Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2020-07-31

  1. PN-EN 943-2:2019 Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi — Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)
  2. PN-EN 10028-1:2017 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 1: Wymagania ogólne
  3. PN-EN 10217-1:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym
   z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
  4. PN-EN 10217-2:2019 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
  5. PN-EN 12390-2:2019 Badania betonu — Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych
  6. PN-EN 12390-3:2019 Badania betonu — Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
  7. PN-EN 12390-5:2019 Badania betonu — Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań
  8. PN-EN 12390-7:2019 Badania betonu — Część 7: Gęstość betonu
  9. PN-EN ISO 12944-4:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
  10. PN-EN ISO 15029-1:2020 Przetwory naftowe i produkty podobne — Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych — Część 1: Trwałość palenia aerozolu — Metoda dyszy pustostożkowej
  11. PN-EN ISO 15630-1:2019 Stal do zbrojenia i sprężania betonu — Metody badań — Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu
  12. PN-EN ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności — Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
  13. PN-ISO 22285:2020 Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru
   — Metoda pod obciążeniem
  14. PN-ISO 22286:2020 Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie temperatury kroplenia smaru aparatem automatycznym