2 popr. i uzup.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001, s. 136-144 (Rozdz. 4.3 – Kampanie wyborcze)
Sygnatura 37

Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 100-108 (Rozdz. 3.4.2 – Mass media
w procesie komunikowania politycznego
)
Sygnatura 37

Podstawy komunikowania społecznego / Bogusława Dobek-Ostrowska (Seria: Kreatywność)
Wrocław : Wydawnictwo ASTRUM, 1999, s. 121-134 (System komunikowania politycznego)
Sygnatura 37

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Media w wyborach : kampanie wyborcze : media w polityce / red. Teresa Sasińska-Klas ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Seria: Biała Seria PTNP)
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
Sygnatura 84

Marketing polityczny a wzrost wydatków na kampanie polityczne / Izabela Podobas [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim /
red. nauk. Marek Chmaj ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 10-29
Sygnatura 84

Rola i zadania Państwowej Komisji Wyborczej w medialnej kampanii wyborczej / Kazimierz Wojciech Czaplicki [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego / red. Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Seria: Biała Seria PTNP)
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
Sygnatura 84

Wiedza o partiach i systemach partyjnych : podręcznik akademicki / Mariusz Gulczyński, Andrzej Małkiewicz
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 127-141 (Wykład 10 – Sposoby oddziaływania partii na społeczeństwo)
Sygnatura 84

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych / Katarzyna Przybylska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 677, s. 173-185

Czynniki rozwoju marketingu politycznego / Waldemar Aftyka // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2019, nr 1, s. 153-60

Dobrze sprzedać polityka / Wojciech Jabłoński // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 8, s. 7-12

Komunikacja społeczna czy marketing polityczny ? / Roman Ciepiela // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 2, s. 59-68

Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy / Katarzyna Przybylska // Folia Oeconomica Bochniensia. – 2003, z. 1, s. 65-77

Marketing polityczny w czasie kryzysu gospodarczego / Monika Tatarczuk // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 46, s. 331-340

O marketingu w działalności politycznej / Stanisław Dawidziuk // Studia Społeczne. – 2011, nr 1, s. 15-23

Osoba jako produkt w koncepcji marketingu wyborczego / Piotr Lenik // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 521-533

Perspektywy rozwoju marketingu politycznego / Michał Jaśniok // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 194, s. 54-77

Political advertising : skuteczne lansowanie polityka / Mirosław Laszczak // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 3, s. 10-12

Problem definiowania marketingu politycznego / Artur Łuszczyński // Polityka i Społeczeństwo. – 2009,
nr 6, s. 56-63

Recepta na zwycięską debatę telewizyjną / Wojciech Jabłoński // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 4,
s. 52-54

Reklama polityczna / Maciej Musioł, Anna Gołębicka // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 7, s. 32-34

Teoria cyklu życia produktu w kontekście marketingu politycznego / Marek Sempach // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 23, s. 535-547

Tygodniki opinii – użyteczny instrument marketingu politycznego ? / Mateusz Bartoszewicz // Historia
i Polityka. – 2019, nr 27, s. 57-69

Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych / Magdalena Dołhasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2011, nr 75, s. 571-586

Wyśmiać polityka / Aleksandra Klonowska-Szałek // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 9, s. 6-9

Zasady tworzenia i cele komunikatów w kampanii politycznej / Renata Maćkowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 185, s. 245-257

Zlekceważony cyberelektorat / Mariusz Ludwiński // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 10, s. 52-54

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomista

Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego / Adam Lipowski // Ekonomista. – 2007,
nr 6, s. 891-907

Marketing i Rynek

Strategie wyborcze w marketingu politycznym / Wojciech Opioła // Marketing i Rynek. – 2010, nr 11,
s. 16-20

Segmentacja marketingowa na rynku politycznym / Maciej Mitręga, Michał Jaśniok / Marketing i Rynek.
– 2005, nr 9, s. 22-28

Wykorzystanie Internetu w marketingu politycznym / Piotr Bulak / Marketing i Rynek. – 2001, nr 6, s. 7-14

Reklama samego siebie w kampanii politycznej – wybory samorządowe ’98 / Eugenia Mandal Sagan // Marketing i Rynek. – 1999, nr 1, s. 27-30

Marketing ugrupowań politycznych / Agnieszka Gołos Sagan // Marketing i Rynek. – 1998, nr 12, s. 9-16

Marketing na scenie politycznej / Dominic Wring, oprac. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek.
– 1998, nr 6, s. 31-32

Wizerunek polityka : rozmowa z Robertem Kwiatkowskim, konsultantem strategii kampanii wyborczej Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego / rozm. Krystyna Konkołowicz // Marketing i Rynek. – 1997, nr 7, s. 28-29

Polityka jako towar – przyczynek do teorii marketingu politycznego / Jerzy Muszyński // Marketing
i Rynek. – 1997, nr 6, s. 2-7

Studia Regionalne i Lokalne

Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym / Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Studia Regionalne i Lokalne. – 2009, nr 3, s. 105-11