Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2018-10-30

  1. PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji
  2. PN-B-06265:2018 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność — Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12
  3. PN-EN 572-8+A1:2016 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe
  4. PN-EN 1366-2:2015 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
  5. PN-EN 1366-10+A1:2017 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
  6. PN-EN 10028-1:2017 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 1: Wymagania ogólne
  7. PN-EN 13303:2017 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
  8. PN-EN 13588:2017 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
  9. PN-ISO 3433:2018 Ser — Oznaczanie zawartości tłuszczu — Metoda van Gulika
  10. PN-ISO 13559:2018 Masło, mleko fermentowane i świeży ser — Oznaczanie liczby mikroorganizmów zanieczyszczających — Technika liczenia kolonii w temperaturze 30 °C
  11. PN-ISO 16958:2018 Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych — Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych — Metoda kapilarnej chromatografii gazowej
  12. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych