Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2019-06-18

  1. PN-EN 13589:2018 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem
  2. PN-EN 15933:2013 Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba — Oznaczanie pH
  3. PN-EN ISO 4259-2:2018 Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru
   i wyników — Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania
  4. PN-EN ISO 6246:2017 Przetwory naftowe — Zawartość żywic w paliwach — Metoda odparowania
   w strumieniu
  5. PN-EN ISO 6976:2016 Gaz ziemny — Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej
   i liczby Wobbego na podstawie składu
  6. PN-EN ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance
  7. PN-EN ISO 12944-6:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości
  8. PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity
   i certyfikację systemów zarządzania — Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania
   i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego