Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2017-11-29

  1. PN-EN 14179-1:2016 Szkło w budownictwie — Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe — Część 1: Definicja i opis
  2. PN-EN 14305:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
  3. PN-EN 14306:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
  4. PN-EN ISO 1938-1:2016 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Wyposażenie do pomiarów długości — Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego
   lub zewnętrznego
  5. PKN-C-2:2017 Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych
  6. PN-Z-04489:2017 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  7. PN-Z-04490:2017 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu
   i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną
  8. PN-Z-04491:2017 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu
   na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną