Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2019-07-23

  1. PN-EN 342:2018 Odzież ochronna — Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
  2. PN-EN 388+A1:2019 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
  3. PN-EN 1329-1+A1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków
   — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
  4. PN-EN 13022-2:2014 Szkło w budownictwie — Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Część 2: Zasady montażu
  5. PN-EN 16477-1:2017 Szkło w budownictwie — Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych
   — Część 1: Wymagania
  6. PN-EN ISO 8968-4:2016 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości azotu — Część 4: Oznaczanie zawartości azotu białkowego i niebiałkowego oraz obliczanie zawartości białka właściwego (Metoda odniesienia)
  7. PN-EN ISO 12099:2017 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału — Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni
  8. PN-EN ISO/IEC 17011:2018 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność