Polskie normy – nowości z dn. 13.02.2018

  1. PN-B-02151-2:2018 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach
   — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  2. PN-EN 206+A1:2016 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
  3. PN-EN 459-1:2015 Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
  4. PN-EN 1538+A1:2015 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Ściany szczelinowe
  5. PN-EN 10272:2016 Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe
  6. PN-EN 13282-2:2015 Hydrauliczne spoiwa drogowe — Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące — Skład, wymagania i kryteria zgodności
  7. PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
   — Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
  8. PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
   — Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych
  9. PN-EN 14307:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
  10. PN-EN 14308:2016 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
   — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
  11. PN-EN 16801:2016 Artykuły żywnościowe — Oznaczanie pierwiastków śladowych i ich form chemicznych — Oznaczanie metylortęci w artykułach żywnościowych pochodzenia morskiego metodą rozcieńczania izotopowego GC-ICP-MS
  12. PN-EN 16802:2016 Artykuły żywnościowe — Oznaczanie pierwiastków śladowych i ich form chemicznych — Oznaczanie arsenu nieorganicznego w artykułach żywnościowych pochodzenia morskiego i roślinnego metodą anionowymiennej HPLC-ICP-MS
  13. PN-EN 16849:2016 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych — Metoda wagosuszarkowa